Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski
Gdansk University of Technology · Faculty of Civil and Environmental Engineering

PhD

About

107
Publications
4,625
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
316
Citations
Citations since 2016
60 Research Items
252 Citations
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
Additional affiliations
November 2012 - June 2016
Gdansk University of Technology
Position
  • Lecturer
Description
  • Contracts for construction works by Polish and international procedures; Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur
March 2005 - present
Gdansk University of Technology
Position
  • Professor (Assistant)
March 2005 - September 2018
Gdansk University of Technology
Position
  • Professor
Education
October 2013 - June 2014
Gdansk University of Technology
Field of study
  • Contracts for construction works by Polish and international procedures;
October 1991 - September 1996
Gdansk University of Technology
Field of study
  • Civil Engineering

Publications

Publications (107)
Article
PL: W artykule przedstawiono analizę kosztów cyklu życia (Life Cycle Costs) stalowych barierek ochronnych, eksploatowanych w warunkach pasa drogowego, zlokalizowanych na wybranym obiekcie mostowym. Zaproponowano trzy systemy zabezpieczenia antykorozyjnego, analizując je w aspekcie kosztów nakładów początkowych i planowanych związanych z utrzymaniem...
Patent
Full-text available
Sposób aktywnego wzmacniania słupowego elementu konstrukcyjnego, zwłaszcza stalowego i konstrukcja do aktywnego wzmacniania słupowego elementu konstrukcyjnego, zwłaszcza stalowego
Chapter
Full-text available
1. Potrzeba realizacji badań konstrukcji wykonywanych ze stali W miarę powszechne jest wykonywanie badań nieniszczących w zakresie wytwarzania elementów i obiektów o konstrukcji stalowych. Wynika to z potrzeby właściwego kontrolowania materiału stalowego poddawanego przetwarzaniu i łączeniu za pomocą technik spawalniczych. Badania nieniszczące zwi...
Patent
Full-text available
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Polska, Warszawa 22.03.2019r.
Article
Full-text available
This paper is concerned with the numerical bending capacity study of the innovative cold-formed GEB sections. Both linear buckling analysis and non-linear static analysis incorporating geometric and material nonlinearity were carried out employing a shell structural model. The magnitudes of buckling load and limit load with respect to GEB section d...
Conference Paper
Full-text available
Charakterystycznym miejscem centrum śródmieścia Warszawy, powszechnie znanym zarówno w kraju jak za granicami naszego kraju był dotychczas, i miejmy nadzieję nadal będzie, okrągły budynek z charakterystycznym pilaście ukształtowanym obrysem wieńczącego go skośnego dachu - obiekt Warszawskiej Rotundy. Rotunda usytuowana przy skrzyżowaniu ulicy Marsz...
Conference Paper
Full-text available
Steel products are widely used in the construction for the performance of essential and additional elements of engineering structures. They are characterized by high tensile strength, compression and bending, the structure homogeneity, the possibility of assembly regardless of the season and climatic conditions, ease of processing and the possibili...
Conference Paper
In recent years cold formed steel sections have been frequently designed for metal structures. An innovative GEB section was invented to serve as a primary load-bearing member in fabricated steel panels and trusses. On the basis of studies conducted recently for the cold-formed open cross-sections it may be concluded that the optimal dimension conf...
Article
Full-text available
Podczas remontów pokryć dachowych alternatywę dla usunięcia starego pokrycia ( np. pokrycia papowego, z płyt eternitowych) jest ułożenia na to miejsce nowego, może być położenie nowego pokrycia na ustawionej na dach nowej, lekkiej konstrukcji stalowej, zmieniającej kształt dachu.
Presentation
Full-text available
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji zarówno technicznych, jak i ek...
Presentation
Full-text available
Przedstawiono warunki i sposób podejścia do naprawy stalowej konstrukcji nośnej kilkukondygnacyjnego obiektu przemysłowego, który uległ uszkodzeniu w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury pożaru. Omówiono rodzaje badań i sprawdzeń oraz sposób przeprowadzenia kontroli konstrukcji, które stały się podstawą do wydania oceny technicznej o możliwośc...
Presentation
Full-text available
Każda przebudowa i zmiana funkcji obiektu kubaturowego wymaga opracowania przez inżynierów budownictwa stosownych opinii technicznych, projektów oraz do uzyskania decyzji administracyjnych, które są podstawą do rozpoczęcia prac budowlanych. W artykule przedstawiono studium przypadku realizacji przebudowy prywatnego budynku mieszkalnego podczas któr...
