Caroline Raat

Caroline Raat

PhD, LLM, MA

About

97
Publications
11,774
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2
Citations
Introduction
Caroline Raat does research in Constitutional Law, Legal Theory, Socio-legal Studies, Freedom of Information, Privacy Law, Sociological Theory.
Additional affiliations
September 2015 - present
Open Government Partnership
Position
  • Researcher
Description
  • I have been hired as an Independent researcher on the Netherlands Action Plan on Open Government, writing yearly reports for the Independent Reporting Mechanism.
September 2010 - September 2013
University of Twente
Position
  • Senior Researcher
March 2007 - September 2010
University of Twente
Position
  • Lecturer
Education
September 1987 - August 1993
Leiden University
Field of study
  • Dutch Law, Constitutional and Administrative Law & Public Administration

Publications

Publications (97)
Book
Full-text available
https://books.google.nl/books id=VJFXBQAAQBAJ&lpg=PT171&ots=LLwSH60JOz&dq=sdu%20in%20bezwaar%20raat&hl=nl&pg=PT171#v=onepage&q=sdu%20in%20bezwaar%20raat&f=false De Awb-bezwaarprocedure is doorgaans het voorportaal tot de bestuursrechter. Wat hier gebeurt, is bepalend voor het verdere verloop van de zaak. De meeste zaken eindigen ook deze fase. Hoe...
Chapter
Full-text available
In contemporary Dutch legal studies, the shift from government to governance, and the question how to deal with this in regulatory regimes, is one of the major themes. It seems to be a widespread presumption that there is a clear difference between the two (the English terms are also used in Dutch writings on the topic). We may wonder if this 'shif...
Book
Full-text available
Dit praktische boek is bedoeld voor zowel ambtenaren en bestuurders die met Wob-verzoeken te maken krijgen als rechtsbijstandsverleners, burgers, journalisten en organisaties die een Wob-verzoek willen doen of die met een procedure te maken krijgen. In het boekje staan veel praktische tips en voorbeeld-documenten. https://berghauserpont.nl/winkel/...
Preprint
Full-text available
Naar intellectueel weerbaar bestuursrechtelijk Zowel in de publieke als private sector begint het op te vallen: de kwaliteit gaat – ik druk het voorzichtig uit – niet vooruit. Lange tijd was dat voor de publieke sector een taboe-onderwerp; uiteraard is de Nederlandse overheid prima georganiseerd, we scoren hoog op alle rankings en hebben wij geen...
Preprint
Full-text available
In deze recencie bespreekt Caroline Raat de preadviezen van de VAR. Er is een tekort aan degelijke verkenning van de grondslagen en het overheidsperspectief prevaleert.
Article
Full-text available
In deze noot leg ik uit dat niemand is gebaat bij een snelle voorziening als die een paar weken later toch onderuit gaat. Dat is in strijd met de rechtszekerheid. Vz. ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:378
Article
Full-text available
In deze annotatie constateer ik dat er willekeurig lijkt te worden omgegaan met de vraag wanneer er bij boetes wel of niet evenredig moet worden gehandeld. Is hier sprake van rechterlijke bias?
Article
Full-text available
Volgens de Raad van State is de Nederlandse Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ‘EHRM-proof’, en dat zal hetzelfde zijn voor de Wet open overheid (Woo), die vanaf 1 mei 2022 de Wob zal vervangen. De vraag is echter: is de uitspraak van de Raad van State wel in lijn met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)? Om die vr...
Article
Full-text available
Evenredig of sentimenteel bestuursrecht, annotatie bij Rechtbank Gelderland 9 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5972 In deze noot stelt Caroline Raat de vraag aan de orde of we uit de uitspraak zelf kunnen opmaken hoe objectief die is. Hoe ver gaat de evenredigheidstoets, en hoe groot is het risico op sentimenteel bestuursrecht? Er zijn methoden o...
Article
Full-text available
Op 28 december 2021 deed het gerechtshof Den Bosch ('hof') een uitspraak over de vraag of een werkgever zakelijke mails van zijn (voormalige) werknemer mag lezen en onder welke omstandigheden. Dat arrest wekt verbazing, omdat het anders dan het gerechtshof Den Haag, meent dat deze zaak nog onder de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens (W...
