Egemen İpek

Egemen İpek
Tarsus University · Finance & Banking

Ph.D. in Economics

About

50
Publications
18,106
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
108
Citations
Citations since 2017
42 Research Items
104 Citations
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
Introduction
Egemen İpek is an Associate Professor at the Tarsus University, Mersin,Turkey. He received his Ph.D. in economics from Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey. He was a Visiting Ph.D. student at Universitat Pompeu Fabra in 2013-2014. He was a Visiting Professor in the Department of Economics and Finance at Brunel University in 2018-2019. His research area includes household economics, consumer demand analysis, health economics and applied microeconometrics.
Additional affiliations
September 2018 - September 2019
Brunel University London
Position
  • Professor (Assistant)
February 2015 - February 2020
Gümüshane Üniversitesi
Position
  • Professor (Assistant)
September 2013 - July 2014
University Pompeu Fabra
Position
  • Visiting PhD Student
Education
September 2009 - December 2014
Karadeniz Technical University
Field of study
  • Economics
September 2006 - August 2009
Ankara University
Field of study
  • Economics
September 2000 - June 2005
Gazi University
Field of study
  • Economics

Publications

Publications (50)
Article
Full-text available
In this study, the additional economic cost of disability for households is calculated using a standard of living approach (SoL) for Turkey. Firstly, the Standard of Living (SoL) index is determined using principal components analysis through the Household Budget Survey data for the year 2014. The cost of disability is estimated using ordered logit...
Article
Full-text available
Housing is an important expression of prosperity for a society and a determinant of health and well-being. Despite the fact that the housing industry, which has faced rapid transformation and growth in Turkey since the 2000s, has made many people homeowners, being a homeowner alone does not ensure the subjective wellbeing of individuals. The condit...
Article
A significant portion of household energy requirements is used for space heating. Although the fundamental factors determining household energy consumption have been the focus of many studies, they have neglected to consider the effect of unobserved heterogeneity, which has the potential to play a significant role as a determining factor in energy...
Article
Full-text available
Indoor air pollution caused by the use of biomass energy in heating and cooking adversely affects the health status of household members. In Turkey, with the rapid economic growth of the last decade, biomass has been among the most consumed types of household energy for heating and cooking due to inadequate infrastructure, dependence on foreign ene...
Article
Full-text available
Bu çalışmada bireylerin gelir ve sosyodemografik özelliklerinin yanında, istihdam, kişisel gelişim ve/veya e-ticaret gibi amaçlarla da dijital teknolojilere sahip olmaya istekli olabilecekleri göz önüne alınmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye’de dijital teknoloji sahipliği üzerinde etkisi olan gelir ve sosyodemografik faktörlerle bera...
Article
Full-text available
İnternetin kullanımı ve kapsamının artmasına paralel olarak birçok alanla birlikte bankacılık sektörü de teknolojik dönüşümlere maruz kalmıştır. Teknolojik cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte yenilikler, bankaların hizmet sunma şeklini değiştirmiş ve giderek daha fazla banka dijitalleşme sürecine girmiştir. İş modellerinin dijitalleşmesi ve buna b...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, yoksulluk ölçümünün geleneksel çerçevesini oluşturan parasal yaklaşım kapsamında kullanılan eşdeğerlik ölçeklerinin, gelir ve yoksulluk değerlerine etkileri incelenmiş ve eşdeğerlik ölçeği seçimine olan duyarlılık, Türkiye ve bölgesel bir perspektifte keşfedilmeye çalışılmıştır. Çalışmada yer alan eşdeğerlik ölçekleri ve yoksulluk ölç...
Book
Full-text available
Bu kitap kapsamında bulunan ve onbir başlıkta incelenen bir birinden değerli konular, günümüzde Covid-19 salgını dahil dijital çağda yaşanan gelişmelerin yaratmış olduğu finansal sorunlara yönelik tespitler ve çözüm önerileri içermekte olup Tarsus Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi kongre...
Article
Full-text available
Teorik olarak işgücü arzı sıklıkla gelir ile ilişkilendirilse de bireylerin fazla çalışma istekleri sosyoekonomik koşullar ile işgücü piyasasının mevcut durumu tarafından belirlenmektedir. Özellikle belirli bir gelir seviyesinin üstünde, iş gücü arz eğrisinin tersine dönmesine etkisi olabilecek faktörlerin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Dahas...
