Bård Kleppe

Bård Kleppe
Telemark Research Institute Norway | TRI · Cultural policy studies

Doctor of Philosophy

About

57
Publications
10,439
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
238
Citations
Citations since 2016
31 Research Items
204 Citations
201620172018201920202021202201020304050
201620172018201920202021202201020304050
201620172018201920202021202201020304050
201620172018201920202021202201020304050
Introduction
Bård Kleppe holds a MA in interdisciplinary cultural studies and a PhD in cultural studies. His PhD-project was a comparative study of cultural policy in three countries. Kleppe has worked as a researcher at Telemark Research Institute since 2008 and has conducted a number of research projects on cultural policy, artists' working conditions and artistic dissemination for youths. Kleppe is the author of the Norwegian profile of the project Compendium of Cultural Policies and trends in Europe
Additional affiliations
December 2013 - August 2017
University of South-Eastern Norway
Position
  • PhD Student
Description
  • Research fellow in international cultural policy.
May 2008 - present
Telemark Research Institute Norway
Position
  • Researcher
Description
  • Applied and academic research in cultural policy and cultural management

Publications

Publications (57)
Article
Full-text available
Comparative studies of cultural policy commonly emphasize the way in which states treat the autonomy of the arts. Such studies often claim that liberal states promote autonomy, while social democratic states promote more external, instrumental values, such as solidarity, universalism and equality. This article challenges this conception by claiming...
Article
Full-text available
In the period 2006 to 2013, Norway has experienced a substantial increase in public subsidies to culture as well as a substantial increase in real income growth in general. This paper discusses different explanations for why Norwegian artists? real artistic income has declined between 2006 and 2013, despite the positive economic development in Norw...
Article
Full-text available
ABSTRACTThe aim of this article is to provide insight into the phenomenon of sexual harassment in the theatre world. A survey among Norwegian actors is presented showing that sexual harassment is much more prevalent in the theatre world than in Norwegian work life in general. Further, the article aims at understanding why the prevalence is as high...
Article
Between artists and the audience, the concert promoter holds an important position within the music industry. This article, based on an empirical study of promoters in Norway, aims to analyse how concert promoters think, what their motivation and attitudes are like, their goals and their perceptions of a good concert and a good promoter. Drawing fr...
Chapter
Full-text available
Denne artikkelen handler om utviklingen av en digital kulturpolitikk for barn og unge, og den retter særlig blikket mot dataspillpolitikken. For å illustrere og understreke kompleksiteten i den digitale kulturpolitikken vil vi også se på hvordan politikken forholder seg til ulike sosiale medier, og spesielt til den bruken av ulike kulturuttrykk som...
Book
Full-text available
I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle. Denne boka...
Book
Full-text available
Målet for dette prosjektet har vært å vurdere hvorvidt museumssektoren i Møre og Romsdal vil bli faglig og økonomisk styrket av å ha flere konsoliderte museum enn de har i dag og gi anbefalinger for alternative utviklingsmodeller som kunne styrke museumssektoren i fylket. Etter å ha analysert situasjonen med utgangspunkt i gjeldende statlig og regi...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic severely affected the cultural sector, with repeated lockdowns and restrictions. As the government imposed restrictions on cultural institutions, gatherings, and thus artistic expression, artists’ working conditions has changed. However, few studies have monitored artists' income change during the pandemic. This paper presents...
Book
Full-text available
I denne rapporten har vi kartlagt organisering, prioritering og planlegging i kommunal kultursektor 2022. Vi finner at funn og konklusjoner fra rapporten «Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor» fra 2019 fremdeles er gyldige. Det er for eksempel fremdeles mye variasjon i hvordan kommunene organiserer arbeidet med kultur. Vi har i tilleg...
Article
Full-text available
This article is a contribution to a discussion on how surveys of cultural and media consumptions among children and young people can be as accurate as possible, at a time when large parts of such consumption is digital. Digital and digitized culture present challenges for both cultural statistics, cultural research and cultural policy: Cultural pol...
Book
Full-text available
Fri scenekunst i Norge høster anerkjennelse for å holde et høyt kunstnerisk nivå, og mange kunstnere og kompanier opplever stor etterspørsel både nasjonalt og internasjonalt. Norske scenekunstnere bidrar dessuten til å utvikle scenekunst som kunstform og som selvstendig fagfelt. Til tross for dette har både kunstnere, organisasjoner og politikere i...
Chapter
Full-text available
In the fields of art and music, professionalization is an important prerequisite for success in an increasingly globalized and competitive market. In Norway, professionalization is a recurrent topic in policy papers, and several cultural policy schemes aim at increased professionalization. Professionalism is also a key concept when referring to mus...
