Alina Kozarkiewicz

Alina Kozarkiewicz
AGH University of Science and Technology in Kraków | AGH · Department of Human Resources and Organisations Management

PhD, habilitation

About

69
Publications
31,300
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
219
Citations

Publications

Publications (69)
Article
W zarządzaniu projektami wizualizacja odgrywa rolę szczególną, trudno pominąć metody, które uznawane są wręcz za klasyczne – wykres Gantta, diagramy ścieżki krytycznej, macierz ryzyka, czy macierz RA(S)CI. Podobnie, wizualizacja odgrywa istotną rolę w przypadku zarządzania zwinnego - wykres spalania lub tablica Kanban ułatwiają pracę zwinnym zespoł...
Chapter
Rozwój technologii informatycznych, mediów społecznościowych i nowych sposobów komunikacji sprawił, że informacje dostępne są powszechnie i w dużych ilościach. Łatwy dostęp do informacji niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale stwarza bariery w procesach decyzyjnych, w tym m.in. przeciążenie informacyjne. W praktyce istnieje wiele praktyk radzenia s...
Article
Purpose The impact of market liberalization on management accounting in a post-socialist context is explored by focusing upon a key regional trade unit of the Polish Gas Company, a former state monopoly undergoing transformation. Design/methodology/approach Insights are provided through a contingency theory framework, as modified through a configu...
Chapter
Full-text available
Conducting scientific research, apart from creative commitment, requires also the acceptance for many repetitive processes based on numerous activities exposed to human error. Literature reviews, analysis of text or audio-video data require to approve tedious repetition of activities, but also skills in database handling, specific data extraction,...
Article
Full-text available
The main aim of the paper is to investigate and discuss the influence of digital transformation (DT) on the processes, tools, and outcomes of project management. It seems to be accepted that not only has the digital economy a great impact on the technologies used, but it affects the transition of strategies, business models, structures, or competen...
Article
Full-text available
Purpose: The main aim is to analyse the influence of DT on traditional industries, here: health resort enterprises in Poland. They are mostly based on tangible resources and customers of deficient digital competences. The research leads to the identification of the scope and the trends in the DT of this particular sector. Design/methodology/approac...
Book
Full-text available
Autorzy dokonali przeglądu najważniejszych pojęć i koncepcji dotyczących zwinnego zarządzania zespołami, projektami i przedsiębiorstwami zorientowanymi projektowo. Zakres pracy i jej struktura łączą omówienie problematyki zarządzania zwinnego – jego istoty, ewolucji, różnych perspektyw, praktyk zarządzania zwinnego oraz problematyki badawczej – tw...
Article
Full-text available
Aim/purpose – The aim of the paper is to explore the evolution of business models of health resort enterprises. The sector is perceived in this research as a case of a particular, traditional sector based on natural (here: balneological) resources which has been undergoing significant changes. In addition to the analysis of the evolution of busines...
Article
Full-text available
Purpose This article explores the influence of duality in institutional logics on internal accounting, with a focus on a Polish public university. More particularly, we answer the research question: how does illegitimacy risk arising from the divergent pressures of the institutional environment impact management accountings in this institution? De...
Article
Full-text available
Celem pracy jest prezentacja wybranych wyników badań nad dynamiką procesów współpracy mię­dzyorganizacyjnej w sektorze telekomunikacji mobilnej. Badania zostały przeprowadzone za pomocą metod badań longitudinalnych (podłużnych), takich jak wyodrębnianie w czasie (ang. temporal brac- keting) oraz mapowanie i wizualizacja (ang. visual mapping). W pie...
Article
Full-text available
Wraz z rosnąca popularnością zwinnego zarządzania projektami rośnie zainteresowanie tematyką samoorganizacji. Samoorganizujące się zespoły projektowe cechują m.in. wysoki poziom autonomii, zaangażowania w wybór i realizację własnych zadań, a członkowie zespołu sami przyjmują określone role zespołowe, aby sprostać realizacji projektu. Celem badań pr...
