Atilla Çakır

Atilla Çakır
Bingöl University · Department of Horticulture

Assoc. Prof.

About

100
Publications
24,658
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
297
Citations
Citations since 2017
58 Research Items
215 Citations
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
Additional affiliations
June 2012 - June 2020
Bingöl University
Position
  • Professor (Assistant)
September 2004 - May 2011
Ankara University
Position
  • Research Assistant
January 2000 - June 2004
Harran University
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (100)
Article
Full-text available
It has been proven that grapes, which are widely cultivated around the world, have positive health effects. However, the phytochemical composition of lesser-known local varieties of Vitis vinifera L., which has a very wide range of varieties, is still being studied. The aim of this study was to determine the effects of skin color and ripening time...
Article
It has been proven that grapes, which are widely cultivated around the world, have positive health effects. However, the phytochemical composition of lesser-known local varieties of Vitis vinifera L., which has a very wide range of varieties, is still being studied. The aim of this study was to determine the effects of skin color and ripening time...
Article
Full-text available
Grapevine (Vitis vinifera L.) is regarded as one of the world’s most important fruit crops in terms of acreage and commercial worth. Grapes are used to make not only wine but also fresh fruit, dried fruit, and juice. The quality of grapes or wine is significantly affected by environmental factors such as altitude, soil type, and climate. In this st...
Article
Full-text available
In the last century, the worldwide proliferation of the use of rootstock in viticulture has been successful in preventing the damage that the phylloxera pest causes to cultivars of Vitis vinifera L., but there have been some adverse effects on the quality of grapevines. It is still not clearly known how the phytochemical composition of grapevines g...
Article
Full-text available
This study was carried out in 3 different altitude groups (800 m, 1000 m, and 1200 m) under farmer vineyards in Malatya province in 2017 in order to determine the effect of altitude on some quality parameters of grapes. In all of the mentioned altitude groups, 4 table grape, three wine grape, and three raisins grape, a total of 10 grape varieties w...
Conference Paper
Full-text available
Enerji, insanlığın başlangıcı ile birlikte var olan bir kavramdır. İnsanoğlu ilk başlarda kendi gücünden, daha sonra hayvanların gücünden yararlanmaya başlamıştır. Ateşin bulunmasıyla önceleri odun, daha sonra kömür enerji kaynağı olarak kullanılmış, bunu buhar gücünden yararlanma izlemiştir. En basit tanımı ile enerji, 'iş yapabilme gücü’ür. Ancak...
Chapter
Full-text available
Ulusal kalkınma temelini bölgesel kalkınma oluşturmaktadır. Bölgesel kalkınma, bir bölgenin kalkınması sadece kişi başına düşen gelirin ve üretimin artışı değil aynı zamanda sosyo-kültürel yapısının ve ekonomik yapısının değiştirilmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Sakarya, 2005; Koçak, 2009). Ulusal kalkınma yerel kalkınma ile pa...
Article
Full-text available
Bu çalışma; 2021 yılında, Muş ili için önemli üretim ve gelir kaynağı olan Vakkas üzüm çeşidi çeliklerinin köklenme performansı ve fidan randımanını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan çeliklere Kontrol grubunun yanı sıra İndol-3-Bütirik Asit (IBA) ve İndol-3-Asetik Asit (IAA) bitki büyüme düzenleyicilerinden üç farklı uygulama...
Article
Full-text available
The main purpose of this study was to obtain a clone free from viruses and virus-like diseases to rapidly reproduce these clones. Meristems were extracted and cultured for the production of the base material for the Kalecik Karası number 4 and 23-2 clones. After the explants formed shoots, the effects of 12 dissimilar auxin (IBA) and cytokine (2İP...
Article
Full-text available
Turkey is one of the most suitable places for viticulture in the economic sense with its climate conditions, soil properties and location. This study aimed to present the phenolic profiles of the seeds of 5 different table grape varieties grown at different altitudes (800 m, 1000 m and 1200 m) and the relationship of these phenolic contents with an...