Article
Full-text available
Voor rechtsstatelijk maatwerk is volgens Caroline Raat een betere toolbox nodig dan die door juridische auteurs wordt geboden. Die moet zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over vakmanschap. Om deze juridische gelding te geven, en de nodige hulp aan beslissers, kan de toolbox de vorm krijgen van slimme, innovatieve beleidsregels.
Article
Full-text available
In deze annotatie kom ik tot de conclusie dat het oordeel van de CRvB over het terugvorderen van te veel betaalde bijstand van een vrouw die stelselmatig al haar boodschappen van haar moeder ontving, terecht was. De schadevergoeding voor het schenden van iemands mensenrecht volgens de CRvB is echter een ‘fooi’. In dit geval was het evenredig gewees...
Article
Full-text available
In twee vrijwel gelijkluidende uitspraken oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant dat de evenredigheid ervan het voor twee weken sluiten van horeca-inrichtingen dor de burgemeester van Eindhoven niet goed is gemotiveerd. De vraag die hier centraal staat: is schending van de evenredigheidseis – er waren geen overtredingen di...
Article
Full-text available
In deze bijdrage staan enkele aspecten van intern onderzoek op het gebied van compliance, en vooral van meldingen van vermoedens van inbreuken en misstanden op grond van de komende Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) centraal. Noch de wet, noch interne regelingen en handleidingen van o.m. het Huis voor klokkenluiders, bieden hiervoor voldoende hou...
Conference Paper
Full-text available
In this paper, we will address the question: do instruments to enhance public sector integrity work, and if they do, to what extend? The focus of the paper will be on wicked problems encountered by street level bureaucrats in everyday situations, especially in so called ‘toxic’ organizations. They are organizations that are led by or are highly inf...
Conference Paper
Full-text available
Integriteit in toxische overheidsorganisaties Kunnen problemen van streetlevelmedewerkers worden opgelost? Dit artikel is een vertaling van ons reseach paper uit augustus 2021 met Deepl software. In dit artikel gaan we in op de vraag: werken instrumenten om de integriteit van de publieke sector te vergroten, en zo ja, in welke mate? De focus van...
Preprint
Full-text available
Pleidooi voor gebruik van (neuro)psychologische kennis over individuele verschillen en besluitvorming in het bestuursrecht en bestuurskunde
Preprint
Full-text available
Deze longread is geschreven ter voorbereiding op een wetenschappelijke conferentie. Het uiteindelijke paper wordt in het Engels geschreven.
Chapter
Full-text available
Deze longread is ontleend aan het methodologische hoofdstuk van mijn proefschrift Mensen met Macht. Het gaat over hoe je de waarden van een organisatie en zijn medewerkers blootlegt. Ze ernaar vragen kan namelijk een vertekend beeld geven: sociaal wenselijke antwoorden, of in abstracto onderschreven begrippen die in concrete gevallen toch geen rol...
Article
Full-text available
Artikel in Sdu PB 2021/1-2. Caroline Raat verkent de begrippen openbaarheid, openheid, transparantie en waarheid.
Article
Full-text available
De ontwikkelingen in de Toeslagenaffaire (inmiddels een eigennaam-met-hoofdletter) lijken niet aan een einde te komen. Dankzij het niet aflatende journalistieke doorzettingsvermogen van Pieter Klein van RTL kwam er gisteren weer de nodige informatie boven tafel. Nog merkwaardiger is het uitgebrachte advies van procureur-generaal (p-g) van de Hoge R...
Method
Full-text available
Expertiserapport Archiefwet
Article
Full-text available
In mijn ervaring leidt maar weinig tot zo veel onbegrip bij 'gewone burgers' als het belanghebbendebegrip. Meer in het bijzonder: de manier waarom mensen die in eigen ogen toch echt betrokken zijn bij een overheidsbesluit, bijvoorbeeld omdat het hun gedrag of persoonsinformatie is die erin worden besproken, hun inkomen wordt geraakt, het hun verhuu...
