• Home
  • Christa C. Nieuwboer
Christa C. Nieuwboer

Christa C. Nieuwboer
APPARENT R&D

PhD

About

56
Publications
7,552
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
309
Citations
Citations since 2017
22 Research Items
227 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Introduction
As a professor at Avans University of Applied Sciences as well as an independent researcher at Apparent R&D, my aim is to research and develop (digital) innovations in professional helpgiving practices for families, aimed at empowerment; and parenting support in the context of social integration, civic education and participation projects. Specific point of interest is the way alliances alter with the use of such instruments (like virtual reality, gamification, wearables): the impact on personal alliance, collective alliance and task alliance. What if we can achieve totally different goals and balance the power between practitioner and parent - by using other instruments?
Additional affiliations
February 2016 - present
APPARENT R&D
Position
  • Senior Researcher
Description
  • Research and development on a pedagogical-didactic approach to participation, civic integration and intercultural communication for parents, including digital innovations.
January 2015 - December 2016
Fontys University of Applied Sciences, Tilburg, the Netherlands
Position
  • Head of Center of Expertise Online Youthcare - R&D
October 2014 - December 2016
Hogeschool Fontys
Position
  • Research Director
Description
  • De focus van het Expertisecentrum is het professionaliseren van jeugdprofessionals door middel van kennisontwikkeling en scholing op het gebied van online hulpverlening. Het draagt daarmee bij aan innovaties in de jeugdzorg.
Education
November 2014 - February 2015
Hogeschool Fontys
Field of study
  • Social studies, developmental psychology
May 2009 - July 2015
University of Amsterdam
Field of study
  • Behavioral Studies

