• Home
  • Bogdan Michailiuk
Bogdan Michailiuk

Bogdan Michailiuk
Akademia Sztuki Wojennej/War Studies University · Wydział Bezpieczeństwa Narodowego/Faculty of National Security

Profesor ASzWoj

About

77
Publications
12,067
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
39
Citations

Publications

Publications (77)
Article
Full-text available
https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/Securitologia-1_23_2016_059-075.pdf The biological weapons often is defined as ‘weapons of mass destruction poor’, because this is relatively cheap and easy in the production, hidden and relocation. The risk of the use biological weapons still seems to be very real. A possibility of using weapo...
Book
Niniejsza monografia została podzielona na pięć głównych części. W pierwszej przybliżone zostaną różnice charakteru zagrożeń, jakie dotykały ludność cywilną kiedyś, a jakie czyhają na nią współcześnie. Warto zaakcentować, iż nie tylko zagrożenia niemilitarne winny być przedmiotem zainteresowania stosownych podmiotów odpowiedzialnych za kwestię och...
Article
Full-text available
The number of various kinds of dangerous goods, which require proper transport, is still growing. Their transport may present potential hazard to human life and health as well as to the environment. A degree of this danger tends to differ depending on what kind of substance is transported and what kind of consequences it has if it reaches the envir...
Article
Full-text available
The article focuses on the general principles regarding personal protection of people during a pandemic. The author indicates the difference between the concepts of an epidemic and a pandemic, characterizes civil protection, and specifies classification and possibilities of incorporating personal means of protection against biological infection. Th...
Article
Full-text available
W swoich rozważaniach autorzy odnieśli się do wprowadzenia metodologicznego do problematyki zapewnienia przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Przybliżono pojęcie ochrony ludności, a następnie wskazano cele badań w przedmiotowym zakresie oraz możliwy do przyjęcia główny problem badawczy i związan...
Chapter
Full-text available
This publication presents the issue of road transport of hazardous waste. The seriousness of threats resulting from the specificity of the goods being moved is emphasized. It was indicated that the type of transport in question may only take place under the conditions specified in the international ADR agreement. The main research problem was formu...
Article
Full-text available
ABSTRAKT: Broń biologiczna jest często określana jako "uboga broń masowego rażenia", ponieważ jest stosunkowo tania i łatwa w produkcji, ukrywaniu i przenoszeniu. Mimo upływu czasu, w obliczu pandemii COVID-19, ryzyko użycia broni biologicznej wydaje się bardzo prawdopodobne. Możliwość użycia broni masowego rażenia (broni biologicznej) rodzi szczeg...
Chapter
W artykule ukazano system ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na przykładzie miasta Krakowa. Wprowadzono kluczowe definicje, przedstawiono znaczenie edukacji w zakresie znajomości komunikatów i sygnałów ostrzegawczych. W opinii Autora miasto Kraków jest dobrze przygotowane na wystąpienie sytuacji kryzysowych, jedyna sugestia odnosi się do orga...
Article
Full-text available
Fear of the invisible enemy, as is commonly called bacteria and viruses that disturb or take away health, has accompanied mankind for thousands of years. The article presents cases of illness caused by a biological factor among passengers and crew members on ships. The author mentioned incidents that have occurred in the past. Above all, however, t...
Book
Full-text available
Zasadniczym celem publikacji jest rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, poprzez dokonanie analizy i syntezy stanu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skutecznej ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Niniejsze opracowanie...
Chapter
Każdego dnia polskimi drogami przewożone są znaczne ilości materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących, a nawet promieniotwórczych. Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych winno zatem stanowić priorytet dla podmiotów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie transportu drogowego na obszarach, gdzie tego rodzaju transport jest szczegól...
Book
Full-text available
Niniejsze opracowanie poświęcone jest roli zarządzania kryzysowego w obliczu zagrożenia terroryzmem. Wskazano wybiórczo niektóre problemy z obszaru zarządzania kryzysowego oraz przybliżono formy współczesnego terroryzmu, co może zostać z powodzeniem wykorzystane w procesie dydaktycznym nie tylko dla studentów, ale również dla osób, które na co dzie...
Chapter
