Ceyhun Ozan

Ceyhun Ozan
Ataturk University · Department of Educational Sciences, Kazım Karabekir Faculty of Education

Assoc. Prof. Dr./ Doç. Dr. - Curriculum & Instruction

About

53
Publications
29,532
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
678
Citations
Citations since 2017
22 Research Items
546 Citations
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
Introduction
Education
September 2010 - February 2017
Ataturk University
Field of study
  • Curriculum & Instruction

Publications

Publications (53)
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the attitudes of the teachers towards multicultural education and their empathic tendencies in terms of various variables; and to determine the relationship between their attitudes towards multicultural education and their empathic tendencies. Correlational research design, one of the quantitative research me...
Article
Full-text available
The aim of the study was to test the effect of teachers’ professional development upon students’ mathematics academic achievement levels with the help of lesson study. In this manner, the study aimed at increasing students’ mathematics learning levels via lesson study. Action research was used as research method in the study. The sample of the stud...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin örtük programa yönelik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak öğrencilerin algıları cinsiyet, sınıf, ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) ve fakülte değişkenleri açısından incelenmiştir. Tarama modelindeki bu araştırmanın evrenini Doğu Anadolu Bölgesi’nde...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Book
Full-text available
Karma araştırma yaklaşımlarını tamamen bütünleştirilmiş karma araştırma yöntemleri şeklinde eleştirel ve öğretici bir bakış açısı ile ele alınan eser Creamer (2018) tarafından yazıldı ve uzman bir ekip tarafından Türkçe'ye ve alana kazandıırldı.
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate university students’ affinity towards social media and expectations for success. This research is a descriptive study of general survey. Universe of the study includes first grade students from the faculties of Education, which training teachers, Literature, Science and Theology, where the students receive th...
Article
Full-text available
The aim of this study is to adapt the Generalized Expectancy for Success Scale, which was developed by Fibel and Hale (1978) and revised by Hale et al. (1992) into Turkish in terms of adaptation, reliability and adaptation. This study modelled by survey is a scale adaptation study. The scale was adapted into Turkish culture in terms of language equ...
Article
Full-text available
The study aims to develop students’ higher cognitive skills e.g. analysis, synthesis and assessment and to increase their academic successes by reflecting their cognitive skills in psychomotor skills in practice with the help of lesson study. Therefore, the aim of the study is to increase students’ English as a foreign language learning level. Acti...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine the prospective teachers' thinking styles, attitudes towards teaching professionand the relationship between thinking styles and attitudes towards teaching profession. Relational survey model wasused in the study. The universe of the study consists of the prospective teachers studying in the Faculty of Theology...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to examine the relationship between prospective teachers' attitudes towards cheating and academic dishonesty tendencies. The research in the relational survey type was conducted in the fall semester of the 2016-2017 academic year. The population of the research consists of prospective teachers studying at a public univers...
Article
Full-text available
The aim of the study was to investigate the effect of authentic assessment on the attitudes of prospective teachers towards academic achievement and attitudes towards educational measurement and the opinions of prospective teachers on authentic assessment. In this study, the triangulation mixed design was used. In the quantitative dimension of the...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Cumming vd. (2014) tarafından geliştirilen Grup Çalışması Becerileri Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamaktır. Ölçeğin dilsel eş değerlik çalışmasını yapmak amacıyla birinci araştırma grubu İngilizce öğretmenliği programında öğrenim gören 70 öğretmen adayından oluşmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla oluşturulan ikinci...
Article
Full-text available
The aim of the study is to investigate the effects of formative assessment on prospective teachers’ academic achievement, attitudes towards educational measurement and self-regulation skills. In the study, quasi-experimental design including non-equivalent pre-test and post-test control group. There are 40 prospective teachers in each one of the ex...
Article
Full-text available