Book
Full-text available
This report presents the results from a survey on artistic work- and income conditions during the Covid-pandemic. The report describes changes in working hours, changes in income and other consequences of the pandemic. The report also shows which support schemes the artists have used and to what extent the support schemes have helped the artists fi...
Book
Full-text available
Within the last two decades streaming services and digital platforms have come to dominate the distribution of recorded music. What has this transformation meant for the music industry in Norway? From Spinning to Streaming: Norwegian Music Reaching the World presents research on how artists, musicians, composers and other intermediaries within Norw...
Book
Full-text available
This report provides a descriptive analysis of the Norwegian music industry before the corona pandemic, about 10 years after music streaming services became mainstream in professional distribution of recorded music. The results are based on the survey Norwegian music in interna-tional markets,conducted as part of the research project Music on Deman...
Book
Full-text available
Museum og samfunn er en utredning om museenes samfunnsroller, særlig i lys av museumsreformen. Utredningen er gjen-nomført på oppdrag for Kulturdepartementet, og den bygger på en kombinasjon av dokumentstudier, litteraturstudier, casestu-dier og kvantitative data. Den tar for seg erfaringer med og resultater fra museumsreformen, og hvordan museene...
Book
Full-text available
Telemarksforsking har, på oppdrag fra Norsk kulturforum og Fagforbundet, kartlagt kommunal organisering av kultur og kompetansen blant kulturarbeidere i kommuneadministrasjonene. Kartleggingen viser at den kommunale kultursektoren i Norge er varierende, selv om den vanligste organiseringen av kulturarbeid i kommunene skjer i en "kulturenhet" med en...
Book
Full-text available
This report describes artist policy, with particular emphasis on arts councils and other arm's length bodies, as well as private funding sources aimed at artists in Sweden, Denmark, Canada, England and Scotland. In the report, we also try to compare key figures for the number of artists and the size of the cultural industry in the selected countrie...
Book
Full-text available
I møtet mellom musikk og publikum har konsertarrangøren ein viktig funksjon. Kvar dag sørgjer offentlege, private og frivillige arrangørar for at scener, utestader og kulturhus blir fylte med innhald. Denne boka er resultatet av eit forskingsprosjekt sett i gang av Kulturrådet, for å skaffe meir kunnskap om heilårsarrangørar og konsertverksemd i No...
Book
Full-text available
Kulturrådets ordning med basisfinansiering av frie scenekunstgrupper har eksistert i drøyt ti år. Ordningen har finansiert ulike grupper og scenekunstproduksjoner av høy kvalitet. Det sentrale målet har vært å styrke utvalgte scenekunstgruppers kunstneriske virksomhet. I denne evalueringen undersøkes det hvordan ordningen har fungert. Evalueringen...
Book
Full-text available
Denne rapporten beskriver og evaluerer den kommunale kulturorganiseringen i Haugesund. Konklusjonen er i korte trekk at dagens organisasjonsmodell avvikles til fordel for en tradisjonell kommunal kulturorganisasjon med tilsatt kommunaldirektør for kultur plassert under rådmann. På den måten vil man i større grad kunne ivareta et samlet kulturfelt o...
Article
Full-text available
Arts management has commonly been analyzed as a microcosm of the art field, in which struggles between artistic, economic, administrative, and societal considerations are constantly being fought. Using the field theory of Bourdieu, scholars have attempted to uncover levels of functional differentiation within arts organizations, and interpreted dif...
Book
Full-text available
Rapporten presenterer resultatene av en evaluering av museumsreformen i Rogaland, gjennomført på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. Evalueringen favner om alle de fem konsoliderte museumsenhetene i Rogaland, som er Museum Stavanger, Jærmuseet, Dalane Folkemuseum, Haugalandmuseene og Ryfylkemuseet, samt Norsk Oljemuseum. Formålet med evalueringen...
Book
Full-text available
Denne rapporten presenterer resultatene av en gjennomgang og evaluering av Akershusmuseet i etterkant av museumsreformen. Vår overordnede konklusjon i evalueringen er at Akershusmuseet i dag har mange forutsetninger for å bli en profesjonell og veldrevet organisasjon og at den nye kursen nåværende direktør er i ferd med å stake ut kan bidra til at...
Book
Full-text available
This report describes the income condition for Norwegian artists in 2013. Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet og har hatt som formål å kartlegge norske kunstneres aktivitet arbeids- og inntektsforhold. Rapporten tar videre for seg følgende hovedtema: Sosiodemografiske kjennetegn ved kunstnerbefolkningen, herunde...
Book
Full-text available
Uten kunstproduksjon, ingen kunst. Produksjon av kunst foregår fortrinnsvis i kunstneratelierene; kunstnernes fysiske arbeidsplass. Denne rapporten samler resultatene fra en kartlegging av ateliersituasjonen til billedkunstnere i fem norske byer; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Resultatene baserer seg på en spørreundersøkelse sendt u...
Book
Full-text available
Denne rapporten tar utgangspunkt i prosjektet KIOSK der målsettingen er å utvikle gode møte-plasser i Oppegård kommune. Rapporten inngår i kartleggingsdelen av dette prosjektet ved at den presenterer en analyse av innbyggernes bruk av møtesteder, og hvilke utfordringer slike møteste-der har i arbeidet med å være tilgjengelig for alle.