Preprint
Full-text available
Noot bij uitspraak Raad van State ECLI:NL:RVS:2020:2609 (‘dividendafspraken met Shell’) Op 4 november 2020 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak. De boodschap van de Afdeling: u bent aan het verkeerde adres. Kijkend naar de wet en de jurisprudentie daarover – waarbij RTL ook betrokken was – was dat te verwach...
Preprint
Full-text available
In deze bijdrage bespreekt Caroline Raat de achtergrond van de Wob en de Woo door deze te relateren aan de begrippen openbaarheid van bestuur, openheid, transparantie en vrijheid van informatie. De zes functies en drie leidende beginselen van openbaarheid maken duidelijk waarom het een belangrijke overheidstaak is, in het belang van de burger en de...
Article
Full-text available
In de afgelopen jaren zie ik twee ontwikkelingen die zich moeilijk laten verenigen. De ene is die van de responsieve overheid en maatwerk, de andere is die van de werker in de publieke sector die wordt geconfronteerd met agressie en veeleisendheid. Kort gezegd: propageert de ene stroming meer 'burgervriendelijkheid' en flexibiliteit, de andere stro...
Article
Full-text available
Het grootmoedigheidsbeginsel, Naar een eerlijke en open overheid Grootmoedigheid: het is een ouderwets aandoend woord voor een tijdloze deugd. Volgens Van Dale betekent grootmoedig: edelmoedig, onzelfzuchtig. Etymologisch is het begrip verwant met edelmoedig, nobel, ridderlijk, ruimhartig, menslievend, mededogen, rechtvaardig, vrijgevig en onbaatzu...
Article
Full-text available
Integriteit is geen industrie In de week van de integriteit 2020 moet het er maar eens uit: veel mensen en organisaties houden zich bezig met integriteit terwijl zij er onvoldoende verstand van hebben en nog erger: het tot hun taak rekenen om integriteitskwesties niet op te lossen, maar te 'managen'. Dit noem ik in navolging van anderen die dit ook...
Article
Full-text available
Interview van Caroline Raat met de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders, Wilbert Tomesen
Article
Full-text available
Noot zoekslag en Wob Tussen burger en overheid bestaat een hoge mate van informatie-asymetrie: de overheid heeft-zeker in het datatijdperk-zeer veel informatie. Dat maakt automatisch dat anderen die ook willen hebben, en de Wob kent als hoofdregel dat zij daar ook recht op hebben. De behoefte aan informatie is groter als sprake is van incidenten of...
Presentation
Full-text available
Presentatie van Caroline Raat over Recht en integriteit, Netwerk Goed besturen, Vrije Universiteit Amsterdam
Article
Full-text available
Nederland scoort hoog op allerlei internationale rankings. Dat is mooi. Zo staat Nederland al jaren op plaats 8 in Transparency International's CPI. Dat staat in schril contrast met een eveneens zeer hoge plaats als 'facilitator' van juridische en nanciële constructies ten behoeve van het wegsluizen en witwassen van crimineel geld. Op de CPI is kri...
Method
Full-text available
Nudging Hievoor beschreef ik dat ‘te veel regels’, maar ook ‘te veel menselijkheid’ tot ongewenste beslissingen kunnen leiden. In mijn boek beschrijf ik het werk van professionals als ‘evenwichtskunst’: beide – bureatische waarden en responsiviteit – zijn nodig. In de alledaagse praktijk is het echter onmogelijk om deze kunst te beoefenen. Daarom i...
Article
Full-text available
De rechtbank Midden-Nederland meent dat de breed opgevatte uitleg van het begrip "rechterlijke taak" moet worden voorgelegd het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daartoe formuleert de rechtbank in deze uitspraak prejudiciële vragen. Deze hebben een bredere betekenis dan alleen in deze zaak. Het gaat om de belangrijke vraag: wat is een rechterl...