Chapter
Full-text available
Gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma açısından gıda ve tarım için elzem olan biyoçeşitlilik; gıda ve tarımsal üretim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayan ve ürünlere katkı sunan çok fazla sayıda organizmadan meydana gelir. Bir ülkenin ekonomik kazancı o ülkenin biyoçeşitliliğini oluşturan hayvan ve bitki türleri çeşitlerinin fazla olmasıyl...
Chapter
Full-text available
Dünyada sürdürülebilirlik tanımının kullanılması 1980’li yıllara dayanmakta ve Latince “Sustinere” kelimesinden gelmekte olup; sürdürmek, sağlamak, devam ettirmek, desteklemek ve var olmak anlamlarında kullanılmaktadır (Onions, 1964). Sürdürülebilir tarım kavramı, tarımsal üretimde agronomik, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları dengelemeyi hedef...
Article
Full-text available
Dikenli incir (Opuntia Ficus-İndica L.) Amerika ve Avrupa’da üretilen ve tüketilen bir meyve olmasına karşın ülkemizde sadece kıyı bölgelerdeki şehirlerde yetiştirilmektedir. Tüketiciler tarafından yerel pazarlara çıkış zamanları yoğun olarak takip edilen bir meyvedir. Bu çalışmada, dikenli incir üretim olanaklarının artırılması; ticari anlamda da...
Article
Full-text available
GAP Bölgesi Türkiye yüzölçümünün %9.5’ini, nüfusun ise %9.2’sini oluşturmaktadır. GAP, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsamaktadır. Bölge gerek sahip olduğu ekolojik yapı ve uygulanan kültürel uygulamalarda kullanılan sentetik kimyasal girdilerin azlığı ve gerekse sahip olduğu yerel üzüm...
Article
Full-text available
Abstract Research on phenolic compounds found in grapes and wines has gained importance in recent years due to their antioxidative properties. Trans-resveratrol, catechin, epicatechin, quercetin and the routine are known as antioxidants, antiinflammatory and anticarcinogenic in human health. It is found especially in red grape varieties and red wi...
Chapter
Full-text available
Dünyanın sanayileşmesiyle birlikte toplumların beslenme kavramı da değişmektedir. Tüketilen gıdanın niteliğine önem vermeye başlayan tüketici kitlesinin oluşması ve dengeli beslenmeye duyulan ilginin artması; ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kronik hastalıkların görülme riskinin sağlıklı beslenme ile azalabileceği düşüncesi yatmaktadır. Küresel paza...
Chapter
Full-text available
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü laboratuvar ve seralarında yürütülmüş olan bu çalışmada ticari preparat olarak kullanılmakta olan 4 adet bitki antifrizi (BA) kullanılmıştır. Söz konusu bu bitki antifrizlerinin etkinliğinin araştırılması amacıyla; 1 adet yazlık ve 1 adet kışlık sebze olmak üzere 4-6 yapraklık domates ve...
Presentation
Full-text available
This poster presentation gives some information on ‘vegetative’ and ‘generative’ plant types and discuss tools to steer plants to achieve plant balance.
Preprint
Full-text available
In this study, grapevine was used as the research material. This plant which epitomizes the opinion that vertical gardens can have a positive influence on human psychology with their beautiful view, e.g., the hanging gardens of Babylon about 2500 years ago. The study in question was conducted in 2016 at Bingol University, Faculty of Agriculture, th...
Article
Full-text available
The physical and chemical properties of grape varieties are among the parameters that influence quality. This study has been made to investigate the effects of some of the physical and chemical properties of grape varieties on each other. In the study, which aims to determine how the detachment strength of grape pedicels and taste differ in terms o...
Article
Full-text available
Dünyanın önemli üzüm üreticisi ülkelerinden biri olan ülkemiz, bu potansiyelini asma fidanı üretimine yeterince yansıtamamaktadır. Çeşitli ekonomik nedenlerin yanı sıra kayıt dışı ve sertifikasız asma fidanı üretimi, yetkin olmayan ve teknik bilgi eksikliği olan kişilerce üretim yapılması da asma fidanı üretimimizi olumsuz etkilemektedir. Aşılı asm...
