• Home
  • Charlotte Phillips
Charlotte Phillips

Charlotte Phillips

LL.B LL.M Ph.D

About

31
Publications
16,383
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
14
Citations

Publications

Publications (31)
Book
Full-text available
Familierecht is bestemd voor studenten in de hoofdfase van het hoger juridisch onderwijs. Het boek behandelt veel voorkomende aspecten uit het familierecht, zowel in theorie als in de praktijk. Door middel van casuïstiek en jurisprudentie wordt de stof voor de student toegankelijk en inzichtelijk gemaakt. Na bestudering van de stof kan de opgedane...
Book
Full-text available
Praktisch Goederenrecht vormt een eerste kennismaking met het goederenrecht, zowel in theorie als praktijk. Door middel van casuïstiek en praktijkvoorbeelden wordt de stof uitgelegd en inzichtelijk gemaakt. Studenten kunnen zichzelf testen door de tussenvragen te maken die in elk hoofdstuk zijn opgenomen. Daarnaast bevat ieder hoofdstuk een casus m...
Book
Full-text available
Praktisch Burgerlijk Procesrecht legt een gedegen basis voor de privaatrechtelijke procespraktijk. Het boek heeft een buitengewoon praktische opzet: de tekst en ondersteunende voorbeelden, intermezzo’s, artikelen en figuren maken de theorie van het burgerlijk procesrecht begrijpelijk en toegankelijk. Door de gekozen opzet wordt duidelijk op welke m...
Book
Full-text available
Praktisch Verbintenissenrecht is bestemd voor de beginnende hbo-student. Het boek vormt een eerste kennismaking met het verbintenissenrecht en juridische voorkennis is niet vereist. De studiestof wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en casussen. Studenten kunnen zelf hun verwor...
Book
Full-text available
De taak van de strafrechtadvocaat omvat het verlenen van rechtsbijstand en persoonlijke steun aan de verdachte en het uitoefenen van controle op naleving van de strafprocessuele regels. De jeugdstrafrechtadvocaat dient daarnaast over bijzondere kwaliteitseisen en vaardigheden te beschikken. De leeftijd van minderjarige delictplegers rechtvaardigt i...
Book
Full-text available
Wanneer iemand is veroordeeld voor een strafbaar feit, dan kan diegene op vordering van het Openbaar Ministerie door de rechter verplicht worden tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze cursus behandelt de theoretische en procesrechtelijke kwesties van de ontnemingsvordering en geeft op...
Book
Full-text available
Praktisch Goederenrecht is bestemd voor studenten van het hoger juridisch onderwijs. Het boek vormt een eerste kennismaking met het goederenrecht, zowel in theorie als in de praktijk. Door middel van casuïstiek en praktijkvoorbeelden wordt de stof inzichtelijk gemaakt voor de student. De combinatie van duidelijke uitleg met behulp van casussen en...
Book
Full-text available
Familierecht is bestemd voor studenten in de hoofdfase van het hoger juridisch onderwijs. Het boek behandelt veel voorkomende aspecten uit het familierecht, zowel in theorie als in de praktijk. Door middel van casuïstiek en jurisprudentie wordt de stof voor de student toegankelijk en inzichtelijk gemaakt. Na bestudering van de stof kan de opgedane...
Article
Full-text available
En juin 2015, lAssociation néerlandaise de pédiatrie sest prononcée en faveur dun changement de la loi plutôt controversé. Selon lAssociation, les enfants malades en phase terminale et qui souffrent insupportablement devraient se voir accorder le droit de mourir. À ce jour, la Belgique est le seul pays au monde où un enfant, sans être gêné par des...
Article
Full-text available
If the right to die is an inviolable human right, does it necessarily – automatically, even – follow that children ‘own’ this right? In June 2015, the Dutch Association of Paediatrics expressed itself in favour of a rather controversial change in the law. According to the Association, children who are terminally ill and suffer unbearably should be...
Article
Full-text available
En junio de 2015, la Asociación Neerlandesa de Pediatría se expresó a favor de un cambio un tanto controversial a la ley. Según la Asociación, se les debe reconocer el derecho a morir a los niños con enfermedades terminales que sufren en forma insoportable. Hasta la fecha, Bélgica es el único país del mundo en el que se les puede permitir a los niñ...
Article
Full-text available
En juin 2015, lAssociation néerlandaise de pédiatrie sest prononcée en faveur dun changement de la loi plutôt controversé. Selon lAssociation, les enfants malades en phase terminale et qui souffrent insupportablement devraient se voir accorder le droit de mourir. À ce jour, la Belgique est le seul pays au monde où un enfant, sans être gêné par des...
Book
Full-text available
In Inleiding Privaatrecht staan de boeken 1 t/m 7A van het Burgerlijk Wetboek centraal. Je verdiept je in het arbeidsrecht, huurrecht, personen- en familierecht, ondernemingsrecht en verzekeringsrecht.. Inleiding Privaatrecht bevat allerlei handige leerhulpmiddelen, zoals afbeeldingen en schema’s. Aan het einde van elk hoofdstuk vind je oefenvragen...
Book
Full-text available
Minderjarigen die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, kunnen door de rechter in een Inrichting voor Jeugdigen worden geplaatst, de zogenaamde PIJ-maatregel. In deze cursus wordt behandeld in welke gevallen deze maatregel kan worden opgelegd, alsook wat het doel ervan is.
Book
Full-text available
Deze cursus behandelt de raadkamerprocedure vanuit zowel theoretisch als praktisch perspectief: in blok A staan de voorwaarden voor de gevangenhouding van minderjarigen centraal en in blok B wordt vervolgens gekeken naar de opheffing en schorsing van de voorlopige hechtenis. Tevens wordt aandacht besteed aan het Internationaal Verdrag inzake de Rec...
Article
Full-text available
