Derya Öcal

Derya Öcal
Ataturk University · Public Relations and Publicity Department

Professor

About

23
Publications
5,210
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
16
Citations
Citations since 2017
21 Research Items
16 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468

Publications

Publications (23)
Article
One of the most fundamental problems in terms of the public relations profession is measurement and evaluation. In particular, considering the international standards put forward in the context of Barcelona Principles 3.0, measurement actions are required that combine outputs, outcomes, and potential impact. With the increasing use of social media...
Conference Paper
Full-text available
ABSTRACT Technique and technology reveal the level of humanity in the current century. 'Smart' technology seems to have infiltrated every moment and area of human life as an extension of digital structures. Through computer-based technologies, the individual produces, copies, records, presents and transforms data. In addition to the fact that machi...
Conference Paper
Full-text available
Özet Teknik ve teknoloji, içinde bulunulan yüzyılda insanlığın geldiği düzeyi ortaya koymaktadır. ‘Akıllı’ teknoloji, dijital yapıların bir uzantısı olarak insan yaşamının her anına ve alanına sızmıştır. Bilgisayar uzantılı teknolojiler aracılığıyla birey, veri üretmekte, kopyalamakta, kayıtlamakta, sunmakta ve dönüştürmektedir. Dijital yaşamda mak...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Gerek geleneksel, gerekse yeni olma özelliğine sahip olan kitle iletişim araçları, tarih boyunca üretim ilişkileri içerisindeki konumunu korumuş; birer satış çabası olan reklam mesajlarının iletiminde kitlesel erişim gücüne sahip olmuştur. Latince bir kavram olan “adverter”dan türeyen reklam, “bir şeye dikkat çekmek” ve/veya “ilgiyi bir şeye y...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET “Yeni medya” ve “dijitalleşme”, sayısal kodlarla düşünme ve mekanik bir eylemselliğe bürünmeyi beraberinde getirmektedir. Yeni medyanın ağlar aracılığıyla toplumsal pratiklerin her anını ele geçirir derecede açığa çıkardığı etkileşimsellik ve esneklik, ortamda mevcut olan çoklu medya verilerinin (ses, metin, hareketli ve/veya hareketsiz görünt...
Conference Paper
Full-text available
Özet İnsanın beğenisini, üretken zekasını, değişkenlik arayışını, ruh halini ortaya koyma biçimi ve toplumsal birlikteliği/kurallaştırmayı/kalıplaştırmayı sembolize eden moda, kimi zaman topluma uyum sağlamanın kimi zaman da toplumdan ayrışmanın bir aracı olarak kullanılagelmiştir. Renk, biçim ve doku odaklı olarak sanatın bir parçasına dönüşen mod...
Chapter
Full-text available
Giriş Bireyin yaşamı, nasıl diğerleri ile etkileşiminden bağımsız düşünülemezse, iletişim süreçleri de dışa vurduğu duygulardan yalıtılarak anlamlandırılamaz. Neşeli ve mutlu olma halleri kadar kaygılı, kederli, üzgün ve korku içinde olması da bireyin ruh hali hakkında ipuçları sunmaktadır. Duygular, ‘aynı/benzer’ olmakla birlikte ortaya konuluş bi...
Article
Full-text available
Teknolojinin tarihsel süreç içerisinde insan yaşamında giderek yaygın kabul görmesi ve internet tabanlı uygulamaların iletişim süreçlerine dahil olmasıyla birlikte insanlık dijital bir dünya içerisinde tanımlanır olmuştur. Günümüzde toplumlar, hemen hemen her alanda teknolojinin belirlenimciliğinde, yaşamsal kurgulanımlar içerisinde gündelik ve iş...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Risk ve riskin yönetimi, bütün organizasyonların stratejik yönetim mekanizmalarının merkezinde konumlanmaktadır. Gelecekteki belirsiz olaylar ve bütün olası sonuçları organizasyonun çevre, finans, itibar, strateji, gibi önemli karakteristik faktörleri üzerinde etkili olabilmektedir. Günümüzde birçok işletme kendilerini ziyadesiyle endişelendir...
Chapter
Full-text available
