Daniel van Middelkoop

Daniel van Middelkoop
Amsterdam University of Applied Sciences/Centre for Applied Research on Education · Centre for Applied Research on Economics and Management

PhD

About

55
Publications
17,690
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
110
Citations
Citations since 2017
38 Research Items
91 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
Introduction
Researching collective autonomy of (teacher) teams, student achievement and diversity at AUAS Amsterdam
Additional affiliations
November 2013 - August 2015
Utrecht University
Position
  • Researcher

Publications

Publications (55)
Book
Full-text available
Professionals and crafsmen are of great importance for the quality of work and in society. Together they realise good work - meaningful work of high quality. Furthermore, they play a paramount role in the search for for answers to big societal and ecological questions and challenges. Nothwithstanding this importance, professionals and craftsmen are...
Book
Full-text available
Vakmensen en professionals zijn van grote waarde in werk en maatschappij. Vanuit motivatie en betrokkenheid leveren ze samen goed werk – betekenisvol werk van hoge kwaliteit. Ze spelen bovendien een belangrijke rol in de zoektocht naar oplossingen voor grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen. Maar ondanks dit belang staan vakmanschap en p...
Presentation
Full-text available
Uit twee dagboekstudies met 46 medewerkers van een grote hogeschool blijkt dat zij gedurende de coronapandemie een gemis aan, en verschraling van, contact met collega's en studenten ervaarden. Dit had effect op de ervaren kwaliteit van werk en het welzijn van medewerkers. Besteed meer aandacht aan de facilitering van sociaal en werkinhoudelijk cont...
Article
Full-text available
In dit onderzoek volgden we, gedurende een half jaar, een groep HvA professionals om een beeld te krijgen van hoe zij hun hybride werkzaamheden en blended lessen vormgaven tijdens de coronapandemie. We richtten ons op een zo divers mogelijke groep HvA medewerkers van verschillende leeftijden, functies en met verschillende thuissituaties. We vroegen...
Poster
Full-text available
In dit onderzoek volgden we, gedurende een half jaar, een groep HvA professionals om een beeld te krijgen van hoe zij hun hybride werkzaamheden en blended lessen vormgaven tijdens de coronapandemie. We richtten ons op een zo divers mogelijke groep HvA medewerkers van verschillende leeftijden, functies en met verschillende thuissituaties. We vroegen...
Research
Full-text available
Drie teams uit drie verschillende faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam hebben deelgenomen aan het project ‘Experimental Learning Labs: Functioneren en Beoordelen’. Het doel van het project was om uit te komen op een meer gebalanceerde kijk op en invulling van de functionerings- en beoordelingscyclus. Een cyclus die beter recht doet aan en aa...
Article
Full-text available
Uit een kwalitatief onderzoek onder 83 medewerkers van twee grote bedrijven naar hetteamfunctioneren en duurzame inzetbaarheid blijkt dat de respondenten ruimte en waarderingwillen voor hun vakmanschap. Ze constateren dat hun vakmanschap onder druk staat en zien dereden hiervoor in de toename van standaardisatie en protocollering, als gevolg van we...
Article
Full-text available
Het Lectoraat Samenwerkende Professionals van de Hogeschool van Amsterdam heeft de zelden gehoorde ervaringen van de groepsleiders tussen voorjaar 2020 en voorjaar 2021 in zes teams in de JeugdzorgPlus onderzocht. In dit onderzoek is opgehaald hoe de groepsleiders in de JeugdzorgPlus de kwaliteit van hun arbeid ervaren en welke ideeën zij zelf hebb...
Research
Full-text available
De digitale en sociale transformatie die als het gevolg van COVID-19 in gang is gezet, heeft invloed op het professioneel handelen en het welzijn van HvA medewerkers. The Work Lab verricht onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de organisatieverandering en op het werk en welzijn van medewerkers. In dit rapport presenteren we de resultaten...
Article
Full-text available
Van 2018 tot 2020 deed de onderzoeksgroep The Work Lab van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers, vakmanschap en de skills die medewerkers denken nodig te hebben voor het werk, nu en in de toekomst. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 91 medewerkers van twee grote organisaties in de grootstedel...
Article
Thuiswerken is door de coronacrisis voor veel beroepsgroepen de standaard geworden. Na de crisis wordt hybride werken waarschijnlijk ‘het nieuwe normaal’ en zullen mensen deels thuis en deels op kantoor werken. Dit ‘hybride’ werken is een nieuw domein waarin nog weinig ervaring is opgedaan en waar amper onderzoek naar is verricht. De coach kan team...
