• Home
  • Assoc. Prof. Murat İnce
Assoc. Prof. Murat İnce

Assoc. Prof. Murat İnce
Turkish Court of Accounts · Professional Developement Group

Phd

About

32
Publications
74,313
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
39
Citations
Citations since 2017
27 Research Items
38 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
Introduction
Murat İnce currently works at Turkish Court of Accounts. His current project is 'The Aporetic Relationship Between Justice and Law'. He has several articles on globalization, democratic theory, liberal market, liberalism, freedom, agonistic democracy, and etc.He is especialy interested in political philosophy, Hegelian thought, psychoanalytic theory and critical theory.

Publications

Publications (32)
Article
Full-text available
Modern agonistic politics is a late modern political movement of thought which derives from the constitutive and regulatory feature of power and conflict in-between (political) human relations -in a word it grounds on agon- and which persistently lays great stress on the possibility of a democratic co-existence in spite of this power and conflict f...
Article
Full-text available
As unique and sui generis organizations Supreme Audit Institutions (SAIs) are one of the most important key actors of modern democratic-political system. They must not be regarded simply as administrative or regularity-oriented extensions of the public management framework. If we don't want "the democratic representativeness" to be reduced to "a de...
Book
Full-text available
Özgürlük kadar yabanıl ve tekinsiz bir imgesellikle örülü pek az kavram ya da değer vardır. Birbiriyle köklü bir çelişki halinde olabilecek bir yığın değer ya da erek bu imgeselliğin etrafında ebedi bir tutarlılık görüntüsü altında birleşiverir. Özgürlüğü bu amorf ve ihatası güç imgesellikten kurtarmanın yegâne yolu, kendisini biteviye biçimlendire...
Book
Çağdaş agonistik politika, iktidar ve çatışmanın insanlar arası (siyasal) ilişkilerdeki kurucu ve düzenleyici niteliğinden hareket eden -yani agon’u esas alan- ve bu iktidar ve çatışma gerçeğine rağmen demokratik bir birlikte yaşam imkanının mevcudiyeti üzerinde ısrarla duran geç modern bir siyasal düşünce hareketidir. Demokrasiye yönelik ısrarlı v...
Article
Full-text available
Shedding light to developmental chances and guiding on the betterment of public finance management system has become one of the core aims of public auditing today. Doubtlessly, the most significant function of public auditing is to advance accountability and fiscal transparency in the public sector. In this respect, attaching importance to follow-u...
Article
Full-text available
The process of developing auditing standards specific to the public sector was a significant development that resulted in fundamental changes in public financial management and control systems around the world. This period began in 1977 with the publication of the Lima Declaration, which is regarded as the constitution of public sector auditing, an...
Preprint
Full-text available
Financial audit is an extremely popular type of audit that is being practiced all over the world, mostly in private sector auditing practices. The developments in the world of accounting and auditing in the last two decades have started to raise serious doubts about the reliability of financial statements all over the world, and searches for improv...
Conference Paper
Full-text available
Ülkemizde kamu sektörünün denetiminde Sayıştayın çok önemli bir rol ve işlevi bulunmaktadır. Türk kamu mali yönetim sisteminde gerçekleştirilen yapısal reformların sonucu olarak Sayıştay, Anayasa’da güvence altına alınan bağımsız statüsüyle harcama sonrası dış denetim yapmakla yetkilendirilmiş ve özellikle 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun yürürlüğe...
Book
Full-text available
İyi yönetişimin genelde kamu yönetimi özelde ise kamu denetim sistemleri üzerindeki kritik etkileri üzerinden hareketle kaleme alınan elinizdeki bu çalışma, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetimi anlayışının yerleşmesinde kamu sektörü denetiminin rol ve sorumluluklarına dair son derece önemli konuları okurlarla buluşturmayı amaçlamaktadır. Kon...
Chapter
Bu çalışma, mali denetim standartları dâhil olmak üzere genel olarak INTOSAI denetim standartlarının yüksek denetim kurumlarınca uygulanmasında karşılaşılan genel düzeydeki bazı sorun alanlarını ele almakta ve bu kapsamda INTOSAI camiası için faydalı olabilecek bazı çözüm önerileri ortaya koymaktadır. Toplam dört alt başlıktan oluşan çalışmamızda;...
Article
Full-text available
Concerns about corruption have prompted organizations such as Transparency International, the World Bank, and Freedom House to develop some key indicators using a variety of methods, as well as other equally important indicators. The construction of indexes, on the other hand, differs, posing concerns about the global corruption indices' implementa...
Book
Full-text available
Ethics, as one of the purest expressions of the effort to give value and meaning to the given reality of the material world, has been a philosophical endeavor that shapes the world of thought and action of people as subjects of social and political life since the earliest ages of history. Considering social and political life within the framework o...
Conference Paper
Full-text available
Today, public administration is conceptualized as an effective service device that centers efficiency and effectiveness with the contribution of the notions of social state or welfare state. This perspective characterizes the state administration as an instrumental mechanism that competently implements social demands, and conceives the ever-present...
