Dariusz Masłowski

Dariusz Masłowski
Opole University of Technology · Department of Production Engineering and Logistics

Doctor of Engineering

About

35
Publications
29,081
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations
Introduction
Dariusz Masłowski currently works at the Department of Production Engineering and Logistics, Opole University of Technology. Dariusz does research in Communication Design, Teaching Methods and Didactics. Their most recent publication is 'Improvement of the process of handling participants in road traf-fic events by the police in the Opole voivodship'.
Additional affiliations
October 2016 - present
Opole University of Technology
Position
  • Professional Doctorate in Engineering (PDEng)

Publications

Publications (35)
Article
Full-text available
Increasing congestion, environmental pollution, and the resulting full impatience of inhabitants contribute to the search for new solutions to move around the city. Therefore, city dwellers are increasingly turning to alternative means of transport such as bicycles, scooters, monocycles, etc. Recently, this way of traveling around the city has been...
Article
Full-text available
During the state of epidemic in Poland in 2020, all facilities providing medical services were subject to constant reorganization. Legal changes, which were introduced at a very rapid pace, did not allow the standardization of the work of the health service. Therefore, the assessment of the practical effects of the introduced legal measures is chal...
Article
Full-text available
Purpose: The paper presents a review of the literature concerning start-up accelerators and a classification of related research untill August 2021. Approach/Methodology/Design: While elaborating the classification, the authors coded works according to the type of accelerator and implemented acceleration program. Furthermore, the paper identifies t...
Article
Full-text available
These days, seamless moving about a city is a determinant of the city’s competitiveness, and is decisive for the life quality in the city. Hence, taking care of appropriate traffic organisation is one of the major tasks of the city authorities. Development of optimal production and spatial interrelations, considering their costs, efficiency and sco...
Article
Full-text available
In the current era of urban development, people are already using electric vehicles more and more often for transport purposes, which reduces negative impacts on the environment. However, there are still vehicles in towns and cities that run on ordinary internal combustion engines. Performing optimization measures on the operation of these vehicles...
Chapter
Professional transport companies face various challenges on a daily basis, ranging from increasing passenger numbers, improving service quality to reducing operating and vehicle costs. In order to achieve the objectives of success in this field, it is necessary to implement effective system and implementation solutions for urban public transport ma...
Article
Full-text available
The automation of production is an important element in the functioning of any production enterprise. The aim of this article is to analyze the quality of the product made manually with the use of spot-welding machines and to analyze the quality of the product made by the industrial robot type "Fanuc Robotics S-420i". The analyzed product was the f...
Article
Full-text available
The planning of international freight transport is one of the most important tasks carried out in transport companies. The aim of this publication is to improve the process of planning international transport by creating a generalized model presented on an example in Europe and a decision-making model developed for it. In the field of research meth...
Book
W monografii przedstawiono metody, narzędzia kontroli i sterowania bezpieczeństwem pojazdów miejskiej komunikacji zbiorowej. Oprócz podstawowych informacji dotyczących logistyki miejskiej i telematyki autorzy zamieścili szczegółowe analizy miasta odnoszące się do przejazdów autobusów po mieście. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców...
Book
Full-text available
W drugiej dekadzie XXI wieku pojawiły się nowe, dotąd nieznane wielu menedżerom wyzwania globalne, społeczne i technologiczne.Wśród nich na pierwszy plan wysunęły się m.in.: stopniowy wzrost znaczenia współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, przesuwanie się centrum światowej gospodarki na wschód i południe, pojawianie się nowych stylów życia, starze...
Article
Full-text available
This article aims to verify the potential of routing methods in city logistics. In the theoretical part it presents the current state of development of city logistics and its most striking problems related to road traffic optimization. It also analyses basic routing methods along with their characteristics. In the research part, on the basis of the...
