Barbara Lasticova

Barbara Lasticova
Slovak Academy of Sciences | SAV · Institute for Research in Social Communication

PhD

About

88
Publications
32,436
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
406
Citations
Citations since 2017
40 Research Items
332 Citations
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
Introduction
I am a social psychologist. My main areas of interest include constructions of social identities and intergroup relations in various contexts, citizenship and participation, and critical discourse analysis. I am involved in research studying contact interventions' effect on anti-Roma and anti-immigrant prejudice in Slovakia; and the relationship between political discourse and antigypsyism. I am teaching political psychology at the Comenius University in Bratislava.
Additional affiliations
September 2013 - present
Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University in Bratislava
Position
  • Lecturer
Description
  • teaching an MA course on Political psychology and leading a BA Research workshop
September 2008 - present
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
Position
  • Lecturer
Description
  • teaching a BA course on Political analysis/Political Psychology
September 2006 - January 2007
Faculty of Social sciences and Healthcare, Constantin Philosopher University
Position
  • Lecturer
Description
  • teaching an MA course on Qualitative Research
Education
September 2000 - June 2001
Paris Descartes, CPSC
Field of study
  • Social psychology
September 2000 - June 2007
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
Field of study
  • Psychology
September 1995 - June 2000
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
Field of study
  • Psychology

Publications

Publications (88)
Article
Full-text available
Abstrakt: Hlavním cílem této vícepřípadové studie bylo prozkoumat, jak studenti a studentky psychologie na FF MUNI hovoří o případných změnách ve svém vnímání psychologie, motivaci ke studiu a seberealizaci v oboru v důsledku koronavirové krize. Provedli jsme 6 rozhovorů se studenty a studentkami psychologie, které jsme podrobili tematic-ké analýze...
Method
Full-text available
Príbehmi proti predsudkom 2:využitie literárnej fikcie vo vzdelávaní. Vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2023. ISBN 978-80-974522-0-9 (tlačená verzia) 978-80-974522-1-6 (elektronická verzia).
Article
The way politicians talk about minorities institutes the normative context of intergroup relations. We investigated how endorsement of different political discourses predicts donation and collective action intentions by majority members toward the Roma in five European countries. The survey was conducted online using samples demographically similar...
Article
Full-text available
This paper offers an exploration of research production in social psychology as a global endeavor from the point of view of Anglophone social psychologists (N = 232) across 64 countries. We examine social psychologists’ beliefs regarding the difficulties in conducting research in social psychology and the inequalities that they report between the G...
Article
Full-text available
The aim of the study was to evaluate the efficacy of an intervention using indirect intergroup contact for improving intergroup attitudes in schools, in particular anti-Roma prejudice. Vicarious contact—a form of indirect intergroup contact—can be experienced through fictional book characters, who can serve as positive role models in terms of inter...
Chapter
Full-text available
The study aims to describe the factors that influenced the level of experienced stress and depressive feelings during the second and third waves of the COVID-19 pandemic in Slovakia. We focused on feelings of threat (health and economic threat), life satisfaction, attitudes towards vaccination, and political self-efficacy. We carried out eight wave...
Conference Paper
Full-text available
V príspevku sa zameriavame na pilotné overenie meracích nástrojov v rámci výskumu zameraného na viacnásobnú sociálnu kategorizáciu a stigmatizáciu znevýhodnených skupín na Slovensku. Prostredníctvom kognitívnych interview sme kvalitatívne overovali upravenú verziu BIAS Map, znenie otázok na prosociálne správanie, kontakt a vinety opisujúce minoritn...
Article
Modern systems of knowledge production reinforce inequalities and coloniality, especially in the Global South. We investigated whether this was the case in contemporary social psychology. We examined manifestations of coloniality of knowledge (in the form of internalized Global North standards and practices) and critical awareness and reflection (h...
Conference Paper
Full-text available
Segregácia a diskriminácia rómskej menšiny na Slovensku je aj napriek antidiskriminačným politikám stále rozšírená, a to najmä v školskom prostredí. Prvým cieľom tejto štúdie bolo identifikovať príklady dobrej praxe medzi intervenciami zameranými na sociálnu zmenu v prospech rómskej menšiny na Slovensku, ktoré boli úplne alebo čiastočne realizované...
Article
Indirect forms of intergroup contact have been shown to reduce prejudice. However, little is known about the factors that can contribute to implementing these methods as interventions in real‐life settings. In this study, we examined whether the students' perception of the facilitator's engagement in carrying out a school‐based vicarious contact in...
