Berenice Storms

Berenice Storms
University of Antwerp | UA · Centrum voor Sociaal Beleid (CSB)

Postdoc researcher

About

92
Publications
15,454
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
545
Citations
Introduction
Additional affiliations
January 2011 - present
Universiteit Antwerpen
September 1995 - present
Katholieke Hogeschool Kempen
Position
  • Katholieke Universiteit Leuven

Publications

Publications (92)
Technical Report
Full-text available
In previous EU projects {Goedemé, Storms, Penne & Van den Bosh, 2015a; Goedemé, Storms, Stockman, Penne, Van den Bosch, 2015b; Menyhért et al., 2021) first attempts have been made towards the development of cross-nationally comparable RBs (RB) in Europe. In the context of the current EuSocialCit project, additional steps have been taken towards mor...
Article
Full-text available
The right to adequate minimum income protection is one of the key principles included in the European Pillar of Social Rights (EPSR). The EPSR takes a right-based and normative approach, aiming specifically at fulfilling people’s essential needs, not only by guaranteeing sufficiently high income levels, but also by promoting labour market inclusion...
Article
In order to alleviate child poverty, contemporary European welfare states have shifted their focus increasingly towards child-centred investment strategies. However, studies examining the generosity of welfare states to families with children focus mainly on cash benefit packages, or on government expenditure, while not taking into account the actu...
Article
Background: The purpose of this article is to report on a comparative analysis of the official food-based dietary guidelines (FBDG) that were applicable in 2015 in 25 EU Member States. We assess FBDG in relation to the main guidelines established by the FAO/WHO, the EURODIET project and the EFSA, with a particular focus on identifying strengths an...
Chapter
This chapter makes use of the first effort to construct cross-country comparable reference budgets in Europe to show what the large cross-national differences in living standards imply in practice for the adequacy of incomes at the level of the at-risk-of-poverty threshold. The budgets show that, in the poorest EU Member States, even adequate food...
Article
Full-text available
The aim of this article is to present the development of cross-country comparable food reference budgets in 26 European countries, and to discuss their usefulness as an addition to food-based dietary guidelines (FBDG) for tackling food insecurity in low-income groups. Reference budgets are illustrative priced baskets containing the minimum goods an...
Technical Report
Full-text available
In dit rapport argumenteren we waarom referentiebudgetten een zeer geschikt instrument zijn om individuele leefsituaties te beoordelen in functie van de menselijke waardigheid, en we illustreren hoe ze vandaag de dag hiervoor gebruikt worden door Vlaamse OCMW’s.
Conference Paper
Full-text available
In order to alleviate child poverty, contemporary European welfare states have shifted their focus increasingly towards child-centred investment strategies. However, studies assessing the generosity of welfare states to families with children focus mainly on the role of cash benefit packages, or on government expenditure, disregarding the actual co...
Article
In developed countries, water affordability problems remain up on the agenda as the increasing financial costs of water services can impede the realisation of an equal access to water. More than ever, public authorities that define water tariffs face the challenge of reconciling environmental and cost recovery objectives with equity and financial a...
Chapter
Full-text available
Het boek is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 bevat de theoretische beschouwingen. Het beschrijft het ontstaan van de (super)diverse samenleving in de Nederlandse en Vlaamse context. Ook de theoretische (sociologische) achtergronden komen aan bod. Begrippen als superdiversiteit, inclusie, participatie en toegankelijkheid komen aan de orde. Niet alle...
Article
Providing adequate housing at affordable prices remains a challenge for all welfare states. As part of a pilot project for developing a common methodology for reference budgets in the European Union, reference rents and other housing costs (energy, taxes, maintenance) corresponding to adequate dwellings for four hypothetical households living in ni...
Chapter
Full-text available
Indien gezinnen een inkomenstekort ervaren om de minimale hoeveelheid energie aan te kopen die noodzakelijk is om volwaardig aan de samenleving te kunnen participeren, dan spreken we over energiearmoede. De berekening van deze minimale hoeveelheid vormt het voorwerp van dit hoofdstuk. Het normatieve energiebudget maakt deel uit van de referentiebud...