Article
Full-text available
Teams in de HvA bevinden zich in een unieke situatie door de COVID-19 uitbraak. De digitale en sociale transformatie die als gevolg van die uitbraak in gang is gezet, heeft invloed op het professioneel handelen en het welzijn van HvA teams, zo blijkt uit eerder kwalitatief onderzoek onder 49 HvA professionals, uitgevoerd tussen mei en juli 2020 (va...
Poster
Full-text available
Professionals working at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS) find themselves in a unique situation as a result of the COVID19 outbreak. The digital and social transformation that has been set in motion as a result of the outbreak has an impact on the professional conduct and well-being of AUAS employees. The Work Lab researches this...
Article
Full-text available
Als actieonderzoeker beïnvloedt je de situatie die je bestudeert - dit is niet alleen onvermijdelijk, maar dat doe je ook bewust. Hoe doel van actieonderzoek is immers om de praktijk te verbeteren en tegelijkertijd als onderzoeker te leren van die praktijk. In dit artikel lichten we toe welke afwegingen we als actieonderzoekers maken en hoe we de b...
Article
Full-text available
Kritische analyse van de overgang van studiesucces naar studentsucces in het hoger onderwijs-beleid
Article
Full-text available
Economische sectoren als landbouw, transport en industrie staan voor de opgave om te verduurzamen. Deze opgave zorgt voor andere banen en stelt andere eisen aan mensen die werkzaam zijn in deze sectoren. In dit artikel verkennen we de vraagstukken rond werk, vakmanschap en oudere werknemers die ontstaan vanwege deze transitie, en de rol die HR hier...
Book
Full-text available
In hogescholen wordt er meestal in teams gewerkt, maar hoe hogescholen teamwerk vormgeven en uitvoeren is heel verschillend. Veel hogescholen zijn zoekend naar hoe zij dat het beste kunnen doen. In opdracht van Zestor is onderzocht hoe teams binnen hogescholen het meest effectief kunnen functioneren. Werk je als opleiding met één opleidingsteam, o...
Article
Full-text available
De wereld van werk verandert. Als gevolg van digitalisering en de economische en ecologische transformatie zullen sommige banen verdwijnen, ontstaan er nieuwe en veranderen bestaande banen. Werkenden veranderen in de toekomst waarschijnlijk vaker van baan. Ook vaardigheden en kennis die nodig zijn om het werk goed te kunnen blijven doen, worden and...
Article
Wat is de rol van leidinggevenden bij het geven en benutten van professionele ruimte in teams? Aan de hand van de literatuur en interviews met 17 opleidingsmanagers in het hoger onderwijs verkennen we het concept ‘professionele ruimte’ en de mogelijkheden voor leidinggevenden om effectief gebruik van professionele ruimte in teams te stimuleren. D...
Article
Full-text available
Student achievement is a frequently debated issue in many European countries. In most public debates, it is assumed that all school-level stakeholders hold the same beliefs about student achievement. This paper contributes to the debate by presenting the results of research on the beliefs of teachers regarding student achievement.The results reveal...
Chapter
Full-text available
Leren in teams heeft altijd een centrale rol gespeeld in zowel het denken over professionals en hun positie in een organisatie, als in de onderzoeksprojecten die de onderzoekers van het lectoraat gHRM van de HvA in en met teams uitvoeren. In dit hoofdstuk bespreken we het actie-onderzoek van de laatste drie jaar en gaan in op de vraagstukken die ui...
Chapter
Full-text available
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen, onderscheidingen en ideeën die ten grondslag liggen aan het vakmanschap van de professional in hun onderlinge samenhang geintroduceerd.
Chapter
Full-text available
Door robotisering, tekorten op de arbeidsmarkt en de noodzaak tot verduur- zaming van de industriële sector zal de inhoud van veel werk veranderen. Wat betekent dat voor de vakmensen die in die sectoren werken? We spraken erover met ruim veertig werknemers van een groot industrieel bedrijf dat bezig is met de transitie naar een meer duurzame en gro...
Article
Full-text available
Sint-Helena, een klein eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan, is nog altijd een Brits overzees gebiedsdeel. Het is ook een van de moeilijkst te bereiken oorden op aarde. Dat veranderde eind 2017 met de opening van het vliegveld.
Article
Full-text available
Saint Helena Island – a small dot in the South Atlantic Ocean – is known as the place where Napoleon was finally exiled. It also used to be one of the hardest-to-reach places on earth. Until late 2017, when the long-awaited airport opened. What are the first signs of change on the island? This article is a translation and slight adaptation (both b...
