Andries de Jong

Andries de Jong
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

About

88
Publications
4,534
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
197
Citations
Introduction
Andries de Jong currently works at PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. Andries does research in(regional) demographic forecasts and housing. His main current project is 'PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose'.

Publications

Publications (88)
Article
Full-text available
In september 2019 is voor de zevende keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Om deze prognose te kunnen maken zijn veronderstellingen opgesteld over de regionale variatie in geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Daarnaast vormen verhuizingen een belangrijke component voor de gemeentelijke bevolkingsontwikkeli...
Article
Full-text available
In september 2019 is voor de zevende keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In deze prognose spelen veronderstellingen over de woningbouw een belangrijke rol. Dit artikel gaat in op de totstandkoming van deze woningbouwveronderstellingen. Op nationaal niveau vormen de toekomstige huishoudensgroei volgens de CBS Hu...
Article
Full-text available
Het aantal inwoners van Nederland zal tot 2035 naar verwachting toenemen tot 18,3 miljoen, een toename van 1 miljoen vergeleken met 2018. Volgens de nieuwe PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 wordt het grootste deel van deze bevolkingsgroei verwacht in de grote en middelgrote steden. Diverse randgemeenten rondom de grote...
Article
Full-text available
In dit artikel wordt de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016–2040, die in september 2016 is gepubliceerd, gemonitord. Aangezien de regionale prognose consistent is met de nationale CBS Bevolkingsprognose en nationale CBS Huishoudensprognose zijn deze ook meegenomen bij de monitoring. De waargenomen en de geprognosticeerde aanta...
Book
Full-text available
In deze publicatie staat de ‘levensloop’ van huishoudens centraal: de processen die mensen in hun leven doorlopen en die effect hebben op het ontstaan, het ontbinden en het verande-ren (van omvang en type) van de huishoudens. In dit kader wordt gekeken naar het uit huis gaan van kinderen, het gaan samenwonen met een partner, het krijgen van kindere...
Book
Full-text available
De westerse wereld is gestaag aan het vergrijzen, waardoor het geven van informele zorg (zoals mantelzorg) in de toekomst een steeds belangrijker maatschappelijk probleem wordt. Om deze uitdaging in beeld te brengen, is de maatstaf Oldest Old Support Ratio (OOSR) ontwikkeld: het aantal mensen in de leeftijdsklasse 50 tot 75 gedeeld door het aantal...
Article
Full-text available
Dit artikel brengt de onzekerheidsmarges rond de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS in beeld en beschrijft kort welke methode daarvoor is gebruikt. Bij de regionale prognose van 2016 zijn voor het eerst onzekerheidsintervallen rond de prognosecijfers gepubliceerd. Om de onzekerheidsintervallen te kunnen schatten is een nieuwe...
Technical Report
Full-text available
In oktober 2016 publiceerden het PBL en het CBS de zesde editie van de regionale prognose. Bij deze prognose zijn voor het eerst onzekerheidsintervallen rond de prognosecijfers gepubliceerd. Voor elke regio worden daarbij de onder- en bovengrens van de 67%-onzekerheids-intervallen bij verschillende uitkomsten weergegeven. In deze publicatie wordt d...
Technical Report
Full-text available
Deze publicatie bevat een analyse van enerzijds de trefzekerheid en anderzijds de stabiliteit wat betreft de voorspelde bevolkingsgroei van de reeks van regionale bevolkingsprognoses van het PBL en het CBS. Voor de analyse van de trefzekerheid van de regionale prognose is voor vijf edities de voorspelde bevolkingsgroei tussen het startjaar van de...
Article
Full-text available
In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In deze prognose spelen veronderstellingen over de woningbouw een belangrijke rol. In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming van de woningbouwveronderstellingen. De woningbouw speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de b...
Article
Full-text available
In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Vruchtbaarheidsveronderstellingen op regionaal niveau vormen een belangrijk onderdeel van deze prognose. In dit artikel worden aan de hand van regressieanalyses verschillen in de gemeentelijke vruchtbaarheid onderzocht, aan de hand van de i...