Conference Paper
Full-text available
Cieľom predloženého príspevku je identifikovať a zosumarizovať výskumy z oblasti postojov voči ľuďom s psychickými poruchami a poruchami správania na Slovensku a v Česku. V prvej časti príspevku uvádzame vymedzenia pojmov a teoretické pozadie skúmania postojov. Zadaním kľúčových slov do databáz ProQuest, Web of Science a Google Scholar sme identifi...
Conference Paper
Full-text available
Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať, ako žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia zvládli sociálnu izoláciu počas prvej vlny pandémie koronavírusu a akým problémom čelili v procese dištančného vzdelávania. Tento problém skúmame z pohľadu 314 pedagógov slovenských základných škôl. Participanti vyplnili online pôvodný dotazník - vytvorený autorkami...
Article
Full-text available
Despite numerous efforts of Roma inclusion from various State and non-governmental organisations, segregation and socioeconomic marginalisation of the Roma is still widespread in Slovakia. In this paper, we show what social-psychological factors intervene into the process of intergroup relations change and how they can influence the effectiveness o...
Conference Paper
Full-text available
The positive effect of intergroup contact on prejudice towards minorities is well documented. However, the conditions under which contact occurs may sometimes render it ineffective, or even lead to the opposite effect. Even though several studies have recently pointed out the importance of broader context in which contact takes place, such as preva...
Article
We report the process of adapting and validating the BIAS Map (Behaviors from Intergroup Affect and Stereotypes) used to measure perceived stereotypes and related social-structure, emotions, and behavioral tendencies toward the Roma – Slovakia’s most stigmatized ethnic minority group. In two surveys (Studies 1 and 4, n = 705) and group-based (Study...
Article
Full-text available
Response instructions-inviting participants to respond from a certain perspective-can significantly influence the performance and construct validity of psychological measures. Stereotype Content Model (SCM) and then the BIAS map ("behaviors from intergroup affect and stereotypes") were originally developed as universal measures of shared cultural s...
Article
Full-text available
The Roma have been and still are a target of prejudice, marginalization, and social exclusion across Europe, especially in East-Central European countries. This paper focuses on a set of stereotypical, emotional, and behavioral evaluative responses toward Roma people selected as representing the underlying components of anti-Roma bias. Employing ne...
Technical Report
Full-text available
Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe Národná správa WP 3 "Politický diskurz" TÉMY, ZDROJE A MOŽNÉ DÔSLEDKY POLITICKÉHO DISKURZU O RÓMOCH: SLOVENSKO výskum zrealizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV www.kvsbk.sav.sk v rámci projektu DG JUST PolRom • P...
Technical Report
Full-text available
Hlavným cieľom výskumu prezentovaného v tejto správe bolo identifikovať príklady dobrej praxe antidiskriminačných intervencií a zistiť, aké metodické postupy sú ich realizátormi a účastníkmi považované za najúčinnejšie na zmierňovanie predsudkov a zlepšovanie vzťahov medzi majoritou a rómskou minoritou. S využitím poznatkov sociálnej psychológie, k...
Article
Full-text available
National and European policies aim to facilitate the integration of Roma people into mainstream society. Yet, Europe’s largest ethnic group continues to be severely discriminated. Although prejudice has been identified to be at the core of this failure, social psychological research on anti-Gypsyism remains scarce. We conducted a study in six count...
Technical Report
Full-text available
D2.9 Národná správa POSTOJE, POLITICKÝ DISKURZ A KOLEKTÍVNE SPRÁVANIE MAJORITY VOČI RÓMOM NA SLOVENSKU Výsledky reprezentatívneho prieskumu výskum zrealizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV www.kvsbk.sav.sk v rámci projektu DG JUST PolRom • Ľudia na Slovensku vo všeobecnosti považujú za prijateľnejšie, keď politici hovoria o Rómoch negatív...
Conference Paper
Full-text available
Predchádzajúce výskumy ukázali, že negatívne postoje voči Rómom by sa mali považovať za osobitný typ predsudkov vzhľadom na to, že v tomto prípade medziskupinový kontakt skôr zvyšuje než znižuje predsudky. Navyše, antidiskriminačné intervencie niekedy môžu mať negatívny vplyv na postoje voči znevýhodneným skupinám. Uskutočnili sme obsahovú analýzu...
