Derk Jan Stobbelaar

Derk Jan Stobbelaar
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences | VANHALL

dr.ir.

About

186
Publications
31,485
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,719
Citations
Additional affiliations
March 2007 - present
Wageningen University & Research
Position
  • University of applied sciences Van Hall Larenstein
February 2007 - present
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Position
  • Professor (Associate)
January 2003 - present
Wageningen University & Research
Position
  • Wageningen University
Education
September 1984 - July 1990

Publications

Publications (186)
Article
Full-text available
This editorial positions the papers of this Special Issue in a theoretical framework on green urban development. Building on different perspectives, we identify the conditions that are necessary to accelerate a successful implementation of green urban transformations, as well as several pitfalls. In short, these conditions are: the macro, meso, and...
Article
Sagen kunnen zich aan bepaalde plekken en landschappen hechten. Ze bezielen als het ware de geografie. Het vertellen over dit immaterieel erfgoed legt een onzichtbare landschapsdimensie bloot – die van de lokale verbeelding en plekherinnering. Björn Broekert, student Bos- en Natuurbeheer bij Van Hall Larenstein in Velp, deed in opdracht van netwerk...
Article
Full-text available
Op de noordelijke Veluwe worden veel sagen verteld; volksverhalen met vaak een historische kern en verbonden met specifieke plaatsen in het landschap. Het immateriële erfgoed kan zo bijdragen aan de recreatiezonering die zo cruciaal is voor de overbelaste Veluwe.
Article
Full-text available
Onze aanbeveling is dat biologische korte keteninitiatieven hun concrete binding met het lokale, milieu, smaak en versheid consequent moeten blijven vertellen. Altijd en overal. Ook zien we groeikansen voor regionale samenwerkingsverbanden, waarvan er relatief weinig zijn. Logistiek en distributie is dan de grote uitdaging.
Conference Paper
Full-text available
The case of Lingezegen shows that developments on a regional scale, like the establishment of landscape park Lingezegen, can give synergies with and opportunities for agroforestry on farm level. However, to achieve this, change agents need to be present, that connect opportunities in the social realm and the physical realm. For future developments,...
Article
Full-text available
De coronatijd kan voor natuurorganisaties als een kans gezien worden om meer mensen de natuur te laten ervaren en er een binding mee op te bouwen. De georganiseerde natuuractiviteiten nemen hierin een bijzondere plek in, enerzijds omdat ze diepere ervaringen kunnen voortbrengen, anderzijds omdat ze extra moeilijk uit te voeren zijn tijdens de coron...
Article
Full-text available
Een jaar geleden, op 13 maart 2020, begon de eerste lockdown, die naar verwachting in enkele weken de COVID-19-epidemie zou beteugelen. Inmiddels zijn we een jaar verder en de epidemie is er nog. In het afgelopen jaar zijn op allerlei gebieden in de samenleving ingrijpende veranderingen opgetreden, veranderingen waarvan een deel blijvend lijkt te z...
Article
Full-text available
The Steenbreek program is a private Dutch program which aims to involve citizens, municipalities and other stakeholders in replacing pavement with vegetation in private gardens. The Dutch approach is characterized by minimal governmental incentives or policy, which leaves a niche for private initiatives like Steenbreek, that mainly work on behaviou...
Article
Full-text available
METHODIEK GEEFT ECOLOGEN HANDVATTEN OM PROACTIEF MET NATUUR IN DE STAD OM TE GAAN.
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine the contribution of student interventions to urban greening processes. In two Dutch cities action research was conducted, including reflexive interviews a year after the first intervention, to assess factors causing change in the socio-ecological system. Results show that students and network actors were mutual...
Article
Full-text available
De belangstelling voor voedselbossen in Nederland groeit, vanwege een toenemende behoefte aan gezond en lokaal voedsel, aan het herstel van bodemkwaliteit en aan de bevordering van biodiversiteit. Het concept voedselbos heeft inmiddels vele verwachtingen gewekt, hoewel daarvoor nog niet veel onderbouwing is. Voedselbossen kunnen het Nederlandse lan...
