Ed de Jonge

Ed de Jonge
HU University of Applied Sciences, Utrecht, Netherlands · Research Centre for Social Innovation

PhD

About

49
Publications
12,099
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
205
Citations
Citations since 2016
32 Research Items
196 Citations
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (49)
Book
Full-text available
A report in Dutch based on qualitative and quantitative research, concerning the impact of the Covid-19 pandemic on the social domain in the Netherlands, resulting in a brief ethical guideline, which turned out to be helpful not only in crisis situations.
Chapter
Full-text available
Mariël Kanne, Sabrina Keinemans en Ed de Jonge nodigen uit tot nadenken over de vraag hoe ‘samen tegen corona’ méér kan betekenen dan ‘elkaar uit de weg gaan’. Ze gebruiken een zorg-ethisch perspectief om te laten zien dat ten tijde van de COVID-19-pandemie ook andere dimensies van zorg – individueel, maatschappelijk, internationaal, ecologisch – o...
Article
Full-text available
During the first half of 2020, the outbreak of the COVID-19 virus had a huge global impact. The physical health of many was (often severely) threatened and affected, resulting in numerous deaths. Furthermore, all aspects of human coexistence came under pressure, such as economic activities and material living conditions, psychological well-being an...
Article
Full-text available
This article draws on findings of an international study of social workers’ ethical challenges during COVID-19, based on 607 responses to a qualitative survey. Ethical challenges included the following: maintaining trust, privacy, dignity and service user autonomy in remote relationships; allocating limited resources; balancing rights and needs of...
Article
Vanuit de onderzoekslijn ethiekwerk (vgl. Banks, 2016) van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht verzorgen wij binnen het sociaal domein trajecten voor ethische professionalisering. Professionals en managers uit de (jeugd)zorg en het maatschappelijk werk die participeerden in onze trajecten, benoemden...
Article
Choices with impact: Retrospection and reflection on the ethical dimension of a practice-oriented research project using the Most Significant Change Technique In this publication, we reflect on our use of the Most Significant Change Technique (Davies & Dart, 2005) in a research project on the ethical impact of a training program for social professi...
Article
Full-text available
In this co-authored article, one contributor presents a case story from an interview with a social worker in Slovenia, while five others offer commentaries on ethical aspects of the case. The story comes from a practitioner working with a pregnant young woman, arranging for adoption following birth. The social worker respected the woman’s request t...
Article
Full-text available
In this article, we describe a study on the impact of an ethics program aimed at strengthening the ethical agency of 15 social workers of three welfare organizations. The goal of the study was to make an inventory of the impact of the program, and to evaluate the relevance of this impact with the help of several stakeholders. The most significant c...
Article
The authors of this article offered training aimed at strengthening the ethical agency of 15 social workers of three Dutch welfare organisations. At the same time, we conducted research into the ethical impact of the training, making use of an adaptation of the Most Significant Change approach (MSC). The participants wrote stories about the most si...
Article
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
In 2015, the UN set 17 global goals, the so-called Sustainable Development Goals (SDGs) for the year 2030, “a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity”. Although these challenges are global, their impact manifests itself on a local level. An inspiring challenge for HU UAS Utre...
Article
Full-text available
Human beings are unique among all living organisms in that their primary adaptivespecialization does not require some particular physical form or skill or fit in an ecological niche, but rather in identification with the process of adaptation itself – in the process of learning. We are thus the learning species, and our survival depends on our abil...
Article
Full-text available
According to the global definition (IFSW, 2014), social work is a profession. Since the second half of the twentieth century, however, the meaning of professionalism has become blurred and its practices have been criticized fiercely. In order to understand, appreciate and strengthen social work as a profession, a sociological equivalent of positive...
Article
This article is about a research project focused on the development of a common knowledge base for social work education in the Netherlands. Recent substantial changes in society and social policy were the reason for a reconsideration of the educational content of social work education. A great urgency was established with regard to the adaptation...