Publications

Publications (56)
Article
Full-text available
Educational courses that exist to support migrants in their efforts to participate in a host society should be properly designed with pedagogical expertise. A participatory lifespan approach has been developed and practiced for the last twenty years and is now available in a practical handbook and workbook in the Netherlands.
Article
Full-text available
Studentsucces hangt samen met studiesucces en participatie. Studentsucces behelst zowel het succesvol studeren (hoe goed doet de student het op school qua doorlopen van de studie?) als participeren (hoe goed ontwikkelt de student in maatschappelijk opzicht zich persoonlijk en professioneel?). In het hoger onderwijs ligt dit studentsucces onder stud...
Article
Een enkel taalgericht inburgeringsbeleid draagt nauwelijks bij aan de inburgering van nieuwkomers. Participatief groepswerk, een door de Braziliaanse pedagoog Paolo Freire geïnspireerde methodiek, doet dat wel. Omdat ze de nieuwkomers zelf hun nieuwe land en samenleving leert ontdekken.
Chapter
Drempels, competenties bij en kwaliteit van online opvoedingsondersteuning
Chapter
Een hoofdstuk over online werken met ouders om kindermishandeling tegen te gaan.
Article
Full-text available
Two major shifts in the Dutch policy have changed how social professionals work for migrants. These two refer to the change from a multicultural in an assimilation policy and a participative society where people are more dependent on their network or resilience for dealing with their needs. Based on our exploratory interviews with eight professiona...
Article
Full-text available
Kan de techniek van virtual reality gebruikt worden om sociaal werkers te trainen in alliantievaardigheden? Uit onderzoek blijkt dat de technologie in andere vakgebieden toegepast wordt voor de training van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. Dat biedt kansen voor het sociaal werk.
Article
Full-text available
Sociaal werkers en beeldbellen: een verschraling of juist een verrijking van je repertoire? | "Sociaal werkers hebben zorgen over meer beeldbellen". Dat was de uitdagende kop boven een artikel van Evelien Vos in het augustusnummer van Sociale Vraagstukken. Verrassend, want voor veel sociaal werkers was beeldbellen toch juist een geschikte manier om...
Article
Cursisten die vastlopen in hun inburgeringsklassen vanwege het te hoge niveau of tempo van de taallessen, zullen vanaf 2021 waarschijnlijk in de Z-route instromen: een leerroute, gericht op functionele zelfredzaamheid. In dit artikel worden onderliggende processen die zelfredzaamheid beïnvloeden, besproken én wordt inzicht geboden in een ontwerp va...
Article
Full-text available
In februari presenteerde dr. Christa Nieuwboer in haar lectorale rede het onderzoeksprogramma van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool. Zij betoogde daarin dat jeugdprofessionals eigenlijk een heel creatief beroep hebben. Ze hebben als taak om steeds de beste match te maken tussen de unieke gezinssituatie en een enorm reper...
Article
Onze onderwijs-, sociale en zorgsystemen zijn ingrijpend aan het veranderen. Professioneel handelen draait niet meer om ‘zorgen voor’ en ‘zeggen hoe’, maar ‘zorgen dat’ en ‘vragen wat nodig is om’. Vindingrijk de opvoeding ondersteunen: het is een kwestie van samen ontdekken. Ouderschap is een onvoorspelbare aangelegenheid, die bepaald wordt door t...
Book
Full-text available
Lectorale rede Avans Hogeschool, lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving. Presentatie van de drie programmalijnen: - persoonlijke alliantie - collectieve alliantie - taakalliantie
Article
Full-text available
Sinds 2015, met de inwerkingtreding van de nieuwe jeugdwet, is beslissen over specialistische hulp één van de taken van jeugdprofessionals, de professionals werkzaam in wijkteams of het CJG. Hun opdracht is zowel de inzet van specialistische hulp te beperken als de specialistische hulp niet te laat in te schakelen (Jeugdwet; Memorie van toelichting...
Article
Full-text available
Door het open karakter van het internet circuleert er veel desinformatie over opvoeding. Gedegen kwaliteitskaders voor professionele voorlichting ontbreken echter. In Nederland is een unieke werkwijze ontwikkeld, die gebaseerd is op de principes van evidence-based practice: door wetenschappelijke kennis, vakkennis en ervaringskennis te combineren o...
Book
Veranderingsprocessen zijn fundamenteel in alle vormen van sociaal werk. Deze processen zijn echter weerbarstig: gewoontes doorbreken of nieuw gedrag aanleren is moeilijk. Het nieuwe boek Verandering begeleiden voorziet de sociaal werker van een repertoire aan theorieën, concepten en modellen om verandering professioneel te begeleiden. Het boek vol...
Method
Full-text available
Voorbeelden uit de Themis Toolbox: werkvormen voor participatief werken met volwassenen in groepen. Op basis van de methodiek die sinds 2001 in ontwikkeling is en uitgevoerd met > 175 vrouwen met een niet-westerse achtergrond zonder onderwijservaring, t.b.v. activering en participatie.
Article
Full-text available
Inburgering wordt een gecombineerde verantwoordelijkheid van landelijk en gemeentelijk beleid, blijkt uit het regeerakkoord. De nieuwkomer wordt alom ondersteund in het opbouwen van een nieuw leven in ons land. Maar werkt het wel? Wij zien zorgwekkende ontwikkelingen op lokaal niveau, maar ook kansen voor een succesvolle aanpak.
Presentation
Full-text available
Language is essential for participation. No wonder that language plays an important part in adult civic education and requirements for naturalization. Researchers distinguish roughly two methods of language learning: the cognitive and the social approach. These approaches contain fundamental differences in design, objectives and validation, as well...