Autor wskazuje konieczność doskonalenia sposobów obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR), kierowania się zasadą tzw. "dobrych praktyk", czerpania z innowacyjnych rozwiązań usprawniających działania na każdym etapie procesu tej specyficznej obrony. W tekście wskazano główne problemy likwidacji skażeń biologicznych, akcentując przy tym rolę prof...
Chapter
The cultural and national heritage includes an important output of all generations, which is priceless decline for modern residents. It is a testimony to the roots and history of our society, sealing our identity in both material and spiritual sense. They mean priceless possessions certifying the specificity of our culture.The cultural and national...
Book
Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych to obszar bardzo ważny, jednakże rzadko wybierany jako przedmiot badań i/lub temat monografii. Autor podjął wyzwanie, skupiając się na drogowym aspekcie transportu towarów niebezpiecznych. Uprzednia charakterystyka towarów niebezpiecznych oraz omówienie specyfiki ich przewozu, a także przybliżenie wym...
Chapter
In the event of threats an important role is to provide civil protection and conditions for effectively counteract unwanted effects or maximum reduction of losses. While the background of individual protection is not a major problem – it is enough to make residents aware of the need to secure equipment and means of individual protection, but collec...
Chapter
Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie jest istotne dla każdego człowieka, bowiem każda jednostka jest biernym bądź aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego. Ergo, wpływ ten jest bezpośredni na bezpieczeństwo każdego z nas. Czynniki kształtujące stan bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie (użytkownik, pojazd i otoczenie drogi) to elementy, któ...
Chapter
Wykorzystanie środków niekonwencjonalnych celem przeprowadzenia zamachu terrorystycznego wydaje się być stosunkowo rzadkim zjawiskiem, jeśli spojrzeć na całokształt historii terroryzmu. Niemniej jednak od dawien dawna prowadzonym wojnom, walkom nierzadko towarzyszyły epidemie, które nomen omen decydowały o ostatecznym zwycięstwie w konflikcie. Nie...
Chapter
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zasad bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Wymagało to będzie krótkiej charakterystyki materiałów niebezpiecznych, przybliżenia regulacji prawnych dotyczących przewozu drogowego tych towarów (przy uwzględnieniu znowelizowanej Umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowe...
Chapter
Charakterystyka systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz wskazanie zmian, które wzmocniłyby jego efektywność. Jest to oczywiście obowiązek stosownych organów administracji publicznej, niemniej jednak należy pamiętać, że przekazywanie informacji możliwie szybko, zwięźle i adekwatnie pozwoli na możliwie najmniejsze ewentualne st...
Chapter
Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zjawiska wielokulturowości oraz problemu terroryzmu, a także zestawienie obydwu zagadnień w kontekście bezpieczeństwa społecznego. Autor snuje rozważania nad przejawami wielokulturowości w zglobalizowanym świecie oraz nad znaczeniem tego zjawiska dla rosnącego zagrożenia terroryzmem. Wieloaspektowość pr...
Article
Full-text available
Biological weapon are relatively cheap and easy to production, hide and carry. In fact the threat of using weapons still seems very likely. Nowadays, the biggest threat is the prospect of using weapons of mass destruction - also biological weapon - by terrorist organizations (bioterrorism). The author of this text a synthetic way, based on availabl...
Chapter
Warto pamiętać, że nawet najbardziej szczegółowo i precyzyjnie opracowane oprócz planów reagowania nie zostaną równolegle zapewnione środki ochrony ludności. Szczególnie istotne wydaje się tutaj posiadanie skutecznego systemu ostrzegania rozróżniania sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz właściwego postępowania po usłyszeniu alarmu....
Chapter
The term 'civil protection' accumulates a majority of projects implemented in order to ensure the safety of people, property and environment in case of threats caused by both the forces of nature and the development of civilization, as well as acts of war or terrorism. The author in a synthetic way will introduce the civil protection in Poland and...
Article
Full-text available
Broń biologiczna jest stosunkowo tania i łatwa w produkcji, ukryciu i przenoszeniu. Zagrożenie użycia broni biologicznej wciąż wydaje się bardzo prawdopodobne. Współcześnie największą grozę budzi perspektywa wykorzystania broni masowego rażenia, zatem również broni biologicznej, przez ugrupowania terrorystyczne (bioterroryzm). Autor artykułu w spos...
Book
Full-text available
Od wejścia w życie ustawy o zarządzaniu kryzysowym minęło 7 lat. W tym okresie na rynku wydawniczym pojawiło się wiele publikacji, które podejmowały i nadal podejmują problematykę zarządzania kryzysowego. Konteksty owych publikacji odnoszą się do różnych elementów utworzonego systemu zarządzania kryzysowego, jak i jego funkcjonowania w chwili pojaw...
