Altuğ Murat Köktaş

Altuğ Murat Köktaş
Necmettin Erbakan Üniversitesi · Public Finance

PhD

About

44
Publications
22,577
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
49
Citations
Introduction

Publications

Publications (44)
Article
Full-text available
This study aims to analyze the impact of public education expenditures on regional economic development in Turkey. For this purpose, we test the hypothesis that there is a strong relationship between education expenditures and economic growth/development using static and dynamic panel data (system GMM) methods. In the analysis, we use annual data o...
Article
This study aims to analyze the impact of public education expenditures on regional economic development in Turkey. For this purpose, we test the hypothesis that there is a strong relationship between education expenditures and economic growth/development using static and dynamic panel data (system GMM) methods. In the analysis, we use annual data o...
Article
Full-text available
Obesity, with its increasing incidence and prevalence, is a global and acute public health problem due to its high costs and strong negative relationship with many physical and mental health outcomes, including heart disease, diabetes, depression, and mortality. Hence, ascertaining the underlying causes of obesity is essential in improving public h...
Chapter
Full-text available
Egemenliğin temel göstergelerinden biri olan vergileme yetkisi, vergilemenin tarihsel gelişimi boyunca toplum tarafından sürekli olarak sorgulanmıştır. Kamu gelirlerinin yetersiz kaldığı dönemlerde harcamaların finansmanı için getirilen yeni ve ağır vergilerin, toplumsal dirençle karşılaştığı ve genel olarak isyan biçiminde olaylara yol açtığı görü...
Article
Full-text available
Housing is an important expression of prosperity for a society and a determinant of health and well-being. Despite the fact that the housing industry, which has faced rapid transformation and growth in Turkey since the 2000s, has made many people homeowners, being a homeowner alone does not ensure the subjective wellbeing of individuals. The condit...
Article
Full-text available
Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı İmparatorluğu’nu fiilen etkisiz hale getirmiş ve topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. Yunan birliklerinin İzmir’e girmesiyle birlikte şartlar daha da kötüleşmiş ve altı yüz yılı aşkın bir süredir hüküm süren İmparatorluk yok olmanın eşiğine gelmiştir. Bunu önlemek amacıyl...
Chapter
Çalışma gerek bölgesel önemi gerekse nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Pakistan’ın yerel yönetim anlayışını ve söz konusu yönetimlerin mali yapısını konu edinmektedir. Buna göre çalışmada federal yönetimin dışında ve eyalet yönetimlerinin altında yer alan farklı yerel yönetimlerin mevcut idari yapısının yanı sıra...
Article
Çalışmada vergi adaleti, gelir vergisi tarifesi üzerinden incelenmektedir. Bu noktada çalışmanın odak noktasını artan oranlı gelir vergisinin uygulamadaki durumu oluşturmaktadır. Vergi adaleti bakımından inceleme yapabilmek adına hanehalkı bütçe anketi mikro veri setleri kullanılmış ve gelir unsurlarının vergi tarifelerindeki yerleri tespit edilmey...
Article
Full-text available
Vergi algısı, toplumların vergiye olan bakış açılarını yansıtmakla birlikte, genel olarak kamusal ilişkiler hakkında da ipuçları vermektedir. Bu bağlamda çalışma, Türkiye’de mevcut vergi algısını, ayıp, günah ve suç kapsamında incelemektedir. Çalışmada kullanılan veri seti, KONDA tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen “Ayıp, Günah ve Suç Algısı”...
Chapter
Full-text available
5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, esas itibariyle 2003 yılında uygulamaya konulan, Sağlıkta Dönüşüm Programının, sosyal güvenlik ayağına ilişkin reform paketinin bir uzantısıdır. 16.05.2006’da kabul edilen, 20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan söz konusu kanun ile farklı kapsam v...
Article
Full-text available
In 1839, the Imperial Edict of Gülhane was declared to erase the impacts of the administrative and financial crises following the Ottoman Regression period. In this sense, the taxation system of the state was changed and it was aimed to overcome the financial crisis. Temettüat (profits tax) registers started to be kept after the Imperial Edict of G...
Article
Full-text available
Access to energy is a prerequisite for human development. For this reason, the concept of energy poverty is carefully monitored by the United Nations and the European Union within the scope of "Sustainable Development" objectives. In this study, energy poverty is conceptually investigated, and the data related to the current energy consumption and...