Chapter
Sinds 1976 zijn OCMW’s in ons land belast met een dubbele taak: het uitkeren van bijstandsinkomens als laatste vangnet van het sociaal beschermingssysteem en het verzekeren van de maatschappelijke dienstverlening met als doel eenieder in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. Van bij de invoering van het bestaansminimum in 1974 was duide...
Technical Report
Full-text available
Pilot project, developing a common methodology on reference budgets in Europe Proposal for a method for comparable reference budgets in Europe : final report This is the final report of the ‘Pilot project on developing a common methodology on reference budgets in Europe’, financed by the European Commission. Reference budgets are illustrative pric...
Technical Report
Full-text available
Over the past 30 years, the Council, the European Commission and the European Parliament have emphasised the importance of active inclusion policies and adequate minimum income support. More recently, as part of the Social Investment Package adopted in February 2013, the Commission proposed the use of reference budgets as an instrument to help Memb...
Article
Full-text available
In Europe, reference budgets are increasingly recognised as a helpful tool for policy making and monitoring. If developed in a cross-country comparable way, reference budgets could, in addition, prove to be useful for cross-national learning and contextualising the EU social indicators. However, current reference budgets are not comparable across c...
Article
Full-text available
INLEIDING De huidige armoedemaatstaven vertellen ons niet wat gezinnen in een specifieke context minimaal nodig hebben aan goederen en diensten om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen. Zowel in het veld als bij beleidsmakers dringt zich dan ook sinds geruime tijd de vraag op naar een concrete, transparante en empi-risch onderbouwde maa...
Article
Full-text available
This study reviews the literature available on contents, form, and effectiveness of group-based programs for combined financial education and counseling aimed specifically at populations at risk for financial difficulties. Despite the widespread application of these programs, relatively little is known about their effectiveness. In general, evidenc...
Article
Full-text available
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container34677/files/Publicaties/2015_referentiebudg_minimuminkomen_exsumm.pdf
Technical Report
The project looked at the adequacy of old age minimum income protection for older people from a participatory point of view. Older people in the three countries were actively involved to discuss what an adequate minimum income should entail to enable full social participation of older people. The study describes the same definition of social partic...
Article
Hoe slagen gezinnen die gedurende een lange periode met een te laag inkomen moeten rondkomen erin om het hoofd boven water te houden? In dit artikel wordt de impact besproken van het leven met een beperkt inkomen op de onderwijskansen van kinderen. De data zijn afkomstig van het onderzoek naar de overlevingsstrategieën van gezinnen met kinderen (Va...
Article
Full-text available
In de paper gaan we op zoek naar een passende, constructieve integratie van de methodiek van de focusgroepen in het opstellen van referentiebudgetten. Dit doen we op basis van een recent eigen onderzoek. Hiermee trachten we de meerwaarde van het gebruik van focusgroepen aan te geven en geven we enkele concrete richtlijnen voor de samenstelling, opz...
Technical Report
Full-text available
De federale en regionale overheden helpen de gezinnen om de kosten van studerende kinderen te dragen via het toekennen van fiscale voordelen, de kinderbijslag en een stelsel van school-en studietoelagen. In deze studie gaan we de sociale doelmatigheid van deze financiële tegemoetkomingen na. We kijken hiervoor naar twee aspecten. In de eerste plaat...
Article
Het recht op maatschappelijke dienstverlening verplicht OCMW’s om elke hulpvraag ernstig te nemen en te toetsen aan de vraag of een tussenkomst onder de vorm van materiële of immateriële hulp aangewezen is op grond van de menselijke waardigheid. Het lokale OCMW beslist autonoom welke steun verleend wordt, op basis van welke criteria. De keerzijde v...
Technical Report
Full-text available
This paper presents an overview of the RBs that have been constructed in EU Member States during the past 40 years or which are being constructed at the moment. It summarises the relevant literature and presents the results of a survey on reference budgets among national experts in the 28 EU Member States. It also discusses the advantages and disad...
