Birkan Guldenoglu

Birkan Guldenoglu
Ankara University · Department of Special Education

Assoc. Prof. and Postdoctoral Researcher

About

52
Publications
32,055
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
476
Citations
Additional affiliations
October 2012 - June 2013
University of Haifa
Position
  • PostDoc Position

Publications

Publications (52)
Book
Full-text available
William N. Bender, genel olarak öğretimin farklılaştırılmasına, müdahaleye tepki uygulamalarında özellikle öğrenme güçlüğü olan çocuklarla yapılacak çalışmalarda strateji öğretimine odaklanmış ve bu konularda çok fazla maka- le ve kitap yazmış önemli bir eğitimcidir. Dr. Bender’in “Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Farklılaştı- rılmış Öğretim, G...
Article
Full-text available
The aim of this study is to develop a Reading Skills Assessment Tool (RSAT) for 2nd, 4th, 6th and 8th grade readers and to assess if there is a significant difference between the decoding and fluent reading skills of good and poor comprehenders. First, validity and reliability studies of the RSAT, which includes the dimensions of decoding, fluent r...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın temel amacı, 60-72 aylık çocukların erken okuryazarlık becerilerinde sosyo ekonomik düzey (SED) ve ev okuryazarlığının etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmaya Gaziantep ilinde okul öncesi eğitimine devam eden 235 çocuk ve anneleri dahil edilmiştir. Çalışmada çocukların erken okuryazarlık becerilerine yönelik performansları ‘Erken Okury...
Article
Full-text available
The main purpose of this study is to determine the effects of socio-economic level (SEL) and home literacy on the early literacy skills of 60-72 months old children. Two hundred thirty-five children attending pre-school education in the city of Gaziantep and their mothers were included in the study. Children's performances regarding early literacy...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı; okulöncesi eğitiminde özel gereksinimli ol an ve olmayan çocuklarla çalışan öğretmenlerin erken okuryazarlık bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmaya Ankara ili merkez ilçelerinde görev yapan gönüllü 377 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin demografik bilgilerini...
Article
Full-text available
This study aims to comparatively examine the early literacy knowledge levels of teachers working with children with and without special needs in preschool education in terms of various variables. A total of 377 teachers who work in the central districts of Ankara province participated in the research. An information form was developed to get teache...
Book
Full-text available
Değerlendirme, özel eğitim alanının en önemli konularından birisidir. Özel gereksinimli bir öğrencinin sahip olduğu yetenek ve beceri düzeyine uygun eği- timden yararlanması en temel hakkıdır. Bu temel haktan yararlanabilmek için amaca uygun bir değerlendirme sürecinin işletilmesi gerekmektedir. En genel haliyle birey hakkında bilgi toplama süreci...
Book
Full-text available
Son on yıllık dönemde ülkemizde erken okuryazarlık becerilerini değerlendirme ve uygun eğitsel müdahaleleri sunma konularında gerçekleştirilen araştırmaların sayısındaki artış sevindiricidir. Oldukça saydam bir ortografiye sahip olan Türkçedeki düzenli harf-ses uyumu ve bunun çocukların ilkokula başladıklarında okumanın çözümleme basamağını daha ko...
Book
Full-text available
Özel gereksinimli öğrenciler öğrenme özellikleri yönünden akranlarıyla ben-zer gelişim aşamalarını izlemekle birlikte farklı öğretim yöntemlerine gereksinim duyarlar. Özel gereksinimli öğrencilerin öğrenmelerini destekleyebilmek için ön-celikle öğretilecek konunun özelliklerinin iyi kavranması, öğretilecek içeriğe iliş-kin uygun yöntem ve teknikler...
Article
Okuma becerisinin sürekli gelişen bir beceri olduğu düşünüldüğünde, normal gelişim gösteren öğrencilerin okul yaşamlarında göstermiş oldukları gelişmeyi, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin sergileyememeleri ve genel olarak düşük okuma ve okuduğunu anlama becerilerine sahip olmaları, oldukça önemli ve çözümlenmesi gereken bir sorun olarak karşımıza ç...
Article
Full-text available
Öz Okuma, tüm çocukların okul yaşantılarının ilk yıllarında kazanmaları beklenen ve birçok dilsel ve bilişsel becerinin eş zamanlı kullanımını gerektiren çok karmaşık bir görevdir. Her ne kadar formal okul yaşantısının ilk yılları ile birlikte gündeme gelse de aslında temelleri erken çocukluk dönemindeki dil gelişim süreci ile atılmaktadır. Uluslar...
Article
Full-text available
This is a descriptive study aiming to examine the main word decoding strategies of university students from quantitative and verbal graduate programs. A total of 271 (135 quantitative; 136 verbal) university students were enrolled in the current study and the word decoding skills were evaluated with two different processes that include decoding of...