Preprint
Full-text available
Overheid, kom met iets beters Titulus est lex revival en de komende sanctie op kennelijk onredelijk procederen door de overheid Soms lees je tussen de regels door wat de rechter denkt van de door de externe overheidsadvocaat ingebrachte verweren: 'kom met iets beters of val me niet lastig!' En terecht. Op de ingevoerde lezer maakt het verhaal van d...
Article
Full-text available
In deze noot leg ik uit dat aan de rechterlijke toets van de SyRI-wetgeving aan de AVG nogal wat ontbreekt. Het ziet ernaar uit dat de wet zich niet zal laten herstellen, zodat het misschien beter is ermee te stoppen.
Article
Full-text available
Ik bespreek hier een voor het hof van discipline gevoerde tuchtzaak tegen een advocaat van een kantoor dat door de gemeente Renkum werd ingeschakeld in een ontslagzaak. De CRvB oordeelde in juli 2019 dat het geschil voor 80 tot 100 % aan de gemeente verwijtbaar was, waarbij de hoogst mogelijke ontslagvergoeding hoort (ECLI:NL:CRVB:2019:2181). Het o...
Article
Full-text available
Open overheid, big data en privacy Gemeenten en andere overheden hebben te maken met snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Enerzijds is de vraag om meer informatie groot, anderzijds wordt verwacht dat privacygevoelige informatie niet openbaar wordt en dat deze goed beschermd blijft. Beide ontwikkelingen vertegenwoordigen belang...
Article
Full-text available
In deze Top Story op Risk Compliance legt Caroline Raat uit dat volgens deskundigen het uitsprakenregister op www.rechtspraak.nl niet AVG- en EVRM-conform is. De rechtspraak loopt hiermee een groot risico.
Article
Full-text available
Gemeen-ten worstelen met integriteit, misstanden en het melden ervan, en kunnen een speelbal worden van de integriteitsindustrie. De actualiteit van nieuwe wetgeving en be-richten over misstanden zijnde reden voor dit Actueel Commentaar. Hierin bespreek ik de belangrijke rol van gemeentejuristen hij hel bevorderen van integriteit. Dat is niet gemak...
Article
Full-text available
Caroline Raat, Recht en integriteit als functioneel rechtsgebied in wording, Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd revisited
Article
Full-text available
Actueel Commentaar JG Huis voor klokkenluiders: geen rol voor HR bij meldingen van misstanden De belangrijkste aanbeveling van het Huis is wel dat de afdeling HR op geen enkele wijze betrokken is bij het inhoudelijk onderzoek. Dit geldt zowel voor het verrichten van het onderzoek als de terugkoppeling van de resultaten. De vertrouwenspersoon, die...
Article
Full-text available
Caroline Raat, Bespreking advies van de Adviescommissie AVG van de Raad van State d.d. 15 mei 2019.
Article
Full-text available
Caroline Raat Op 1 mei 2019 maakte het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. De bespreking van de juridische implicaties van de keuze om een bejegingsonderzoek door het Huis in te voeren, namelijk een merkwaardige s...
Article
Full-text available
Caroline Raat, Indicaties en contra-indicaties voor het vastellen van misbruik van de Wob en de AVG
Article
Full-text available
Actueel Commentaar over de gemeenteraad en de AVG, verschenen in Jurisprudentie voor Gemeenten.
Research Proposal
Full-text available
Transparantie in de rechtspraak "Tussen macht en verantwoordelijkheid bestaat een spiegelbeeldige relatie: als je het ene zoekt zie je ook het andere; wie macht in het gezicht kijkt, eist verantwoording." Willem Witteveen, 1989 De Stichting streeft naar zo veel mogelijk openheid van de instituties van de overheid als een middel om het vertrouwen v...
Article
Full-text available
Interview door Michel Klompmaker voor Risk and Compliance
Article
Full-text available
Caroline Raat Op 29 januari 2019 deed de rechtbank Midden-Nederland een wel heel merkwaardige uitspraak. De bestuursrechter en de griffier hadden namelijk niet in de gaten dat sinds 1 oktober 2016 de zogeheten Wet dwangsom bij de laat beslissen niet meer gold voor zaken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De standaard dwangsom die d...
