• Home
  • Arkadiusz Jan Derkacz
Arkadiusz Jan Derkacz

Arkadiusz Jan Derkacz
Calisia University · Department of Social Sciences

PhD, Economist
Study of socio-economic determinants of property rights on the real estate market in the light of institutional economic

About

46
Publications
4,350
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
34
Citations
Citations since 2017
44 Research Items
34 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction
Arkadiusz Jan Derkacz currently adjunct profesor at Calisia University and economics expert at National Bank of Poland. Currently does research in Real Estate Market, New Institutional Economic and Economics Policy.
Additional affiliations
November 2019 - January 2023
National Bank of Poland
Position
  • Economic Expert
October 2018 - September 2021
Społeczna Akademia Nauk
Position
  • Researcher
October 2015 - June 2019
Polish-Japan
Position
  • Lecturer
Education
September 2010 - July 2015
SGH Warsaw School of Economics
Field of study
  • Economic

Publications

Publications (46)
Article
The main purpose of the research is to identify differences in the factors determining changes in the return on capital (ROE) of transport and warehouse enterprises in individual voivodeships in Poland. The research used the ROE decomposition method which was justified by mathematical aspects. It paid attention on the decomposition of relative diff...
Preprint
Full-text available
Jest to próba zdefiniowania teorii kształtowania się cen mieszkań bazująca na ilościowej i zasobowej teorii podaży pieniądza. Zachęcam do dyskusji i merytorycznej krytyki.
Article
Full-text available
Purpose: The main purpose of the paper is to indicate the structure of a rented apartments during the COVID-19 pandemic in a group of 6 largest cities in Poland. The question was furthermore raised: has there been a change match supply and demand in the rental segment during this period? Design/Methodology/Approach: The research used one of the sta...
Article
Full-text available
Although consumption is one of the most important elements of any economy, including those that are developing, excessive consumerism is becoming increasingly common today, often resulting in the phenomenon of food waste. Food waste is a multi-aspect issue. It is a topical problem of varying nature and intensity, particularly for the environment, t...
Book
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Koniunktura-gospodarcza-4Q2020.pdf
Article
Full-text available
This study answers two main questions. What are the South African fiscal, export, and investment multipliers? Is obtaining the impact of autonomous expenditure on gross valueadded growth rate possible? In answering these questions, we use the principle of aggregate demand and data spanning 1992 to 2019. The results suggest that autonomous expenditu...
Article
Full-text available
The presented research has been embedded in a dynamically developing circular economy. Nowadays, it is more and more often referred to as an alternative economy model to the linear economy model. The principal aim of the research is to develop a general concept of business process measures. It was built on five key principles. They are (1) the prin...
Article
In recent months, many economic studies have emerged in the economic slowdown during the COVID-19 pandemic. Economists have analysed a great many socio-economic phenomena,from the slowdown in GDP dynamics tochanges in consumer behaviour. There is a research gap that the research presented here aims to fill. Itfocuses on the issue of changes in fisc...
Article
Full-text available
Background and research aims Since scholarly texts on management have been criticised as being no longer effective in communicating today's changing sociocultural, disciplinary, and practical contexts, my purpose in this paper is to conceptualise the identity options management authors can assume to communicate disciplinary knowledge and beliefs....
Article
Full-text available
Mechanizm mnożników wydatków autonomicznych we współczesnej ekonomii jest jednym z ważniejszych zagadnień. Przyczyną tego jest fakt, iż ujawnia on o ile zmienia się PKB na skutek zmian wydatków autonomicznych. W tym kontekście głównym celem pracy jest próba rewizji metody szacowania mnożników fiskalnego, inwestycyjnego i eksportowego. Ponadto autor...
Book
Full-text available
Praca dyplomowa-3, 2, 1, start Arkadiusz J. Derkacz Okładka i korekta tekstu: Ewelina Derkacz Publikacja została zrealizowana z prywatnych nakładów wydawcy. Seria wydawnicza składa się z publikacji książkowej oraz publikacji elektronicznej (ebook).
Article
Full-text available
The paper presents the results of empirical studies of the energy sector in Poland in the period 2005–2020. The main research problem was the impact of gross savings of changes in gross investment levels in this sector. To this end, we used a formula determining the value of private investments from the theory of the economic dynamism of M. Kalecki...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic has caused a significant slowdown in the development of almost all economies in the world. In this context, the main goal of this research is to try to present changes in the value of fiscal, investment and export multipliers as a result of the COVID-19 pandemic. The research was conducted in selected European Union countries....
Research Proposal
Full-text available
Opracowanie to zawiera ogólną prezentację projektu badawczego, który dotyczy koncepcji instrumentu fiskalnego pod roboczą nazwą "Gwarantowane Obligacje Przedsiębiorstw Polskich". Koncepcja ta jest próbą rozwiązania dylematu w obszarze polityki gospodarczej w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego wirusem COVID-19. Instrument ten ma na celu ro...
Article
Full-text available
The paper aims to answer two main questions. Is it possible to calculate and analyze fiscal, investment and export multipliers in the short term? The classic approach is mainly based on the input-output balances, which are most often published every 5 years. Is it possible to determine the impact of autonomous expenditure on the growth rate of gros...
Book
Full-text available
Nowa Ekonomia Instytucjonalna jest nurtem nauk ekonomicznych, kładącym istotny akcent na analizę zjawisk społeczno-gospodarczych, w centrum których znajduje się działający człowiek. Taką oto specyfikę można dostrzec już w początkach tego nurtu, który datuje się na pierwsze dekady XX wieku. Kolejni naukowcy, ekonomiści i socjologowie, tj. Thorstein...