Conference Paper
Full-text available
Dynamic response of steel structures, such as towers, depends both on external excitation as well as on dynamic structural parameters. The threat of excessive vibrations due to dynamic loads is therefore related not only to high level of dynamic excitation but also to the fact of tuning the natural frequency of the structure with the frequency of e...
Conference Paper
Full-text available
The problems of vibrations of slender flexible civil engineering structures, such as metal towers, has been a subject of intensive research for a number of years. Most of the studies, however, concern steel structures and the results for the aluminium towers, which are much lighter, are very limited. In this paper, the results of dynamic response o...
Conference Paper
Full-text available
The maintenance procedure of steel towers require periodical inspections of each structure and the installed equipment, which is conducted by trained service staff. Such inspections are usually conducted during relatively mild weather without major blows of wind. Even so, however, additional movement of people on the structure may induce excessive...
Article
Full-text available
PL: W artykule przedstawiono przykład realizacji przebudowy prywatnego budynku mieszkalnego, podczas której okazało się, że nie jest on wykonany zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej. Opracowany i zatwierdzony projekt budowlany przebudowy niewiele miał wspólnego z obiektem, którego dotyczył. Realizacja prac zgodnie z tym projektem była w...
Article
Full-text available
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji zarówno technicznych, jak i ek...
Article
Full-text available
PL: W artykule przedstawiono warunki i sposób podejścia do naprawy stalowej konstrukcji nośnej kilkukondygnacyjnego obiektu przemysłowego, który uległ uszkodzeniu w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury pożaru. Omówiono rodzaje badań i sprawdzeń oraz sposób przeprowadzenia kontroli konstrukcji, które stały się podstawą do wydania oceny technicz...
Presentation
Full-text available
Abstract Steel materials, due to their numerous advantages - high availability, easiness of processing and possibility of almost any shaping are commonly applied in construction for carrying out basic carrier systems and auxiliary structures. However, the major disadvantage of this material is its high corrosion susceptibility, which depends strict...
Article
Steel materials, due to their numerous advantages - high availability, easiness of processing and possibility of almost any shaping are commonly applied in construction for carrying out basic carrier systems and auxiliary structures. However, the major disadvantage of this material is its high corrosion susceptibility, which depends strictly on the...
Article
PL: Eksploatacja istniejących metalowych konstrukcji budowlanych często związana jest z zagadnieniem koniecznej szczegółowej identyfikacji rodzaju materiału stalowego pod kątem je go cech wytrzymałościowych i składu chemicznego. Dostępne standardowe metody laboratoryjne zazwyczaj wymagają pobrania z konstrukcji próbek materiału do badań, co nie zaw...
Article
Metale kolorowe, nie oparte w swej budowie chemicznej na pierwiastku żelaza, jakimi są aluminium, cynk oraz miedź, stanowią dobrą, choć zdecydowanie droższą, alternatywę materiałową powszechnie stosowaną w pracach zarówno okładzinowych jak i konstrukcyjnych wielu współczesnych budynków. Materiały te cenione są za ich odmienne właściwości w stosunku...
Article
Nadbudowy i renowacje – wykorzystanie technologii lekkiej obudowy. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technologii lekkiej obudowy do nadbudowy i renowacji obiektów budowlanych. Opisano kolejne kroki przygotowania inwestycji dotyczącej projektowania i realizacji nadbudowy obiektu budowlanego. // Superstructures and renovations – the u...
Article
The paper deals with the method to identify internal stresses in two-dimensional steel members. Steel members were investigated in the delivery stage and after assembly, by means of electric-arc welding. In order to perform the member assessment two methods to identify the stress variation were applied. The first is a non-destructive measurement me...
Conference Paper
Pożar we wnętrzu wielokondygnacyjnego obiektu produkcyjnego o stalowej konstrukcji ramowej spowodował znaczne uszkodzenia w zakresie stalowych stropów międzykondygnacyjnych oraz części głównych słupów nośnych obiektu. Pomimo dużych strat w obrębie konstrukcji i lekkiej obudowy obiektu oraz długiej akcji gaśniczej udało się uratować w całości bateri...
Conference Paper
The fire inside a multi-storey production building constructed as a steel frame with cladding caused considerable damage both: steel intermediate floors and main load-bearing columns. Despite the large losses within the building structure and cladding and also long lasting firefighting, all the battery of technology warehouse silos located on the b...
