Bahadır Fatih Yıldırım

Bahadır Fatih Yıldırım
Istanbul University · Faculty of Transportation and Logistics

PhD

About

40
Publications
26,055
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
348
Citations
Introduction
Dr. Bahadır Fatih Yıldırım currently works as Assist. Prof. at the Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University.
Additional affiliations
November 2012 - February 2015
Istanbul University
Position
  • Research Assistant
December 2009 - November 2012
Kafkas University
Position
  • Research Assistant
Education
September 2003 - July 2008
Dokuz Eylul University
Field of study
  • Business

Publications

Publications (40)
Article
Full-text available
Independently of time and space that provide access to the requested information mobility, internet and mobile devices more widespread usage in daily life increases every day. In this study, the most important instrument mobility on the mobile devices to work compatible hardware and software, allowing controlling and managing mobile operating syste...
Article
Full-text available
The World Economic Forum has developed the Global Competitiveness Index to measure the countries' competitiveness and rank the countries according to their level of competition. This index is calculated separately for each country starting from 2007 considering the 12 indicators. In this study, a new ranking has been obtained for 8 countries (D-8)...
Article
Full-text available
Günümüzde artan rekabet koşulları işletmelerin tedarik zinciri üzerinde yer alan tedarikçi işletme ve müşterileri ile olan ilişkilerini yeniden yapılandırmayı zorunlu hale getirmiştir. İşletmelerin tedarikçileri doğru bir şekilde belirlemeleri rekabey için hayati önem arz etmektedir. Bu çalışmada otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin...
Article
Full-text available
Türkiye’de kredi kartı pazarında artan penetrasyon ve rekabetle birlikte verim-lilik önem kazanmıştır. Yatırımların geri dönüş süresinin çok uzun vadeli olması bankaları işbirliğine yöneltmiştir. Bankalar arası işbirliğinin bir sonucu olarak kredi kartı markaları birden fazla bankanın paylaştığı ve müşterek kullandıkları platform-lara dönüşmüştür....
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to rank the satisfaction levels of the municipality services. For this purpose, 20 municipal services included in the Life Satisfaction Survey (LSS) that the Turkish Statistical Institution regularly applies every year are considered as alternatives. In addition, the satisfaction of citizens was evaluated not only for the...
Article
Full-text available
İşletmelerde nakdin hangi kaynaklardan yaratıldığı ve ne şekilde kullanıldığı ayrıntılı olarak nakit akış tablolarında sunulmaktadır. Nakit akış tabloları işletmelerin performansının ölçülmesinde ve finansal yapılarının analiz edilmesinde de önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada BIST Enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin...
Article
Full-text available
JMcDM is a Julia package that implements some leading multiple-criteria decision-making tools for both researchers and developers. By having a REPL tool, Julia is well suited for researchers to perform their analysis using different methods and comparing their results. JMcDM also provides the necessary infrastructure, utility functions, and a stand...
Article
Full-text available
In this paper, 81 Turkish provinces with different development levels were ranked using the TOPSIS method. To evaluate the ranking with TOPSIS, we presented an improvement to Mahalanobis distances, by considering a robust MM estimator of the covariance matrix to deal with the presence of outliers in the dataset. Additionally, the homogenous subsets...
Article
Full-text available
İşletmelerin dönemsel olarak faaliyet sonuçları ve dolayısıyla bu sonuçlara bağlı finansal performansları, “işletmenin çıkar grupları ya da menfaat sahipleri” olarak adlandırılan çok geniş bir kesimi ilgilendirmektedir. İşletmelerin, yoğun rekabetin olduğu dinamik bir çevrede başarılı bir şekilde faaliyette bulunmaları ve sonsuz kabul edilen ömürle...
Article
This study aims to propose an MCDM approach for a real case in a group decision-making environment where intuitionistic fuzzy (IF) VIKOR method with seven criteria developed and evaluated by a group of three scholars has been applied to nine candidates for a part time student employee selection problem in a state university from an emerging country...
Chapter
Gerek ülkelerin ekonomik gelişiminde gerekse finansal piyasalardaki dinamiklerin belirlenmesinde önemli rol oynayan bankacılık sektörüne yönelik olarak yapılan değerlendirmeler her geçen gün artmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren bankaların performanslarının ölçülmesi ve ekonomik koşullarda yaşanan değişimlere olan duyarlılıkları yatırımcılar ve k...
Article
Full-text available