Book
Full-text available
I denne gjennomgangen av visuelle arenaers kommunikasjon med publikum, har fem museer i Bergen, ofte omtalt som «Kunstaksen», vore case. Musea det er snakk om, er: 1) Bergen Kunstmuseum - Lysverket 2) Bergen Kunstmuseum - Rasmus Meyers samlinger 3) Bergen Kunsthall som også inkluderer Landmark og Galleri no 5 4) Bergen Kunstmuseum - Stenersen samli...
Article
Full-text available
This article discusses artists’ work in performing arts institutions in Norway. Many scholars describe Nordic performing arts institutions as slow-moving and heavy “art factories,” where artistic creativity is almost suffocated within bureaucratic “prisons.” The general problem that we raise in the article is whether this pessimistic picture of the...
Book
Full-text available
Det er store klima- og ressursmessige gevinster ved å gjenvinne matavfall i biogassanlegg. I slike anlegg uvinnes biogass som gir samfunnet fornybar energi. I tillegg dannes det biorest som er et næringsrikt gjødselprodukt. Biorest har et stort uutnyttet potensiale i Norge. Gjødsling med biorest i landbruket kan erstatte bruk av kunstgjødsel og hus...
Book
Full-text available
Denne studien undersøker hvilke motiver og tanker som ligger til grunn for at virksomheter velger å sponse en festival. Studien belyser også hva virksomhetene mener et godt samarbeid med en festival består av.
Book
Full-text available
Notatet gjengir resultater fra en undersøkelse av kulturatferd blant ungdom i Grenland. 386 elever fra 10. klasse i ungdomsskolen og 2. og 3. trinn i videregående opplæring er intervjuet. Resultatene viser at Grenlandsungdommene i stor grad beveger seg i et regionalt kulturterreng. Bevegelsesmønsteret konsentrerer seg imidlertid til noen få kultura...
Book
Full-text available
Hvordan er arbeidslivet til utøvende kunstnere? Deres arbeidsdag, de fysiske og psykiske arbeidsbelastninger, deres forhold til kunstnerrollen og deres veier til en kunstnerkarriere. Hvordan organiseres de utøvende institusjonene, og hvordan opplever de ansatte denne organiseringen? Makt og hierarkier i organisasjonen og forholdet til de ytre ramme...
Article
Full-text available
Both in Norway and Sweden there are a large number of small rural museums that aim to tell the story of the local community and that intend to serve as a meeting place for the inhabitants. Most of these museums were established in a period when they were heavily influenced by the values shaping society at that time, such as a very prevalent rural b...
Book
Full-text available
Denne undersøkelsen er sendt ut til 945 medlemmer i Norsk skuespillerforbund. 57 % besvarte undersøkelsen. 5,4 % av respondentene rapporter at de har blitt seksuelt trakassert i løpet av de siste seks månedene, mens 45 % rapporterer at de har blitt utsatt for en eller flere hendelser som kan defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet.
Book
Full-text available
Evalueringen har tatt utgangspunkt i den ansvarsdelingen som ligger mellom fylkeskommunen og de enkelte kommunene i gjennomføringen av Den kulturelle skolesekken (DKS). Fra og med 2008 er alle kommuner gitt muligheten til å forvalte alle tilgjengelige midler til DKS selv. Med midlene følger også ansvaret for å organisere et variert tilbud av høy kv...
Book
Full-text available
Evalueringen av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole baserer seg på intervjuer med DKS-administrasjonen, skolekontakter og kunstnere i de to forsøksfylkene Hordaland og Vest-Agder. Vi har også foretatt stikkprøver i fire andre forsøksfylker: Sogn og Fjordane, Troms, Møre og Romsdal og Hedmark. I tillegg er det gjennomført en s...
Book
Full-text available
Sinna Mann er et teaterstykke som handler om barn som lever med vold i eget hjem. Bakgrunnen for denne rapporten var å undersøke i hvilke grad man gjennom forestillingen lyktes å sette fokus på denne problemstillingen. Evalueringen og forskningen viser at Sinna Mann er godt egnet til å utføre en slik oppgave. Forestillingen skapte et stort engasjem...
Article
Full-text available
This article highlights the tension between instrumental use of art and “art for art’s sake”. The article also questions if this tension only concerns myths or if this also has to do with power-relations in the field of cultural production. Based on an empirical study, of an evaluation of a play that deal with domestic violence, the article will di...
Thesis
Full-text available
Museenes eksistens i dagens samfunn virker nesten selvfølgelig. Det er få, om noen, som ville godta at alle de fortellinger, gjenstander, bilder, hus og bygninger som forvaltes av museene, en dag skulle blitt kassert. Museenes eksistens i dagens samfunn er også tema for denne oppgaven. Ved å ta utgangspunkt i en spesiell museumsform har jeg stilt s...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Major changes happen at different rates. This is certainly true of digitization, perhaps the main driver of change in the last decades. Rapids and backwaters is a project that investigates fast and slow adaptation to the digital within the field of culture. The project aims to answer these questions: How has digitization affected how different cultural workers organize their work, earn money and create value? How can digital culture be regulated nationally and internationally, and what consequences does this have for a national cultural policy?
Project
Publikumsstudie av nisjefestivalers arbeid mot et digitalt festivalpublikum.