Article
Full-text available
Regionaal is bevolkingsgroei geen vanzelfsprekendheid meer. Ook de bevolkingssamenstelling en de trends hierin zijn verre van eenduidig. In dit artikel wordt geïllustreerd hoe met uiteenlopende demografische trends in 3 typen gemeenten – grote steden, groeikernen en perifere (krimp) gemeenten –ruimtelijke opgaven zich op lokaal schaalniveau openbar...
Technical Report
Full-text available
In Nederland wonen op dit moment zo’n 17 miljoen mensen. Tot 2030 blijft de bevolking doorgroeien. Na 2030 is het onzeker of de groei doorzet. Migratie maakt het verschil. In 2050 wonen in het scenario Hoog in Nederland 19,2 miljoen mensen. In scenario Laag krimpt de bevolking na 2030. Volgens dat scenario heeft Nederland in 2050 ongeveer een half...
Book
Full-text available
In Nederland wonen op dit moment zo’n 17 miljoen mensen. Tot 2030 blijft de bevolking doorgroeien. Na 2030 is het onzeker of de groei doorzet. Migratie maakt het verschil. In 2050 wonen in het scenario Hoog in Nederland 19,2 miljoen mensen. In scenario Laag krimpt de bevolking na 2030. Volgens dat scenario heeft Nederland in 2050 ongeveer een half...
Article
Full-text available
De grote steden staan in het centrum van de belangstelling. In het beleid komt dit tot uitdrukking in de ‘Agenda Stad’ waarmee het kabinet het economisch belang van de grote steden verder wil versterken. Bloei en neergang van steden komt tot uitdrukking in bevolkingsontwikkelingen. Hoe waren die bevolkingsontwikkelingen in de grote steden enkele de...
Chapter
Full-text available
The size and shape of the labour force is determined by a combination of demographic trends within the working-age population and trends in labour force participation. The EU labour force expanded steadily over the second half of the last century and, beneath this rising trend, there were some impressive changes in participation. Looking ahead, in...
Article
Full-text available
De woningmarkt zal in de toekomst steeds sterker getekend worden door demografische trends die regionaal verschillen. Zo zul je, sturend op de waardeontwikkeling en de kwaliteit van de woningvoorraad, in de ene regio de woningvoorraad te saneren en in de andere regio te verruimen.
Book
Full-text available
In welke regio’s gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? Wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? En waar slaat de vergrijzing het sterkst toe? Het PBL brengt in een boekje met 24 infographics de ontwikkeling van de bevolking in steden, randgemeenten en platteland in het verleden, heden en de toekomst in beeld....
Article
Full-text available
Huren of kopen? Een kwestie van gezin, baan, gezondheid en geld De meeste huiseigenaren willen bij verhuizing kopen en de meeste huurders willen blijven huren. Maar er zijn ook overstappers: kopers die willen huren en vooral huurders die willen kopen. Dat is interessant voor een overheid die eigenwoningbezit wil stimuleren. Wie zijn die kopers die...
Article
Full-text available
De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. Het inwonertal van Nederland blijft de komende decennia toenemen. Vooral in de Randstad is de bevolkingsgroei nog sterk, maar aan de randen van Nederland gaat het inwonertal in diverse regio’...
Article
Full-text available
In de afgelopen decennia steeg de omvang van de Europese bevolking continu, maar voor de toekomst is voortgaande groei onzeker. Dit blijkt uit de uitkomsten van vier beleidsscenario's, waarin de effecten van economische groei en milieuproblematiek op de bevolkingsgroei, naast type beleid zijn doorgerekend. Krimp wordt een belangrijk fenomeen, op na...
Article
Full-text available
In dit artikel wordt onderzocht of starters en huurders die willen verhuizen, een woning willen kopen of huren en welke factoren daarop van invloed zijn. Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland 2009. Twee derde van de huurders is van plan opnieuw te gaan huren. De gezinsfase speelt bij de verhuisgeneigde huurders ee...