Article
Het handelen van docententeams heeft grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs en het succes van studenten. Toch wordt in het hoger beroepsonderwijs relatief weinig aandacht besteed aan de vraag of en onder welke omstandigheden teams van docenten goed functioneren. In dit artikel worden aan de hand van twee praktijkcases uit een longitudinaal...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Het handelen van docententeams heeft grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs en het succes van studenten. Toch wordt in het hoger beroepsonderwijs relatief weinig aandacht besteed aan de vraag of en onder welke omstandigheden teams van docenten goed functioneren. In dit artikel worden aan de hand van twee praktijkcases uit een longitudinaal...
Book
Full-text available
Het begrip studiesucces speelde het afgelopen decennium een centrale rol in discussies over het hoger onderwijs. Gericht beleid moet ervoor zorgen dat dit onderwijs bijdraagt aan een internationaal competitieve Nederlandse kenniseconomie en dat het meer en beter gekwalificeerde hoger opgeleiden oplevert voor de arbeidsmarkt. Dat alles moet zo effic...
Article
Full-text available
Background In the Netherlands, there has been a strong increase in diversity among students in recent decades. Even though access for previously underrepresented groups based on economic status, ethnicity or culture has been realised to a certain extent, differences in student performance between groups persist. Research shows that teacher performa...
Article
Full-text available
Background: In the Netherlands, there has been a strong increase in diversity among students in recent decades. Even though access for previously underrepresented groups based on economic status, ethnicity or culture has been realised to a certain extent, differences in student performance between groups persist. Research shows that teacher perform...
Research
Full-text available
Beschrijving van de manier waarop in onderwijsteams van een aantal verschillende hbo-instellingen wordt omgegaan met etnische diversiteit. 2012
Article
This article reports the results of a study conducted to gain insight into the worldmindedness of young people living in the Netherlands. Two groups are compared: students attending 'regular' Dutch schools and students attending international schools. A questionnaire measured the students' world-mindedness and their evaluation of their geography ed...
Book
Full-text available
Elk jaar stijgt het aantal studenten dat begint aan een studie in het hbo. Er is niet alleen sprake van een getalsmatige groei, ook de diversiteit van de studentenpopulatie neemt toe. Het succes van een opleiding of hogeschool lijkt daarnaast in toenemende mate te worden afgemeten aan het rendement – het aantal geslaagde studenten. Wat is de invloe...
Method
Full-text available
De methodiek ‘een goed gesprek over diversiteit’ biedt een manier om in teamverband het gesprek aan te gaan over diversiteit in relatie tot het professionele handelen binnen de eigen organisatie. Uitgangspunt van de methodiek is dat een zinvolle omgang met diversiteit alleen mogelijk is wanneer er een gedeelde opvatting over diversiteit in het team...
Article
Full-text available
Established-outsider theory has been a useful tool for explaining the nature and course of local conflicts since its introduction in the 1960s. However, increased mobility and changing lifestyles have led to a change in the role of the local community in people's lives. Established-outsider theory can still be very relevant in explaining the course...
Book
Full-text available
Title: ‘That’s not how things work around here’ Subtitle: New social and spatial frameworks for established and outsiders Maarten Hogenstijn Daniël van Middelkoop Conflicts about the division of power between groups can be found anywhere. Struggles can be fought out between the original and new inhabitants of a town, between Christians and non-Chri...
Article
Saint Helena is an extremely isolated island in the South Atlantic. It is connected to the outside world through the Internet, telephone and a shipping link. Its inhabitants, who call themselves Saints, were denied full British citizenship until May 2002. This prevented a large out-migration. At the same time the struggle for citizenship provided a...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
Professionals working at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS) find themselves in a unique situation as a result of the COVID19 outbreak. The digital and social transformation that has been set in motion as a result of the outbreak has an impact on the professional conduct and well-being of AUAS employees. The Work Lab researches this impact in a longitudinal study. I
Archived project