Balázs László

Balázs László
University of Dunaújváros · Institute of Social Sciences

Doctor of Psychology

About

67
Publications
12,009
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
13
Citations

Publications

Publications (67)
Book
Full-text available
Az e-mobilitás a jövő egyik legfontosabb technológiai irányzata. Nagyban megváltoztatja a közlekedés világát, a közlekedéshez való viszonyunkat, szokásainkat, kultúránkat. A közeli jövőben már arra is hatni fog, ahogyan a városainkat és azok infrastruktúráját tervezzük. Az elektromobilitás piaci elterjedése, penetrációja egy valódi paradigmaváltás...
Chapter
Full-text available
A tanulmány célja egy első impresszió bemutatása, amely a teljesség igénye nélkül tárgyalja az elektromos autók elterjedésének, az iparág fejlődésének hatásmechanizmusait a különböző érdekszférákban. Ezt a többrétegű, rendkívül összetett kérdéskört három részben tárgyaljuk. Az első részben az elektromobilitás fogalom értelmezését, alakulásának miké...
Chapter
Full-text available
A tanulmány célja a vállalati kommunikáció egy újszerű megközelítésének bemutatása. A szalutogenezis fogalmának megjelenése az orvoslás és a pszichológia tudományterületéhez kapcsolható. Első publikálására 1988-ban került sor. A fogalom értelmezése és az általa kínált értelmezési lehetőségek napjainkra már több tudományterületen megjelentek, lehető...
Book
Full-text available
Számos nemzetközi tanulmány helyezi vizsgálatának középpontjába az érzelmi intelligencia fejlesztésének hatásmechanizmusait, azonban csak kevés olyan munka lát napvilágot, amely az elméleti megközelítés mellett empirikus vizsgálattal, valamint megvalósult képzési, szervezetfejlesztési folyamtokkal támasztja alá a teoretikus felvetéseket. Az „Érzelm...
Article
Az érzelmi intelligencia fejlesztése olyan (vezetői) jelenlétet eredményez, amely támogatja az egészséges szervezeti kultúra működését. A szerző tanulmányában amellett foglal állást, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése védőfaktorként szolgál a kiégéssel szemben. Saját és mások korábbi vizsgálatait ismertetve egy érzelmiintelligencia-központú...
Article
The aim of the article is to highlight the importance of social responsibility in higher education. Similarly to organizations in the for-profit sector, the actors of tertiary education have not only the possibility, but the obligation of exhibiting responsible behaviour. Therefore, the article presents the forms of the social engagement of higher...
Preprint
The concepts of social responsibility and social engagement should be examined not only in the context of for-profit organizations but also in that of the individual, civic organizations and public institutions (Nárai–Reisinger 2016). Similarly to corporate social responsibility (CSR), universities should embrace the commitment to such business pra...
Article
Full-text available
Jelen tanulmányban az érzelmi intelligencia iskolai vizsgálatának két területébe kívánok betekinteni: az érzelmi intelligencia szerepe az oktatás-nevelés folyamatában; az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetősége az iskolában.
Preprint
A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a felsőoktatás szereplőinek – a for-profit szektor képviselőihez hasonlóan – nemcsak lehetősége, de kötelessége is a felelősségvállaló magatartás megvalósítása. Ennek érdekében a tanulmány a vállalatok társadalmi felelősségvállalási (corporate social responsibility, rövidítve: CSR) fogalomrend...
Article
Full-text available
Educational institutes face continuous expectations to be able to meet and answer the constantly changing requirements of the business sector, which are parallel shaping according to the social, technological, and cultural changes of the era. In this paper, authors compare competences referring to the higher education learning outcomes with the exp...
Conference Paper
Full-text available
A középiskolából való lemorzsolódás komoly probléma nem csak az egyén, de az iskolarendszer, a közösség és az egész társadalom számára is. Azok a tanulók, aki nem végzik el a középiskolát, kevesebb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, nagyobb valószínűséggel lesznek egészségügyi problémái, követnek el bűncselekményt, és gyakrabban szorulnak állami s...
Article
Full-text available
"Az oktatási rendszer csak olyan jó, mint a tanárok, akik alkotják", azaz a jó tanár az oktatási rendszer legfontosabb eleme. Erre a sommás végkövetkeztetésre jut a McKinsey-jelentés (Barber-Mourshed 2007). A McKinsey & Company 2006 májusa és 2007 márciusa között az OECD PISA programjában legjobb eredményt elérő iskolarendszerek teljesítményének ok...
Article
Full-text available
Jelen tanulmány egy átfogó vizsgálat részeredményeit mutatja be. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy az egyén társas hálózatban elfoglalt helyét miként, milyen mértékben befolyásolja az érzelmi intelligenciája. A kérdés vizsgálatára négy zárt csoportban – három középiskolai osztályban és egy drámacsoportban – elvégzett kérdőíves felmérést végezt...
Article
Full-text available
The data necessary for the empirical research presented it this study were provided by 572 people, from altogether 26 schools. The schools included 18 primary schools, 7 secondary training institutions and 1 primary and secondary school. The major question of the study related to the pedagogues' emotional intelligence, more precisely if the teacher...