Article
Full-text available
The regional population and household projections for 2011 to 2040 presents future developments in the population and number of households per municipality in the Netherlands. This article discusses five important future developments. First of all, the population of the Netherlands will continue to grow over the next 15 years. Growth will be parti...
Article
Full-text available
Het PBL en het CBS hebben in 2011 voor de vierde keer de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose met het model PEARL uitgebracht. In deze prognose spelen veronderstellingen over de gemeentelijke sterfte een belangrijke rol. In dit kader is een analyse uitgevoerd naar de verklaring van gemeentelijke verschillen in de levensverwachting aan de ha...
Article
Full-text available
De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. In dit artikel wordt ingegaan op vijf belangrijke toekomstige ontwikkelingen. Het inwonertal van Nederland zal de komende vijftien jaar blijven toenemen. Vooral in de Randstad zal de bevolkin...
Article
Full-text available
In dit artikel wordt op basis van het Woon Onderzoek Nederland 2009 gekeken naar de mate waarin huizenbezit-ters met verhuisplannen een huurwoning verkiezen boven een koopwoning. Hoewel veruit de meeste eigenaar-bewo-ners op zoek zijn naar een koopwoning wil toch 16 procent een huurwoning. Dit percentage ligt nog veel hoger onder eenpersoonshuishou...
Article
Full-text available
Veronderstellingen over vruchtbaarheid op regionaal niveau worden gedaan door het PBL en het CBS. Demo-grafische, culturele, sociaaleconomische en woningmarkt-variabelen spelen een belangrijke rol bij de verklaring van regionale verschillen in vruchtbaarheid. Voor de woning-marktvariabelen geldt dat zowel het aandeel eengezins-woningen als de uitbr...
Article
Full-text available
In 2006 hebben het RPB en het CBS voor het eerst een regionale demografische prognose uitgebracht. Deze prog-nose, met behulp van het model PEARL, geeft een beeld van regionale ontwikkelingen in de bevolking, allochtonen en huishoudens in de periode tot 2025. In 2008 is de actualisering van deze prognose gepresenteerd. In de prognose vormt de schat...
Article
Full-text available
In 2008 hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS voor de tweede keer de regionale bevolkings-en huishoudensprognose uitgebracht. Deze prognose, met behulp van het model PEARL, geeft een beeld van regio-nale demografische ontwikkelingen in de periode van 2007 tot 2025. Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten op het niveau van...
Article
Full-text available
In juli 2008 is de actualisering van de regionale prognose met het model PEARL door het Bureau van de Leefomgeving en het CBS gepubliceerd. De prognose van het aantal huis-houdens komt tot stand via de prognose van de bevolking naar huishoudenspositie. In dit artikel wordt ingegaan op de methodologie van dit onderdeel van de regionale prognose. Tev...
Article
Full-text available
In juli 2008 is de actualisering van de regionale prognose met het model PEARL door het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS gepubliceerd. Hierin komt de prognose van het aantal huishoudens tot stand door het modelleren van processen in de levensloop. Dit artikel geeft een beeld van vier belangrijke processen, te weten: het uit huis gaan, het...
Article
Full-text available
Voor het beleid wordt de lange termijn steeds belangrijker. De prognosehorizon van de vier bestaande langetermijn-scenario's, die loopt tot 2040/2050, is voor sommige beleids-vraagstukken eigenlijk te kort. Om deze reden zijn in dit arti-kel de vier scenario's wat betreft de demografische toekomst doorgetrokken tot 2100. De marges van de verschille...
Book
Full-text available
De komende twintig jaar neemt het aantal alleenstaanden naar verwachting met 800.000 toe tot 3,3 miljoen. Die toename doet zich in vrijwel alle gemeenten voor. Op dit moment wonen alleenstaanden vooral in de grote steden; meer dan 40 procent van alle huishoudens in de grote stad bestaat uit alleenstaanden. In 2025 zullen echter ook verschillende ra...