Method
Full-text available
Príbehmi proti predsudkom: využitie autentických výpovedí mladých ľudí vo vzdelávaní. Vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2019. ISBN 978-80-973370-0-1
Poster
Despite various NGO and state-level efforts for Roma inclusion, the Roma remain the most segregated minority in Slovakia. As the second largest ethnic minority, they represent approx. 7.45% of the total population of Slovakia (Mušinka et al., 2014) and they still suffer from structural inequalities, socioeconomic marginalization and widespread prej...
Poster
Full-text available
Image by Slavoj Raszka from Pixabay. https://pixabay.com/photos/children-girls-smile-transcarpathia-1531938/ Despite various NGO and state-level efforts for Roma inclusion, the Roma remain the most segregated minority in Slovakia. As the second largest ethnic minority, they represent approx. 7.45% of the total population of Slovakia (Mušinka et al....
Article
Full-text available
In this article, we explore how social, cultural, and institutional contexts have influenced methodological choices in psychology research in the Czech and Slovak republics (C&SR). Thirty years since the collapse of communism in 1989, many qualitative psychologists are disappointed, feeling their hopes have not been fulfilled. In the current perfor...
Article
Full-text available
Positive intergroup contact and cross-group friendships are known to have numerous benefits for intergroup relations in diverse schools. However, children do not always spontaneously engage in cross-group friendships, choosing rather to spend time with their ingroup peers. Several factors have previously been identified that influence children’s co...
Chapter
Full-text available
Peer stories about intergroup relations may be an effective tool for prejudice reduction (Liebkind et al., 2014). In this paper we analyze discussions about a real story of a Roma boy. We work with qualitative data from 14 classes from 7 Slovak elementary schools. Pupils tried to find a solution of the problem situation described in the story, wher...
Article
Full-text available
A discussion about the role of schools in preventing extremism and building tolerant intergroup attitudes is currently ongoing in Slovakia. The first objective of this study was to map (through document and secondary data analysis) how the topic of intergroup relations is defined in school curricula and how teachers are preparedto deal with this is...
Chapter
Full-text available
Príbehy môžu byť efektívnym nástrojom zmierňovania predsudkov. Viacerí autori dokazujú tento efekt pomocou rôznych typov príbehov z oblasti medziskupinových vzťahov, kde sa hlavní hrdinovia stretávajú s predstaviteľmi nečlenských skupín v pozitívnom kontexte. V príspevku sa formou prehľadovej štúdie venujeme rôznym typom týchto príbehov ako efektív...
Chapter
Full-text available
Príspevok ponúka prehľad výskumov, ktoré sa zaoberali zmierňovaním predsudkov voči Rómom na Slovensku, prostredníctvom priameho i nepriameho kontaktu. V prvej časti predstaví dotazníkový prieskum, ktorý sa zaoberal štruktúrou a prediktormi postojov voči Rómom, vrátane priameho kontaktu. V druhej časti predstaví pilotný výskum, ktorý exploroval vzťa...
Article
Research has provided evidence that the effects of intergroup contact on prejudice reduction are not limited to the outgroup one has contact with (primary outgroup). Rather, they extend to secondary outgroups uninvolved in the contact situation (secondary transfer effect; Pettigrew, 2009, Social Psychology, 40, 55). We aimed to provide the first em...
Article
Although one of the most severe forms of bias all over Europe, anti-Roma prejudice has been neglected within social psychology. We argue that anti-Roma attitudes need to be recognized as a unique form of prejudice because (a) they reflect socially approved dominant societal norms, (b) intergroup contact increases rather than decreases prejudice, an...
Book
Full-text available
Cieľom výskumu bolo zistiť, aké faktory (predovšetkým vedomosti z dejepisu a občianskej náuky, postoje k dejinám, demokracii a EÚ, vnímaná otvorenosť školy pre diskusiu a participáciu, zdroje informácií o politike a dejinách) súvisia s postojmi žiakov a žiačok stredných škôl k rôznym menšinám na Slovensku. Dotazníkového prieskumu sa na prelome nove...
Article
Full-text available
Etablovanie z nás nesníma zodpovednosť: prísľuby a súčasnosť kvalitatívneho výskumu v Čechách a na Slovensku. Československá psychologie, 61, 4, 401-414. Táto verzia je rukopis zadaný do tlače. Tlačené vydanie neobsahuje predstavenie diskutujúcich. Pri citovaní prosím konzultujte tlačené vydanie. Etablovanie z nás nesníma zodpovednosť: prísľuby a s...