Article
Full-text available
Wat de bewoners van hun streek vinden, dat is belangrijk. Hun blik op toekomstige ontwikkelingen helpt de gemeente. Een proef wees uit dat het goed werkt om samen vast te stellen wat de kwaliteit van de omgeving is. Dat kunnen gemeenten mooi gebruiken in hun omgevingsvisie.
Article
Full-text available
Fruit in openbare boomgaarden en in perken of parken kan een belangrijke bijdrage leveren aan de binding van mensen met het groen in steden. Gemeenten hebben vele opties om hierin faciliterend op te treden, blijkt uit twee onderzoeken van Hogeschool Van Hall Larenstein.
Article
Full-text available
Producenten van erkende streekproducten vroegen om handvatten om zich meer te verbinden met ‘de streek’. Een duidelijke bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving geeft de streekproducent positie in streekvernieuwing, kringlooplandbouw en omgevingsbeleid – dat zijn de opties die de minister en gemeenten zoeken. Ook consumenten vinden het belangrijk...
Article
Full-text available
De gevolgen van de extreem droge zomer van 2018 zijn nu, zelfs na een natte winter, nog terug te vinden in het grondwaterpeil met alle gevolgen voor landbouw, natuur en woningen. Misschien dat de droge zomer van 2018 een kantelpunt kan zijn in het denken over de wijze waarop in Nederland de beekdalen zijn ingericht. Een meer natuurlijke inrichting...
Technical Report
Full-text available
In dit rapport staat beschreven hoe gemeenten samen met bewoners een landschapsbiografie kunt maken als kennis én inspiratiebron voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Ook staat beschreven hoe participatie, behoud en ontwikkeling van landschap een plek kunt geven tijdens het maken van de omgevingsvisie. Zo krijgt landschappelijk erfgoed een duidelij...
Conference Paper
Full-text available
The Noordwaard is a recently realised high water floodplain near Dordrecht. The design plan of the Noordwaard is an answer to the increasing river discharge extremes, combining water safety, agriculture, recreation and nature management (Stobbelaar & Schoenmakers, 2018). However, in terms of governance a gap has emerged. The Department of Water man...
Article
Full-text available
The role of citizens in nature conservation is ever increasing. How effective are nature conservation communities in embodying this role? Our research shows that the amount of people and organizations active in these communities is increasing, and that their contribution involves a larger spectrum of goals, activities and participants than voluntee...
Book
In het boek wordt de urgentie beschreven om in het natuurbeheer integraal en interactief te gaan werken en staan handreikingen hoe dit aangepakt kan worden. In een serie casussen wordt gedemonstreerd hoe geïntegreerd natuur en landschapsbeheer kan uitwerken. Landschapspijn, bijensterfte, achteruitgang van weidevogels, leegloop van het platteland e...
Article
Full-text available
Landschapsbeheerorganisaties ondersteunen vrijwilligers bij hun activiteiten in het landschap, zoals onderhoud aan knotbomen en poelen. Hoewel het aantal vrijwilligers stijgt, loopt de financiering van de ondersteuning niet gelijk op. Landschapsbeheerorganisaties moeten duidelijk maken wat vrijwilligerswerk in het landschap toevoegt. In vier expert...
Conference Paper
Full-text available
The aim of our research was to search for viable business models for two business cases in The Netherlands: a commercial polyculture garden (Sprankenhof) and a Robinia forest with pigs (Boeren in het Bos). Our theoretical starting point is that small and medium-sized companies can adopt in general three sustainable development strategies: i) Intens...
Conference Paper
Full-text available
In the Netherlands, "food forests" recently became very popular. The broader perspective is that of agroforestry. This paper explores in a speculative way the starting points for a range of projects in our professorship. Taking a landscape perspective, we ask what role food forests can have in regional food systems, and how a large-scale developmen...
Technical Report
Full-text available
Beschrijving van wat communities zijn, van hun ecologische, sociale en economische effecten en aanbevelingen voor boswachters / beheerders hoe om te gaan met dit relatief nieuwe fenomeen.
Article
Full-text available
Een veeleisender maatschappij vraagt een verandering van competenties van boswachters. Hoe ziet het werk van de moderne boswachter er uit? Wat moet hij daarvoor weten en kunnen? En hoe kunnen deze moderne boswachters zo goed mogelijk ondersteund worden door hun organisatie?