Data
Prezentacja danych źródłowych do Raportu "Koniunktura gospodarcza województwa łódzkiego. I półrocze 2020. Raport Statystyczny Społecznej Akademii Nauk nr 1(2020)
Book
Full-text available
Rok 2020 przyniósł nam całkowicie niespodziewaną sytuację zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19. Wprowadzane sankcje sanitarne, uzasadnione czynnikami medycznymi, stały się główną przyczyną pojawienia się spowolnienia gospodarczego. Zjawisko to dotknęło niemalże wszystkie gospodarki światowe, w tym także gospodarkę polską. Spowolnienie gos...
Data
Statistical data and results of research and analysis. Refers to the publication "Fiscal, Investment and Export Multipliers and the COVID-19 Pandemic Slowdowns Uncertainty Factor in the First Quarter of 2020".
Article
Full-text available
Modern companies, operating in a dynamically changing environment, are subject to the permanent determinism of the institution. On the other hand, companies are more and more often perceived as complex networks of interpersonal relations in often dispersed organizational structures. Relationships seem to play the role of a link between human activi...
Article
Full-text available
Background. The issue of economic growth is still an important area of economic research. This topic is crucial for the economic sciences as well as for economic policy practice. Let this statement be the most important assumption in this arti­cle. Everything that happens in the economy concerns socio-economic phenomena. The main scientific problem...
Preprint
Full-text available
Artykuł jest próbą odniesienia najważniejszych zagadnień ekonomii M. Kaleckiego do nurtu nowej ekonomii instytucjonalnej. Analizie poddane zostały: stopa akumulacji produkcyjnej M. Kaleckiego oraz ekonomia kosztów transakcyjnych. Głównym problemem naukowym były pytania. W jaki sposób koszty transakcyjne wpływają na poziom efektywności akumulacji pr...
Article
Full-text available
Objective: General concept of neo-institutional measurements of business processes is an approach developed by the author, which fits in with the practical search for appropriate methods and tools that would optimize effectiveness and efficiency of business process management. The objective of the following discussion is to prove the thesis that ef...
Preprint
Full-text available
This article analyses the phenomenon of the tourism market in Poland and Montenegro in relation to the level of determinants of selected factors that may have the greatest impact on it and depending on different resource aspects of both countries. Tourism is considered to be of great importance for the development of the economy in literature, but...
Research Proposal
Scientific Problem: What are the causes of different ways of organizing and executing transactions within the company boundaries? The research project is being implemented in the context of research into the neo-institutional management of the economy. The main objective of the study is to attempt to create an institutional matrix that will present...
Data
Working scheme of institutional determinism on the level of transaction costs of transactions within the company
Data
Working scheme of institutional determinism of contracting person's activity
Preprint
Full-text available
Współczesne firmy, działając w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, ulegają permanentnemu determinizmowi instytucji. Firmy zaś są coraz częściej postrzegane jako złożone sieci relacji międzyludzkich w rozproszonych często strukturach organizacyjnych. Relacje natomiast wydają się pełnić funkcję spinającą działania realizowane przez człowieka. Ten...
Article
Full-text available
W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę zbadania możliwości znalezienia optymalnej ścieżki działań operacyjnych w przedsiębiorstwie. Głównym celem zaś jest przedstawienie autorskiej koncepcji neoinstytucjonalnych mierników procesów biznesowych, które stanowią fundament do efektywnego zarządzania procesami zachodzącymi w granicach przedsiębiorst...
Article
Full-text available
The general concept of a neo-institutional causal sphere was developed in response to the question about what company management, understood as practice, is from the perspective of dynamic changes taking place in a broadly defined coherent causal sphere. A critical analysis of the literature on new institutional economics, psychology, and sociology...
Article
Full-text available
How should we understand economic policy in the modern dynamic world? This is the main question that the author tries to answer in this article. The author's considerations and the analysis of literature in the field of new institutional economics, economic policy, sociology, psychology and philosophy became the foundation for creating a general co...
Presentation
Full-text available
Prezentacja do wykładów z zarządzania projektami biznesowymi.
Presentation
Full-text available
Materiały do przedmiotu zarządzanie procesami biznesowymi
Presentation
Full-text available
Prezentacja do wykładów z inżynierii procesów biznesowych.
Presentation
Full-text available
Materiały do przedmiotu "Decyzje menedżerskie". Wykład 1
Presentation
Full-text available
Materiały do wykładów z ekonomiki przedsiębiorstw
Book
Full-text available
The activities of the Contractual States, was revealed, inter alia, in the manufacture and supply of public goods, which are determined by social needs, is often regard as an element of the modern State. Although the practice of economic policy is strongly connected with aspects of the budgetary expenditures and often it is put in the shadow of the...
Preprint
W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę zbadania możliwości znalezienia optymalnej ścieżki działań operacyjnych w przedsiębiorstwie. Proces analizy zwiększania efektywności procesów gospodarczych, do czego ma prowadzić powyższa ścieżka, był rozpatrywany po przez pryzmat szerokiego wachlarza determinantów, skupiając się głównie na neoinstytucjon...
Article
Full-text available
W artykule tym autorzy postawili sobie za cel przedstawienie modelu privatesourcingu w kontekście efektywności realizacji zadań publicznych. Jest to druga prezentacja tego modelu. Privatesourcing jest innowacyjnym modelem zarządzania projektami bazującym na globalnym sourcingu oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. Model privatesourcingu powstał...
Presentation
Full-text available
Materiały do przedmiotu inżynieria procesów biznesowych.