Chapter
Full-text available
The paper analyses social representations of Roma and refugees during refugee crisis in autumn 2015, based on data from continuous free associations gathered in Slovak high school students (n=80) and from 2 focus groups with Slovak University students (n=19). The analysis draws on Image theory in political psychology (Alexander et al., 2005), the S...
Chapter
Full-text available
The paper draws on contact hypothesis in social psychology (Allport, 1954; Pettigrew & Tropp, 2006), according to which direct contact is one of the most effective prejudice reduction tools. The paper focuses on high school teachers´ constructions of ethnic diversity in their schools and on its consequences for intergroup relations. 22 qualitative...
Article
Full-text available
The paper discusses the conceptual and methodological challenges of developing measures of stereotypes and prejudice for use in Slovakia. Developing these measures was the first step in a research project aimed at testing the effectiveness of direct and indirect contact interventions to reduce prejudice against stigmatized minorities, particularly...
Article
Full-text available
In this monothematic symposium we discuss the challenges we faced when developing measures of stereotypes and anti-Roma prejudice for use in Slovakia. Developing these measures was the first step in an ongoing research project where the aim is to test the effectiveness of direct and indirect contact interventions in reducing prejudice against stigm...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to present international image theory (IIT) that is unknown in Czech and Slovak psychology. This theory is used in political psychology to investigate intergroup stereotypes in the international arena. It is argued that the IIT provides an integrative framework for stereotype content research in the international arena, anc...
Chapter
Full-text available
The aim of this paper is to analyse discursive constructions of experience from imagined intergroup contact with members of two different outgroups. In the experimental condition, the students of a Bratislava highschool were asked to imagine a positive and cooperative interaction with a new Roma (N=23) or Muslim classmate (N=22). In the control gro...
Article
Full-text available
The paper addresses the question of how to explore Slovak NGO use of new media to foster civic engagement. We argue that it is not possible to focus solely on the NGOs' online communication; that would make sense only in the context of the overall communication. Hence, this paper deals with the borderlands between online and offline communication....
Chapter
Full-text available
The paper presents the results of two studies concerning two different contexts of community building in Slovak migrants. In the first study, we investigated whether and how the organizations of Slovak migrants in Dublin create off/online spaces for (national) identities practicing and community constructing. The data suggest that these organizatio...
Chapter
Full-text available
The so called new media are, in comparison to traditional mass media, based on multidirectional information flows and interactivity. This is considered to be the important precondition of their potential for strengthening democracy and stimulating civic participation. How are the new media used by civic activists and associations? What communicatio...
Article
Full-text available
This paper investigates Slovak migrants’ use of new media to build social capital. It draws on data from a pilot study with 36 Slovaks living in the UK, and on content analysis of the main Facebook page for Czechs and Slovaks in the UK. The data suggest that Facebook is used for sharing emotions rather than to build a community and share practical...
Conference Paper
Full-text available
The so-called new media are, in comparison to traditional mass media, based on multidirectional information flows and interactivity, this being a pre-condition of their potential for democracy strengthening and civic participation enhancement. Today, they are used by approximately 60% of Slovak citizens, but those are younger, more educated people...
Chapter
Full-text available
The chapter investigates the relations between cross-border mobility, national categorization and intergroup relations in a changing Europe, from the perspective of social identity and social categorization theories. The empirical material consists of semi-structured interviews, focus groups and drawings of the border region, completed by 32 young...
Technical Report
Správa hodnotí priebeh štyroch Dialógov o verejných politikách, ktoré sa realizovali v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike a boli uskutočnené prostredníctvom participatívnych metód. Boli nimi: Dialóg o Zákone o ochrane prírody (MŽP SR); 2. Dialóg o Zákone o sociálnych službách ( MPSVR SR); 3. Dialóg o Celošt...
Book
Full-text available
Táto publikácia prezentuje výber zo študentských prác, ktoré vznikli na Katedre politológie FiF UK v rámci kurzu Politická analýza (zimný semester 2012/2013). Študenti a študentky v rámci kurzu realizovali výskmný projekt, ktorého cieľom bolo popísať organizačnú štruktúru a mieru centralizácie vybraných politických strán a hnutí na Slovensku a v Če...
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate the role of social innovations in the process of community building in Slovak migrants in Dublin. Social innovations are defined as ideas that help individual actors to coordinate their activities and interactions in order to achieve common goals, including creation of new social institutions (Mumford, 2002)....