Book
Full-text available
In Noord-Nederland, Flevoland en Zeeland verlaten kinderen eerder het ouderlijk huis dan in de rest van Nederland. Dit komt doordat het voor jongeren in deze perifere gebieden lastiger is om op korte afstand hoger onderwijs te volgen of een baan te vinden. In Noord-Brabant wachten jongeren het langst met het uit huis gaan. Het verschil met de buurp...
Article
Full-text available
In 2006 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst een regionale de-mografische prognose uitgebracht. Deze prognose geeft een beeld van regionale ontwikkelingen rond de bevolking en allochtonen in de periode 2005-2025. In dit artikel wordt ingegaan op diverse uitkomsten op provincieniveau.
Book
Full-text available
De komende twintig jaar neemt het aantal inwoners van Nederland met 600 duizend toe tot 16,9 miljoen. De groei zal vooral plaatsvinden in Noord- en Zuid-Holland en in Flevoland. De huidige afname van het aantal inwoners in Limburg zal doorzetten. Het aandeel allochtonen in de grote steden zal de komende jaren niet verder toenemen. Wel zal dit aande...
Article
Full-text available
The Netherlands has a rather long history of developing models in the field of regional forecasts. Among othter things, these forecasts are used as an instrument for planning of house-building. In 2004 Statistics Netherlands and the Spatial Planning Bureau started with the development of a new model, called PEARL (which stands for 'Population Extra...
Article
Full-text available
In de nieuwe bevolkingsprognose is de sterfteprognose voor het eerst gemodelleerd aan de hand van het onder-scheid in de sterfte naar doodsoorzaken. In de vorige prog-nose is gebruik gemaakt van een verklarend model voor de levensverwachting. Door uit te gaan van doodsoorza-ken, kunnen effecten van onderliggende factoren op de sterfte beter worden...
Article
Full-text available
De afgelopen jaren is het aantal huwelijkssluitingen sterk gedaald en het aantal echtscheidingen vrijwel constant gebleven. In 2003 lag het aantal huwelijken beduidend lager dan verwacht in de huishoudensprognose 2002–2050, terwijl het omgekeerde gold voor het aantal echtscheidingen. In 2004 zette de daling van het aantal huwelijken verder door en...
Article
Full-text available
Dit artikel bespreekt een model waarmee de migratie over korte afstand kan worden beschreven. Deze migratie komt meestal voort uit verhuizingen vanwege woonmotieven. Drie vormen van het zogenaamde ruimtelijke interactiemo- del zijn geschat, met als verklarende variabelen inwonertal van gemeente van vestiging en gemeente van vertrek en de afstand hi...
Article
Full-text available
In de nieuwe bevolkingsprognose is de emigratie voor het eerst gemodelleerd aan de hand van het 'retourpercentage'. Voor zes herkomstgroeperingen zijn veronderstellingen op-gesteld over het percentage immigranten dat uiteindelijk weer terugkeert (naar het land van herkomst). Van de immigran-ten uit Turkije, Marokko en Suriname keert rond een kwart...
Article
Full-text available
Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,3 miljoen naar 17,0 miljoen rond 2035. De migratie zal naar verwachting na 2010 een positieve bijdrage leveren aan de bevolkingsgroei, terwijl de natuurlijke aanwas na 2025 een negatieve bijdrage zal leveren. Hierdoor gaat de bevolkingsomvan...
Article
Full-text available
In de afgelopen twee jaar is de bevolking minder sterk ge-groeid dan in de vorige prognose werd aangenomen. De immigratie is veel sneller gedaald dan in de vorige progno-se werd verwacht, terwijl de emigratie zeer snel is geste-gen. In de nieuwe prognose wordt van een structureel lager aantal immigranten uitgegaan en op de middellange termijn van e...