Research
Full-text available
Dit rapport is in december 2018 voor het laatst herzien.
Article
Full-text available
Caroline Raat: Autoriteit Persoonsgegevens informeert burgers verkeerd over rechten in de AVG Als expert op het gebied van privacyrecht constateert mr. dr. C. Raat dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat deze toezichthouder mensen die hun persoonsgegevens willen inzien op het verkeerde been zet. Die worden daardoor benadeeld, vooral omdat veel...
Data
Tussentijdse rapportage over Actieplan Open Overheid 2016-2018
Presentation
Full-text available
Presentatie van Caroline Raat voor de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke Bestudering van het Recht over de positie van klokkenluiders en de 'lastige-mensen-aanpak'.
Article
Full-text available
Elke burger in Nederland heeft recht op toegang tot de onafhankelijke rechter. Dat staat in mensenrechtenverdragen en in onze Grondwet. Het is een van de pijlers van onze rechtsstaat. Dat lijkt dus goed geborgd: de burger kan altijd beroep instellen, ook als hij tegen de overheid procedeert in het bestuursrecht. Helaas is die toegang tot de rechter...
Research
Full-text available
Landschap Overijssel wil de mogelijkheden in kaart brengen tot verplichte bekostiging van aanleg, herstel en/of behoud van landschappelijke elementen, zoals houtwallen. Deze bekostiging zou moeten geschieden op basis van het profijtbeginsel. Niet alleen gebruikers van het landschap, zoals recreanten, passanten, bewoners en agrariërs, maar ook inwon...
Research
Full-text available
Overheidsbestuurders klagen al sinds het begrip ‘juridisering van de samenleving’ met het rapport Van Kemenade, Bestuur in geding (1997), en de kabinetsreactie daarop (1998) populair is geworden, graag over procederende inwoners. Dat geklaag past in het beeld dat bij sommige overheidsinstanties leeft: dat van de burger die té assertief is en die de...
Preprint
Full-text available
Bescherming van privacy en goede naam en verwerken van bijzondere persoonsgegevens Een overzicht van het geldende recht en beantwoording van vragen
Article
Full-text available
Annotatie veroordeling wethouder Van Rey. Denkt u ook: dat overkomt mij niet? Aannemen van giften en diensten is strafbaar, ook als dat niet tot wedergunsten leidt De rechtbank spreekt in de zaak-Van R. van 'vele tinten grijs', daarmee duidend op het feit dat omkoping zich niet altijd zo gemakkelijk laat duiden als veel mensen willen. Het gaat niet...
Article
Full-text available
Auteur: Caroline Raat, onderzoeker op het terrein van macht van organisaties Sinds medio vorig jaar ligt het initiatiefwetsvoorstel Huis voor klokkenluiders bij de Tweede Kamer. Het beoogt om in een enkel instituut zowel advies en steun te bieden aan werknemers die een misstand willen melden als onderzoek naar de gemelde misstand te doen. Op het vo...
Article
Full-text available
Caroline Raat - Open Government Partnership (OGP); bijna niemand heeft ervan gehoord, hoewel Nederland sinds 2011 lid is. Het is een wereldwijde organisatie gericht op transparantie, burgerparticipatie en nieuwe technologie. Landen kunnen lid worden als zij de aspiraties van OGP onderschrijven. Met dat doel stellen zij vervolgens tweejaarlijks acti...
Presentation
Full-text available
Presentatie over beleving van de bestuursrechtspraak
Article
Full-text available
Al jaren groeit de zorg over hoe de bestuursrechter zijn werk doet. Dat komt onder meer door 'roulerende rechters', die volgens de website van De Rechtspraak "fris moeten blijven en inzetbaar in verschillende rechtsgebieden." "Meestal is specialisatie niet nodig", want rechters zijn "met hun juridische kennis en overige vaardigheden heel goed in st...
Article
Full-text available
Onlangs heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State eindelijk uitspraak gedaan in de zaak waarbij een appellante feitelijk de dupe is van het gedrag van haar gemachtigde. Er is volgens deze uitspraak sprake van misbruik van recht door bestuursrechtelijke procedures als bedoeld in artikel 3:13 van het BW. Hoewel het terecht is dat mi...