Book
Zagrożenie użycia broni biologicznej pozostaje wciąż aktualne zarówno w konflikcie lokalnym jak i w celach terrorystycznych. Niebezpieczeństwo dotyczy nie tylko sił zbrojnych, ale także ludności cywilnej. Monografia jest przydatnym materiałem dla szerokiego grona czytelników, bowiem w swojej treści zawiera wieloaspektowe podejście do zagadnień odda...
Chapter
W opracowaniu zostanie poddany rzeczywisty stan zbiorowych środków ochrony ludności, a konkretnie budowli ochronnych – schronów i ukryć. Dbałość o dostęp do tego typu awaryjnych lokalizacji powinna być celem działań podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie na nadejście niepożądanego zdarzenia. To określone w przepisach prawa podmioty w razie zai...
Article
Full-text available
Ochrona ludności polega na realizacji przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, mieniu i środowisku w sytuacji wystąpienia zagrożeń spowodowanych zarówno działaniem sił przyrody i rozwojem cywilizacyjnym, jak również działaniami wojennymi czy terrorystycznymi. Podsystem ratownictwa i ochrony ludności pełni istotną rolę w sy...
Article
Pełna treść artykułu dostępna w Biuletynie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii nr 1 (43) 2014, 1505-828X, s. 133-147.
Chapter
In the changing world, the foundation of the management of any organism, mechanism, social structure or enterprise is the updated, real, reliable knowledge of a given situation. The rescue and civil protection subsystem are very important for the national security system of our country. Civil protection includes activities aimed at providing securi...
Article
Full-text available
Civil protection includes activities aimed at providing security to people, assets and the environment in case of threats caused by nature itself and the development of civilization, as well as warfare or terrorist activity. The rescue and civil protection subsystem plays an important role in the national security system of our country. Taking into...
Book
Niniejszy poradnik jest adresowany do przedstawicieli organów administracji publicznej zajmujących się ochroną ludności, służb ratowniczych oraz studentów i uczestników kursów, których programy i treści kształcenia są zbieżne z tematem pracy. Prezentowane informacje mogą być wykorzystane przede wszystkim w procesie planowania przedsięwzięć reagowa...
Book
Full-text available
Podręcznik: „Obrona przed bronią masowego rażenia” jest kolejnym materiałem dydaktycznym wykonanym z myślą usprawnienia procesu dydaktycznego na studiach podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej. Jego układ i treść są dostosowane do potrzeb nauczania, wyłaniających się z przemian zachodzących w naszych siłach zbrojnych. Przekształcenia organizacyj...
Book
Publikacja składa się z pięciu głównych części. Autor w części pierwszej zamierza przybliżyć Czytelnikowi w przystępnej formie problematykę, która kojarzy się z hasłem "broń biologiczna". Myśl przewodnią opracowania stanowią historyczny, aktualne i perspektywiczne aspekty powstawania i rozwoju tego środka masowego rażenia. W części drugiej interes...
Article
Does a biological weapon threat exist nowadays? A probability to use pathogenic micro-organisms as a combat agent poses a real threat to a contemporary battlefield. Pathogenic micro-organisms have been used for a long time in wartime as a measure to eliminate the enemy living force. Contagious diseases (also those that appear naturally) decimated t...
Article
The article outlines problems connected with maintaining the vitality of troops after an enemy attack. The activities of defence against weapons of mass destruction (WMD) have been described in detail because in case of combat when WMD are used, the range and degree of tasks’ complexity will be much greater than in conventional operations.
Article
The article presents the idea of chemical defence and general abilities and principles of chemical troops functioning in operations. In the introduction the author describes actions and tasks of chemical defence in operations. Later he presents the principles of actions and abilities of chemical troops' assets and forces in operations. A special at...
Article
The article presents problems connected with the current and future chemical defence troops' structure functioning in the Polish defence structure and their technical and combat potentials. In the introduction the current state of chemical defence troops has been evaluated basing on the tasks facing them. Then the chemical defence troops tactical a...
Article
The article presents problems connected with the organisation, tasks and general rules of chemical defence troops functioning that appear in selective command stages structures in Polish Territorial Defence troops. The current tasks accomplished by these troops and the structure of Territorial Defence troops functioning in the Polish Armed Forces h...