Article
Full-text available
Van de tien landen waarmee de Europese Unie in 2004 is uitgebreid, is Polen in economisch en demografisch op-zicht het belangrijkst. De bevolking van Polen is in de tweede helft van de 20 e eeuw in relatieve zin even snel ge-groeid als die van Nederland. Wat betreft de bijdrage van de groeicomponenten was er wel een verschil: in Neder-land leverde...
Article
Full-text available
Aan de stijging van de levensverwachting in de afgelopen drie decennia heeft de daling van sterfte aan hart-en vaat-ziekten een belangrijke bijdrage geleverd. Op basis van overlevingstafeltechnieken kan worden geschat dat de kans om aan deze ziekten te overlijden tussen 1970 en 2003 is gedaald van circa 40 naar 35 procent voor mannen en van circa 5...
Book
Full-text available
Na autochtonen verhuizen ook steeds meer allochtone groepen van de grote stad naar de omliggende gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat allochtonen voor andere randgemeenten kiezen dan autochtonen. Allochtone Amsterdammers - vooral van Surinaamse afkomst - verhuizen naar verhouding vooral naar Almere. Rotterdamse allochtonen blijken een voorkeur te he...
Article
Full-text available
Scenario's schetsen mogelijke toekomsten, terwijl een prognose de meest waarschijnlijk geachte toekomst beschrijft. In dit artikel wordt ingegaan op kenmerken van scenario's en op de richtlijnen en stappen bij het opstellen ervan. Vervolgens worden enkele scenario's doorgelicht die het CBS, meestal in samenwerking met andere instituten, de afgelope...
Article
Full-text available
Aan de hand van vier scenario’s wordt in dit artikel beschreven hoe de allochtone bevolking zich in de toekomst kan ontwikkelen. Deze scenario’s sluiten aan bij de vier lange-termijn bevolkingsscenario’s die elders in deze aflevering van Bevolkingstrends worden beschreven. De eerste generatie allochtone bevolking groeit vooral door de buitenlandse...
Article
Full-text available
De bevolkingsprognose 2003–2009 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2003 tot 1 januari 2009. Deze korte-termijnprognose is een actualisering van de lange-termijnprognose 2002–2050 op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De bijstellingen ten opzichte van de lange-termijnprognose zijn aanzienlijk wat betreft de buitenland...
Article
Full-text available
Aan de hand van vier scenario’s wordt in dit artikel beschreven hoe de Nederlandse bevolking zich in de toekomst kan ontwikkelen. De scenario’s zijn gebaseerd op vier toekomstbeelden van mogelijke economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. De vier scenario’s zijn Global Economy, Strong Europe, Transatlantic Market en Regional Communities. In...
Article
Full-text available
Jaarlijkse cijfers over het aantal niet-westerse allochtonen in Ne-derland zijn beschikbaar vanaf 1 januari 1995. Dit artikel gaat in op een schattingsmethode om te komen tot een consistente tij-dreeks voor de periode 1972-1994. Het aantal niet-westerse al-lochtonen in 1972 wordt op basis van deze methode geschat op circa 160 duizend. Sindsdien is...
Article
Full-text available
Dit artikel gaat in op de getalsmatige ontwikkeling van vijf niet westerse herkomstgroepen vanaf 1972. In de jaren zeventig en tachtig vormden Surinamers van de niet-westerse allochtonen de grootste groep, gevolgd door Turken. Vanaf 1999 is het aantal Turken groter dan het aantal Surinamers. De laatste jaren is sprake van een zeer sterke groei van...
Article
Full-text available
De afgelopen jaren zijn er sterke fluctuaties opgetreden in de aantallen huwelijkssluitingen en echtscheidingen. In 2001 lag het aantal huwelijken beduidend lager dan verwacht in de huishoudensprognose 2000, en het aantal echtscheidingen beduidend hoger. In 2002 steeg het aantal huwelijken weer en daalde het aantal echtscheidingen. Hierdoor waren i...