Article
Full-text available
Dutch article that contains a reflection on the complicated relationship between professionalism and neoliberalism, partly based on ethics of care.
Article
Full-text available
In het essay Willen sterven: Over de autonomie en het voltooide leven stelt Paul van Tongeren, emeritus-hoogleraar wijsgerige ethiek, vanuit zijn persoonlijke verwondering, fascinatie en ook irritatie de vraag wat mensen eigenlijk willen wanneer zij zeggen dood te willen. Daarbij tracht hij recht te doen aan de ervaringen van deze mensen maar ook a...
Technical Report
Full-text available
The report Ethics with Impact (Ethiek met Impact) describes the findings of a research about the ethical impact of a training in ethical agency for social service providers. Since 2008, the research group “Innovative Social Services” (Utrecht University of Applied Sciences) studies the (impact of) ‘ethics works’ performed by social workers (a term...
Article
Full-text available
Review of a Dutch PhD.
Article
Full-text available
Op 21 september jongstleden sprak Lisbeth Verharen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een rede uit bij de aanvaarding van het ambt als lector Versterken van Sociale Kwaliteit. Het was een inspirerende lezing die veel stof tot nadenken opleverde over de ethische kern van sociaal werk.
Book
A Dutch textbook for social work students that tries to clarify and strengthen the common fundaments of the diverse practices of social work practice in the Netherlands. I was one of the editors of the book. Together with three colleagues I wrote a chapter about the knowledge base of social work. I also wrote the last chapter, with concluding remar...
Article
Full-text available
Marcel Spierts, Mariël van Pelt, Evert van Rest & Sanneke Verweij. Visie en vakbekwaamheid maken het verschil: over professionele besluitvorming in het sociaal werk. Utrecht: Movisie, 2017, 156 p., €12,50. ISBN: 9789088691317
Article
Full-text available
Ed de Jonge pleit voor een vierde aspect van professionaliteit in het beroepsprofiel: collectieve professionalisering, als aanvulling op de normatieve, technisch-instrumentele en persoonlijke aspecten. Hier laat hij zien wat deze vier aspecten van professionaliteit kunnen betekenen voor het versterken van sociaal werk.
Research
Full-text available
Research report (in Dutch) concerning the communal body of knowledge for all Dutch social work bachelors.
Chapter
Full-text available
De bundel start met een essay waarin we bepleiten dat de werkplaatsen bij het uitwisselen van kennis, het doen van onderzoek en het ontwikkelen van werkwijzen meer aandacht besteden aan reflectieve bespiegelingen op de mogelijke spanning tussen concepten (abstracte beleidsbegrippen) die in het wijkgericht werken centraal staan en hun concepties (de...
Article
Full-text available
Unlike Kunneman's concept of "amor complexitatis" seems to suggest, love does not appear to be the virtuous attitude towards complexity, but professional courage, hope, and wisdom. (article in Dutch)
Article
Full-text available
Meer dan ooit moeten sociaal werkers kunnen putten uit de rijke bronnen van de ondersteunende disciplines. Bovendien moeten zij de wetenschappelijke basis van hun werkzaamheden overtuigend voor het voetlicht brengen. De beroepsopleidingen hebben daarom de handen ineengeslagen en een gemeenschappelijke kennisbasis voor sociaal werkopleidingen ontwik...
Article
Full-text available
In het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker worden drie aspecten van professionaliteit onderscheiden: normatief, technisch-instrumenteel en persoonlijk. In dit artikel pleit Ed de Jonge voor een vierde vorm: collectieve professionaliteit. Collectieve professionalisering kan een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere versterking van soc...
Article
Full-text available
Although the concept of the reflective practitioner (Schön) is acknowledged and integrated in the tradition of normative professionalization (Kunneman and others), the concept remains relevant because of its pragmatic focus, since professionalism is essentially about finding the right balance between humanitarian ideals and pragmatic realizations....
Article
Full-text available
Pek van Andel & Wim Brands. Serendipiteit: De ongezochte vondst. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2014, 160 p., € 17,95. ISBN 904 681 7571
Article
Full-text available
Het Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker (NVMW, 2006) is gebaseerd op een brede benadering van professionaliteit. Naast technisch-instrumentele en persoonlijke professionaliteit is ook normatieve professionaliteit van belang. Het concept normatieve professionaliteit is ontwikkeld aan de Universiteit voor Humanistiek. Inmiddels heeft het ook...
Article
Full-text available
Profession or craft? A reflection on the moral identity of social workWhat is the occupational identity of social work, and what should it be? Social work is sometimes characterized as a profession and sometimes as a craft, very often without a clear distinction being made between these two categories – and possibly without realizing that a differe...