Article
Full-text available
Sosyal yardımlar, ayni ve nakdi yardımlar aracılığıyla bireyler veya haneler arasındaki eşitsizlikleri önlemede kullanılan önemli sosyal politika araçlarından biridir. Sosyal yardımların kimlere ve hangi kriterlere göre verileceği ve sosyal yardım alıcılarının sosyoekonomik profillerinin incelenmesi, uygulanan sosyal yardımların verimliliğini ölçme...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Türkiye’de yerleşik hanehalklarının sigara tüketimini etkileyen sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin 2014 TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) verileri üzerinden Çift Eşik ve Tobit yöntemleri yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Sigara tüketimi üzerinde etkisi olduğu düşünülen hanehalkı reisine ait demografik değişkenlerden eğitim...
Preprint
Full-text available
Indoor air pollution caused by use of biomass energy in heating and cooking affects the health status of household members adversely. In Turkey, despite with the rapid economic growth in the last decade, biomass has been among the most preferred type of energy by households for heating and cooking due to inadequate infrastructure, dependence on for...
Article
Full-text available
Öz Bu çalışmanın amacı 2009 yılında Türkiye’de yürürlüğe konulan %100 dumansız hava sahası uygulamasının bireysel sigara tüketimi üzerindeki olası etkisinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından derlenen ve 2008 ve 2012 yıllarına ait Küresel Yetişkin Tütün Araştırması verileri kullanılarak farkların farkı yönte...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı 2009 yılında Türkiye'de yürürlüğe konulan %100 dumansız hava sahası uygulamasının bireysel sigara tüketimi üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Yöntem/ Veri Bu amaç doğrultusunda 2008 ve 2012 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından derlenen Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) verileri kullanılarak farkın farkı yöntemi yardım...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) yardımıyla belirlenen bireyin aşırı kilo veya obezete durumunu etkileyebilecek sosyoekonomik faktörlerin genelleştirilmiş sıralı logit (gologit) metodolojisi uygulanarak Türkiye için araştırılması amaçlanmıştır. Analizde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından oluşturulan 2014 ve 2016 yıllarına ait Türki...
Preprint
Full-text available
Bu çalışmada, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) yardımıyla belirlenen bireyin aşırı kilo veya obezete durumunu etkileyebilecek sosyoekonomik faktörlerin genelleştirilmiş sıralı logit (gologit) metodolojisi uygulanarak Türkiye için araştırılması amaçlanmıştır. Analizde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından oluşturulan 2014 ve 2016 yıllarına ait Türki...
Article
Full-text available
Cepten yapılan sağlık harcamaları bireylerin sağlık mal ve hizmetlerine yaptığı doğrudan ve dolaylı ödemeleri kapsamaktadır. Bu çalışmada sağlık harcamalarının finansmanında en önemli kaynaklardan biri olan cepten yapılan sağlık harcamalarının belirleyicileri 2003-2015 Hanehalkı Bütçe Anketi verileriyle Firpo vd. (2009) tarafından önerilen Koşulsuz...
Article
Full-text available
Bu çalışmada hanelerin alkol katılım ve tüketim karar yapıları ile bu kararları etkileyen sosyoekonomik faktörlerin kararlar üzerindeki etkileri Tobit ve çift eşik yöntemleri yardımıyla Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan model uyum iyiliği testleri sonucunda katılım ve tüketim kararlarının birbirinden bağımsız v...
Article
Full-text available
Bu çalışmada kadınların ilk doğum kararını etkileyen sosyoekonomik faktörlerin eş zamanlı hazard modelleri yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda TÜİK 2015 Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılarak yarı parametrik orantılı hazard modelleri çerçevesinde kişinin ve eşinin yaşı, eğitim seviyesi, engellilik durumu ile hanehalkı büyüklüğü...
Preprint
Full-text available
Bu çalışmada kadınların ilk doğum kararını etkileyen sosyoekonomik faktörlerin eş zamanlı hazard modelleri yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda TÜİK 2015 Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılarak yarı parametrik orantılı hazard modelleri çerçevesinde kişinin ve eşinin yaşı, eğitim seviyesi, engellilik durumu ile hanehalkı büyüklüğü...
Preprint
Full-text available
