• Home
  • Arnold Bernaciak
Arnold Bernaciak

Arnold Bernaciak
WSB University in Poznan

About

29
Publications
5,195
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
73
Citations

Publications

Publications (29)
Article
The aim of the research presented in this paper was to identify differences in environmental awareness among students of degree programmes in various fields of study. A research hypothesis was adopted stating that the field of science within which a given field of study is conducted influences students’ perception of environmental problems. Based o...
Chapter
Participatory budgeting in local government in Poland has a short, ten-year history. The first budgets were introduced by Polish cities in 2011 and 2012. Currently, they have been implemented by over 300 local governments. The issues of participatory budgeting are regulated to a limited extent by Polish law. Competences in this respect are entruste...
Article
Full-text available
Companies of the construction sector face a significant impact on the environment and people: consume massive amounts of natural resources, emit pollutants, and generate large amounts of waste, are a place of danger and accidents at work. It is well established that implementation of CSR principles can lead to several economic, social, and environm...
Article
Full-text available
In the context of sustainable and durable development postulates, local leadership and rural governance is a matter of particular importance. As a local leader, the commune mayor should have a vision of the commune's development and possess the ability to influence the citizens and involve them in the process of realizing that vision. Such a manner...
Article
Full-text available
Transport systems in cities must be constantly adjusted to accommodate the ongoing changes in the environment. Apart from life quality expectations, civilizational growth requires also meeting certain requirements in terms of safety and environmental protection. The aim of this study is to determine the extent of the implementation of the postulate...
Article
Full-text available
The purpose of the article is to present differentiations in participatory budgeting between Polish communes located in the western, central and eastern part of the country and to discuss the factors that trigger it. We took into account features such as the size of budgets, voter turnout, the total number of selected projects and the number of pro...
Article
Full-text available
Participatory budgeting has become a vital tool in making urban spatial planning more community oriented. Examination of how participatory budgeting has evolved is a pertinent subject in theoretical research and in practical applications. Projects proposed by local communities improve the quality of life in cities and enhance benefits offered by pu...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest identyfikacja podejścia włodarzy miast województwa wielkopolskiego do partycypacji obywatelskiej w procesach zarządzania publicznego. Podjęta zostaje próba określenia zależności pomiędzy identyfikowanym rodzajem przywództwa (transformacyjne, transakcyjne) a deklarowanym podejściem prezydentów i burmistrzów miast do kwestii party...
Article
Full-text available
The historical, economic and legal conditions of the Polish energy supply system differ from other European countries. The share of renewable energy sources in the overall energy balance is still limited. The main purpose of this study is to investigate whether it is possible to meet the energy needs of the basic unit of the territorial organizatio...
Article
The variety of tasks carried out by mayors and presidents of cities was the reason to use the multidimensional concept of leadership developed by Avolio and Bass. The purpose of this article is firstly identification of the leadership styles used by mayors from Wielkopolska and secondly the examination of the relationship between used style and pos...
Article
Full-text available
The phenomenon of participatory budgeting in Polish cities shows growing awareness of citizens’ role in local development. Participatory budgeting is a tool of partial empowerment of residents through local budgetary policy. A social energy released by initiatives and proposed projects allows for implementation of relevant activities that from the...
Article
Full-text available
przewodzenia wielkopolskich burmistrzów-z wykorzystaniem kwestionariusza MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) | 93-108 Różnorodność zadań przypisanych do funkcji burmistrza i prezydentów miast stała się podstawą do oparcia badań na wielowymiarowej koncepcji przywództwa, opracowanej przez B.J. Avolio i B.M. Bassa. Celem niniejszego artykułu je...
Article
Full-text available
Regionalne instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) są podmiotami komercyjnymi stanowiącymi element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten podlega szeregowi regulacji prawnych oraz założeń strategicznych formułowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym. Usługi świadczone przez RIPOK-i są zróżnicowane zarówno po...
Article
Full-text available
The article summarizes the diagnosis of the impact of socioeconomic factors on the rate of removal of asbestos in Poland. It presents the basic statistics on the rate of accumulation and removal of asbestos from the territory of the country and an attempt to identify the causes of common patterns in this area. It presents the most important informa...
Article
Full-text available
W artykule dokonano skróconej diagnozy w zakresie wpływu czynników społeczno-gospodarczych na tempo usuwania azbestu w Polsce. Zaprezentowano podstawowe dane statystyczne dotyczące nagromadzenia i tempa usuwania azbestu z terytorium kraju oraz podjęto próbę wskazania przyczyn występujących prawidłowości w tym zakresie. [The article summarizes the...
Article
Full-text available
Municipalities according to existing environmental law ought to have regularly updated local environmental protection programs. Part of the municipalities in Poland, unfortunately, does not comply this requirement. In a changing and contrasting climate with increasing frequency of rainfall absence periods, the problems related to small water retent...
Book
Full-text available
Publikacja przedstawia najważniejsze elementy struktury Unii Europejskiej, zasady jej funkcjonowania, proces integracji obejmujący zarówno sferę społeczną, jak i gospodarczą oraz efekty osiągnięte po ponad 70 latach od powstania pierwszej Wspólnoty. Uwzględniono regulacje dotyczące bieżącego okresu finansowania 2014–2020 w zakresie najważniejszych...
Article
Full-text available
Streszczenie: W artykule podjęto próbę identyfi kacji i oceny negatywnych oddziały-wań działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze w gminach aglomeracji poznańskiej. Punktem wyjścia do podjętych rozważań jest koncepcja świadczeń ekosystemów, których jakość i ilość pod wpływem presji zostaje ograniczona. Na wstępie przedstawiono stan badań...
Article
Full-text available
The natural environment is one of the factors of development activities location. The quality and availability of natural values influences bid prices of flats. The availability of ecosystems of special qualities such as rarity and uniqueness is not a desirable feature for potential buyers. This is due to conservation restrictions, and thus the lim...
Article
Full-text available
STRESZCZENIE: Do określenia wartości drzew na terenach zurbanizowanych są stosowane różnorodne metody. W związku z odmienną metodyką, uzyskiwane wyniki są często trudne do porównania. Powoduje to liczne trud-ności, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. W artykule podejmowana jest próba porównania wyników wyceny wartości drzew uzyskany...
Book
The spatial dimension in current economic research is becoming more and more popular. European researchers revolve especially around regions as a subject of investigation. There are two main causes of this phenomenon. On the one side – the policy of the European Union is focused on the regional level. Regional and cohesion policies were major instr...
Article
Full-text available
Economic growth may have negative impacts on social as well as environmental goals of society, as well as long-term economic growth. On the other hand, economic growth may create sources for environmental protection. The Kuznets curve presents the relation between economic growth and environmental pressure. In this article, the issue is addressed w...
Article
Full-text available
ZMIANA WARTOŚCI ŚWIADCZEŃ EKOSYSTEMÓW JEZIORNYCH POMORZA ŚRODKOWEGO POD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI STRESZCZENIE: Działalność człowieka wywołuje negatywne zmiany w ekosystemach, ujawniające się w zmniejszonej ilości i obniżonej jakości dostarczanych świadczeń. Dotychczasowe badania w tym zakresie pokazują, że zmiany wartości ekosystemów, ujawniają się w...
Article
Full-text available
Improving the relationship economy-environment is one of the important objectives of sustainable development. The changes within economy-environment system depend on many factors. One of them is welfare-the Environmental Kuznets Curve shows the relations between income growth and environmental pressure. But equally important factor seems to be civi...

Network

Cited By