Research
Full-text available
Het Themis-IDEAL Handboek (2017) beschrijft gedetailleerd: het belang, de achtergrond en de methodologie van Themis; de implementatievoorwaarden, kenmerken van de doelgroepen, en kansen en beperkingen van de benadering; de benodigdheden en aanbevelingen om de methode toe te passen in volwassenenonderwijs voor de doelgroepen in Europa, zodat het aa...
Conference Paper
Full-text available
Netwerktafel N1.13 Wie? Kenmerken van kwetsbare doelgroepen De groep heeft de volgende kenmerken opgeschreven:  Meervoudige problematiek  Onbalans tussen draagkracht en draaglast  Psychiatrische problemen  Hechtingsproblematiek  Laaggeletterd  Moeilijk lerend  Licht verstandelijke beperking  Geen basisschool doorlopen  Niet NL of Engels sp...
Chapter
Full-text available
Educational courses that exist to support migrants in their efforts to participate in a host society should be properly designed with pedagogical expertise. In this paper, we clarify basic principles of adult learning, using the Themis method as an example. Instead of a fixed curriculum which aims to teach dominant and stereotypical cultural habits...
Article
Full-text available
Laag opgeleide migranten lopen vast in standaard taal- en inburgeringscursussen. One size does not fit all. In dit artikel wordt een alternatieve aanpak beschreven vanuit de ervaringen bij Xtra, welzijnsinstelling in Den Haag: geef de deelnemers het zelfvertrouwen dat ze kúnnen leren. Hierbij wordt de Themis-methodiek ingezet.
Chapter
Full-text available
The Internet provides a popular and convenient source of information and support on parenting, offering many opportunities for both peer and professional support. Recent studies have shown that parents and children can benefit from online parenting support. In this chapter, we describe the current variety of online services for parents, distinguis...
Conference Paper
Full-text available
Huidige inburgeringscursussen zijn meestal gericht op taal en kennis en houden geen rekening met de complexe inspanningen die migranten moeten leveren om een nieuw bestaan op te bouwen in een vreemde samenleving. Sinds 2002 onderzoekt en ontwikkelt Vantrood Educational Services methoden voor psychosociale volwassenenonderwijs, toegespitst op een du...
Conference Paper
Full-text available
Current civic integration courses are mostly language and knowledge-based and do not take the complex efforts into account that migrants face whilst building a new life in a foreign society. Since 2002, Vantrood Educational Services is researching and developing methods for psycho-social adult learning, focusing on a double context approach: the re...
Article
Full-text available
Courses for migrants in Europe are mostly aimed at literacy in western languages as a means for participation in society. These curricula are not suitable for migrants without previous basic education, which leaves groups of migrants vulnerable to alienation and without support for social integration.
Book
Tal van beroepskrachten komen in contact met ouders en in toenemende mate wordt van hen verwacht dat zij, als onderdeel van het sociaal netwerk van gezinnen, adviseren of ondersteunen bij opvoedvragen. Dit boek laat zien hoe je dat op een laagdrempelige, hartelijke en krachtgerichte manier kunt doen. Samen met een ouder naar nieuwe mogelijkheden zo...
Article
Full-text available
Toelichting op de ontwikkelingen rond online hulpverlening in het sociaal domein vanuit een onderzoeksmatig perspectief.
Chapter
Internettechnologie speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en we doen er steeds meer mee: een filmpje kijken, boodschappen doen, controleren of het gaat regenen, aan anderen laten weten waarmee we bezig zijn, een recept opzoeken en kijken hoe we een kleine reparatie moeten uitvoeren... de mogelijkheden zijn oneindig. Voor een nieuwe gene...
Article
Full-text available
Online hulp is geen gemeengoed in de sociale sector. En onderzoek naar online hulp is versnipperd. Christa Nieuwboer promoveerde op onderzoek naar de effectiviteit van e-mailondersteuning voor opvoeders. Ze komt met een onderzoeksprogramma.
Chapter
Internettechnologie speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en we doen er steeds meer mee: een filmpje kijken, boodschappen doen, controleren of het gaat regenen, een recept opzoeken en kijken hoe we een kleine reparatie moeten uitvoeren... de mogelijkheden zijn oneindig. Voor een nieuwe generatie jonge ouders is de beschikbaarheid van de...
Presentation
Full-text available
Veel beroepsverenigingen hebben een beroepscode voor professionals vastgelegd. Hierin staan bepalingen over wat van een professionele hulpverlener mag worden verwacht. In Nederland wordt in dergelijke beroepscodes nog nauwelijks rekening gehouden met het bieden van online hulpverlening of het gebruik van technologie in de zorgverlening. Dit roept d...
Article
Full-text available
Het project Online tools voor de jeugdprofessional wil jeugdprofessionals voorzien van direct toepasbare tools op het gebied van online hulp- en dienstverlening bij psychische, sociale of maatschappelijke vragen en problemen.
Article
Full-text available
Ouders maken veelvuldig gebruik van internet om informatie, advies en soms ook hulp te zoeken over opvoeding. Maar pedagogen en internet, het lijkt geen liefde op het eerste gezicht. De technologie lijkt te sterk te contrasteren met de pedagogische relatie die hen als basis van pedagogisch werk is ingeprent. Er zijn wel inspirerende experimenten. M...
Technical Report
Full-text available
Het project Online tools voor de jeugdprofessional wil professionals voorzien van direct toepasbare tools op het gebied van online hulp- en dienstverlening, opdat zij goede toegang kunnen bieden tot faciliteiten op het gebied van zorg en welzijn. Onder jeugdprofessionals verstaan we alle beroepskrachten die in contact komen met jeugd en gezinnen: v...