Article
Full-text available
Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwo-nertal van Nederland toenemen van de huidige 16,2 miljoen naar 17,7 miljoen rond 2040. Daarbij is sprake van een afnemend groeitempo. Al in de komende vijf jaar is dit tempo minder snel dan in de afgelopen vijf jaar, vooral als gevolg van een lager aan-tal immigranten.
Article
Full-text available
De afgelopen twee jaar is de bevolking van Nederland iets minder sterk gegroeid dan in de vorige prognose werd verwacht. Analyse wijst uit dat een aantal ontwikkelingen een structureel karakter dragen, waardoor bijstellingen in de prognose van immigratie- en emigratieaantallen noodzakelijk werden geacht. De ernstige vertraging in de economische gro...
Article
Full-text available
Eén op de vier huwelijken eindigt in een scheiding. Twee keer zoveel vrouwen als mannen dienen een verzoek tot echtscheiding in.
Article
Full-text available
Een op de tien vrouwen is een traditionele huisvrouw. Deze vrouwen kiezen voor een groot gezin, worden op jonge leeftijd moeder en stoppen met werken als er kinderen komen.
Chapter
This chapter aims to explain differences in fertility levels in Belgium and the Netherlands by relating them to demographic and socio-cultural factors. The level of fertility for women born between 1951 and 1970 is examined on the basis of data from fertility surveys held in both countries in the early 1990s. Young cohorts of women were at the begi...
Chapter
Since the Second World War the labour force participation of women has increased across Western Europe. More recently, this development has been accompanied by the substitution of full-time jobs by part-time jobs. Characteristic of both trends is that women with children, who seldom used to go out to work, now are increasingly likely to have a paid...
Conference Paper
Full-text available
Since the 1970s more and more women have postponed having children, especially higher educated women. Most women who try for a pregnancy succeed within three months. Ultimately only about 3% of women will remain childless against their will. Another 3% of women who already have one child will not succeed in having another. The age at which women st...
Article
"This article describes the assumptions on international migration underlying the new population scenarios for countries of the European Economic Area. Three scenarios will be presented. The Baseline scenario describes a situation in which observed developments are continued. In the High scenario net migration is assumed to increase in the short ru...
Article
"This article examines the relationship between economic growth and international migration. On the basis of regression analysis of immigration into the Netherlands it may be concluded that a rise in unemployment in the Netherlands has a negative influence on immigration. A rise in unemployment in the country of origin of migrants has a positive ef...
Article
Full-text available
Paper for the European Population Conference EPC99, 30 August – 3 September 1999, The Hague, The Netherlands This paper presents three Population and Labour Force Scenarios for the countries of the European Union. The scenarios project the population and the labour force by age and sex, both at the national and regional level (NUTS II classificatio...
Chapter
Population dynamics are still largely determined by long-term trends in fertility, despite the growing importance of (net) migration in many European countries in recent decades. The development of fertility has shown drastic changes since the Second World War. Fertility levels were initially well above replacement level, generally surpassing pre-w...
Article
Full-text available
In de tweede helft van deze eeuw is het aantal huishoudens in Nederland sterk gegroeid, van ruim 2,5 miljoen direct na de Tweede Wereldoorlog naar bijna 6,8 miljoen aan het eind van de eeuw. De komende decennia zal de groei nog aanhouden, maar het groeitempo zal afzwakken. Rond 2035 zal het aantal huishoudens een maximum bereiken. Nederland telt da...
Article
Full-text available
In de jaren vijftig en zestig betekende uit-huis-gaan vooral: trouwen en kinderen krijgen. Tegenwoordig is de levensloop van jongeren niet meer zo voorspelbaar. Veel jongeren willen eerst een tijdje alleen wonen voordat ze aan een relatie beginnen. In plaats van trouwen gaan jongeren ongehuwd samenwonen. Op jonge leeftijden mag dit nog vaak het kar...
Article
"This article presents a look at future demographic developments at the regional level within the countries of the European Union. Although total population within the Union will still be growing in the next three decades, several regions will face a zero or negative population growth at some time. As a consequence of a declining fertility, coincid...
