E. Dammers

E. Dammers
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency · Spatial development and Environmental Quality

About

33
Publications
1,370
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
172
Citations
Citations since 2017
0 Research Items
14 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456

Publications

Publications (33)
Article
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt elke vier jaar een Natuurverkenning uit. Dit is één van de wettelijke taken van het planbureau. Een toekomstverkenning is bedoeld om toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe beleidsopties te verkennen en daarmee het blikveld te verruimen. Deze Natuurverkenning zoekt aansluiting bij de hu...
Technical Report
Full-text available
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Centraal Planbureau (CPB), KNMI en Wageningen UR, LEI publiceren onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor 2050 en 2100 – nadere uitwerking 2012-2013’. Deze scenario’s bouwen voort op de in 2011 gepubliceerde Deltascenario’s. Ze zijn gebaseerd op meer óf minder economische groei in combinatie met mat...
Article
De omgevingsscenario’s Hoog en Laag zijn ontwikkeld om te verkennen of de beleidsopgaven waarop de kijkrichtingen van de Natuurverkenning 2010-2040 een antwoord geven in de toekomst ook nog relevant zullen zijn en hoe groot zij dan kunnen zijn. Daarnaast geven zij inzicht in de mogelijkheden en beperkingen waarmee het beleid te maken kan krijgen en...
Article
De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een impuls geven aan de politieke afwegingen. Nieuw is het gebruik van normatieve toekomstscenario’s als hu...
Article
The subsequent building blocks of the scenario study enable policymakers to gradually gain insight into alternative desirable future states of nature and alternative policy-strategies to realize them. This is further stimulated by the character of the scenarios, which contain not only qualitative storylines, but also concrete images and quantita-ti...
Article
Het natuurbeleid bevindt zich in een overgangsfase. Zowel rijk als provincies, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn op zoek naar verbetering van het bestaande natuurbeleid en hun positie daarbinnen. Het gaat daarbij niet alleen om natuurbeleid in de strikte zin, maar onder meer ook om het landschaps-, ruimtelijk, energie- en voed...
Article
De Natuurverkenning 2010-2040 is als scenariostudie uitgevoerd om te verkennen welke richtingen het natuurbeleid op termijn zou kunnen inslaan. Via de scenario-onderdelen worden beleidsmakers stap voor stap in het langetermijndenken meegenomen. Dit wordt versterkt doordat de onderdelen het karakter van kwalitatieve verhalen hebben gekregen, die bov...
Article
The Nature Outlook 2010-2040 was produced by applying the scenario approach. The outlook explores some alternative directions in which nature policy may evolve in the long term and the implications of this for nature policy in the short term. The subsequent parts of the scenario study enable policy makers to gradually gain insight into alternative...
Article
Nature policy is changing in the Netherlands. Both the central government, the regional government, non governmental organizations and business are seeking a new position to improve existing nature policy. This is not just about nature policy in a strict sense, but also includes the policy of landscape, spatial planning, energy and food policy. Thi...
Article
Three paradigmatic traditions of scenario-building can be seen to exist. The model approach with its roots in American military scenarios of the 1950s, the design approach in French urban and regional development of the 1960s, and the strategic conversation approach in scenarios made in the private sector since the 1970s. In theory, these tradition...
Article
Scenarios, unlike forecasts or prognoses, do not seek to predict future events. Instead, the intent is to understand how the future is produced by examining a number of possible developmental pathways. These pathways are created by adjusting a limited number of variables within a particular cause-effect chain of events. The insights generated by th...
Article
Although agriculture plays an important part in the economic and social structure of rural areas in Europe, its role has significantly declined over the past decades. The emergence of other economic functions has resulted in a diversification of rural areas. Due to the industrialization of agriculture, the average farm size and utilized agricultura...
Article
Full-text available
The European Union is changing significantly. It has recently been enlarged by 10 new Member States, decision-making about the European Constitution is going on, and it has set itself the target of becoming the most competitive economy in the world (Lisbon Strategy). The scenarios explore in an integrated way the territorial impacts of future chang...
Article
Full-text available
This paper presents some preliminary results from the project Spatial Scenarios in Relation to the ESDP and Cohesion Policy. This project is being carried out in the framework of the ESPON programme. Until now the project has concentrated on making thematic scenarios, exploring future changes of selected EU- policies. After describing the scenario-...
Article
Er bestaat steeds meer behoefte aan systeeminnovaties in de groene ruimte. Door de toenemende ruimtedruk en de toenemende behoefte aan ruimtelijke kwaliteit voldoen traditionele oplossingen voor de knelpunten en uitdagingen in de groene ruimte niet meer. Wij beschrijven vijftien methoden om systeeminnovaties van de grond te krijgen. Dit gebeurt in...
Article
NME-instellingen richten zich meer op nieuwe doelgroepen. Via een gevalsstudie heb ik de mogelijke rol van de instellingen bij de groenfondsen van commerciële banken verkend. NME-ers kunnen via het meewerken aan informatiecampagnes, projectvoorstellen en dergelijke particuliere ondernemers stimuleren om in 'donkergroene' projecten te investeren. Di...
Article
NME-instellingen richten zich meer op nieuwe doelgroepen. Via een gevalsstudie hebben wij de mogelijke rol van NME bij natuurontwikkeling en stadsuitbreidingen verkend. NME-ers kunnen via het organiseren van netwerken, voorbeeldprojecten en ontmoetingen de kleinere gemeenten helpen hun ambities te verhogen, over te gaan op ecologisch beheer en knel...
Article
NME-instellingen richten zich meer op nieuwe doelgroepen. Via een gevalsstudie hebben wij de mogelijke rol van NME bij een duurzame beroepsvisserij op zee verkend. NME-ers kunnen via het organiseren van een denktank, demonstratieprojecten en forumdiscussies helpen het imago van de visserij te verbeteren, kennislacunes weg te nemen en duurzaamheid i...
Article
De ministeries van LNV en VROM hebben een conceptmonitoringprogramma Groene Ruimte ontwikkeld. Momenteel vraagt de gegevensverzameling nog een aanzienlijke inspanning. Als in de toekomst een aantal geplande meetnetten operationeel is, zal dit waarschijnlijk minder worden. Het monitoringsysteem is zeer bruikbaar om een toestand te beschrijven. De sy...
Article
Ruimtelijke maatregelen om afvoerpieken te verminderen zijn onderzocht in drie regionale watersystemen. Veranderingen in bestemming, inrichting en beheer konden de jaarlijkse hoogwaterstanden in kleine rivieren, beken en boezemwateren met 30-40% verminderen. Deze maatregelen zijn redelijk inpasbaar in het beleid voor het landelijk en stedelijk gebi...

Network

Cited By