In this study, households' alcohol participation and consumption decision structures and the effect of socioeconomic factors influencing on these decisions are analyzed by using Tobit and double-hurdle models with Household Budget Survey data in Turkey. This study shows that alcohol participation and consumption decision are taken as independently...
Article
Full-text available
In recent inequality literature the argument that consumption is more appropriate source rather than income to represent economics well-being of households has been gaining increasing attention. In this context, both income and consumption inequality between Turkish households are analyzed by calculating well known twelve different inequality measu...
Article
Full-text available
Son dönemde eşitsizlik üzerine yapılan çalışmalarda tüketimin hane halkının refahını temsil etmek için gelirden ziyade daha uygun bir kaynak olduğu iddiası giderek artan bir ilgi görmeye başlamıştır. Bu bağlamda bu çalışmada Türk hanehalkları arasındaki gelir ve tüketim eşitsizlikleri, 2003-2015 dönemi için TÜİK tarafından sağlanan Hanehalkı Bütçe...
Article
Full-text available
ÖZ Piyasa yoğunlaşması ile firma performansı arasındaki ilişki endüstri iktisadının önemli tartışma konuları arasında yer almaktadır. Yoğunlaşma, sektördeki toplam üretiminin önemli bölümünün hangi ölçüde az sayıdaki firma tarafından sağladığına işaret eder. Bu çalışmada Gümüşhane ilinin en önemli üretim piyasası haline gelen pestil-köme sektörünün...
Conference Paper
Full-text available
Sigara tüketiminin birey sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve bu etkilerin tedavisi sırasında katlanılan yüksek maliyetin ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin varlığı konunda bir fikir birliği olduğu kabul edilmektedir. Son zamanlarda politika yapıcılar bu duruma sebep olan sigara tüketiminin azaltılması konusunda giderek artan bir şekilde...
Conference Paper
Full-text available
Sosyal yardımlar ayni ve nakdi yardımlar yoluyla bireyler veya haneler arasındaki eşitsizlikleri azaltmada kullanılan en önemli politika araçlarından biridir. Politika yapıcılar tarafından yapılan sosyal yardımların söz konusu ekonomik birimlerin tüketim düzeylerini arttırarak refah seviyelerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Özellikle ikt...
Conference Paper
Full-text available
Hanehalkları arasındaki heterojenlik nedeniyle ortaya çıkan farklı tüketim sepetleri referans alınarak hesaplanacak enflasyon oranının ülke geneli için hesaplanan enflasyon oranından farklı olması beklenmektedir. Bu farklılık özellikle düşük gelir seviyelerinde daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır ve toplumda “gerçek enflasyon oranı bu değil” kanısını...
Article
Full-text available
The market structure of the Pharmaceutical Industry, which has an extremely important both socially and economically position, is carefully monitored by regulatory authorities. The consantration of pharmaceutical companies tends to adversely affect consumer welfare as well as resource distribution in the economy. The competitive structure of the ma...
Article
Full-text available
The expectations of households have a significant impact on their current period decision-making behavior. In this study, it is aimed toinvestigate the linkage between households' expectations and household expenditure behavior in an empirically. In the analysis, expectations of households are represented by consumer sentiment index and the sub-com...
Article
Full-text available
This paper aims to investigate the linkage between household’s total consumption expenditure and household heterogeneity which reflects the observed socioeconomic and demographic varieties among households for the year of 2014 with the Household Budget Survey data provided by TurkStat. In the analysis, simultaneous quantile and bootstrap method whi...
Conference Paper
Full-text available
In Turkish economy, the effectiveness of social transfers, which is one of the most important economic-political instruments of governments in poverty-struggling and reducing income inequality, has always been one the most debated issues. The focus of these debates is on the effectiveness of social transfers in reducing the income inequality and fa...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Gümüşhane il merkezinde ikamet eden Gümüşhane Üniversitesi mensuplarına ait tüketim davranışlarının belirlenmesidir. Çalışmada, 101 katılımcıya dört hafta olarak uygulanan anketler ile elde edilen veriler, EASI (Exact Affine Stone Index) talep sistemi yardımıyla modellenip, tüketim harcamalarının bütçe içindeki payları, Engel e...
Conference Paper
Full-text available