Network

Cited By

Projects

Projects (7)
Project
Metodologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego (państwa) W warunkach dynamicznego pojmowania kategorii związanych z bezpieczeństwem, zmienności priorytetów i wyzwań stawianych państwu jako gwarantowi bezpieczeństwa szczególnie aktualne a wręcz naglące stają się formułowane w naukach o bezpieczeństwie postulaty w kierunku konieczności zdefiniowania systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wskazania jednoznacznych, ustawowych regulacji prawnych tworzących systemu bezpieczeństwa narodowego RP (SBN RP). Takie podejście jest kluczowe jeśli mielibyśmy traktować System Bezpieczeństwa Narodowego, jako celowo wyodrębniony ze struktury państwowej, a przede wszystkim wewnętrznie skoordynowany zbiór elementów organizacyjnych, ukierunkowanych na ochronę bytu i rozwoju narodowego, a także przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom godzącym w wartości, cele i interesy narodowe [W. Kitler, System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne, Zeszyty Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Nr 3 (268)/2019 s. 13]. Jak wskazuje W. Kitler, złożony i wielopłaszczyznowy charakter misji, celów i zadań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa sprawia, że ich podmiotowym (organizacyjnym) odpowiednikiem powinien być jednolity, kolektywny i uporządkowany zbiór elementów, zdolny do skoordynowanego działania we wszystkich warunkach i okolicznościach funkcjonowania państwa” (W. Kitler, System bezpieczeństwa narodowego RP … s. 5). Zdefiniowanie ram bezpieczeństwa narodowego wymaga jednakże w pierwszej kolejności uporządkowania wartości, celów oraz interesów narodowych jako determinantów obszaru regulacyjnego, zarówno współcześnie jak i w przyszłości oraz przeszłości. Kluczowe jest więc podejście aksjologiczne. Pilna potrzeba wyodrębnienia systemu bezpieczeństwa narodowego wynika również faktu, iż termin „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zadania w obszarze bezpieczeństwa narodowego” stanowią z punktu widzenia funkcjonowania Polski w ramach UE punkt kluczowy dla określania sfery decyzyjności Unii Europejskiej oraz te obszary oraz interesy krajowe, które poddane są wyłącznie władztwu państw narodowych. Pojęcie „bezpieczeństwa narodowego” wyznacza bowiem punkty zwrotne granicy między obszarami regulacyjnymi objętymi prawem Unii Europejskiej a krajowymi porządkami prawnymi (J. Kurek, Bezpieczeństwo państwa w warunkach hybrydowej regulacji danych osobowych w dobie analizy Big data. Aspekty prawne, organizacyjne i systemowe, Warszawa 2021, s. 61). Celem projektu jest systematyzacja oraz metodologiczne uporządkowanie wartości, celów oraz interesów narodowych determinujących grancie bezpieczeństwa narodowego (państwa) oraz podziały na cztery kluczowe filary, które stanowi: bezpieczeństwo ustrojowe państwa, bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo militarne państwa. Ujęcie w spójne ramy aksjologii bezpieczeństwa narodowego (państwa) zarówno w sposób przekrojowy - historyczny jak również poprzez projekcję wyzwań stawianych państwu i jego organom na przyszłość stanowić powinno punkt wyjścia do zdefiniowania postulowanego przez W. Kitlera systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wskazania jednoznacznych, ustawowych regulacji prawnych tworzących systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Ustalenia oraz systematyzacja metodologii stanowiły będą punkt wyjścia do rozpoczęcie prac nad systemowym ujęciem oraz definicyjnym uporządkowaniem czterech filarów bezpieczeństwa narodowego (państwa). Proponowana jest systematyzacja wg. jednolitej struktury: I. Część ogólna (1) Aksjologiczne podstawy wyodrębnienia danej kategorii bezpieczeństwa powszechnego/publicznego/militarnego/ustrojowego jako elementu systemowego bezpieczeństwa narodowego (państwa) (2) Przegląd definicyjny (3) Podziały (4) Rys historyczny (kształtowanie się poglądów) (5) Źródła prawa (Konstytucja, ustawy wiodące, rozporządzenia) (6.) Instytucje i organy właściwe (ujęcie podmiotowe) II. Wybrane zagadnienia uzależnione od kluczowych priorytetów w danym obszarze bezpieczeństwa.
Project
Potrzeby i uwarunkowania oraz cele i założenia integracji systemów dowodzenia i podsystemów RSZ wspierających procesy kierowania systemami uzbrojenia w operacji połączonej i walce