Article
Full-text available
Deskundigenrapportage Karasahin
Article
Full-text available
Gelukkig, zullen bijna alle medewerkers in de sociale zekerheidssector denken, toch nog rechtvaardigheid. Want zij werden geconfronteerd met de vaak volstrekt onredelijke gevolgen van vergrijpen die soms amper vergrijpen te noemen waren, terwijl het alleen ging om 'schending van de inlichtingenplicht' waarbij echte fraude niet per se in het geding...
Conference Paper
Full-text available
Theoretical writings on what legal quality is are scarce. Interdisciplinary and innovative research in this field is desired. First, we need to know what legal quality means. This implies explorative research, not only in writings on lawmaking, but also in legal theory and philosophy. A theory of legal design can provide a sound basis for improving...
Presentation
Full-text available
Juridische kwaliteitszorg
Presentation
Full-text available
Masterclass juridische methoden
Article
Full-text available
Artikel in Trouw
Presentation
Full-text available
presentatie van Caroline Raat over juridische kwaliteit en integriteit
Article
Full-text available
Artikel in trouw over Bleekerleaks
Article
Full-text available
Artikel in Tijdschrift voor klachtrecht
Chapter
Full-text available
Commentaar Algemene wet bestuursrecht art. 4:84 Dit commentaar is bijgewerkt tot 15-12-2015 door mr. dr. Caroline Raat. Artikel 4:84 Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsrege...
Presentation
Full-text available
Masterclass over juridische kwaliteitszorg door Caroline Raat
Presentation
Full-text available
De juridische functie bij de provincie, presentatie door Caroline Raat
Article
Full-text available
Soms wil een overheidswerkgever van een bepaalde medewerker af, bijvoorbeeld omdat deze kritisch is over zaken die zich bij die overheid afspelen en zich om die reden niet aan opdrachten van een hiërarchische meerdere houdt. Spijkers weigerde om voor zijn werkgever te liegen, en een meerdere kan een ondergeschikte daar ook nooit toe dwingen. 1 Uite...
Presentation
Full-text available
Masterclass subsidierecht door Caroline Raat
Presentation
Full-text available
organisaties, deugdethiek en recht
Article
Full-text available
Macht, mensen en machines Macht: elke organisatie heeft het en medewerkers van die organisatie daarmee ook. De rechtsstaatgedachte zou daarom op alle organisaties-in elk geval als zij publieke taken uitvoeren-van toepassing moeten zijn. In het eerste deel van dit artikel leg ik uit wat rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd inhoudt en hoe dit kan...
Article
Full-text available
De Dienstenwet en de Dienstenrichtlijn Door mr. dr. Caroline Raat 1. Inleiding 1.1 Culinair racisme in Toscane Op 31 januari 2009 verscheen er een artikel in BN De Stem met als titel Lucca in Toscane: eigen eten eerst. Volgens dit artikel heeft het gemeentebestuur van het Italiaanse stadje een verordening aangenomen met een protectionistisch doel:...
Article
Full-text available
Opinie over bedreiging van klokkenluider Fred Spijkers
Chapter
Full-text available
Chapter written by Caroline Raat on narrative analyses as a method of value research. Rechtsstaatlichkeit as an organizational virtue.
Article
Dit artikel is een reactie op een interview met Minister Klaas de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze vindt het geen bezwaar dat als gevolg van decentralisatie grote verschillen tussen gemeenten op kunnen treden in de hoogte van de bijstand en de vergoedingen in het kader van de WVG. HIj vindt dit goed voor de lokale democratie. In haa...
Article
Full-text available
Artikel in Binnenlands Bestuur waarin Caroline Raat uitlegt dat werkweigeren een alternatief kan zijn voor klokkenluiden.
Conference Paper
Full-text available
In this paper, Caroline Raat combines the concepts of the Rule of Law and Public Sector Ethics to formulate the theory that Rechtsstaatlichkeit can be regarded as an organizational virtue.

Network