Article
Full-text available
Natuurbeheer als zelfstandige activiteit, bestaat nu iets meer dan honderd jaar. In die periode is het denken van natuurbeheerders steeds meer naar buiten gericht geworden.
Article
Full-text available
Fruitbomen zijn in veel Nederlandse dorpen en steden in de openbare ruimte te vinden. Soms door behoud van een vroegere productieboomgaard, maar ook als bewuste keuze bij de groeninrichting van een wijk. En meer recent worden op initiatief van dorps- of buurtbewoners boomgaarden aangeplant die door henzelf worden beheerd. Maar is er ook een duideli...
Article
Full-text available
Telen met de natuur. Het klinkt misschien zweverig, maar voor steeds meer boomtelers in Zundert is het de normaalste zaak van de wereld. Deze stevig in de klei verankerde Brabantse telers zijn zelf gestart met een meer natuurgebonden wijze van telen en staan daarmee aan het begin van een ecologische vernieuwing. Onderzoekers kunnen helpen bij deze...
Technical Report
Full-text available
Om handvatten te geven voor het inzetten van natuurlijke vijanden tegen de belangrijkste plagen in de Zundertse boomteelt is via literatuurstudie, enquêtes en interviews de volgende trits beschreven: plaag → natuurlijke vijand → ecologische vereisten van de natuurlijke vijand → maatregelenset ter stimulering van de natuurlijke vijand. Het blijkt da...
Article
Full-text available
To improve the quality of participatory processes in environmental planning two of such cases which involved Dutch NGO Natuurmonumenten are researched with help of the cultural theory. Cultural theory distinguishes four rationalities, or ways of perceiving the world. This theory is translated in four ways of designing participatory processes, in li...
Article
Full-text available
Van afgestuurde hbo-ers wordt verwacht dat ze praktische vraagstukken kunnen oppakken. De context waarin deze vraagstukken moet worden opgepakt is vaak chaotisch, waardoor vooraf alles plannen moeilijk is. Dit blijkt ook uit de uitdaging van Natuur­monumenten om als maatschappelijk bewogen en ondernemende speler in contact te staan met haar omgevin...
Article
Full-text available
Wetenschapswinkelprojecten hebben vaak als doel het handelingsperspectief van klantorganisaties te vergroten. Dit vereist een leerproces binnen die organisaties. Co-creatie van kennis is daarvoor een geschikt middel. Een van de taken van wetenschappers daarbij is om bestaande wetenschappelijke kennis te contextualiseren: algemene wetenschappelijke...
Technical Report
Full-text available
De tussenfunctie bestaat! De beheerder en boswachter werken als intermediair tussen de organisatie en de buitenwereld. De netwerksamenleving heeft duidelijk invloed op het werk van beheerders en boswachters. Zowel organisatie als buitenwereld hebben doelen en wensen die ze kenbaar maken bij de beheerder en boswachter. Deze beheerder of boswachter m...
Chapter
Full-text available
This chapter discusses the role of education in the preparation of the next generation of entrepreneurs in nature conservation. Departing from the traditional conservation education, which emphasizes ecological management, the chapter is a plea for incorporating entrepreneurship in the curricula of educational programmes on rewilding ecosystems. An...
Article
Full-text available
The traditional way of educating nature management students, in which students are trained to solve relatively simple and technical problems, is no longer sufficient. Societies are changing towards a network society, which makes nature management more complex. This asks for new competences and new learning strategies in nature management education....
Chapter
Full-text available
Technical Report
Full-text available
In this report is described how the ecological quality of Zundert can be improved. Ecological quality is defined here as a combination of diversity, cohesion and sustainability. To increase the diversity measures are designed to optimize the conditions of life for carefully selected ambassador species. Other species will also benefit in the wake of...
Article
Full-text available
Of een project succesvol is, hangt niet alleen af van de inhoudelijke kwaliteit ervan. Vaak is het minstens zo belangrijk dat op een gegeven moment verschillende ontwikkelingen samenvallen. Hoewel dat maar voor een beperkt deel te sturen valt, is het belangrijk te onderkennen wanneer deze gelegenheid zich aandient.