EXTENDED ABSTRACT Aim: In emerging countries how the household’s income sources affects on income inequality has been important for understanding the trend of the economic activities and determining the social policies. The question of how individual income is obtained is a fundamental for the policies, determining the income tax ratio, structure...
Article
Full-text available
The aim of this study is to first determine the relationship between the social and economic differences of households and the functional form of their consumption and then test their consumption behavior empirically. To do so, this paper utilizes the empirical framework of "Exact Affine Stone Index" (EASI), which is offered in Lewbel and Pendakur...
Conference Paper
Full-text available
Oligopolistic firms in the pharmaceutical industry tend to monopolize as making implicit or explicit agreement among firms due the fact that the pharmaceutics have a necessity good characteristics for the consumer. Therefore, these merges of pharmaceutical companies are closely monetarized by the competition institutions of the countries. The monop...
Conference Paper
Full-text available
This paper estimates model of the extra cost of living of households with members who have some limitations in work or/and daily activities in Turkey. The relationship between standard of living indicator and socioeconomic indicators, such as income, education level, social security, gender, age, and equivalent scaled household size is also examine...
Chapter
Full-text available
Giffen good generally defined in almost every economics textbooks as a good for which demand increases as the price increases and presented as an exception to the law of demand has still remained a mystery even though there have been ongoing scholarly debates for more than a century. The issue about Giffen good is an exception to the law of demand...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı 2002 yılından bu yana Türkiye’de gerçekleşen ekonomik büyüme ve refah artışının farklı sosyo-ekonomik profile sahip hanehalkları arasında nasıl dağıldığını analiz etmektir. Bu amaçla Türkiye’de yerleşik hanehalklarına uygulanan Hanehalkı Bütçe Anketi verilerinden yararlanılarak 2003-2012 yılları için gelir eşitsizliği, hanehalkı...
Conference Paper
Full-text available
The revealed preferences theory that is one of the approaches used to explain consumer behavior has been gaining increasing attention in the microeconomics literature in recent years. The revealed preferences theory, which has less and reasonable assumptions than classical demand theory, has begun to be empirically tested with developments in the e...
Conference Paper
Full-text available
Since 2000 in Turkey, there has been a great growth the share of the household savings in private savings. Although there are exist huge literature related to determinants of saving rate rely on macro level data, these studies have limitation on reflect of household saving behavior because of ommiting heterogenities among households. For this reaso...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, tüketim davranışlarını ölçmeye yönelik olarak kullanılacak olan parametrik talep sistemi modellerinin seçiminde bir ön-belirleme testi olarak kullanılması önerilen ve Lewbel (1991) tarafından geliştirilen ‘talep sistemlerinin rankı’ açıklanmıştır. Türkiye için talep sistemi modelleri kullanılarak yapılan çalışmalar incelendiğinde, mod...
Thesis
Full-text available
ÖZET Tüketici davranışlarının teorik açıdan en doğru şekilde modellenmesi, mikro iktisat teorisinin temel amacını oluştururken, bu teorik yapının ampirik olarak test edilmesi uygulamalı mikro iktisadın gelişmesi ile hız kazanmıştır. Teori ve uygulamanın karşılıklı olarak birbirini beslemesi neticesinde her geçen gün daha tutarlı ve gerçekçi modell...
Article
Full-text available
In this study, the relationship between some selected macro economic variables such as GDP growth rate, inflation rate, current account balance in the rate of GDP and defense expenditures as a rate of GDP were investigated using the ARDL bound testing approach for Turkey and Israel for the period of 1980-2012.Alt-hough long run relationships do not...
Article
Full-text available
In this study, the rate of Defense Spendings in the GDP, and the growth rate of GDP, and the portion of current accounts in GDP and Annual Inflation Rate are examined with getting the annual data between the 1980-2006 years, and using VAR model for Egypt, Israel, Jordan, and Turkey. In course of this examination, the results of Granger Casuality an...

Network

Cited By