Conference Paper
Fonksiyonel gıda kavramı, 1980’li yıllardan itibaren Japonya tarafından ortaya atılmıştır. 1988 yılından itibaren Japon hükümeti tarafından araştırma bütçesi yaratılan ve ivme kazanan fonksiyonel ürünlerle ilgili çalışmalar, son yıllarda dünyada da hız kazanmıştır. Son yıllarda; tüketilen gıdanın niteliğine önem vermeye başlayan tüketici kitlesinin...
Conference Paper
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü laboratuvar ve seralarında yürütülmüş olan bu çalışmada ticari preparat olarak kullanılmakta olan 4 adet bitki antifrizi (BA) kullanılmıştır. Söz konusu bu bitki antifrizlerinin etkinliğinin araştırılması amacıyla; 1 adet yazlık ve 1 adet kışlık sebze olmak üzere 4-6 yapraklık domates ve...
Conference Paper
Full-text available
Grape (Vitis vinifera L.) is one of the most produced fruits of the world. Approximately 7.5 million hectares of land are produced in the world. and 75 million tons are produced each year. This production is used in the world about 50% fruit juice and wine production. Wastes remaining from the production of products such as wine and fruit juice hav...
Poster
The prickly pear (Opuntia ficus indica L.) Mill is a perennial cactus plant that grows in the arid and semi-arid climatic conditions of the Cactaceae family, and is a unique plant species. According to the 2009 data, Mexico is the most important producer of prickly pears, producing 729,000 tons. Prickly pears are cultivated commercially in 5 countr...
Article
Full-text available
Bu çalışma Diyarbakır ili Dicle ilçesinde 100 adet bağ işletmesinde yürütülmüştür. Veriler üreticilerle yapılan anketler ile elde edilmiştir. Çalışmada üreticilerin yaş ve eğitim durumları, bağ işletmelerinin büyüklüğü ve örgütlenme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. İlçede, bağcılıkla uğraşan üreticilerin yaş ortalaması oldukça yüksek olup u...
Article
Full-text available
zet: Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde 2008 ve 2009 yılları arasında yapılmıştır. Denemede Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinden alınan aşı kalemleri ile 8 Amerikan asma anacı (1616C, 1103P, 140Ru, 110R, 99R, 41B, 5BB ve SO4) dan alınan çelikler kullanılmıştır. Masa başında omega aşı makinesiyle aşılama işl...
Article
Full-text available
Banazi Black grape which is almost never consumed freshly is a very important, seed bearing, local type which is directly dried in the sun with its cluster without any processing. Ungrafted (5 years old and over 40 years old) and grafted (41B, 99R, 1103P and 110R) Banazi Black grape varieties which were 5 years old were used in the study conducted...
Article
Full-text available
This research was conducted on the grape variety “Banazı Karası" in a grower vineyard located in Konak-Yeşilyurt of Malatya. It has been investigated the effect of the production, made with the ungrafted (cutting) and 41B, 1103P, and 110R rootstocks in the growth of ‘Banazı Karası', on some fruit quality characteristies in the study. Five years old...
Conference Paper
Full-text available
Dünyanın önemli üzüm üreticisi ülkelerinden biri olan ülkemiz, bu potansiyelini asma fidanı üretimine yeterince yansıtamamaktadır. Çeşitli ekonomik nedenlerin yanı sıra kayıt dışı ve sertifikasız asma fidanı üretimi, yetkin olmayan ve teknik bilgi eksikliği olan kişilerce üretim yapılması da asma fidanı üretimimizi olumsuz etkilemektedir. Aşılı asm...
Conference Paper
Full-text available
Naturally, nitrogenized compounds that formed as a result of the decarboxylation of the free amino acids in the foods such as fish and fishery products, cheese, meat and meat products, chocolate, wine and beer... found in the metabolisms of men, plants, animals and microorganisms, comprise of the biogenic amines. The constitution of biogenic amine...
Article
Full-text available
In this study, grapevine was used as the research material. This plant which epitomizes the opinion that vertical gardens can have a positive influence on human psychology with their beautiful view, e.g., the hanging gardens of Babylon about 2500 years ago. The study in question was conducted in 2016 at Bingol University, Faculty of Agriculture, th...
Article
Full-text available
Broccoli (Brassica oleracea var. italica) synthesizes sulphur containing plant secondary metabolites known as glucosinolates that are often associated with bioactive properties upon hydrolysis. Glucosinolates are part of plant defence system and the glucosinolate content in plants is usually influenced by several factors including the genetic backg...