İnsan yaşamında uzunca bir süreyi kapsayan ve içinde bulunulan pandemi dönemi, dijital pazarlama felsefesini benimseyen işletmelerin, tükettirme stratejileri bağlamında bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bireyin sağlığını korumak amaçlı alınan tedbir ve kısıtlamalar, ‘yeni’ tüketim kalıpları geliştirilmesine öncülük etmesi açısından işletmele...
Chapter
Full-text available
İletişim kanallarının ‘akıllı’ teknolojiler ve uygulamalar aracılığının egemen olduğu bir yapıya bürünmesiyle birlikte enformasyon ‘çoklu’ (multi) veri özelliğine bürünmüş; yazı, resim, film, ses, görüntü vb. birçok formatta ağlar üzerinden akmaya başlamıştır. Dijital iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar ve kullanım kolaylıkları, tüm dünyada...
Chapter
Full-text available
Zaman algısı bireyde farklı yansımalar açığa çıkarmaktadır. İlişkiler ve yapıp etmeler çerçevesinde değerlendirildiğinde zaman, kişiden kişiye ve yaşananlar çerçevesinde yeniden yeniden kurgulanır ve anlamlandırılır. Bireyin yaşam biçimi, yaşamı anlamlandırma biçimi, ilişkilerinin sade ve/veya karmaşık olması gibi birçok faktör zaman algısını dönüş...
Article
Full-text available
Küresel ölçekte üretim ve dağıtım mekanizmalarının hakim olduğu günümüzde pazarlama ve reklamcılık süreçleri de geniş kapsamlı dönüşümler yaşamaktadır. Geniş çaplı yaşanan bu dönüşüm firmaların 'marka' eksenli stratejiler geliştirmelerine öncülük etmektedir. Rekabetin yoğun olduğu günümüzde markaların, marka değerini stratejik olarak yönetmesi ve d...
Chapter
GİRİŞ Örgütler değişen çevre şartları içerisinde varlıklarını devam ettirme ve sür-dürülebilir rekabet avantajını kazanma güdüsüyle hareket etmektedir. Dolayısıy-la sürdürülebilir rekabet avantajını kazanan örgütler için mevcut konumlarını korumak dinamik bir süreç anlamına gelmektedir. Bahsedilen dinamik süreç içinde rekabet avantajı kazanabilmeni...
Article
Full-text available
ÖZET Dönüşen yaşam pratikleri ve bireyin çevresindeki değişimler, düşünme, öğrenme, etkileşim kurma gibi birçok zihinsel süreci üzerinde etkilidir. Yaşam pratikleri, fiziksel ve sosyal koşullar ve çevresel faktörlerdeki hızlı dönüşüm, bireyin beyin ve zekâ gelişimini etkileyen önemli değişkenlerdir. Beyin, yaşanılan duygusal deneyimi, amaçlar ve ol...
Article
Full-text available
Özet Tarihsel süreç içerisinde teknik ile teknoloji insan yaşamının ve iletişim süreçlerinin dönüşümünde başat role sahip olmuştur. İnsanlık tarihinin önemli bir boyutunu teknoloji tarihi oluşturmaktadır. Teknoloji insan yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra iletişim kurma yollarını ve biçimlerini doğrudan etkilemektedir. Geleneksel medya ve yeni med...
Article
Full-text available
ÖZET İşletmelerin yönetim süreçlerinin stratejik bir yapıya dönüşmesi ile birlikte paydaşlar, konular ve konuların yönetimi önem kazanmıştır. İşletmeler, konuları başarılı bir şekilde yönetmenin geleceklerini etkileyebilecek bir durum olduğunu fark ettiler. Bu çalışmada işletmelerin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili olarak tüketicilerden gelen şika...
Conference Paper
Full-text available
20th century and the subsequent period, technology has made a quick introduction to human life; effects continue to increase with each passing day. So that referring to people's perception of technological changes and developments in almost every area of human relationships continues to affect directly or indirectly. Technological advances have bro...
Conference Paper
Full-text available
Along with the development of new communication technologies dominated in production-marketing-distribution process and businesses, may arise in an environment can be affected that stakeholder management strategies that impact on production and much more and the negative news about themselves that may be affected in a short period of time. Acquire...

Network

Cited By