Book
Full-text available
Op een toegankelijke manier worden de verschillende methoden van landschapsanalyse en landschapswaardering beschreven die in de Velpse Van Hall Larenstein opleidingen Bos- en Natuurbeheer, Land- en Watermanagement en Tuin- en Landschapsinrichting onderwezen worden. Het doel van het boekje is de breedte van de Velpse benaderingen te laten zien. Een...
Article
Full-text available
De natuurbeheerder van de toekomst heeft meer oog voor de omgeving, verwacht Derk Jan Stobbelaar. Met niet alleen ecologische kennis, maar ook sociale en economische bagage. “Hij is als een surfer die zich laat meevoeren op een golf, maar wel een die zelf richting kiest.” Natuur en leefomgeving vervangt de aanduiding natuur en landschap. Dat heeft...
Book
Full-text available
De Nederlandse overheid kent forse ambities om biomassa uit natuur en landschap tot waarde te brengen. Het lectoraat richt haar onderzoek op een kosteneffectieve bestemming voor deze ‘groene biomassa’ waarbij vraagstukken omtrent oogst en logistiek worden bestudeerd. Samen met landschapsbeheerders, agrarische natuurverenigingen en terreineigenaren...
Article
Full-text available
Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug Natuurbeheer in Nederland is sterk in beweging. Deels komt dit door de vermindering van het overheidsgeld dat beschikbaar is voor aankoop en beheer. Dit dwingt natuurbeheerders om te zoeken naar nieuwe vormen van inkomsten. Tegelijkertijd staat natuurbeheer onder druk omdat de legitimiteit (rechtvaardigheid,...
Article
Full-text available
Het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer (GNL) wordt ingevuld door drie Groene Plus lectoren in deeltijd, elk gespecialiseerd in een ander aspect van natuur- en landschapsbeheer: milieu-econoom Martijn van der Heide, ecoloog John Janssen en sociaal wetenschapper Derk Jan Stobbelaar. Behalve door de invulling met drie lectoren met een...
Article
Full-text available
Natuurbeheer wordt in toenemende mate kritisch bekeken door de samenleving. De natuurorganisatie Natuurmonumenten heeft als reactie hierop een nieuwe koers uitgezet, benoemd als "Nieuwe Natuurmonumenten". Ze zijn gebaseerd op vier pijlers: een beweging zijn, spreekbuis zijn, meer ondernemerschap en deskundig beheer. Twee proefprojecten zijn uitgewe...
Article
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft de afgelopen paar jaar onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het concept "Groene Spoor". De spoorzone van Amersfoort biedt namelijk een unieke mogelijkheid voor een groene recreatieve verbinding tussen binnenstad en buitengebied, voor meer groen en natuur in de stad, meer ruimte voor natuurspel...
Book
Full-text available
http://edepot.wur.nl/273449
Article
Full-text available
Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een belangrijk gebied voor mountainbikers. Terreinfietsers (lokaal, regionaal en uit andere delen van het land) komen naar de omgeving van Amerongen, Leersum en Veenendaal om daar hun sport te beoefenen. De huidige mountainbikeroutes (vier routes tussen Rhenen, Veenendaal, Amerongen en Leersum) schie...
Article
Full-text available
Een relatief nieuwe stroming in onderzoeksland is actieonderzoek. In deze onderzoeksvorm wordt kennis van experts en ervaringsdeskundigen handig gecombineerd in een aanpak gericht op het daadwerkelijke bewerkstelligen van maatschappelijke verandering. Deze aanpak gaat verder dan het traditionele onderzoek waarin veelal eerder welvaart dan welzijn c...
Article
Full-text available
Natuurbeschermingsorganisaties staan voor een grote nieuwe uitdaging. De overheid trekt zich terug en moet bezuinigen. Daardoor moet natuur- en landschapsontwikkeling meer dan ooit concurreren met andere vormen van landgebruik. Om voldoende draagvlak te krijgen voor natuur is het daarom niet meer genoeg om alleen naar soorten en habitats te kijken....