Preprint
Full-text available
In this study, grapevine, which epitomizes the opinion that vertical gardens can have a positive influence on human psychology with their beautiful view as in the example of hanging gardens of Babylon about 2500 years ago, was used as the research material. The study in question was conducted in Bingol University, Faculty of Agriculture, the Depart...
Poster
Full-text available
Aromatherapy is a natural treatment way based on the use of the oils obtained from plants. The concentrated vegetable energy in these essential oils obtained from plants is used in massage, steam, or bath. Aromatic oils are the ones, which are healable and curable. These oils are obtained from flowers, roots, trees, fruit, seeds, crust, and leaves,...
Poster
Full-text available
With the growing population on earth, the current resources are gradually decreasing and the destruction of nature is consequently increasing. However, our bush fruits, so valuable in terms of health, together with the endemic species are among the most affected ones from this destruction. Our country is quite fertile for the potential species with...
Poster
Full-text available
With the growing population on earth, the current resources are gradually decreasing and the destruction of nature is consequently increasing. However, our bush fruits, so valuable in terms of health, together with the endemic species are among the most affected ones from this destruction. Our country is quite fertile for the potential species with...
Article
Full-text available
This study was conducted in 100 vineyard enterprises representing Mardin Nusaybin district. Data are obtained by questionnaire from 100 producers. In the light of the data gathered in the study it was aimed to determine of the educational status, age, bond business conditions and the size of the organization. According to the results of the questio...
Conference Paper
Full-text available
Ülkemiz, bağ alanı bakımından dünyada 4., üzüm üretimi bakımından ise 5. Sırada yer alan önemli bağcı ülkelerden biridir. Türkiye’de üretilen üzümün yaklaşık %56’sı çekirdekli %44’ü çekirdeksiz üzüm çeşitlerinden oluşmaktadır. Ülkemizde üretilen üzümlerin yaklaşık %50’si sofralık, %38’si kurutmalık, %9’u pekmez, pestil, sucuk, şıra ve %3’ü de şarap...
Conference Paper
Full-text available
In the research, determination of grafting performances of the Tilki kuyruğu and Boğazkere grape varieties which can be grown in the cities of Erzincan and Tunceli with SO4 American rootstock has been realized. Grafting was done with a bench grafting machine that can perform omega grafting. In the trial, grafting success(%), vitality of sprouts(%),...
Article
Full-text available
zet Bu araştırma, Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesi yolu üzerinde bulunan GAP Fidancılık tarım işletmesi bağı ve seralarında 2015 yılında yürütülmüştür. Çalışmada, bitkisel materyal olarak 1103 Paulsen Amerikan asma anacı üzerine aşılı Narince ve Kalecik Karası üzüm çeşitleri kullanılmıştır. Kombinasyonlara masa başında omega aşı makinesiyle aşılama...
Article
Full-text available
zet: Bu araştırma, Malatya Yeşilyurt ilçesi Konak Beldesi'ndeki çiftçi bağında bulunan, Banazı Karası üzüm çeşidinde yürütülmüştür. Bu çalışmada 41B, 99R, 1103P ve 110R Amerikan asma anaçları üzerine aşılı Banazı Karası üzüm çeşidinin fenolojik ve pomolojik özellikleri aşısız asmalarla karşılaştırmalı olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Aşılı ve a...
Article
This research has been conducted on Banazı Black Grape variety growen a farmer vineyard in Yeşilyurt district (Malatya-Turkey). In this study, phonological and pomological properties of Banazı Black Grape variety grafted 41B, 99R, 1103P, 110R American Grape rootstocks have been investigated as compared with ungrafted vines. Ungrafted and grafted vi...
Article
Full-text available
This study was carried out in the vineyards and the greenhouses of GAP Nursery farm located nearby Akcakale, Şanlıurfa in 2015. Narince and KalecikKarası grape varieties grafted on 1103 P American grape rootstock were used as plant material. Two different growing media, Jiffy pot (5.5 x 15 cm) and the mixture (perlite+cocopeat+peat), were used in p...