Book
Full-text available
Hoe ga ik als sociaal werker om met moreel beladen praktijksituaties? Kan ik trouw blijven aan mijn waarden in het werk? Waar sta ik eigenlijk voor? Sociaal werk is een beroep met een ethische kern en een moreel beladen praktijk. Dit boek geeft geen pasklaar antwoord op de vragen die daarbij rijzen, maar daagt sociale professionals uit zich verder...
Book
Full-text available
Sociaal werk krijgt steeds meer een ambulant karakter. Sociaal werkers ontmoeten mensen in hun leefomgeving, thuis of op straat, gevraagd of ongevraagd. Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen decennia voorgedaan in het ambulant werken? Hoe ervaren sociale professionals het werken in een ambulante contect? En in welke morele spanningsvelden k...
Chapter
Full-text available
In dit hoofdstuk maakt Ed de Jonge een onderscheid tussen de professionele identiteit van enerzijds beroepsbeoefenanren en anderzijds beroepen. Hij betoogt dat de professionele identiteit van beroepen primair is gelegen in het realiseren van humanitaire waarden. Voor de professionele identiteit van beroepsbeoefenaren betekent dit dat zij ethiekwerk...
Chapter
Full-text available
Naar aanleiding van hun werkzaamheden in het Dilemma's Doordacht en het Moresprudentieproject interviewde Ed de Jonge Ellen Grootoonk over het begeleiden van moreel beraad.
Article
Full-text available
Veel maatschappelijk werkers presenteren zichzelf tegenwoordig als presentiebeoefenaars. Ook het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker benadrukt het belang van presentie. De presentietheorie is bovendien toegepast in sectoren als de maatschappelijke opvang en de zorg. Tegelijk is het een complexe en omvangrijke theorie waar moeilijk greep op...
Article
Full-text available
The presence worker: investing dignity or seeking happiness? On the moral fundaments of the theory of presence Baart’s theory of presence is as inspiring for professional practice as it is problematic in its theoretical fundaments. The basic moral tension in this theory seems to exist between violated dignity as the fundamental problem of poverty a...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Professionaliteit staat of valt met expertise. Maar wat is professionele expertise? In dit artikel betoogt Ed de Jonge dat besluitvaardigheid de kern hiervan vormt.
Article
Full-text available
Op 28 januari 2011 vond het congres ‘Het vakmanschap van de reclasseringswerker’ plaats aan de Hogeschool Utrecht. In dit artikel, gebaseerd op de gelijknamige bundel, analyseert Ed de Jonge de missies van maatschappelijk werk en reclasseringswerk als het fundament van deze professionele praktijken.
Article
Full-text available
Niet alleen de Nederlandse Beroepscode werd in 2010 herzien. Ook verscheen er een herdruk van Ethical Standards in Social Work. A Review of the NASW Code of Ethics. Hierin staat de beroepscode van de Amerikaanse beroepsvereniging centraal. Hoe helder is de beroepsmoraal aan de overkant van de oceaan?
Article
Full-text available
In de afgelopen eeuw ondergingen professionals – ook maatschappelijk werkers – een dramatische rolwisseling, zo beargumenteert Ed de Jonge. Hij vergelijkt deze verschuivingen met de dramadriehoek en de dialectische ontwikkeling en concludeert dat professionals in onze tijd de rol van slachtoffer vervullen.

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Exploration of the usefulness of the concept of professional ethical identity (PEI) for understanding and improving the ethical practice of social work. (a) Theory: exploring frameworks and paradigms that could be helpful to conceptualize (as well as to question) PEI, also in relation to other aspects of (professional) identity, e.g. essentialist, realist, constructivist, intersectionalist approaches. (b) Research: exploring which methodologies fit with which conceptualizations of PEI, e.g. real time observations, qualitative interviews, discourse analysis. (c) Practice: exploring what is revealed and what is concealed by making different conceptual and methodological choices concerning PEI.
Project
Goal of the project is to study the 'impact' of ethical training, based on our model of ethical agency, on professional social work practice. To study this, we use the Most Significant Change (MSC) approach by Davies and Dart [4]: a participative and dialogical approach which – in our opinion – is suited for empirical ethics research. In our project, we offer a training for social workers from three social work organizations in the Netherlands. During and after the training, the participants write a narrative about the changes they experienced in their professional thinking and acting. In the next step, these ‘stories of change’ are presented to stakeholders who select the most significant of these changes in light of the social service which is provided by the participating organization.
Project
Strengthening social work in the Netherlands