Conference Paper
Deformations of the brace members of the space steel roof girders were detected during the obligatory technical inspection of the building. Technical opinions concerning structure condition confirmed initially detected drawbacks and irregularities. They had also ordered to take remedial measures as consecutive elaboration of repair concept, then th...
Conference Paper
PL: Podczas obowiązkowego przeglądu technicznego obiektu budowlanego stwierdzone zostały deformacje stalowych prętów skratowania przestrzennych dźwigarów dachowych. Opinie techniczne dotyczące stanu technicznego potwierdziły wstępnie wykryte nieprawidłowości i nakazywały podjęcie kroków zaradczych w postaci opracowania koncepcji naprawy, a w jej śl...
Article
Materiały metalowe znajdują zastosowanie w konstrukcjach lekkich przegród budowlanych prawie we wszystkich rodzajach przegród i z uwagi na swoje właściwości spełniają różne funkcje, nawet w tak zaskakującym dla nich parametrze, jakim jest przezierność...
Article
Glass materials and products used in lightweight claddings are presented in the paper. The characteristic parameters and technological differences that occur in manufacturing are presented. The parameters defining the properties of walls made of glass are discussed.
Article
Przedstawiono problem wadliwości zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie malarskich powłok ochronno-dekoracyjnych wykonywanych na stalowych elementach barier zabezpieczonych uprzednio poprzez ocynkowanie metodą zanurzeniową na gorąco. Wykorzystując przykłady pochodzące z różnych obiektów przedstawiono powtarzający się problem delaminacji powłok m...
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono pewne porównania i informacje dotyczące lekkich elementów obudowy obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych
Article
W cyklu artykułów przedstawiono stosowane w lekkich obudowach materiały szklane i kształtowane z nich wyroby. Przegląd kontynuuje rodzaje szkła pełniącego nie tylko rolę płaskiej przegrody z jej najważniejszą cechą, jaką jest przezierność.
Article
W artykule przedstawiono stosowane na obudowach ściennych zewnętrznych materiały kamienne i kamiennopochodne. Omówiono charakterystyczne parametry materiałów. Przedstawiono różnice występujące w sposobach montażu, wielkościach obciążenia. Przedstawiono właściwości przegród wykonanych z kamienia oraz powstających z materiału kamiennego. The article...
Book
Obowiązujące akty prawne regulujące wymagania odnośnie do formy i zakresu dokumentacji projektowej nie są całkowicie jednoznaczne, co pozwala na stosunkową dowolną ich interpretację. W rezultacie na placach budów i w wytwórniach konstrukcji stalowych wciąż są problemy związane z poprawnym wykonaniem, scaleniem i montażem konstrukcji stalowych, wyni...
Book
Obowiązujące akty prawne regulujące wymagania odnośnie do formy i zakresu dokumentacji projektowej nie są całkowicie jednoznaczne, co pozwala na stosunkować dowolną ich interpretację. W rezultacie na placach budów i w wytwórniach konstrukcji stalowych wciąż są problemy związane z poprawnym wykonaniem, scaleniem i montażem konstrukcji stalowych, wyn...
Article
Przedstawiono przypadki wadliwie wykonanych i eksploatowanych obiektów o metalowej konstrukcji nośnej. Obiekty w takim stanie świadczą o niskiej świadomości problemu bezpieczeństwa, jakości i odpowiedzialności osób decyzyjnych jak i kadry technicznej.
Article
This paper presents information about structural elements of the roof covering to the stadium in Gdan´sk built for the 2012 European Football Championship in Poland and the Ukraine. The paper discusses elements of the polycarbonate covering, the supporting structure and the drainage system. It also provides information about tests and research perf...
Conference Paper
W referacie przestawiono wyniki pomiarów tensometrycznych zmienności naprężeń w powłoce z deformacjami kształtu. Pomiary przeprowadzono na płaszczu zbiornika stalowego na paliwa płynne, o pojemności V=12.000 m3, eksploatowanego przez niespełna 40 lat do magazynowania ropy naftowej. Wyniki pomiarów zostały wykorzystane do weryfikacji komputerowego m...
Article
Określono deformacje płaszcza zbiornika na paliwa płynne mającego o pojemności 12.000 m3. Podano wyniki tensometrycznych pomiarów odkształceń płaszcza podczas napełniania i opróżniania zbiornika. Oceniono wpływ deformacji na stan naprężeń w płaszczu. /// Cylindrical shell deformation of a fuel tank with capacity 12000 m3 has been determined. Tens...

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
Badania niszczące Badania nieniszczące stal, spoina, połączenia śrubowe antykorozja
Project
Naprężenia własne w materiałach stalowych Residual stresses in steel materials