Book
My study examines the mutual relationship between organizational culture and individual emotional intelligence in a way that I make a parallel between the features of organizational culture and the individual’s emotional intelligence, conflict management repertoire and the organizational climate. Each of these concepts is studied by science; howeve...
Article
Full-text available
Az érzelmi intelligencia szerepe a kommunikációs készségfejlesztésben A kommunikáció oktatását már számos oldalról megközelítették az elmúlt évek során. Találkozhatunk olyan munkákkal, melyek a drámapedagógia felől (Eck 2012, Vargáné-Vizi 2010), a tevékenységközpontú pedagógiákból kiindulva (Balázs 2012, 2013), a kom-petenciafejlesztés modelljét al...
Article
Full-text available
Studies analysing leadership study issues include models where leaders are categorised according to their emotional intelligence patterns (e.g., Goleman 1998 or Yoder 2003). In my study, I am going to present different approaches to this concept shortly, and to summarise its role in leadership study approaches. I also present patterns characterisin...
Article
Full-text available
A konfliktusok mibenléte, okainak, eredményeinek, az egyénre gyakorolt hatásának vizsgálata már az ókori nagy filozófusokat is foglalkoztatta. A téma relevanciája mind a mai napig tartja magát, eltérően attól, hogy az adott kutató milyen kontextusban vizsgálja megjelenését. A téma aktualitását az is jól szemlélteti, hogy napjainkban is folyamatosan...
Article
Full-text available
A BA rendszer bevezetésével Magyarországon új szak jelent meg a tanárképzésben, amely a kommunikáció tantárgy oktatására készíti fel a tanárjelölteket. Az újonnan induló szak és szakma még nem rendelkezik kiforrott oktatás-módszertani eljárásokkal, nem készült még el a hallgatókat és kollégákat egyaránt segítő módszertani segédlet. Tanulmányomban o...
Article
Full-text available
A previously published paper (Balázs 2011) studied the role of emotional intelligence in the conflict management patterns embedded in culture. In this abductive reasoning, the author drew the inference that EQ plays a significant part in the management of conflict situations. Going on with this research method, this paper undertakes the task of exp...
Article
Full-text available
Tanulmányomban a szervezeti kultúra és érzelmi intelligencia (EQ) közötti kapcsolatot igyekszem körvonalazni, az eddig publikált munkák segítségével. Az ilyen irányú vizsgálatok jellemzően két módszer között választanak. Egyrészt lehetősége van a kutatónak arra, hogy a már korábban kidolgozott, a kutató számára optimálisnak tartott és hozzáférhető...
Article
Full-text available
The role of emotional intelligence in the conflict management patterns embedded in different cultures Speaking of either national or organizational culture, the communicational act which develops at their meeting point can be characterised according to the extent to which the cultures are cooperative and self-realising. The conflicts deriving from...
Article
Full-text available
A protokoll által megkívánt viselkedésformákat alkalmazva eleget tehetünk a társadalmi elvárásoknak és előnyösebb színben tüntethetjük fel magunkat a környezetünk előtt. Szeren-csére egyre több leírás, gyűjtemény segít megismerni a protokoll rendszerét, szabályszerűségeit, követendő előírásait, viselkedési és magatartásmintáit. Tanulmányomban azon...
Article
Full-text available
A szervezeti kommunikáció vizsgálatának meghatározó dimenziója az egyének egymás közötti nem formális kapcsolata, információcseréje. A vizsgálatok túlnyomó része mégis a formális struktúra elemzését és fejlesztését tűzi ki célul. Igaz, napjainkban a nyugati kultúrákban már elterjedt, hogy az egyes intézmények kiemelten kezelik az informális csatorn...
Article
Full-text available
Előadásomban a szervezeti kultúrákhoz illeszkedő domináns énállapotokat vizsgálom, különös tekintettel a vezetői szerepekre. Vizsgálom, hogy az egyes szervezeti kultúra mennyiben feltételezi a különböző énállapotok dominanciáját, valamint az egyének közötti játszmák kialakulását. Hipotézisem szerint a különböző szervezeti kultúráknak különböző énál...
Article
Full-text available
A tudatosság fogalmának értelmezésekor több, az élet minden mozzanatában jelen lévő példát hozhatunk. Azt a tudományos közeget, amely a tudatosság, a tudatos gondolkodás, a tudat vizsgálatával foglalkozik, elsősorban filozófusok, pszichológusok, idegtudósok, és a test-lélek problémára specializálódott kutatók alkotják. Jelen tanulmány nem kíván fog...
Article
Full-text available
A káros médiatartalmak előállítása kapcsán leggyakrabban arra keressük a választ, hogy mit tekinthetünk káros tartalomnak, kire nézve káros egy adott műsor, vagy hogy miért káros. A kérdéskör vizsgálatakor ritkán vagy csak érintőlegesen esik szó a felelősség kérdéséről. Kit terhel a felelősség egyes tartalmak megjelentetéséért? Milyen rendeletek, t...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Exploratory research on the topic in general and a comparative analysis of three case studies (DUE, UTBv, PWSZ). Ongoing doctoral research (2018-2022).