Article
Speelnatuur wordt op steeds meer plekken in Nederland aangelegd: in woonwijken, natuurgebieden, bij kinderdagverblijven en op schoolpleinen. De manier waarop deze plekken tot stand komen, verschilt sterk per locatie. De opmars van speelnatuur lijkt voorlopig niet tot een einde te komen. Veel schoolpleinen zijn helemaal betegeld, dus er kan veel mee...
Article
Full-text available
Bevat: bijdragen van Andrea Greijdanus en Afke van Dijkhuizen: de verbindende kracht van landgoed Junne. Bijdrage van Maxime van der Heiden, Rik Hogeling en Olaf van der Geest: Optimalisering van het akkerbeheer in Montferland
Article
Full-text available
Purpose – Amersfoort Local Municipality implemented the workbench spatial quality method (referred to as workbench method) to enhance participation in green-planning processes. Design/methodology/approach – As part of the Valuing Attractive Landscapes in the Urban Economy project (made possible by INTERREG IVB North West Europe, European Regional...
Article
Full-text available
This article may be used for research, teaching and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, re-distribution, re-selling, loan, sub-licensing, systematic supply or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. The publisher does not give any warranty express or implied or make any representation that the cont...
Article
Full-text available
In order to receive a licence to produce, poultry farmers have to take into account societal demands, among others: animal welfare, healthy working conditions for the workers and landscape quality. A way to reach a combination of these goals is to create a design for the poultry house and outdoor run. We propose a methodology based on five steps, w...
Article
Door het doelbewust inzetten van biomassa kunnen de doelstellingen energieproductie, natuurkwaliteit, cultuurhistorie en gezonde exploitatie van houtige elementen in samen worden opgepakt. Op basis van studentenonderzoek van hogeschool Van Hall / Larenstein blijkt dat de optimale mix van deze vier doelstellingen voor natte hakhoutopstanden leidt to...
Article
Full-text available
Natuur en landschap zijn menselijke maaksels. Dat betekent dat het beheer ervan uit meer moet bestaan dan louter ecologische kennis. Het vraagt om een soort co-productie van ecologie, economie, sociologie en cultuurhistorie, en dat alles is in de term geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer vervat. Indien economen serieus genomen willen worden in...
Technical Report
Full-text available
Amersfoort local municipality would like to renew the quality of the green spaces within the urban areas, to enhance the value of these spaces and to determine the economic value of green spaces. The concept of Value Added Planning was introduced to address these objectives. The value of green is highly dependent on the specific local environmental...
Article
Ecologen kunnen niet langer opereren in hun eigen natuurwereldje, maar moeten oog krijgen voor sociale en economische aspecten van natuur. Natuur moet niet alleen biodiversiteit opleveren, maar ook geld en geluk. Drie lectoren op Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) proberen dit zogenoemde Geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer' tussen de oren kr...
Article
Full-text available
Purpose – The Green Credit Tool is evaluated as a method to quantify the value of green-spaces and to determine how these green-space-values can be replaced or compensated for within urban spatial planning projects. Design/methodology/approach – Amersfoort Local Municipality created the Green Credit Tool to ensure protection and enhancement of the...
Article
Full-text available
Een reconstructie is een ingewikkeld proces omdat er vele partijen aan te pas komen, veel belangen op het spel staan, en de uitvoering van projecten vele fases moet doorlopen. Studenten van Van Hall Larenstein en Helicon (beide Velp) ondersteunden het proces door in de verschillende fasen onderzoek te doen. Dit artikel geeft voorbeelden van herinri...
Article
Full-text available
Het GKC Programma Natuur en Landschap richt zich specifiek op samenwerkingsprojecten die zorgen voor een groene en meer duurzame leefomgeving. Daarbij zijn de bijdrage op het gebied van de drie p’s voor duurzaamheid people, planet, profit leidend. People duidt op een bijdrage aan leefbaarheid en welzijn van mensen, planet op een bijdrage aan natuur...
Article
Full-text available
Nieuwe landgoederen kunnen een impuls betekenen voor het landschap en de leefbaarheid. Veel gemeenten zijn echter huiverig met het verlenen van een aanlegvergunning omdat ze niet goed weten hoe nieuwe landgoederen in het landschap ingepast moeten worden. In dit artikel wordt een beslisboom gepresenteerd die gemeenten en vergunningaanvragers hierbij...