The purpose of this research is to examine the effects of formative assessment practices on students’ academic achievement, attitudes toward lessons, and self-regulation skills in the fifth-grade social studies class. Mixed method research was used to conduct the study. The research group consisted of 45 students in the fifth grade of a secondary s...
Article
Full-text available
The aim of the study is to analysis of the prospective teachers' self-efficacy towards educational technology standards and to examine the divergence of the students' self-efficacy according to the variables of gender, class, educational program and personal Computer availability. The study is in survey model. The population of the study consists o...
Article
Full-text available
Bu araştırma, deneyimsel öğrenmenin bir türü olan Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) sürecinin öğretmen adaylarının yansıtıcı günlükleri aracılığıyla incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim olarak desenlenen araştırma 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde THU dersine katılan okul öncesi öğretmen adayları ile birli...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to adapt “Self-Regulated Learning Teacher Belief Scale” (SRLTB) into the Turkish language for language equivalance, reliability, and validity. Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were conducted for construct validity of the scale. Within the reliability studies of the scale, Cronbach Alp...
Article
Full-text available
The aim of the study is to adapt “Short Version of Scale of Service Learning Involvement” (SSLI), developed by Olney and Grande in 1995, into Turkish and report the validity and reliability studies. Pre-service teachers (n= 313) enrolled to a community service learning course in a public university in Turkey, and completed SSLI. Results of language...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı 2007-2011 yılları arasını kapsayan beş yıllık süre içerisinde rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılmış olan bilimsel çalışmalardaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırma betimsel bir çalışma olup bu kapsamda doküman incelemesi yapılarak makaleler incelenmiştir. Çalışmada ULAKBİM veri tabanı ve rehberlik v...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to find out research trends in the field of “Curriculum and Instruction” (CI) inTurkey by exploring the articles that were published between 2007 and 2011. For the purpose, articles wereevaluated in terms of their publishing dates, number of authors, methods, data collection procedures,sample characteristics, data analy...
Article
Full-text available
Gardner with his “multiple intelligences theory” had extended our understanding of intelligence and called different abilities which human beings have as intelligences. The purpose of this research was to investigate the views of the primary school teachers about the multiple intelligence theory in terms of gender, age, marital status, education le...
Article
Full-text available
ZET Bu çalışmanın amacıTürkiyède 2008-2012 yılları arasında sınıf öğretmenliği alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenerek lisansüstündeki araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda, tezler yayınlandığı yıl, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem özellikleri, veri analiz teknikleri ve konu alanları...
Article
Full-text available
The aim of the study is to adapt Attitude toward Educational Measurement Inventory (ATEMI) to Turkish and report the validity and reliability studies. Pre-service teachers (n= 490) enrolled in a measurement and evaluation course in the Atatürk University in Turkey completed ATEMI. Results of language equivalency showed that the correlation coeffici...
Article
Full-text available
Purpose of this study is to determine preference levels of approaches to learning and whether there is a significant difference as regards department, gender and class rank of preference levels of students in faculty of education. The research is a survey model. Universe of this research is comprised of students studying in Kazım Karabekir Educatio...
Article
Full-text available
z Gardner " çoklu zekâ kuramı " ile zekâ konusuna daha geniş bir bakış açısı kazandırmış ve insanların sahip oldukları farklı yetenekleri-potansiyelleri " zekâ alanları " olarak adlandırmıştır. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve mesleki kıdem değişkenle...
Article
Full-text available
This study investigated the effects of the jigsaw technique on the achievements of sixty-four freshman students in an Educational Psychology course. The jigsaw method is a cooperative learning method that was applied to the experimental group, while the traditional learning method was applied to the control group. The subjects were all prospective...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to investigate the university students' self-regulated learning strategy skills and self-efficacy perceptions in terms of different variables within the frame of "Curriculum Development and Instruction" course. Survey method was benefited in this descriptive study. The study group consisted of 310 university students re...