Amaç: Yenilikçi ve Girişimci Üniversite endeksinde yer alan üniversitelerin 2012-2017 dönem aralığındaki değerlerinden hareketle alternatif tek bir sıralama oluşturmaktır. Yöntem: Çalışmada gri sayılar ile entegre olarak ARAS-G yöntemi kullanılmıştır. Önerilen modelin geçerliliğini incelemek üzere yıl bazlı sıralamalara ek olarak TOPSIS-G yöntemi i...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da BIST Tekstil, Giyim ve Deri sektöründe işlem gören işletmelerin finansal performanslarının çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan dinamik sezgisel bulanık WASPAS yöntemi ile değerlendirilmesidir. Tekstil sektörü hammadde, üretim, ar-ge, lojistik anlamında birçok sektörle etkileşim içerisinde olması...
Article
Full-text available
Günümüzde gerek kamu gerekse özel sektör, öncelikli plan ve hedeflerine ulaşmak için proje çağrıları yoluyla dış paydaşlara fon sağlamaktadır. Maliyetleri hesaplanmış ve bütçelenmiş bu projelere sağlanan fonların amaçlara uygun olarak sonuçlanacağından emin olmak için kurum ve kuruluşların proje değerlendirme süreçlerini doğru bir şekilde yürütmele...
Article
Full-text available
Enerji, üretim başta olmak üzere ekonomik kalkınmanın en önemli girdisini oluşturan bir unsurdur. Modern hayatın ve gelişen ekonominin bir sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin önemini arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören ve araştırma kapsamına dâhil edilen 6 işletmenin 201...
Article
Full-text available
Background: Logistics is vital for the trades of countries. The inputs such as raw materials and energy that is needed for production and also the outputs of these processes are transported and distributed effectively as a result of an efficient logistics process. In order to measure the logistics performance of countries, The World Bank (WB) is pu...
Article
In a globally competitive environment, businesses, regardless of size, scale, the industry, have to develop a base on their human capital to ensure their survival, sustainable competitive advantage and superior performance. Therefore, this study aims to propose an approach to the personnel selection (PS) problem in a highly unstable industry as of...
Article
Logistics has become an important field as the volume of world commerce expands. The World Bank (WB) has been publishing the Logistics Performance Index (LPI) for most of the countries since 2007. LPI is accepted as an important indicator of logistical performance. In this study, a model is proposed to evaluate the LPI of the OECD countries within...
Article
Full-text available
The World Economic Forum has developed the Global Competitiveness Index to measure the countries' competitiveness and rank the countries according to their level of competition. This index is calculated separately for each country starting from 2007 considering the 12 indicators. In this study, a new ranking has been obtained for 8 countries (D-8)...
Article
Full-text available
Yaşamın her alanında yer bulan teknoloji günümüzde kalabalıkların buluştuğu birçok sanal platforma aracılık etmektedir. Rekabetin her alanda yoğun olarak yaşandığı çevre koşullarında, sosyal medya araçları olarak ifade edilen bu platformlar işletmelerin yeni fırsatlar yaratmalarında aktif rol oynamaktadır. Büyük kitlelere ulaşabilme ve interaktif i...
Article
Full-text available
Günümüzde artan rekabet koşulları ve teknolojik gelişmeler hava yolu sektörünü de etkilemiş özellikleinsanların zamanı etkin kullanma isteği bu sektörde artan bir trende neden olmuştur. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT), hava ulaşımına ilişkin 2012 yılı istatistiklerine göre Türkiye'de 130 milyon 352 bin yolcu havayolu ulaşımını tercih etm...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel sermayeli 10 bankanın performans değerlendirmesi için yeni bir ÇKKV yaklaşımı önermek amaçlanmıştır. Banka performans değerlendirmesine yönelik literatür taramasında elde edilen göstergeler ve uzman görüşleri doğrultusunda 32 finansal oran belirlenmiştir. TOPSIS ve TOPSIS-Mahalanobis (TOPSIS-M)...
Article
Full-text available
Bu çalışmada NB25 kodlu balıkçı gemisi projesine göre ekipman seçimi problemi TOPSIS, MOORA ve VIKOR yöntemleri açısından ele alınmıştır. Toplam 10 kritere göre 7 ana makine ve 7 jeneratör karşılaştırılmış ve kullanılan yöntemlere göre tercih durumları belirlenmiştir. Buna göre ana makine seçimi problemi için uygun seçimler, TOPSIS yöntemine göre D...
Article
Full-text available
Bu çalışmada BIST'te işlem gören gıda firmalarının finansal performansları değerlendirilmiştir. Bu bağlamda işletmelere ait finansal oranlar (likidite oranları, faaliyet oranları, mali yapı oranları ve karlılık oranları) grup bazında ve bütün olarak ayrı ayrı ele alınmış ve işletmelerin finansal performansları her iki durum için de Gri İlişkisel An...
Article
Full-text available
The countries of Latin America and Caribbean have had a modest performance in terms of economic growth since 2000. In addition, Latin America and the Caribbean has also been characterized as a region with a level of macroeconomic volatility much higher than developed economies. From this point of view, the aim of this study is to evaluate the econo...
Article
Full-text available