Article
Full-text available
This study investigates differences in the word processing skills of students with and without reading difficulties who read Turkish, an entirely transparent orthography. Thirty-five students diagnosed as poor readers and 51 typically developing controls were tested across two experiments, one that assessed their ability to process identicalness of...
Article
Full-text available
Bu araştırma, işiten ve işitme engelli öğrencilerin morfolojik farkındalık becerilerinin okuma sürecindeki rolünü gelişimsel bakış açısıyla incelemeyi amaçlayan nedensel karşılaştırmalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya, farklı eğitim düzeylerinde (ilkokul, ortaokul ve lise) öğrenimlerine devam eden 67 işitme engelli öğrenci ile bu öğrencilerle...
Article
Full-text available
The main purpose of this research is to examine the relationship between phonological decoding skills and word reading fluency with a developmental perspective. A total of 300 students from the first, fourth, and eighth grades participated in the study. The phonological decoding skills were evaluated with the "Phonological Decoding and Evaluation T...
Article
Okuma, tüm çocukların okul yaşantılarının ilk yıllarında kazanmaları beklenen ve birçok dilsel ve bilişsel becerinin eş zamanlı kullanımını gerektiren çok karmaşık bir görevdir. Her ne kadar formal okul yaşantısının ilk yılları ile birlikte gündeme gelse de aslında temelleri erken çocukluk dönemindeki dil gelişim süreci ile atılmaktadır. Uluslarara...
Article
Full-text available
z Bu araştırmada, işitme engelli öğrencilerin biçimbilim farkındalık becerilerinin işiten akranlarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara ilindeki dört farklı lisede öğrenim gören 112 (53 işitmen engelli-59 işiten) öğrenci katılmıştır. Çalışma içerisinde öğrencilerin biçimbilim farkındalık beceri-lerinin değerlendi...
Article
Full-text available
zet Bu çalışmanın genel amacı, okul öncesi dönemde sahip olunan dinlediğini anlama becerisinin ilkokul birinci sınıftaki okuduğunu anlama üzerindeki yordayıcılığını incelemektir. Araştırmaya, çalışmanın katılımcı seçim kriterlerini karşılayan 52 öğrenci dâhil edilmiştir. Çalışma içerisinde öğrencilerin sahip oldukları dinlediğini anlama becerilerin...
Article
Full-text available
Bu araştırma, işiten, koklear implantlı ve işitme cihazı kullanan işitme engelli öğrencilerin sözcükleri anlamsal olarak işlemleme performanslarını karşılaştırılmalı olarak incelemeyi amaçlayan nedensel karşılaştırılmalı bir araştırmadır. Çalışma grubunu 3. ve 4. sınıf düzeylerinde genel eğitim sınıflarında öğrenim gören 32 işiten, 34 işitme cihazı...
Article
Full-text available
The present study investigates the effects of syllable awareness on the word-reading process of students reading in a highly transparent orthography (Turkish). The participants were 90 second graders belonging to one of two distinct levels of syllable-awareness skills (50 with poor syllable-awareness skills and 40 with proficient syllable-awareness...
Article
Özet Bu çalışmanın genel amacı, okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin cümle anlama becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmaya, ilköğretim üçüncü ve dördüncü sınıflar ile altıncı ve yedinci sınıflarda öğrenim gören 35 okuma güçlüğü olan ve 51 normal gelişim gösteren toplam 86 öğrenci dâhil edilm...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın genel amacı, öğrencilerin erken dönemde sahip oldukları sesbilgisel bilgi ve becerilerinin, onların ileriki okuma ve okuduğunu anlama performansları üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmaya, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıflarında ve ilkokullarda öğrenim gören 85 öğrenci dâhil edilmiştir....
Article
Full-text available
Bu araştırma, Türk çocuklarının erken okuryazarlık becerilerini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçecek kapsamlı bir ölçme aracına duyulan gereksinimle planlanmıştır. Araştırmanın amacını, bu nedenle, 5 yaş çocuklarına yönelik standardizasyonu yapılmış bir erken okuryazarlık testinin-Erken Okuryazarlık Testi (EROT) - geliştirilmesi ve geçerlik ve...
Article
The central aim of this study was to clarify whether sign language (SL) nativeness is a significant factor in determining prelingually deaf individuals' reading skills and whether its contribution is modified by the reader's orthographic background. A second aim was to elucidate similarities and differences between native and nonnative signers in p...
Article
The present study aimed to examine the relationship between letter processing and word processing skills in deaf and hearing readers. The participants were 105 students (51 of them hearing, 54 of them deaf) who were evenly and randomly recruited from two levels of education (primary = 3rd-4th graders; middle = 6th-7th graders). The students were te...
