Bülent Evre

Bülent Evre
Bahçeşehir Cyprus University · Political Science & International Relations

Prof. Dr.
Political Scientist

About

37
Publications
12,456
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
46
Citations
Citations since 2017
13 Research Items
38 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Additional affiliations
July 2005 - January 2016
university
Position
  • Head of Department

Publications

Publications (37)
Conference Paper
Full-text available
Although considerable research has been devoted to different aspects of the Cyprus conflict, rather less attention has been paid to politico-psychological factors associated with the internal dynamics of the conflict. This paper aims to understand and interpret the politico-psychological factors underlying the Cyprus conflict from the social identi...
Article
Full-text available
This study aims to identify whether the levels of political participation and attitudes of the adolescent youngsters in Turkish Republic of Northern Cyprus have changed over time or not, and if changed, to determine the direction of change. The study also explores whether the adolescent youngsters’ political participation and attitudes differ in ac...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) e-belediyecilik uygulamalarının bir değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme kapsamında KKTC belediyelerinin e-belediyecilik altyapı ve faaliyetleri ele alınacaktır. KKTC'deki belediyelerin, e-belediyeciliğin gereklerini ne kadar karşıladığı, metodolojik olarak meta sentez modeli çerçevesinde...
Conference Paper
Full-text available
With the development of the internet, a new mode of political participation as online has emerged. This has led to a growing scholarly interest in the relationship between the internet and political participation. However, there is no clear agreement on whether the internet stimulates online political participation or not. The purpose of this paper...
Article
Full-text available
Bir kişilik bozukluğu ya da kişilik yapılanması olarak psikolojide sıklıkla gönderme yapılan "narsisizm" kavramı, bu çalışmada gerek toplumdaki gerekse siyasetteki belirtileriyle birlikte iktidar ilişkileri bağlamında karşımıza çıkmaktadır. Bu da çalışmayı daha çok siyaset psikolojisi alanına yerleştirmektedir. Esasen bir psikoterapist olan Wardenz...
Conference Paper
Full-text available
Dünyada gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin 1980’li yıllardan itibaren kamu sektöründe gerçekleştirmeye başladıkları reformlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ancak 2000’li yılların sonlarına doğru gündeme gelmeye başlamıştır. Bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kamu yönetimine yönelik reform girişimlerini, performans açı...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürütme gücünü, etkin hükümet anlayışı ışığında değerlendirip, ne kadar etkin olup olmadığını teşhis etmektir. Bunu yapabilmek için öncelikle etkin hükümet anlayışının dayandığı demokratik istikrar ve performans yaklaşımlarına ilişkin teorik bir çerçeve çizilmektedir. Bu çerçevede, KKTC'deki hü...
Article
Full-text available
Bu çalışma, Türkiye kökenli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının oy verme davranışlarının örüntüsünü açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. İlgili kesimin oy verme davranışlarının analiz edilmesi, hem bu topluluğun anlaşılması bakımından hem de oy verme davranışına ilişkin literatürdeki farklı modellerin, bu konu özelinde geçerliliklerinin sınanma...
Book
Bu kitabın temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yerel Yönetimlerin İdari, Mali ve Denetim yapılanmasına ilişkin stratejik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere uygun Eylem Planının sunulmasıdır. Bu çerçevede, ilk olarak KKTC yerel yönetimlerine yönelik SWOT (FÜTZ) analizi gerçekleştirilmiş ve SWOT çalışmasına yönelik daha önce yapılmış...
Article
Full-text available
LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi
Chapter
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, 1970’li yıllardan günümüze kadar TC ile KKTC arasında imzalanan ekonomik işbirliği protokollerinde açık veya örtük olarak hangi devlet modelinin öngörüldüğünü açığa çıkarmaktır. Bu çerçevede protokoller, içerdikleri ekonomi politikalarının niteliğine göre öncelikle dönemselleştirilmekte ve her döneme ait protokollerde öne çıkan...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Tarihsel olarak kökleri çok gerilere gitse de, terörizmin 21. yüzyılda giderek küresel ölçekte etkili bir fenomen haline geldiği her geçen gün daha çok hissedilmektedir. Buna paralel olarak, çeşitli disiplinlerin ilgi alanına giren terörizm konusundaki akademik çalışmalarda bir artış olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda ünlü Psikiyatri uzmanı Abdülka...
Article
Full-text available
This paper approaches to neo-liberalism as a paradigm that incorporates both political and economic aspects, and attempts to identify its theoretical presuppositions and anomalies in practice that lead to a crisis. In doing so, the paper seeks to determine ontological presuppositions of neo-liberalism, and to analyze the theoretical deadlocks of th...
Article
Full-text available
This paper attempts to interrogate the justification of ethical-political values in modern political thought, and the problematic of how they have been universalized, in terms of the dominant form of legitimation which is conceptualized as 'imposing universality'. Moreover, the paper also attempts to propose an alternative form of justification whi...
Article
Full-text available
Özet: Bu çalışma bugün içinde yaşamakta olduğumuz çağı, kuramsal olarak geç modern ve postmodern olmak üzere iki farklı perspektiften hareket ederek betimlemeye ve bu bağlamda ortaya çıkan yeni siyaset biçimleri analiz etmeye girişmektedir. Bunu yaparken, kuramsal kaynakları birbirinden farklı olan geç modern ve postmodern perspektiflerin aynı zama...
Article
Full-text available
ÖZET Bu çalışma, siyasal karar alma mekanizmalarında bulunmuş olan Kıbrıslı Türk siyasal seçkinlerin demografik profillerini çıkarmayı amaçlamaktadır. Daha somut olarak belirtmek gerekirse, söz konusu çalışmada, 1976 ile 2010 yılları arasında gerek yasama organında gerekse yürütme organında yer almış olan Kıbrıslı Türk milletvekillerinin çeşitli d...
Article
Full-text available
This study is an attempt to analyze how the reaction to that Denmark's Jyllands-Posten newspaper published caricatures of the prophet Muhammad following September 30, 2005, which turned into a crisis between the West and East, particularly the Christian and Islamic Worlds, was interpreted and signified in the Turkish national press. Setting out fro...
Article
Full-text available
The term "postmodern(ism)" which has been employed in various disciplines, is so amorphous and ambiguous that it cannot be defined easily. Nevertheless, once the context in which it is used, is taken into consideration, it is possible to reach what the term postmodern(ism) signifies. In this study, postmodernism conceptualized as "postmodern discou...

Questions

Question (1)
Question
What are the principal differences between right-wing populism and neo-fascism?

Network

Cited By