• Home
  • Bernard Wiśniewski
Bernard Wiśniewski

Bernard Wiśniewski
Akademia WSB, Poland

Professor

About

32
Publications
2,670
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
26
Citations
Citations since 2016
26 Research Items
26 Citations
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810
20162017201820192020202120220246810
Introduction

Publications

Publications (32)
Article
Bezpieczeństwo można określać przez pryzmat wielu kryteriów. Jednym z nich jest proces. Jest to kryterium bliskie tym wszystkim, którzy zaangażowani są w nieprzerwane zabiegi o bezpieczeństwo ludzi i przejawy ich społecznego funkcjonowania. Tymi ostatnimi są między innymi spotkania, które z racji liczby ich uczestników są umownie określane dużymi s...
Article
esearch conducted in the area of security sciences leads to the identification of many determinants of state security. Among them, a prominent place is occupied by a design determinant, namely the strategy. At the basis of considerations presented in this article lies an assumption that constant changes accompanying security of the state and the li...
Book
Monografia została poświęcona toczącym się dyskusjom na temat: kulturowego wymiaru bezpieczeństwa, wskazując na złożoność powiązań między nimi, wymiaru imigracji i praw człowieka, w tym konsekwencji dla bezpieczeństwa publicznego, problemów organizacji długotrwałych działań ratowniczych, jak i ich zabezpieczenia logistycznego, nowych rozwiązań praw...
Book
Full-text available
Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dziś intensywnie eksplorowanym obszarem bezpieczeństwa państwa. Trudno się temu dziwić. To właśnie jego dotyczą głównie pojawiające się zagrożenia. Sprawia to, że poszukuje się nowych naukowo uzasadnionych rozwiązań przeciwdziałającym im oraz minimalizujących skutki ich wystąpienia. Niebagatelną rolę w tym procesie od...
Article
Legal solutions adopted over the past few years in Poland indicate that attempts are being systematically made to improve the mechanism for counteracting terrorism. Terrorism in Poland has been opposed for a long time. The commencement of such systematic solutions took place on the 25th of October 2006 through the appointment by the Prime Minister...
Article
The article presents fundamental issues related to vital problems with a view to research on internal security, namely — opportunities, challenges, risks and threats. The reason for treating these phenomena in such a way is the fact that they most often occur together. It also seems important that today there is a substantial perception and awarene...
Article
The article presents the most important issues related to fighting with asymmetric threats. The issues are introduced in the context of undertaken counter-subversive activities. A crucial element of the discussion is that the actions and their properties are presented in the form of an open set, which might be used for training purposes by forces u...
Book
Problematyka bezpieczeństwa jest przedmiotem wielu opracowań. Autorzy w zróżnicowany sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Brak jest opracowania traktującego o bezpieczeństwie wewnętrznym jako przedmiocie badań naukowych i sformułowaniu podstawowych pytań badawczych […]. Jako autorzy niniejsze...
Article
Full-text available
Ensuring the broadly defined concept of security in the 21st century became a responsibility of everyone, both of those who represent government and local government branches and those who operate within non-governmental organizations. Entities which, alongside governmental institutions, actively engage in the operations to ensure safety are non-go...
Article
This article presents the basic theoretical issues related to the use of armed forces to support the actions of institutions responsible for the internal security of the state. The reflections presented are based on an analysis of the literature on security sciences, generally applicable laws and directives of a strategic nature related to national...
Article
This article presents the essential issues in the provisions of the law relating to public security in force in the Republic of Poland which are used in conditions of extraordinary internal threats that cannot be dealt with using ordinary legal tools. The considerations are based on an analysis of the legally regulated obligations of the state as a...
Article
Full-text available
Threats aimed at the security of the state comprise an open set. Unfortunately, it is not at all times possible to effectively prevent them. Therefore, efforts to counteract them and to minimize the consequences of their occurrence have always been undertaken, an effect of which is the analysis, assessment, monitoring and forecasting. The extent of...
Book
Problematyka bezpieczeństwa jest przedmiotem wielu opracowań. Autorzy w zróżnicowany sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Brak jest opracowania traktującego o bezpieczeństwie wewnętrznym jako przedmiocie badań naukowych i sformułowaniu podstawowych pytań badawczych […]. Jako autorzy niniejsze...
Chapter
Full-text available
W swoich rozważaniach autorzy publikacji odnieśli się do różnych kontekstów bezpieczeństwa. Punktem wyjścia w ich analizach stało się naukowe rozumienie bezpieczeństwa, które zaświadcza, że określone problemy znajdują swoje uzasadnienie w nauce. Autorzy dokonali zatem identyfikacji, eksplanacji i diagnozy oraz prognozy bezpieczeństwa głównie w arty...
Book
Full-text available
Przedmowa Wybrane problemy bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa, a także podstawowe obszary jej wsparcia to główna problematyka poruszana w niniejszej publikacji. W części pierwszej czytelnik będzie miał okazję do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi: bezpieczeństwa i jego istoty, teoretycznych aspektów bezpieczeństwa narodowego, kla- syfi...
Chapter
Full-text available
Rozdział jest próbą prezentacji zasad i prawidłowości w zakresie zarządzania kryzysowego w kilku wybranych państwach Sojuszy Północnoatlantyckiego, wskazując na wspólne i odrębne właściwości w tym zakresie.