Article
Full-text available
zet 2005-2006 öğretim yılından itibaren okullarda uygulanan matematik öğretim programının öğretmenlerin bakış açısınca incelendiği birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışma ise yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak matematik programının uygulanmasını denetleyen ilköğretim müfettişlerinin matematik programı hakkındaki görüşlerini programın farklı boy...
Article
Full-text available
z Program yaklaşımı, programın hedefleri, içeriği, öğretim stratejisi ve değerlendirmesi gibi program öğeleri hakkında oluşturulmuş ortak inançlar sistemi olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sahip oldukları program yaklaşımlarının analizini yapmaktır. Araştırma, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ilköğret...
Article
Full-text available
Undesirable student behaviors management is one of the most difficult tasks for teachers. Effectiveness of teachers on dealing with such behaviors would affect the effectiveness of teaching. Therefore, it is of great importance to determine effective strategies on dealing with undesirable behaviors. The purpose of this study was to determine what a...
Article
Full-text available
In this study, whether the motivational level of pre-service teachers about teaching profession has any differences in terms of certain variables including gender, educational level, and the economic level of their parents. For this purpose, a scale “the motivational level of pre-service teachers about teaching profession” designed by Acat and Yeni...
Conference Paper
Full-text available
Ülkemizde 1997 yılında ilköğretimin sekiz yıla çıkarılması ve eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasıyla öğretmen eğitiminde lisans ve lisansüstü düzeyde yapısal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu yapısal değişiklikler kapsamında kimi üniversitelerde ilköğretime yönelik yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Bu programlardan bi...
Article
Full-text available
The purpose of this survey study was to investigate the perceptions of teachers on the usage of computers in elementary schools of two countries (Turkey and TRNC). The data for this study was collected through a survey from the teachers in Erzurum and Lefkoşa (Nicosia). A total of 250 elementary school teachers from the schools of two cities partic...
Article
Full-text available
This study aims to explore primary school teachers’ qualifications in terms of use of educational technology trough certain variables. The setting was the primary school Level I teachers in Erzurum, in the 2008–2009 education year. The participants were the primary school teachers in Erzurum who were working at 407 teachers in 46 schools two of whi...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmada, Yusufeli ilçesinde görev yapmakta olan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ve doyumları farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Bu düzeylerin tespiti için Maslach Tükenmişlik Envanteri ve Mesleki Doyum Ölçeği kullanılmış ve öğretmenlerin görüşleri için açık uçlu sorulara başvurulmuştur. Anketlerin verileri SPSS programı...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmada, Yusufeli ilçesinde öğrenim gören öğrencilerin okula karşı geliştirmiş oldukları tutumları farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Öğrencilerin okula karşı tutumlarının tespiti için Çoşkun (2004) tarafından geliştirilen “Okula İlişkin Tutum Ölçeği”nden faydalanılmıştır. Adı geçen ölçek Yusufeli ilçesindeki çeşitli okullarda öğren...
Conference Paper
Full-text available
Değerlendirme öğrenme süreçlerinde çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Bu araştırmanın amacı Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme sistemine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu anlamda araştırmada, geleneksel ve otantik değerlendirme yöntemlerinin kullanım sıklığı, otantik değerlendirme...
Conference Paper
Full-text available
Sosyal yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme ortamlarında öğretmenden ziyade öğrenene daha çok vurgu yapılması geleneksel öğrenen rollerinde değişime neden olmuştur. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının otantik görev odaklı sosyal yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme ortamındaki öğrenen rollerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır....
Conference Paper
Full-text available
Otantik değerlendirme yaklaşımı tüm eğitim kademelerinde olduğu gibi öğretmen eğitiminde de uygulanmaya ve var olan değerlendirme yöntemlerinde etkili olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı öğretmen eğitiminde otantik değerlendirme yaklaşımının etkililiğinin değerlendirilmesidir. Bu anlamda araştırmada bu yaklaşımın öğrenci başarı düzeyine, tutumu...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)