Conference Paper
Full-text available
Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi
Conference Paper
Full-text available
on yıllarda yaşanan kuraklık, kentlilerin sağlıklı ve doğal gıdaya ulaşmadaki sıkıntısı, artan hastalıklar, kötü beslenme biçimleri, küresel iklim değişikliği gibi birçok sorun, aslında doğaya saygılı bir yaşam biçimi belirleyemeyişimizden kaynaklanmaktadır. Kapital sistemin tüketme hırsı, büyük şirketlerin daha fazla kazanma hedefi; gıda politikal...
Conference Paper
Full-text available
Geleneksel sebze yetiştiriciliğinde olduğu gibi organik sebze yetiştiriciliğinde de başarılı bir üretim için uygun nitelikli çeşit seçimi ve kaliteli fide kullanımı oldukça önemlidir. Kaliteli fide ile üretime başlanılması üretim aşamasında karşılaşılabilecek stres, hastalık ve zararlılar gibi birçok problemin önlenmesi açısından önem arz etmektedi...
Conference Paper
Full-text available
Organik meyve ve sebzelerin konvansiyonel ürünler gibi iyi bir şekilde muhafaza edilmesi veya değerlendirilmesi hasattan başlayan uygun sanitasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarına bağlıdır. Gıdalar ile bulaşan hastalıkların elimine edilmesi ve yayılmasının engellenmesi, gıda güvenliği mevzuatı için çok önem arz etmektedir, bu yüzden, gerektiğinde ve...
Poster
Full-text available
Üzüm ve Şaraplarda bulunan fenolik bileşikler ile ilgili araştırmalar sahip oldukları antioksidatif özellikleri sebebi ile son yıllarda önem kazanmıştır. Özellikle kırmızı üzüm çeşitlerinde ve kırmızı şaraplarda bulunan trans resveratrol, kateşin, epikateşin, kuersetin ve rutinin insan sağlığındaki antioksidan, antienflamatuvar ve antikanserojen ol...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada Bingöl ilinin bitkisel üretim açısından mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri incelenmiştir. Bingöl ili, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde yer almaktadır. Doğuda Muş, kuzeyde Erzincan ve Erzurum, batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır illeri ile komşudur. Bingöl İli coğrafi konumu itibariyle Orta Anadolu’y...
Article
Full-text available
“Bois noir” is a widespread phytoplasma disease in the vineyards of Turkey. The main syptoms are intensive reddening and inward curling in the dark colored varieties. “Bois noir” infected scions were grafted on pathogen-free grapevine varieties as rootstocks in order to investigate the response of the varieties commonly grown in Turkey to this phyt...
Article
Full-text available
ZET: Bu çalışma Mardin ili Savur ilçesini temsil eden 100 adet bağ işletmelerinde yürütülmüştür. Veriler 100 üreticiden anket yoluyla elde edilmiştir. Çalışmayla elde edilen verilerin ışığında üreticilerin eğitim durumları, yaş durumları, bağ işletmelerinin büyüklük durumları ve örgütlenme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket çalışmasının...
Article
Full-text available
In order to determine effects of brassinosteroid on germination, seeds of var. Karasakız (Vitis vinifera L.) were soaked in different concentrations of 22(S), 23(S)-homobrassinolide solutions (0.025, 0.010, and 0.005 mgL -1) followed by stratification for 30, 45, 60 and 90 days at 4°C in perlite. In comparison, seeds were also treated with gibberel...
Article
Full-text available
In order to determine effects of brassinosteroid on germination, seeds of var. Karasakız (Vitis vinifera L.) were soaked in different concentrations of 22(S), 23(S)-homobrassinolide solutions (0.025, 0.010, and 0.005 mgL-1) followed by stratification for 30, 45, 60 and 90 days at 4°C in perlite. In comparison, seeds were also treated with gibberell...
Article
Full-text available
Turkey is one of the nations native to grapevine. Main grapevine yellows in Euro-Mediterranean regions are “flavescence doree” and “bois noir”. Phytoplasma associated diseases are phloem limited, transmitted mainly by vectors and grafting and therefore intensive surveys were conducted in major viticultural areas in Marmara, Aegean, Central Anatolia...