Article
Full-text available
Írska republika bola po roku 2004, spolu s Veľkou Britániou, jednou z najobľúbenejších pracovných destinácií slovenských migrantov a migrantiek. Hoci mnohí z nich sa po vypuknutí finančnej krízy v roku 2007 vrátili na Slovensko, v poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 až 10 801 Slovákov a Sloveniek oficiálne deklarovalo, že dlhodobo žijú v Írs...
Article
Full-text available
In this paper we investigate the relations between cross-border mobility, national categorization and intergroup relations in a changing Europe. It focuses on young adults (N=34) commuting on a regular basis between the city of Bratislava (the capital of Slovakia) and the city of Vienna (the capital of Austria). Our study draws on the social identi...
Chapter
Full-text available
Museums, together with maps, censuses and national histories, belong among the crucial systems of representation through which imagined national communities gain their temporal and spatial existence (Anderson: 1992). Museum exhibitions and their visitors participate at the production of relevant cultural meanings, which accommodate the intricate re...
Chapter
Full-text available
In this paper, three stories are presented, in which we deal with experimental forms of writing research reports, mainly using fiction. With a story of our own research and of our participants - students commuting between Bratislava and Vienna - we open the story of experimentally writing researchers. We think of possibilities and limits of experim...
Chapter
Full-text available
The chapter deals with motivations and forms of participation of Slovak migrants in the Republic of Ireland and with relations between transnational migration, civic participation and social identity. We focus on (discursive) constructions of migrant community and on the role of active individuals in this process. It is assumed that social identity...
Article
Full-text available
The aim of this text is to present specificity of press analysis as a research method. We briefly describe the critical discourse analysis as a possible approach in this type of research. We focus in more detail on the analysis of headlines. The latter is presented through the examples of three studies. The first focuses on representations of the I...
Chapter
Full-text available
Drawing on discursive approaches to social identity and on social representations theory, this study explores (1) discursive constructions of social representations of national and European identities (2) organizing principles of these representations, and (3) representations of relations between national and European identities in semi-structured...
Article
Full-text available
This study explores conceptualizations of citizenship and civic participation in adolescents and young adults from Bratislava (N=58), focusing on the relationship between these conceptualizations and the perceived locus of control. Q methodology was used to identify four factors that represent different beliefs about citizenship. The first factor (...
Book
Full-text available
The aim of this volume was to investigate Slovak national identity in its societal, political and ideological context, i.e. in a space where it is constituted, transformed and strategically used. The analysis focused on the linguistic means used in these processes. Slovak national identity constructions were studied in the context of two major soci...
Article
This study explores conceptualizations of citizenship and civic participation in adolescents and young adults from Bratislava (N=58), focusing on the relationship between these conceptualizations and the perceived locus of control. Q methodology was used to identify four factors that represent different beliefs about citizenship. The first factor (...
Chapter
Full-text available
Museums, together with maps, censuses, and national histories belong to the crucial systems of representation, through which imagined national communities gain their temporal and spatial existence (Anderson 1992). Museum exhibitions and their visitors participate in the production of relevant cultural meanings, which accommodate the intricate relat...
Article
Full-text available
The paper deals with identity style analysis in Slovak adolescents (N=463), aged 16-19. Berzonsky's Identity Style Inventory was used, distinguishing three basic identity styles: informational, normative, diffuse-avoidant as well as commitment. The informational identity style (influencing personal adaptability, coping strategies and quality of lif...
Article
Full-text available
The study explores attachment to region in adolescents from 9 areas of Slovakia. The use of Semantic Differential (N=463) and semi-structured individual interviews (N=36) allowed a comparison of subjective meanings of the concept "people from my region" throughout the 9 regions, as well as a thematic analysis of regional attachment descriptions. Th...
Article
The study explores attachment to region in adolescents from 9 areas of Slovakia. The use of Semantic Differential (N=463) and semi-structured individual interviews (N=36) allowed a comparison of subjective meanings of the concept "people from my region" throughout the 9 regions, as well as a thematic analysis of regional attachment descriptions. Th...
Conference Paper
Full-text available
Východiskom tohto textu je projekt, ktorý skúmal vnímaný potenciál pre vznik „cezhraničného regiónu“ medzi Bratislavou a Viedňou, v ktorom by štátna hranica nehrala už nijakú úlohu. Zrealizovali sme pološtruktúrované kvalitatívne interview so 64 mladými dospelými (18-24) z rakúsko-slovenského pohraničia, Bratislavy a Viedne. Interview boli doplnené...