Article
Full-text available
Introductie. Op het internet is de meest uiteenlopende informatie te vindenvan zowel professionals als leken. De gezaghebbendheid, actualiteit, volledigheid,nauwkeurigheid en leesbaarheid van professionele informatiestaat ter discussie. Naast enkele formele eisen en een goede leesbaarheidmoet de inhoud van pedagogische informatie over een complexe...
Article
Full-text available
Online consultation is increasingly offered by parenting practitioners, but it is not clear if it is feasible to provide empowerment-oriented support in a single session email consultation. Based on the empowerment theory, we developed the Guiding the Empowerment Process model (GEP model) to evaluate text-based consultation. By content analysis of...
Article
Full-text available
Background Single session email consultations in web-based parenting support may be used for a variety of reasons. Parents may be looking for information on developmental needs of children, for suggestions to improve their parenting skills, or for referrals to helpful resources. The way the practitioner meets the needs of parents, choosing a short-...
Thesis
Full-text available
In the first two chapters we aimed to identify the factors for successful online parenting support, by systematically interpreting fi ndings from extant scholarly literature. We aimed to answer the following questions: What are the characteristics of online parenting resources studied, and what are the outcomes of different types of evaluation stud...
Article
Full-text available
This study evaluated the effect of single session email consultation (SSEC) on empowerment of parents. Practitioners in a control group (n = 19) received no training and practitioners in an experimental group (n = 21) were trained to use empowermentoriented techniques in online consultation. Parental empowerment was measured (n = 96) through a ques...
Conference Paper
Full-text available
Stand van zaken: wat weten we over online opvoedingsondersteuning?
Conference Paper
Full-text available
Een presentatie over de vergelijking tussen 129 vragen en antwoorden over opvoeden per e-mail na een inhoudelijke analyse.
Conference Paper
Full-text available
Presentatie van allerlei internet interventies: hoe veelzijdig dit vakgebied is en hoe onbekend het desondanks nog is.
Conference Paper
Full-text available
A recent review of international studies of web-based support programs for parents shows that one third of the programs offered email consultations. Professional guidelines to provide text-based support seem to be lacking. The GEP model operationalizes the role of a parenting practitioner, guiding the parent's process towards empowerment through si...
Article
Background: A number of parenting programs, aimed at improving parenting competencies, have recently been adapted or designedwith the use of online technologies. Althoughweb-based services have been claimed to hold promise for parent support, a meta-analytic review of online parenting interventions is lacking. Method: A systematic review was undert...
Conference Paper
Full-text available
A recent review of international studies of web-based support programs for parents shows that one third of the programs offered email consultations. Professional guidelines to provide text-based support seem to be lacking. The GEP model operationalizes the role of a parenting practitioner, guiding the parent's process towards empowerment through si...
Conference Paper
Full-text available
Presentation of a review of 75 studies on online parenting support, the design characteristics of the studied programs (websites) and the results of a meta-analysis of 12 of the studies, concerning parental and child outcomes.
Article
Full-text available
Abstract The Internet offers many opportunities to provide parenting support. An overview of empirical studies in this domain is lacking, and little is known about the design of web based parenting resources and their evaluations, raising questions about its position in the context of parenting intervention programs. This article is a systematic re...
Article
Full-text available
Ouders vinden de weg naar het digitale loket. Uit een enquête die ik uitzette voor mijn onderzoek blijkt dat Nederlandse organisaties in 2010 samen ongeveer 600-700 e-mailvragen over opvoeden per week beantwoordden, zo’n dertigduizend vragen per jaar. Het schrijven van een e-mail geeft de hulpvrager en de hulpverlener tijd om over de tekst na te de...
Conference Paper
Full-text available
Een workshop waarin geoefend werd met het gidsen van het proces van ouders met een opvoedvraag naar meer grip/empowerment.
Article
Full-text available
Hulpverlening via e-mail wordt ook wel e-mailconsult of –consultatie genoemd. Cliënten kunnen digitaal een vraag sturen, die door een hulpverlener wordt beantwoord. Uit een overzicht van 75 wetenschappelijke studies naar digitale vormen van opvoedingsondersteuning (Nieuwboer, C.C., Fukkink, R.G. & Hermanns, J.M.A, Peer and Professional Parenting Su...
Conference Paper
Full-text available
Think Parents online requires ... re-thinking parenting support.
Article
Full-text available
Migranten die kinderen opvoeden in de Nederlandse samenleving worden geconfronteerd met verschillen in opvoedingspraktijken. Deze verschillen kunnen bespreekbaar gemaakt worden, zodat er meer flexibiliteit ontstaat ten opzichte van Nederlandse waarden en normen. Uit de ervaringen met Themis Opvoedcursus blijkt, dat de deelneemsters bij aanvang geen...
Chapter
http://zorginnovatieboek.nl/ledenlinkedin/2012/04/22/training-tri-o-als-instrument-voor-effectiever-e-mail-consult/