Questions

Questions (6)
Question
I am looking for a Partner for a joint research project in the real estate market. The main research problem: socio-economic determinants of property rights in the real estate market. The research is to be based on institutional economics. I would like to narrow down the real estate market to the housing market. I would like to expand my research area beyond Poland. The best would be countries where the real estate market is also at a development stage.
I encourage you to contact: arkadiusz@derkacz.us
Question
For several months I have been working on the issue of aggregate demand leakages. I conduct my research in the context of the theory of dynamics of economic growth and the theory of total demand by M. Kalecki. I decided to open a research project (https://www.researchgate.net/project/Leaks-of-Aggregate-Demand-in-a-Capitalist-Economy).
I would like to invite economists who are interested in this subject to the project. The main research problem is the impact of changes in the value of the fiscal, investment and export multipliers on the dynamics of changes in gross value added in the capitalist economy. I am interested in establishing cooperation with several economists from outside Poland. I would like this project to be international and inter-university.
Question
On behalf of my student, I am asking for participation in the survey.
"I am a student of the Social Sciences Academy. As part of the diploma seminar, I undertook a study on the attractiveness of Polish restaurants in the context of the modern culinary trend, which is the seasonality of food products. Therefore, I am looking for information that will be very valuable to justify my thesis. I am convinced that you also have this knowledge and experience. That is why I ask you to complete the anonymous survey below, which help me in completing my thesis. Thank you."
W imieniu mojej studentki proszę o udział w ankiecie.
" Jestem studentką Społecznej Akademii Nauk. W ramach seminarium dyplomowego podjęłam się opracowania dotyczącego atrakcyjności polskich restauracji w kontekście współczesnego trendu kulinarnego, którym jest sezonowość produktów spożywczych. W związku z tym poszukuję informacji, które będą bardzo wartościowe dla uzasadnienia stawianej przeze mnie tezy. Jestem przekonana, że wiedzę tą oraz doświadczenie posiadacie także i Państwo. Dlatego serdecznie proszę o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety, przez co, w sposób bardzo istotny, pomożecie mi Państwo w realizacji mojej pracy dyplomowej. Za poświęcony czas z góry serdecznie dziękuję."
Question
Dear Scientists and Researchers
I would like to discuss some proposals for discussion. On April 17, 2020, we will be celebrating the 50th anniversary of the death of prof. Michał Kalecki. He was one of the most eminent world-class economists who came from Poland. He was born in Łódź. The concept appeared to organize an anniversary conference on Kalecki's economic thought. What do you think about this idea? Would you like to participate in such a conference? Would you like to publish short articles about Michał Kalecki and his economics? The first idea is to organize a scientific conference on 17.04.2020 in Łódź in Poland. The organizer can be the National Bank of Poland, the Marshal's Office of the Łódź Voivodeship and the "Ambitna Polska" Foundation. I am curious about your opinion. I encourage discussion.
Question
Hello
My name is Arkadiusz Derkacz.
I am looking for interested scientists from outside Poland who are interested in researching transactions carried out in the company in the context of the new institutional economics. I would like to jointly define the institutional matrix for human activity in the company. Scientific foundations are mainly based on O.E. Williamson transaction concept.
Question
For some time now I have been thinking about economic policy in the context of the new institutional economic. There are still new questions.
Should economic policy be treated as a cooperative activity of a two-module entity (public entity and society), aimed at increasing the value of the state?
Should economic policy be implemented as a result of subjective social intention, which should be expressed in the form of a common social and economic goal?
Should the activities of economic policy entities be implemented under the influence of the essential and subtractive institutions of the coherent causal sphere?

Network

Cited By