Article
Full-text available
Reference budgets could play an important role in the work of measuring poverty and assessing income adequacy, and in the process of monitoring social inclusion policies in the European Union. As the reference budgets that are already constructed in some European countries are all developed rather independently from each other, they are not directl...
Article
Full-text available
Deze literatuurstudie vormt het eerste luik van het onderzoeksproject naar het financieel risicogedrag van jongeren. Met deze literatuurstudie hopen we een bijdrage te leveren aan twee grote vragen binnen onderzoek naar jongeren en financieel risicogedrag. Ten eerste hopen we dat de huidige literatuurstudie kwetsbare groepen en geledingen in de maa...
Chapter
Dans ce chapitre, nous recherchons un indicateur approprié afin de mesurer l’évolution du pouvoir d’achat des revenus minimums de la sécurité sociale. Dans ce cadre, nous nous sommes basés sur trois paniers différents de biens et services dont nous pouvons utiliser les prix afin d'esquisser une image de la hausse du coût de la vie dans notre pays....
Chapter
Full-text available
Referentiebudgetten – voluit referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie - zijn korven van goederen en diensten met bijhorend prijskaartje. Ze worden minimaal noodzakelijk geacht om menswaardig te leven, dat wil zeggen volwaardig aan de samenleving te participeren. Ze zijn daarom goed geschikt wanneer OCMW-medewerkers leefsituaties wille...
Chapter
In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar een goede indicator om de koopkrachtevolutie van de minimuminkomens uit de sociale zekerheid in kaart te brengen. We vertrokken hierbij van drie verschillende korven van goederen en diensten waarvan we het bijhorende prijskaartje kunnen gebruiken om een beeld te schetsen van de stijgende levensduurte in ons lan...
Chapter
Full-text available
In dit hoofdstuk wordt een lans gebroken voor het gebruik van referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie als instrument om de doeltreffendheid van de minimum inkomensbescherming in ons land te meten. We bespreken achtereenvolgens wat we verstaan onder het begrip maatschappelijke participatie, welke noodzakelijke individuele en maatschap...
Chapter
Inleiding Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie zijn korven van goederen en diensten, met bijhorend prijskaartje, die noodzakelijk worden geacht om menswaar-dig te leven, dat wil zeggen te kunnen participeren aan de gangbare leefpatronen in een samenleving. De methode is al oud (Deeming, 2010; Storms, Goedemé & Van den Bosch, 2011)...
Article
Dans cet article, nous nous focalisons sur un aspect important tant de la solidarité horizontale que de la solidarité verticale. Plus précisément, nous examinons dans quelle mesure, les prestations pour enfants à charge sont suffisamment élevées pour compenser le coût minimal des enfants. Pour donner des chances égales à tous les enfants de passer...
Article
In dit artikel focussen we op een belangrijk aspect van zowel de horizontale als de verticale solidariteit. Met name onderzoeken we in welke mate de tegemoetkomingen voor kinderen ten laste voldoende hoog zijn om de minimumkosten van kinderen te compenseren. Opdat alle kinderen gelijke kansen zouden hebben om een veilige kindertijd door te maken en...
Article
Full-text available
Enlargement of the European Union to the less prosperous countries of Eastern Europe has invigorated the debate about the accurate measurement of poverty. Even though there is agreement that poverty indicators should somehow take account of the social context, there is much discussion of the extent to which poverty indicators should be relative (i....
Book
Full-text available
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse regering. Het brengt de werking en de organisatie van de Vlaamse erkende instellingen voor schuldbemiddeling en hun samenwerkingsverbanden in kaart via een uitgebreide bevraging bij alle erkende instellingen. Daarnaast zet het mogelijke krijtlijnen uit voor een model van subsidiëring van deze...
Conference Paper
Full-text available
Article
What minimum income do families need for social participation? Released in May 2009, the book «What minimum income do families need for social participation? A budget standard for Flanders” developed for the first time a standard budget de novo for Flanders, and responds to real needs in practice. Many organizations and individuals are responsible...

Network

Cited By