Article
Full-text available
Bu çalışma, ekolojik düşüncenin güçlü simalarından biri olan Murray Bookchin’in toplumsal ekoloji kavrayışının eleştirel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Bookchin’in toplumsal ekoloji düşüncesi, modern krize yanıt olarak insan merkezli olmayan doğalcı yaşam tasavvurlarını yüceltiltme eğilimi sergileyen ekolojik hareketlerin keskin bir...
Conference Paper
Full-text available
With the enrichment of the function and effectiveness of the modern state in the historical process, we observe that the demands for accountability of public administration have become increasingly complex. The concept of “new public management”, which has become the new paradigm of today's public administration approach, stands out as a new accoun...
Chapter
Mali mevzuatımızın esasını stratejik planlama ve performans yönetimi ilkeleri oluşturmaktadır. Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış denetim fonksiyonu aslında bu ilkelerin tamamlayıcı bir parçası hüviyetindedir. Bu bölümde bu temel varsayımdan hareketle performans yönetimi ile Sayıştay denetimi arasındaki kritik ilişki üzerinde durularak kamu s...
Chapter
Full-text available
Lysander Spooner, an American political philosopher, essayist and anti-slavery, anarchist, legal theorist, and also an entrepreneur, is an influential nineteenth-century thinker who has emerged as a strong advocate of the labour movement with his sharp anti-authoritarian and individualist/utilitarian ideas. Spooner has dealt with a wide range of is...
Article
Full-text available
As a critical rhetoric term, accountability poses a per se signifier to describe the radical differences between traditional understanding of government and new public management. We observe that as the size and functions demanded from modern governments have expanded through time, the demands for the accountability of the governments have become i...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Füsun Üstel'in "Makbul Vatandaş'ın Peşinde, II. Meşrutiyet'ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi" adlı eserinin tanıtımı ve eleştirel bir değerlendirilmesine yer verilmektedir. Eserin ilk baskısı 2004 yılında, yedinci baskısı ise 2016 yılında yapılmıştır. Eser hakkındaki tanıtım ve değerlendirmeler, 2016 yılı baskısını esas almaktadır. 373 s...
Article
Full-text available
ekonomist ve siyaset bilimci F. A. Hayek’in daha çok toplum ve iktisat düşüncesi üzerinde durularak Hayekçi anlayışa yönelik eleştirel bir kavrayış geliştirilmeye çalışılmıştır. Hayek, “kurucu rasyonalizm” adını verdiği belirgin bir eğilime sert eleştiriler yönelterek liberal değer ya da kurumların “kendiliğindenliğine” vurgu yapan neo-klasik/pragm...
Conference Paper
Full-text available
Globalization is a phenomenon which covers a great variety of tendencies, and thus has a profound impact on political, economic, social and cultural life. The definition and functioning of the state has changed dramatically in the age of globalization. The ongoing process of globalization has introduced a range of new power-holders, such as multina...
Article
Full-text available
Bu çalışma, liberal düşüncenin temel unsurlarından biri olan piyasa ekonomisi kavrayışını ve onun özgürlükle olan zorunlu ilişkisini incelemeyi ve sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu inceleme/sorgulama, siyaset felsefesinin en önemli konularından biri olan özne-yapı sorunsalının liberal konumlandırılışına ilişkin bir analiz çerçevesi de sunmaktadır. Lib...
Article
Full-text available
Tabakalaşma, toplumsal yapı ve değişim mekanizmasının anlaşılmasında hayati öneme sahip olan sosyolojik bir gerçekliktir. Tabakalaşma ve eşitsizlik sorunsalının modern içeriklerine dair sorgulayıcı bir retorik geliştirmeyi amaç edinen bu çalışma, Karl Marx ve Max Weber’in tabakalaşma kuramlarından hareket eden betimsel bir analiz çerçevesi sunmakta...
Article
Full-text available
II. Dünya savaşı sonrası Fransız felsefesinin ve sosyolojisinin özne-yapı çelişkisi açısından taşıdığı kritik önemden hareket eden bu çalışma, düşünsel serüvenlerinin en verimli dönemlerini 1960'lı yıllar ve sonrasında geçirmiş bulunan üç Fransız düşünürün-Louis Althusser, Pierre Bourdieu ve Alain Touraine'in-özne-yapı kavrayışlarını incelemeyi ama...
Article
Full-text available
Bu çalışma modernliğin felsefi mirası üzerine kapsamlı fikirler geliştirmiş olan Fransız sosyolog Alain Touraine'in demokrasi anlayışını incelemeyi amaçlamaktadır. Demokrasi düşüncesi, Touraine'in kuramsal çalışmalarının merkezinde yer alır. Touraine, toplumbilimsel düşüncesini, Aydınlanma akımının iki temel felsefi mirası ve modernliğin kurucu bil...
Article
Full-text available
Hukuk devleti, kişiler için genel bir koruma mekanizmasının esası olan temel hakların güvence altına alınmasını, barışçıl hak arama yollarının açık tutulmasını amaçlar. Bu amaçlara ulaşılmasında pratik yasal mekanizmalar işlev görür. Tüm bu amaçların gerçekleşebilmesi, her şeyden önce devletin hukuka bağlılığını garanti edecek yol ve yöntemlerin ku...
Article
Full-text available
z: Modernlik başından beri yapısal olarak küreselleştirici olduğu kadar yerelleştirici de olan bir etkiyi beraberinde getirmiştir. Modernliğin yerelleştirici vasfının arketipik ilk örneği, bireyin tanrısal düzenlere kafa tutan özgürlük arayışında tezahür etmiştir. Yerelleştirici vasıf en tipik ve kurumsal görünümüne ise, milliyetçilik ideolojisinde...

