Artur Bajerski

Artur Bajerski
Adam Mickiewicz University | UAM · Faculty of Socio-Economic Geography and Spatial Management

About

41
Publications
43,835
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
237
Citations

Publications

Publications (41)
Article
Full-text available
This article presents a case study of the operation of lower secondary schools in Poznań (the fifth largest city in Poland). It analyzes the determinants and consequences of a liberal approach to the school catchment system, which leads to the system's erosion. A liberal approach to the school catchment system, which makes the school choice more fl...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest omówienie głównych wątków dyskusji o anglo-amery-kańskiej dominacji w geografii, która od kilku lat prowadzona jest w zachodnich czasopismach geograficznych w ramach geografii krytycznej. Kolejno omówiono kwestie: (1) roli języka an-gielskiego, (2) funkcjonowania międzynarodowych czasopism geograficznych oraz (3) groźbę fragment...
Article
Full-text available
The aim of the article is to find out the location factors of non-public higher education institutions in Poland after 1989. The logistic regression was used to meet this goal. Five sets of variables were selected for the initial stage of analysis. These were: population of the town and its hinterland, distance to the nearest academic centre, educa...
Article
Full-text available
The majority of research to date on scientific communication in geography has concerned the English-language flow of scientific information in geographic circles, almost entirely ignoring the question of journals published in other languages. The aim of this article is to assess the contribution of French, German and Spanish journals to this flow....
Article
Współczesna geografia społeczna koncentruje się na badaniu procesów, które prowadzą do ubóstwa, powstawania nierówności społecznych oraz upadku systemów społeczno-ekonomicznych. Prace dotyczące tego zagadnienia skupiają się także na identyfikacji i analizie aktywności przestrzennych i społecznych człowieka w środowisku miejskim, co wiąże się z rozw...
Article
Z przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją przedstawiamy Państwu 50, jubileuszowy, numer naszego kwartalnika „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” przygotowywany przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Początki naszego czasopisma związane są z „Biuletynem”, który po...
Article
Full-text available
The main aim of the article is to investigate the spatial structure of international research on post-socialist cities. The analysis is based on data derived from the Scopus database (2001–2018) and includes issues such as the publication dynamics, structure of authors (with regard to cities and countries), main publishing ‘channels’, as well as ne...
Article
Full-text available
The social reception of economic development processes has been underrated in studies conducted so far. The scarcity of such analyses may be perceived as a problem especially in the case of CEE states, in which economic growth has often been accompanied by a deepening of the socioeconomic inequalities in the recent years. This article aims to ident...
Book
Full-text available
Dear All, We give into your hands our translated book - originally published two years ago in Poland. A couple of "western" publishing houses rejected our proposal, on the grounds that it will be not interesting enough for "western" scientists, since we discussed only Polish cases. Therefore, in the spirit of the decolonization of knowledge, We dec...
Article
A number of investigations have recently been devoted to the issues of inequalities in the international academic discourse. Hardly any of them concern, though, scholarly publishing practices and the actual utilization of the scientific output of non-Anglophone geographers, especially those from regions undergoing a neoliberal turn in the managemen...
Article
Full-text available
This article seeks to assess how the absorption of European the Union funds by the Polish voivodeships reflects two basic types of strategy in their allocation, i.e. the polarising and the equalising model. The analysis embraced 16 regional operational programmes (ROPs) between 2007-2013. The frame of reference adopted in the research was the centr...
Article
Full-text available
Abstrakt The chief goal of this article is to identify and interpret the perception of the closure of small village schools by five categories of persons: local authorities, school headmasters and teachers, parents of pupils, pupils themselves, and the remaining village residents. The article relies on the results of a qualitative research based p...
Book
Full-text available
Można stwierdzić, że każde miasto, różne w skali i funkcji, ma swoich „przyjezdnych”. Nie ma w tym nic dziwnego. Jednakże kiedy wahadło balansujące pomiędzy przyjezdnymi oraz mieszkańcami wychyla się zbyt mocno w kierunku tej pierwszej kategorii, wówczas może dochodzić do destabilizacji organizacji życia w mieście. Stąd wielu badaczy stawia sobie p...
Article
Full-text available