Article
Full-text available
Barbados kirazı (Malpighia emarginata D.C.) Orta Amerika, Karayibler (özellikle Barbados, Trinidad, Tobago ve Haiti) ve Brezilya’da oldukça fazla talep gören kiraz görünümlü tropikal bir bitki türüdür. Kırmızı renk tercih edilmesi ile beraber, olgunlaştığında kırmızı, pembe veya sarı renkli olan meyvesi, daha çok oranı yaş ağırlıkta %4’e kadar çıka...
Article
Full-text available
Ararot (Maranta arundinacea L.) tropikal ülkelerde, nişasta taşıyan rizomları için yetiştirilen otsu bir bitkidir. Ararot unu özellikle kaliteli bisküvi, fırın ürünleri ve çocuk maması üretiminde kullanıldığı için uluslararası marketlerde yüksek bir ticari değere sahiptir. Bitki bu kaliteli nişasta içeriğinden dolayı nişasta bitkileri içerisinde öz...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Bingöl ilinin bitkisel üretim açısından mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri incelenmiştir. Bingöl ili, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde yer almaktadır. Doğuda Muş, kuzeyde Erzincan ve Erzurum, batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır illeri ile komşudur. Bingöl İli coğrafi konumu itibariyle Orta Anadolu’y...
Article
Full-text available
Present Status of Viticulture in Lice (Diyarbakır) Province, Its Problems and Possible Solutions Abstract This study was conducted in 100 vineyard enterprises representing Diyarbakır Lice district. Data are obtained by questionnaire from 100 producers. In the light of the data gathered in the study it was aimed to determine of the educational sta...
Article
Full-text available
Bel (Aegle marmelos (L.) Corr. Serr.) anavatanı Hint Yarımadası olan Rutaceae familyasına ait bir bitki türüdür. Anavatanında doğal yetişme alanı oldukça geniş olup toprak kalitesinin iyi olmadığı arazilerde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Bitki fitokimyasallar bakımından oldukça zengin olup diyabetik karşıtı, antimikrobiyal, ateş düşürücü, ağrı...
Article
Full-text available
Amarant, Amaranthaceae familyasında yer alan tek yıllık bitkiler topluluğu olup tahıl, sebze, süs bitkisi, yem bitkisi veya yabancı ot olarak sınıflandırılmaktadır. Yenilebilir amarant türleri, kolay bir şekilde yetiştirilip hasat edilebilmesinden dolayı ucuz yolla tarımı yapılabilecek alternatif bir bitki grubu olarak önerilmektedir. Hem sebze hem...
Article
Full-text available
Manaz anavatanı kuzey Amerika kıtası özellikle Alaska, batı Kanada ve orta batı ABD olan odunsu bir bitki türüdür. Çalı veya küçük ağaç formuna sahip manaz bitkisi kışın yaprağını döker ve 12 m’ye kadar boylanabilir. Bitki farklı toprak ve asitlik değerlerine toleranslıdır ve aynı zamanda soğuğa çok dayanıklıdır. Anavatanında yıllardır bitkiden gıd...
Article
Full-text available
This study was conducted in Öğütçü and Ulubağ villages’ vineyards in Central County of Şanlıurfa province during the 2010 and 2011 years. In the study, it was intended to determine the first adult emergence, population fluctuation, the highest population periods, the latest adult flight, number of generations per year in nature and infestation rate...
Article
Full-text available
Electrophoretic enzyme profiles of “Sultani” grape cultivar (Vitis vinifera L.) grafted upon eight American rootstocks were determined using PAGE technique after application of salt (NaCl and Na2SO4) with or without boron (20 mg/kg). Analysis showed that the peroxidase and superoxide dismutase profiles were obtainable from the leaves collected 7 da...
Conference Paper
Full-text available
Yaklaşık olarak M.Ö. 3500 yıllarında Anadolu toprakları ile buluşan asma bitkisi, ekolojisi ile sağladığı mükemmel uyum sonucunda kökleri ile sıkıca tutunarak kalıcı olmuş ve bu toprakları anavatanı coğrafyalarından bir tanesi olarak literatüre geçirmiştir. Asma yetiştiriciliği olarak bilinen bağcılık, bu topraklarda yaşamış birçok toplumun uğraşı,...