Conference Paper
Full-text available
Taxes are the most critical income item at the point of public finance. Indirect and direct tax discrimination is a classification of taxpayers who are exposed to taxation. Furthermore, in terms of determining the payment power of the taxes; income, consumption, and wealth. The theme of the study is the taxation of wealth and wealth, which is a sta...
Conference Paper
Full-text available
One of the frequently criticized issues in the Turkish tax system is the existence of a tax burden on employment. As it is known, according to the tax laws, the wages-which are one of the components of the income and when it said employment, it confronts us-has a significant place especially in the working process of the working world. The sum of a...
Conference Paper
Full-text available
Sanayi Devriminden itibaren insan kaynaklı çevresel bozulmaların arttığı bir dönemde yaşamaktayız. Günümüzde insan kaynaklı bu değişimin etkileri sıklıkla dile getirtilir olmuş ve bu değişimle ilgili zorlukların çözümü için pek çok kavram ve pek çok disiplin bir araya gelmeye başlamıştır. Özellikle sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma üzeri...
Conference Paper
Full-text available
Sağlık harcamaları, gerek yüksek teknoloji ürünlerinin sağlık hizmet sunumunda daha yoğun olarak kullanılması gerekse yaşlanma ve yaşam süresinde meydana gelen iyileşmelerle birlikte hemen hemen tüm dünyada artmaya devam etmektedir. Bu durum ise sosyal güvenlik sistemi ve devlet bütçesi üzerindeki yükün artmasına ve sonuç itibariyle sağlığın finans...
Conference Paper
Full-text available
Toplumların gıda tüketimlerine yönelik tercihleri, aynı zamanda söz konusu toplumun sağlık düzeylerini de doğrudan etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim sağlıksız beslenme alışkanlıkları başta obezite olmak üzere birçok hastalığa neden olmakta ve sonuç olarak toplum sağlığı bozulabilmektedir. Toplum sağlığının bozulması ise sağ...
Conference Paper
Full-text available
Kayıt dışı ekonominin bir unsuru olarak kayıt dışı istihdam kavramı, ekonomiyi olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle literatürde yoğun olarak konu edinilmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde yaygın olarak görülen kayıt dışı ekonominin en önemli ayağı ise kayıt dışı istihdamdır. Bireylerin kayıtsız çalışmaları sonucu, elde edilen gelirin takip edileme...
Conference Paper
Full-text available
Son yüzyılda tüm dünyada en önemli toplum sağlığı sorunu olan obezite, hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Toplum sağlığını olumsuz etkilemekle birlikte, sağlık harcamalarının da artışına neden olmaktadır. Obezite kaynaklı hastalıkların artması ve bu hastalıklara yönelik önlemlerin gelişti...
Chapter
Full-text available
Although Ottoman Empire overcame several political and economic crises during her lifespan of six centuries, the industrialization of West and the initiation of the distribution of new economic systems under its control; the occurring crises began to be intensified with extensive changes. Except foreign conjectural movements, crisis and chaos becam...
Conference Paper
Full-text available
Poverty can harm the environment and natural resources, but degradation of the environment and natural resources has also an impact on the poor. Particularly the dependence of poor people on natural resources can cause this poor people to be affected more with environmental degradation and to cause more environmental damage as they are affected. Th...
Chapter
Full-text available
Vergi kavranu, toplumsal hayata gecis ile birlikte ortaya cikan kamusal ihtiyaclann karsilanmasi ve devlet olgusunun ortaya cikisryla yakindan ilgilidir. Devletler, ustlendigi gorevleri yerine getirebilmek amaciyla kamu harcamasi yapmakta ve bunu da yogun olarak vergi gelirleriyle finanse etmektedir. ilk onceleri yoneticiye bir hediye olarak ortaya...
Conference Paper
Full-text available
Ülkemizde yerel yönetimler tarihsel olarak çok eski yıllara dayanmamakla birlikte, son yıllarda geçirdiği değişiklikler göz önüne alındığında, eriştiği konum ve ulaştığı etkinlik noktasında yadsınamaz bir mesafe kat etmiştir. Özellikle gelişen belediyecilik ile sunulan hizmet ağlarının genişliği, yerel yönetimlerin günümüzdeki önemini göstermektedi...
Conference Paper
Full-text available
Dünyada ve Türkiye’de yaşanan hızlı şehirleşme, teknolojik gelişim, demokratikleşme, küreselleşme, ademimerkezileşme, yerelleşme gibi kavramlar; yerel yönetimler noktasında yeni arayışların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özünde yerelleşme, küreselleşme ile aynı tarihselliği taşımakta ve bir değişim ve gelişim neticesinin ürünü olarak dikkat çekme...
Article
Full-text available