Article
Researchers have used various theories to explain deaf individuals’ reading skills, including the dual route reading theory, the orthographic depth theory, and the early language access theory. This study tested 4 groups of children—hearing with dyslexia, hearing without dyslexia, deaf early signers, and deaf late signers (N = 857)—from 4 countries...
Article
The present study investigates differences in the word processing skills between deaf and hearing readers. The participants were 153 students (78 of them hearing, 75 of them deaf) evenly and randomly recruited from three levels of education (primary = 3rd-4th graders; middle = 6th-7th graders; high = 9th-10th graders). The students were tested with...
Article
Full-text available
Bu kitap incelemesi, Janen McCracnken Taylor, James R. McGowan ve Toni Linder tarafindan yazilan ve 2009'da yayinlanan "Erken cocukluk ozel egitimi icin program yoneticisi rehberi" kitabina dair bilgi vermektedir.
Article
Full-text available
The present study was aimed to develop a scale of Principle of Suitability for Children (PSCS). Research has been carried out on 245 teachers, (126 (52%) of them are working in general education classes and 119 (48%) of them are working in kindergarten classes), from two different branches. The opinions of the teachers with regard to the principle...
Article
Full-text available
This study was designed to examine the letter-processing skills of prelingually deaf and hearing students recruited from five different orthographic backgrounds (Hebrew, Arabic, English, German, and Turkish). Participants were 128 hearing and 133 deaf 6th–7th graders. They were tested with a same/different paradigm that assessed their ability to pr...
Article
Full-text available
This study aimed to determine the factors underlying the reading compre-hension (RC) failure of prelingually deaf Turkish readers. Participants were 77 individuals with prelingual deafness and a hearing control of 78 normally developing hearing individuals selected from three distinct levels of education (3rd–4th graders 0 elementary; 6th–7th grade...
Article
Full-text available
Özet: Bu çalışmanın genel amacı üniversite öğrencilerine özel eğitim ve kaynaştırma konularında verilen bir e ğ itim programının onların engelli bireylere yönelik tutumları üzerindeki etkililiğinin belirlenmesidir. Çalışmaya Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Çocuk Gelişimi Bölümünde kayıtlı 56 öğrenci dâhi...
Article
Full-text available
This study aims to enhance understanding of the factors underlying variance in the reading comprehension skills of prelingually deaf individuals. Participants were 213 sixth through tenth graders with prelingual deafness recruited from four orthographic backgrounds (Hebrew, Arabic, English, and German) and allocated to three distinct reading profil...
Article
Full-text available
The present study investigates differences in the word-reading process between indi-viduals reading in a deep (unpointed Hebrew) and a shallow orthography (Turkish). The participants were 120 students evenly and randomly recruited from three levels of education (primary 3rd–4th graders; middle 6th–7th graders; high 9th– 10th graders). The students...
Article
Full-text available
The study investigated differences in the word processing skills of prelingually deaf and hearing participants reading in five orthographies (Hebrew, Arabic, English, German and Turkish). We tested 256 readers (132 deaf and 124 hearing) from the mid level of education (sixth and seventh grades) using two computerized paradigms that assessed the per...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to explore the opinions of general education teachers with regard to the instructional adaptations that need to be made for inclusion and to evaluate them against several variables. The study group consists of 126 general education teachers. The opinions of the teachers with regard to the adaptations in their classrooms...
Article
Full-text available
z Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma sürecinde yapılması gereken uyarlamalara ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma grubunu 126 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin sınıflarında kaynaştırma eğitimine ilişkin yapılması gereken uyarlamalar hakkındaki görüşleri Kaynaştırmaya İliş-kin...
Article
Full-text available
Bu derlemede, zihinsel engelli öğrenciler için öncelikli becerilerden biri olan okuduğunu anlama becerisi, bu becerinin öğrencilerin okul hayatındaki önemi ve becerinin desteklenmesinde kullanılan etkililiği ispatlanmış bir grup öğretim stratejisi incelenmiştir. In this review, the reading comprehension skill which is one of the first priority skil...

Network

Cited By

Projects

Projects (6)