Book
Full-text available
Autorzy pracy przedstawiają rezultaty badań nad zarządzaniem kryzysowym, starając się przy tym ukazać, w miarę swoich możliwości, rezultat analizy problemu w postaci syntetycznego opracowania, opisującego na wysokim poziomie uogólnienia obiektywny charakter zjawiska, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistości polskiej. Celem zespołu było opracow...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Archived project
Celem badań było scharakteryzowanie uwarunkowań i założeń teoretycznych oraz opracowanie metodyki planowania i organizacji ćwiczeń obronnych w układzie pozamilitarnym. Dla realizacji celu głównego sformułowano cele szczegółowe. Przyjęto zatem, że cele szczegółowe będą się wiązały z prowadzeniem dwojakiego typu badań. Pierwszy z nich wiązał się zatem z prowadzeniem badań stosowanych, których celem było nie tylko rozszerzenie wiedzy naukowej w danej dziedzinie, lecz również rozwiązanie zadania praktycznego. Zadanie to wiązało się z przygotowaniem podstaw metodologicznych i metodycznych planowania i organizacji ćwiczeń w podsystemie niemilitarnym. Drugi cel wiązał się z prowadzeniem badań typu rozwojowego. Ich istota sprowadzała się do przygotowania poradnika metodycznego oraz projektu instrukcji przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych w podsystemie niemilitarnym. Cele szczegółowe przybrały zatem następującą treść: - cel teoretyczny: scharakteryzowanie uwarunkowań prawnych, organizacyjnych oraz podstaw metodycznych planowania i organizacji ćwiczeń obronnych w podsystemie niemilitarnym Systemu Obronnego RP. - cel praktyczny: opracowanie metodyki planowania i organizacji ćwiczeń obronnych wraz z projektem instrukcji przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych w podsystemie niemilitarnym Systemu Obronnego RP.
Archived project
Przeprowadzone w ramach Projektu rozwojowego w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – umowa Nr DOBR/0076/R/ID1/2012/03 z dnia 18.12.2012 r. „System Bezpieczeństwa Narodowego RP”, zwanego dalej Projektem, badania ukierunkowane były na zapewnienie kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia do problematyki bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniającego obowiązujący system prawny i organizacyjny, doświadczenia na arenie międzynarodowej i krajowej, a także planowane i konieczne działania w tym zakre-sie. Chodziło więc o zaproponowanie takiej organizacji państwa, by realizacja misji i celów bezpieczeństwa podejmowana była w ramach spójnego systemu, gotowego do nieprzerwane-go działania we wszystkich warunkach i okolicznościach funkcjonowania państwa. Celem głównym projektu było stworzenie operacyjnego modelu systemu bezpieczeństwa narodowego RP (SBN RP), spójnego organizacyjnie i prawnie zdefiniowanego, zdolnego do reagowania na pojawiające się szanse, wyzwania i zagrożenia. W Projekcie główny wysiłek został skupiony na teoretycznych podstawach do opracowania narzędzi wykorzystujących sformalizowaną metodykę oceny zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i ryzyka ich wystąpienia oraz zapewniających ciągłe, systematyczne, uporządkowane gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji o aktualnych i prognozowanych zagrożeniach. Kluczową misją zespołu badawczego było jednak zaproponowanie projektu struktury oraz powiązań funkcjonalnych systemu bezpieczeństwa narodowego RP oraz działających w jego ramach podrzędnych systemów operacyjnych, a także określone priorytetów i opracowanie harmonogramu dalszych prac mających na celu implementację projektu. 1.2. Cele szczegółowe projektu Realizacja celu głównego możliwa była dzięki wyodrębnieniu siedmiu celów szczegółowych, określonych w umowie, które stały się swoistymi dążeniami ukierunkowanymi na: 1. Opracowanie parametrycznego wzorca dedukcyjnej bazy danych (wzorca „hurtowni danych”) dotyczących sytuacji kryzysowych (militarnych i niemilitarnych), zdolnego wskazywać szanse oraz potencjalne źródła i charakter wyzwań i zagrożeń oraz ryzyko ich wystąpienia. 2. Opracowanie metodologii projektowania i technologii wykonania modelu danych o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, otwartego na zmiany wynikające z pojawiania się nowych szans, wyzwań i zagrożeń oraz ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa. 3. Opracowanie metodologii projektowania i technologii wykonania sieciocentrycznych, zintegrowanych systemów informatycznych kierowania bezpieczeństwem narodowym. 4. Opracowanie metodyki analizy i oceny wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego oraz ryzyka ich wystąpienia, będącej standardem gromadzenia i przetwarzania danych o zagrożeniach. 5. Określenie docelowej struktury (elementów) i powiązań funkcjonalnych systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych i materialnych, stosownie do wymagań wynikających z otoczenia systemu oraz przyjętych na tej podstawie rozwiązań prawnych. 6. Dokonanie oceny potrzeb dotyczących klasyfikacji i usystematyzowania prawnych reguł tworzenia, wdrażania i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP, w tym kierowania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 7. Opracowanie koncepcji teleinformatycznego wsparcia systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Projekt stanowił kontynuację prowadzonych od wielu lat badań, dotyczących koncepcji SBN RP, w powiązaniu z innymi pokrewnymi przedsięwzięciami naukowymi oraz pracami, jakie realizowane były w ramach opracowywania Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 oraz Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, w którym zaangażowani byli przedstawiciele Konsorcjum. Postulowane przez zespół autorski wdrożenie zaprojektowanego modelu SBN RP powinno skutkować usprawnieniem działań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i w rezultacie, wpłynąć na zwiększenie efektywności działań systemu realnego, szczególnie w sferze kierowania i wykonawczej.