Article
"This article examines the individual contribution of the constituent components of population growth (fertility, mortality and net external migration) for the European Economic Area (EEA) and its countries. Section 2 describes the general outline of the scenarios for the countries of the EEA. Section 3 gives the main results for the EEA, whereas s...
Article
PIP: "According to the National Household Forecasts 1996 for the Netherlands the number of families (couples living together with or without children, and single parents) will increase from 4.4 to 4.6 million between 1995 and 2020. Decreasing fertility causes the percentage of childless families to increase from 45 to 50. Due to postponement of hav...
Article
PIP: "According to the National Household Forecasts 1996 for the Netherlands the number of households will increase from 6.5 to 7.9 million in the period 1995-2020. This increase can almost completely be explained by the growth in the number of one-person households.... The increase in the number of non-married couples will...be stronger than was e...
Article
PIP: "According to the National Households Forecasts 1996 for the Netherlands, covering the period 1996-2020, fewer couples will be married in the future. This is due to the fact that the first marriage rate is revised downwards.... This drop in the marriage rate will only be partly compensated by an increase in the frequency of cohabitation. Conse...
Article
This article presents the results of Eurostat's latest population projections for the 15 countries of the European Union. Under the Eurostat baseline scenario, the EU population will continue to grow slowly until around the year 2025 before starting to decline. The number of young people will continue to fall, while the number of older people will...
Article
"This article presents new population scenarios for the 18 countries of the European Economic Area (EEA) for the period 1995-2050. In most of these countries population size will continue to grow for some two to three decades. A major exception is Italy, which will see its population size decline rather sharply. According to the baseline scenario t...
Article
The author assesses the accuracy of population forecasts in the Netherlands. "Forecast errors may have been caused by either failures of the forecast model or by developments which do not correspond to the expectations. Due to large errors of forecasts made in the 1960s and 1970s a new forecasting model (the cohort-component-model) has been develop...
Article
The author reports on the number of never-married couples with children in the Netherlands. "There are 2.4 million families with children, of which about 2 million [are] married couples. According to the 1994 National Household Forecasts these numbers will be nearly constant between 1995 and 2010.... It is expected that in the future the percentage...
Article
"The Netherlands Population and Household Forecasts are updated annually by Statistics Netherlands.... In the 1994 based forecasts the median age at marriage is expected to be one year higher than in the previous forecasts (from 29 to 30 years for men born in 1985 and 27 to 28 years for women born in 1985). Also, the median age at first childbirth...
Article
"The number of households [in the Netherlands] will increase from 6.4 million in 1995 to 2.0 million in 2010. Average household size will decrease from 2.36 in 1995 to 2.25 in 2010. The number of one-person households will increase by about a quarter and the number of two-person households by one third." (SUMMARY IN ENG) excerpt
Article
"This article deals with the analysis of recent developments in labour participation by mothers [in the Netherlands].... The results of the analysis show a strong period effect, although the rate of change is declining. Further, young women who have their first child at the ages 20-24 have a significantly lower labour participation rate compared wi...
Article
Population projections for household and family size and characteristics in the Netherlands are presented. "The household forecasts are based on a model in which mothers can be paired with their children.... The model is used for the birth generation of women 1930-1995.... According to the household forecasts the Netherlands had 6.2 million househo...
Article
Revised household population forecasts for the Netherlands are presented for 1993, based on recent data from the Annual Household Statistics. "According to the 1993 household forecasts the number of households will increase from 6.2 million in 1992 to 7.3 million in 2010. The main source of the increase is the rise of the number of one-person house...
Article
PIP: Using National Household Forecasts data, the author projects the population of the Netherlands by age, sex, position in the household, and marital status for the period 1992-2009. The focus is on time spent living alone by sex. (SUMMARY IN ENG)
Article
PIP: Official forecasts of households in the Netherlands are presented for the period up to 2010. They include predicted changes in household size and type. (SUMMARY IN ENG)

Network

Cited By