Questions

Questions (2)
Question
Do you think COVID-19 pandemic would deepen the human’s tragic sense of life? And in relation to this, do you think the individualistic and instrumentalist philosophy of European culture marks its eventual end, bearing in mind that on the deprivation of “agony” and care for the “other” any culture could not survive?
The twentieth century has become the age of great tragedies, and it seems that the twenty-first century is not at all exempt from such a tragedy. Witnessing tragedy reveals two emotional states in a lethal contradiction with one another; apathy and attachment. In the first one, in the comfort of his own fictional self, the self is buried in an uncanniness, and in the second, he is drawn into a pathetic showdown accompanied by a deep agony. In the first, a pathos deprivation that triggers a hug with a blind passion to life characterizes the self, and in the second, the self is fermented by a pathetic confrontation within deep in the tragedy.
At a time when the extraordinary destructions of the first world war had not yet been witnessed and on the dates where European high intelligentsia was enjoying its most prolific periods, in 1912, Miguel de Unamuno, one of the most influential thinkers of Spain, declared that the reason was the enemy of life in his extraordinary book called “The Tragic Sense of Life”. He, in fact, stressed the vital role spiritual anxiety plays in driving man to live the fullest possible life.
It seems that Miguel had made a tragic prediction based on the inner reality of the human condition before the tragedy had a global appearance. What sort of affectional mood would you predict in the Covid crisis where the feeling of tragedy ever deepens day to day? Does Apathy point to the end of Western philosophy? Or is it an euphoric and ominous humming-up of the death instinct in the Lacanian sense?
Question
I am trying to sketch a new project aiming to question the problematic relationship between justice and law in philosophical/political terms. Many political theorists since the time of Plato have wrestled with the problem of whether justice is part of law or is simply a moral judgment about law. Many scholars on the subject has either concluded that justice is only a judgment about law or has offered no reason to support a conclusion that justice is somehow part of law. In my point of view, justice shouldn’t be conceived as an inherent component of the law, I am rather interested in the disconnection of law and justice to the extent that this disconnection bears the concept of politics itself both in positive and negative terms.
I believe that your intriguing answers and guidance will breed a very fruitful discussion.

Network

Cited By