Chapter
Full-text available
Streszczenie: W artykule omówiono podstawy polskich i europejskich wymogów prawnych dotyczących środków transportu, które obecnie są stosowane w przewozie żywych zwierząt oraz ich wyposażenia. W pracy została również zawarta ocena zastosowania przepisów prawnych w praktyce oraz zaproponowano kilka innowacyjnych rozwiązań w zakresie prawnym, technic...
Article
Full-text available
Streszczenie: W artykule przedstawiono czynniki ryzyka wpływające na system produkcyjny. Czynniki ryzyka podzielone zostały ze względu na otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne podmiotu. Produkcja, jako najważniejsze ogniwo przedsiębiorstwa produkcyjnego jest bardzo wrażliwa na każdą sytuację niebezpieczną czy niepewną. Badania przeprowadzone były w prz...
Article
Full-text available
The article presents the process of handling participants in road traffic accidents by the police privileged vehicles. The following research tools were used to conduct the study: theoretical (analysis, synthesis, generalization, comparison) and practical (method of ordering, observation, direct interview). The analysis of the number of road accide...
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono elementy służące do analizy i oceny efektywności łańcucha dostaw. Ocena efektywności łańcucha dostaw opiera się na danych jakościowych i ilościowych. Cele i mierniki opracowywane na potrzeby analizy efektywności łańcucha dostaw, powinny wynikać z wizji i strategii przedsiębiorstwa. Artykuł opisuje wybrane wskaźniki do oceny...
Article
Full-text available
W artykule dokonano charakterystyki zwinnych łańcuchów dostaw wraz z analizą zakłóceń. Postępująca globalizacja w zasadniczy sposób wpływa na zarządzanie przedsiębiorstwami oraz na przepływ towarów i usług. Jedną z założeń w przepły-wie towarów jest koncepcja zwinnego łańcucha dostaw. Aby efektywnie zarządzać łańcuchami dostaw oraz utrzymać odpo-wi...
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono analizę techniczną systemu ERTMS/ETCS, jako zunifikowanego systemu sterowania, wdrażane-go na liniach kolejowych w Polsce. Przedstawiona perspektywa rozwoju systemu, jego architektura i zastosowanie w obecnych realiach rozwoju rynku kolejowego, ukazuje możliwości płynące z interoperacyjności linii kolejowych różnych zarządó...
Article
Full-text available
W artykule zaprezentowano system Bus Rapid Transit (BRT), innowacyjne rozwiązanie transportowe, wdrażane w nielicz-nych aglomeracjach miejskich. Scharakteryzowano przykłady rozwiązań BRT na świecie. Zidentyfikowano kluczowe wskaźniki w zakresie BRT. Wdrożenie BRT połączone jest z osiąganiem istotnych korzyści, do których należą: szybkość realizacji...
Article
Full-text available
This article contains data on how to implement a risk register based on a logistic audit. This article is the first part of the research on enterprise risk logs based on a logistic audit. Presented was a diagram of the operation and preparation of logistic audit. The next element is the use of audit data to execute the risk register. The next part...
Article
Full-text available
Streszczenie: W artykule przedstawiono współczesne źródła ryzyka, odnosząc je do procesów transportowych, charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka. Większość czynników ryzyka nie zależy bowiem od operatora środków transportu, lecz od pozostałych uczestników ruchu: drogowego, kolejowego czy lotniczego oraz warunków atmosferycznych. W procesach...
Article
Full-text available
Profesjonalne firmy transportowe na co dzień stają przed różnymi wyzwaniami, począwszy od zwiększania liczby pasaże-rów, poprawy jakości usług, aż do zmniejszenia kosztów operacyjnych i obsługi pojazdów. W celu osiągnięcia założonych celów, przysparzających sukces w tej dziedzinie, niezbędne jest wdrożenie efektywnego oprogramowania systemowego do...
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono wyniki analizy układu komunikacyjnego Wyspy Bolko z uwzględnieniem infrastruktury parkingowej, dostępności komunikacji miejskiej i infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego na samej Wyspie. Zidentyfikowano obszary problemowe, do których zaliczono m.in. niewystarczającą ilość miejsc parkingowych. Zaproponowano działania usp...
Article
Full-text available
The work is to analyze the factors answering the following questions: What drives people to choose their own transport and what the public? How frequent travelers use public transport? What is their satisfaction with the services of communication? What changes would make them more frequent bus travel? What is knowledge and if there is a problem wit...

Network

Cited By