El Foro Africano de Políticas sobre la Niñez (en adelante, ACPF, por sus siglas en inglés) organizó la Conferencia sobre Políticas "Adopción internacional: alternativas y controversias”, en mayo de 2012 en el Centro de Conferencias de Naciones Unidas ubicado en Addis Abeba, Etiopía. Participaron en las deliberaciones alrededor de 400 participantes...
Article
Full-text available
Although the African continent is considered to be the ‘new frontier’ for intercountry adoption, this phenomenon does not only affect children in Africa but also impacts on children in other parts of the world. In recent years, intercountry adoption has become the subject of public debate, leading to a division between those who support this form o...
Article
Full-text available
En mai 2012, l'African Child Policy Forum tenait au Centre de conférences des Nations Unies d'Addis-Abeba, en Éthiopie, la Conférence sur les politiques d'adoption internationale : alternatives et controverses . Quelque 400 participants du monde entier ont pris part aux débats, représentants gouvernementaux, membres du Comité africain d'experts sur...
Article
Full-text available
L'Assemblée générale de l’ONU adoptait en 2011 le Protocole facultatif de la Convention des droits de l'enfant relatif à la procédure de communications. Ce troisième protocole facultatif établit une procédure de communication auprès du Comité des droits de l'enfant (CDE) permettant aux enfants et à leurs représentants de soumettre une communication...
Article
Full-text available
In 2011, the UN General Assembly adopted the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure. This third Optional Protocol provides for a communications procedure with the Committee on the Rights of the Child, by means of which both children and their legal representatives may submit communications conce...
Article
Full-text available
En 2011, la Asamblea General de la ONU adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre un Procedimiento de Comunicaciones. Este tercer Protocolo Facultativo establece un procedimiento de presentación de comunicaciones al Comité de los Derechos del Niño, por medio del cual tanto los niños como sus representantes le...
Conference Paper
Full-text available
It is estimated that there are over 58 million orphaned children in Africa, due to a variety of causes. The majority of these children have been absorbed into informal alternative care settings, primarily provided by extended family members, but also by the community. However, extended family and community networks, which Africa has relied on for g...
Article
Full-text available
Op 19 december 2011 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Derde Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen. Dit Protocol voorziet in de mogelijkheid een klacht over schendingen van kinderrechten in te dienen bij het Comité voor de Rechten van het Kind; deze mogelijkheid staat op...
Book
Full-text available
Praktisch Goederenrecht is bestemd voor studenten van het hoger juridisch onderwijs. Het boek vormt een eerste kennismaking met het goederenrecht, zowel in theorie als in de praktijk. Door middel van casuïstiek en praktijkvoorbeelden wordt de stof inzichtelijk gemaakt voor de student. De combinatie van duidelijke uitleg met behulp van casussen en...
Article
Full-text available
Uit hoofde van artikel 20 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft een kind dat niet in het eigen gezin kan opgroeien “recht op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege”, ook wel het recht op alternatieve zorg genoemd. Wereldwijd leven miljoenen kinderen echter zonder (adequate) ouderlijke zorg, terwijl een geschikt alte...
Thesis
Full-text available
Africa is home to millions of children without adequate parental care or access to suitable alternative care. The primary factors leading to this situation are HIV/AIDS, poverty, conflict and the disintegration of the traditional extended family network. In recent years the international community has started to view child-headed households – in wh...
Book
Full-text available
Praktisch Bijzondere Overeenkomstenrecht is bestemd voor beginnende hbo-studenten, zonder – of met geringe – juridische voorkennis. De studiestof wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en tussenvragen waarmee studenten de opgedane kennis zelf kunnen testen. Daarnaast is in ieder hoofdstuk ee...
Book
Full-text available
Praktisch Verbintenissenrecht is bestemd voor de beginnende hbo-student. Het boek vormt een eerste kennismaking met het verbintenissenrecht en juridische voorkennis is niet vereist. De studiestof wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en casussen. Studenten kunnen zelf hun verwor...
Book
Full-text available
Praktisch Goederenrecht is bestemd voor studenten van het hbo en vormt een eerste kennismaking met dit rechtsgebied. De stof wordt inzichtelijk gemaakt door middel van praktijkvoorbeelden en tussenvragen waarmee studenten de opgedane kennis zelf kunnen testen. Ieder hoofdstuk bevat tevens studie-eindvragen; door het maken van deze vragen kunnen stu...
Article
Full-text available
According to the preamble to the UN Convention on the Rights of the Child, children should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding. In addition, Article 20 UNCRC provides that state parties ‘shall provide special protection and assistance to children who no longer have a family or who are temporarily d...
Article
Full-text available
Is de Nederlandse regelgeving terzake van de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 36e Sr) strijdig met de onschuldpresumptie van artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), wanneer niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat de betrokkene het strafbaar feit terzake waarvan de vordering is ingesteld...

Projects