Çalışmamızda Genelleştirilmiş Gezgin Satıcı Probleminin (GGSP) yeni bir versiyonu olan Çok Noktalı Genelleştirilmiş Gezgin Satıcı Problemi (ÇNGGSP) ele alınmıştır. ÇNGGSP her bir salkımda tek bir noktaya uğramak yerine, belirlenen oranda noktaya uğraması yönüyle GGSP probleminden ayrılmaktadır. Problem perakende sektöründe faaliyet gösteren bir mar...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri sınıfının bir üyesi olan ARAS yöntemi incelenerek yerel literatüre yeni bir alternatif yöntem olarak önerilmiştir. ARAS yönteminin literatürde kullanım alanları incelendikten sonra yöntemin aşamaları detaylı olarak ele alınmış, son olarak örnek bir karar problemi üzerinde ARAS yöntemi uygulanarak eld...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, NP-zor problem sınıfından olan gezgin satıcı probleminin (GSP), stokastik optimizasyon tekniklerinin en genel sınıfı olan metasezgisel yöntemlerle çözümü ele alınmıştır. Klasik matematiksel yöntemlerle çözümü zor ve belli bir boyuttan sonra imkânsız olan problemler için metasezgisel yöntemler etkin bir çözüm alternatifidir. Uluslarara...
Article
Full-text available
In Today's globally competitive environment, business managers are confronted with diverse business problems every day. The human factor is located at the origin of the elements of business efficiency. New employee selection decision directly affects the efficiency of enterprises. The selection process, the process of deciding the expert group who...
Article
Full-text available
Ülkemizde bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması, yerel aktör ve dinamikler arası sinerji oluşturarak yerel kaynakların harekete geçirilmesi ve bulundukları bölgenin rekabet güçlerini artırması amacıyla kurulan kalkınma ajansları, bölgesel kalkınmanın itici gücü konumunda bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, böl...
Chapter
Full-text available
Gri İlişkisel Analiz (GİA), Gri Sistem Teorisi kullanılarak geliştirilmiş, Gri İlişkisel Derece temeline dayalı bir derecelendirme, sınıflama ve karar verme tekniğidir. GİA, faktörler arası karmaşık ilişkilerin bulunduğu karar problemlerine uygulanabilen bir çözüm yöntemidir. Bu nedenle Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemlerinin çözümünde tek b...
Chapter
Full-text available
PROMETHEE yöntemi Jean-Pierre Brans tarafından geliştirilmiş ve ilk olarak 1982 yılında Kanada’nın Quebec kentinde gerçekleştirilen bir konferansta PROMETHEE I (alternatiflerin kısmı sıralaması) ve PROMETHEE II (alternatiflerin tam sıralaması) olarak iki farklı model ile tanıtılmıştır. Aynı yıl, söz konusu metodun sağlık alanındaki uygulaması G. Da...
Article
Full-text available
Logistics villages are defined as a specific area of all the activities carried out by a variety of logistics-related businesses. They have specific features including size, distance to city center, accessibility, proximity to road/ airport/ railway/ maritime, office and IT infrastructure etc. Ranking logistic villages is a complicated task due...
Article
Full-text available
Evaluating freight villages and selecting one of them are complicated tasks due to the fact that various criteria or objectives must be considered in the decision making process. Also in many real world cases the criteria are not equally important for the logistic managers and government authorities. In this study, we proposed a freight village ana...
Article
Full-text available
Tourism is the world’s one of fastest growing industry and the largest service sector industry. It is also considered as one of the biggest industry in Turkish economy. Choosing a travel destination is a kind of multi-criteria decision making problem. Relative importance of factors across locations play a crucial role for ranking the destination...
Article
Full-text available
ombinatorial optimization problems are usually NP-hard and the solution space of them is very large. Therefore the set of feasible solutions cannot be evaluated one by one. Artificial Bee Colony (ABC), Particle Swarm Optimization (PSO) and Genetic Algorithms (GA) are metaheuristic techniques for combinatorial optimization problems. ABC and PSO...
Article
Full-text available
Bulut teknolojileri günümüz iş dünyasında giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin kullanımının mevcut durumdan çok daha fazla artacağı birçok uzman tarafından belirtilmektedir. Bulut teknolojisi sağlayan birçok firma mevcuttur. Bu çalışmada, bulut teknolojisi üzerine yazılmış bir rapordan yola çıkarak beş firm...

Projects

Project (1)
Project
The purpose of this book is to provide a platform for researchers and scholars to discuss, to debate and to share their valuable ideas and to attract a number of high-quality research papers with both the theory and the application of Multiple Criteria Decision–Making (MDCM) methods in problematic areas of a supply chain, particularly in logistics. This special call holds a substantial potential to make significant contributions on advances in the MDCM literature from different operational and theoretical aspects, particularly in the logistics part of supply chain domain. From the practical side, the chapters in this book will provide some useful insights to overcome modern challenges faced by practitioners in a supply chain. Thus, this special book will help better understanding the current multiple criteria approaches implemented in such a supply chain for the new industrial era.