Questions

Questions (2)
Question
In 2011, a Dutch Foundation by the name of Stichting Opvoeden (Parenting Foundation) started an endeavor to validate online information on parenting. Multiple studies point out that websites on child health and parenting are low in reliability, in the sense that they often do not convey the standards or golden rules in scholarly knowledge. They are also are low in trustworthiness, in the sense that online parenting advice is often very personal, individual or commercial.
Stichting Opvoeden has developed a method to validate online parenting advice through an evidence-based practice model (EBP): information form three resources is combined. Scholarly research offers information on what is 'proven'; practitioner guidelines offer information on 'what works'; and parents offer information on 'what is accepted'.
Current research aims to receive feedback and parenting knowledge from a culturally diverse population of parents, in order to improve online parenting advice by Stichting Opvoeden.
 
Let me know if you are working on a similar topic or if you are developing a different method, maybe we could publish findings together.
Question
Views on 'good parenting' are partly subject to cultural perspectives. How is this reflected in (online) public health information on parenting?
Subquestions:
Do you know of any national initiatives on validating/screening public health information on parenting? In the Netherlands, Stichting Opvoeden (Parenting Foundation), has the responsibility to validate information for parents and disseminate it through www.opvoeden.nl
Do you know of any procedure to validate (online or brochure-like) parenting information? Stichting Opvoeden chooses to collect information through an evidence-based model: 1) scientific literature 2) practitioners' knowledge and experience 3) parent participation.
Do you know of projects in which parenting advice or parenting information is specifically screened to fit a diverse population? In the Netherlands, the population consists of 200+ nationalities.
Do you have relevant information for me or do you want to know more about this project, please contact me.

Network

Cited By