Thesis
Full-text available
The studies presented in this doctoral dissertation investigated the national and European identities, drawing on social identity perspective and social representations theory. It is argued here that: (1) the political and societal transformation in Europe leads to transformations of social representations; (2) social representations form social id...
Article
Full-text available
This study explored meanings of macro social categories -represented by the concepts people from my region, Slovaks, Europeans, and their relationship to the concept of self. Using Semantic Differential (SD) and Test of Semantic Selection (TSS), these concepts were assessed by 463 adolescents (mean age 17,73) from nine areas of Slovakia. Factor ana...
Article
This study explored meanings of macro social categories - represented by the concepts people from my region, Slovaks, Europeans, and their relationship to the concept of self. Using Semantic Differential (SD) and Test of Semantic Selection (TSS), these concepts were assessed by 463 adolescents (mean age 17,73) from nine areas of Slovakia. Factor an...
Article
Full-text available
Identification with Large Scale Social Categories: A Social Psychology Perspective. This paper reviews social psychology approach to the study of group identities based on social identity and self-categorization theories. These are discussed with respect to multiple category memberships and identification with large scale social categories such as...
Technical Report
Full-text available
Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurden in Europa Grenzen immer wieder neu gezogen und umdefiniert. Mit dem Beitritt der östlichen Nachbarn Österreichs zur EU ist hat sich die letzte große Transformation vollzogen, die eine Öffnung der Grenzen und damit die Entwicklung neuer Beziehungen zwischen lange Zeit durch den Eisernen Vorhang getrennten Gebie...
Chapter
Full-text available
Východiskom tohto textu je projekt, ktorý skúma možnosti vzniku európskej a “cezhraničnej” regionálnej identity u mladých ľudí (18-24) v rakúsko-slovenskom pohraničí formou pološtruktúrovaného kvalitatívneho interview, doplneného kresbou pohraničného priestoru. Text sa zameriava na to, ako v pološtruktúrovanom interview participanti konštruujú svoj...
Article
Full-text available
This paper draws on a research project carried out in the framework of the EC funded project „Youth and European identity“ (5th FP). The project investigated – both quantitatively and qualitatively – identity and citizenship constructions in young adults (aged 18-24) from ten European regions/cities: Manchester England and Edinburgh Scotland (UK),...
Article
Past research suggests that a consensual decision made by a heterogeneous group is perceived as more credible than a consensual decision made by a homogeneous group. In this paper we focus on the origine of this heuristic of heterogeneity and on limits of its use. We suggest that the credibility of a collective decision is not only a function of in...
Article
Full-text available
Previous analyses have shown that young people from Bratislava and Prague consistently show the highest indicators of gender-stereotyping and, at the same time, the lowest interest in gender-related issues from among samples from other European cities and/or regions – Edinburgh, Manchester, Madrid, Bilbao, Bielefeld, Chemnitz, Bregenz area of Vorar...
Article
Past research suggests that a consensual decision made by a heterogeneous group is perceived as more credible than a consensual decision made by a homogeneous group. In this paper we focus on the origine of this heuristic of heterogeneity and on limits of its use. We suggest that the credibility of a collective decision is not only a function of i...
Article
Full-text available
This report presents the results of the empirical research carried out with young people (18-24) from Bratislava and Prague within the project "Youth and European Identity". The aim of this project is to provide an insight into the orientations of young people from strategically selected regions in 6 European countries (UK, Spain, Austria, Germany,...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to provide an overview of empirical research on identities in Slovak social psychology between 1989-2001. First, it summarizes the most influential theories of identity within social psychology, focusing on intra-individual, inter-individual/interaction and group aspects of identity construction; it also explores the differ...
Article
The aim of this paper is to provide an overview of empirical research on identities in Slovak social psychology between 1989 and 2001. First, it summarizes the most influential theories of identity within social psychology, focusing on intra-individual, inter-individual/interaction and group aspects of identity construction; it also explores the di...
Article
Full-text available
Táto práca je prehľadovou štúdiou s cieľom poskytnúť základný vhľad do problematiky sociálnych reprezentácií. Považujem ju skôr za východisko ďalšieho hlbšieho uvažovania o jednotlivých čiastkových problémoch. V prvej časti sa budem venovať konceptuálnemu vymedzeniu sociálnych reprezentácií a dotknem sa procesov utvárania sociálnych reprezentácií....

Network

Cited By