Gelir vergisi, bireylerin ödeme gücünü dikkate alan ve bu nedeniyle sübjektif özellik gösteren bir vergi türüdür. Vergi adaleti açısından, mali gücü referans alan söz konusu vergi, bireylerin şahsi özelliklerine göre değiştiğinden dolayı, farklı özelliklere sahip mükelleflerin farklı vergi yüklerine sahip olması vergi adaletinin en önemli gösterges...
Conference Paper
Full-text available
Faiz, geçmişten günümüze kadar birçok medeniyette ekonomik yaşamın içinde yer almasına rağmen, üzerinde bir görüş birliğine varılamamış ve çoğu kez hoş karşılanmamış bir kavram olarak nitelendirilebilir. Paranın yaygınlaşmasıyla birlikte kullanım alanını ge-nişleten faiz, birçok dinde olduğu gibi, İslam dininde de yasak olarak kabul edilmiştir. Bu...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, Selçuklu ve Osmanlı toplumlarında önemli bir yere sahip olan ve üretim mekanizmasının temel çarklarını oluşturan esnaf yapılanmalarının sosyal teşkilat içerisindeki yeri ve hukuki durumları incelenerek, Türkiye Cumhuriyeti kapsamında esnaf kavramının geçirdiği değişiklikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Selçuklu Devleti'nde teşkilat...
Article
Full-text available
Kamu kesimi tarafından sunulan hizmetlerin en önemli finansman kaynağı olarak görülen vergi, toplumsal hayatta yer almanın bir bedeli olarak düşünülmekle birlikte esas olarak bireysel karşılığı bulunmayan bir mali yükümlülük biçimimde değerlendirilmektedir. Bu özelliğiyle vergi, devletin egemenlik hakkına dayalı olarak toplanan ve ödeyen tarafa bu...
Article
Full-text available
Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşme hareketleri, Avrupa’dakine benzer bir yapıda oluşmamıştır. Endüstri Devrimi, özünde tarımsal üretimden makine teknolojisine geçişi ifade ederken, bu süreç Osmanlı’da daha farklı alanlarda tezahür etmiştir. Coğrafi sınırları itibariyle geniş bir alana sahip olan Osmanlı İmparatorluğu’nda, hükümran olunan coğrafy...
Conference Paper
Full-text available
14. yüzyılda Kuzey Afrika’da yaşamış olan İbn-i Haldun, İslam-Arap düşünürlerinin en önemlilerindendir. Düşünsel ve bilimsel dünyası ile çağının çok ötesinde yer alan İbn-i Haldun yazmış olduğu Mukaddime adlı eserinde, İslam coğrafyası bağlamında devlet yönetimleri, toplumsal yapıları, siyasi ve ekonomik ilişkileri; tarihçi ve felsefeci bir perspek...
Article
Full-text available
Osmanlı İmparatorluğu, yürüttüğü provizyonilkesi gereği Avrupa’da yaklaşık üç yüz yıl hüküm süren merkantilist politikaları uygulamamış aksine yurtiçindeki malların bolluğuna yönelik politikaları teşvik etmiştir. Bununla birlikte, ekonomiyi tamamen serbest bırakmayarak toplumun mal ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak adına, piyasaya düzenleyici...
Article
Regulations in energy markets that began in a number of countries in 1980s has become more widespread in many countries especially in 2000s. In this context, the fact that how the sectorial regulations affect the economy has become an important point in the name of policy implementers. Within the scope of this study, the effect of anti-competitive...
Article
Full-text available
Sosyal platformlar veya sosyal medya teknolojileri internetin yeni yüzü olarak günümüzde insanların iletişim kurduğu, paylaşımda bulunduğu yeni ortamlar sunmaktadır. Sosyal platformların kullanımının artması müşteri odaklı olmanın gereği olarak ilk başta özel sektörün dikkatini çekmiş, daha sonrasında vatandaş odaklı yeni yönetişim sistemleri geliş...
Article
Full-text available
Turk saglik sisteminin kronik sorunlarini gidermek amaciyla 2003 yilinda Saglikta Donusum Programi ismiyle baslatilan saglik reformu, temel olarak saglik hizmetine erisimde hakkaniyeti saglamayi, nufusun tamamini sosyal guvenlik kapsamina almayi ve haneleri saglik hizmetlerinin finansal yukunden korumayi amaclamistir. Bununla birlikte artan saglik...
Book
Full-text available
Sağlıklı olmak, acı çekmeden uzun bir yaşam sürdürebilmek için insanlık tarihi boyunca hissedilen doğal bir ihtiyaçtır. Dünyadan ayrılmak ve bir daha geri dönememek gibi ciddi bir sonucu olan sağlık, bu özelliği ile diğer tüm ihtiyaçlardan ayrılmaktadır. “Tam bir iyilik hali” olarak özetlenen bu kavram, kimilerine göre fiziki iyiliğin çok daha ötes...
Conference Paper
We assessed the health care reform and its effects on household’s welfare such as access to health care and household economic burden. We used descriptive analysis on 2002-2011 Ministry of Health and OECD Health Statistics. The main result is about using health care. Access to health care increased after health care reform in Turkey. Number of appl...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Under this title, studies on Ottoman Economic History will be included.