The aim of this article was to examine the relations of physical and human geography with selected disciplines of natural and exact sciences as well as social sciences. The results shows that: (1) the position of geography among other disciplines is relatively high, however the relative position of human geography in social sciences is higher than...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu oraz usystematyzowanie wyników prowadzonych w Wielkiej Brytanii prac badawczych poświęconych procesowi studentyfi-kacji. Studentyfikację zazwyczaj ujmuje się jako proces wieloaspektowych przemian miast akademickich, dokonujących się pod wpływem rosnącej i wysokiej liczby studentów. Po-nieważ przekształcenia t...
Article
Full-text available
W artykule podjęto próbę oceny, w jakim stopniu struktura wykorzystania środków unijnych w województwach Polski nawiązuje do dwóch podstawowych typów przestrzennej strategii alokacji funduszy UE, tj. modelu polaryzacyjnego lub wyrównawczego. Analizą objęto 16 regionalnych programów operacyjnych na lata 2007–2013. W badaniach przyjęto za płaszczyznę...
Book
Full-text available
Poznań - an attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union Introduction 10th anniversary of the enlargement of the European Union is not only a good opportunity to celebrate, but also to summarize and evaluate the impact of this momentous event and to review changes associated with it. These changes relate to variou...
Article
Full-text available
Zarys treści. Głównym celem artykułu jest wypracowanie klasyfikacji typologicznej sieci szkół podstawowych w gminach Polski. Na tej podstawie sformułowano uogólnienia dotyczące zróżnicowania sieci szkolnej w przestrzeni. Artykuł składa się z pięciu części. W pierwszej doko-nano przeglądu dotychczasowych analiz sieci szkół powszechnych w Polsce oraz...
Chapter
Full-text available
Where the brains are, where the brains move: education, skilled migration, and human capital in Poland 1 Abstract: The aim of the article is to study the process of human capital creation and concentration in Poland. The research procedure consists of analysis of selected aspects of the creation of human capital at two levels of learning (the lowes...
Article
The analysis focuses on two journals: Geografie (published by the Czech Geographical Society in Czech and English) and Moravian Geographical Reports (only in English). The analysis demonstrates that the scope of both journals is only regional, due to their relatively restricted range of authors and citations: the first periodical functions mainly w...
Article
One of the chief streams in critical geography in recent years has concerned the inequality noticeable when it comes to the pursuit of geography as a scientific discipline at the international level, as well as the effect on operations this inequality has. An article in this sphere, which gave rise to an animated discussion, was that by Italian geo...
Article
Full-text available
Decentralizacja przestrzenna szkolnictwa wyższego byta jednym z najważniejszych procesów przyczyniających się do upowszechnienia edukacji wyższej w krajach Europy Zachodniej w drugiej połowie XX w. W lokalizacji nowych uczelni na terenach pozbawionych instytucji szkolnictwa wyższego upatrywano narzędzia demokratyzacji tego szkolnictwa oraz polityki...
Article
Full-text available
Zarys treści. Celem artykułu jest analiza rankingu ośrodków geografii społeczno-eko-nomicznej Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science. W artykule omówiono: (1) rozkład liczby cytowań polskich geografów społeczno-ekonomicznych, (2) rankingi ośrod-ków geografii społeczno-ekonomicznej (na podstawie zarówno sumarycznej liczby cytowań, jak i...
Article
Full-text available
W artykule omówiono polskie badania zasięgów oddziaływania przestrzennego szkolnictwa wyższego. Uwagę skupiono na najczęściej prowadzonych analizach pochodzenia terytorialnego studentów. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części omówiono badania nad oddziaływaniem przestrzennym szkolnictwa wyższego w Polsce w ujęciu chronologicznym. W...
Article
The aim of the article was to analyse the ranking of the centres of human geography in Poland on the basis of citations in the base of the Web of Science. The issues discussed include: distribution of the number of citations of Polish human geographers, ranking of the centres of human geography on the basis of the total number of citations and the...
Article
The article describes the research on the range of spatial influence of higher education in Poland. The attention was focused on the analyses of students' territorial origins, which constituted the base for the majority of studies. The article consists of three parts. In the first part the history of the research on the range of spatial influence o...
Article
The aim of the article is to analyse the citations of Polish geographical journals indexed in the Scopus base. The investigation concerned five journals: "Annales Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B" ("Annales UMCS"), "Czasopismo Geograficzne", "Geographia Polonica", "Prace i Studia Geograficzne" and "Przegla̧ d Geograficzny". Articles used in the an...
Article
The aim of the article is to analyse changes in the proportion of persons with higher education in Polish towns in the years 1988-2002. It starts with a discussion on the role of the research on the education level of the population and the transformation in the education sector in Poland after 1989. Further, an analysis is presented on changes in...

Network

Cited By