Book
Full-text available
Rozwój wymiany informacji zarządczej na poziomie międzyorganizacyjnym ma dla współczesnej rachunkowości zarządczej przełomowe znaczenie, przede wszystkim dlatego, że zmieniają się tradycyjnie postrzegane ramy wykorzystania tego systemu w praktyce. Powstawanie różnego rodzaju formacji rynkowych składających się z niezależnych kapitałowo, ale ściśle...
Article
Full-text available
Przegląd Organizacji, nr 3/2019, s. 51-58. Zespoły projektowe wytwarzające oprogramowanie wykorzystują różnego rodzaju praktyki zwinne do organizacji swojej pracy. Celem artykułu jest identyfikacja oraz systematyzacja najważniejszych praktyk zwinnych w zarządzaniu zespołami projektowymi, a także próba określenia ich znaczenia. W artykule dokonano...
Article
Full-text available
Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja koncepcji kompetencji analitycznych i jej znaczenia dla rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu zaprezentowano rolę, jaką aktualnie odgrywa analityka biznesowa. W kolejnych częściach omówiono najważniejsze kategorie kompetencji analitycznych w ich dualnym rozumieniu-jako kolek...
Article
Full-text available
Aim/purpose - The main purpose of this paper is to identify the necessity of distinguishing a particular taxonomic group termed creative projects. Is it a peculiar, distinctive type of projects, or nowadays every project can be denominated 'creative'? The research aims at comparing the ways of understanding and defining this term in prior literatur...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest analiza zróżnicowania modeli biznesu przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce. Kluczowym problemem jest analiza wpływu położenia geograficznego namodele biznesu tych przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu zaprezentowano różne metody badawcze, stosowane w tworzeniu klasyfikacji modeli biznesu. W części drugiej, zaprezentowan...
Article
Full-text available
Streszczenie Celem pracy jest pokazanie uwarunkowań, przebiegu oraz skutków zmian organizacyj-nych wynikających z wprowadzenia nowej metodyki zarządzania projektami. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych w postaci wielokrotnego studium przypadku przed-siębiorstw sektora teleinformatyki wprowadzających nową zwinną metodykę zarządzania proje...
Article
Full-text available
W ostatnich latach, w warunkach dynamicznych zmian w otoczeniu, rosnącej presji na innowacyjność oraz na współpracę międzyorganizacyjną, coraz większego znaczenia nabierają te kompetencje przedsiębiorstw, które zapewniają przewagę konkurencyjną w takich uwarunkowaniach. W dyskusjach nad nowymi kategoriami kompetencji panuje akceptacja dla roli komp...
Article
Full-text available
Przemiany zachodzące we współczesnej gospodarce powodują konieczność rozwijania nowych kategorii kompetencji – kompetencji współdziałania. Celem pracy jest identyfikacja znaczenia kompetencji współdziałania przedsiębiorstw w wybranym sektorze, tj. sektorze przedsiębiorstw uzdrowiskowych. W pierwszej części pracy, na podstawie badań literaturowych,...
Article
Full-text available
Współczesne organizacje projektowe borykaj si zarówno z nadmiarem informacji w postaci szumu informacyjnego, jak i z brakiem dostpu lub moliwoci jej pozyskania w ograniczonym czasie i budecie. Z drugiej strony jednak, jak pokazuj liczne badania, zdolnoci absorpcyjne przedsibiorstw, zwizane z pozyskiwaniem, asymilacj, transformacj i wykorzystywaniem...
Article
Full-text available
Streszczenie. Złożone projekty informatyczne oraz teleinformatyczne wymagają odpowiedniego dostosowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w celu zapewnienia efektywności procesów zarządzania wiedzą projektową. Artykuł pokazuje wpływ zastosowania metodyki zwinnej na strukturę organizacji oraz na efektywność procesów zarządzania wiedzą w zesp...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to identify the key factors influencing decisions concerning instruction in the field of project management standards in post-diploma programs. The paper contains the brief introduction into the issues of project management methodologies, and next it presents the results of own research. In the first part of the research, o...
Article
Full-text available
Streszczenie: Zdolność absorpcyjna stanowi od ponad dwudziestu lat interesujący ob-szar badań naukowych. Tematyka pracy odnosi koncepcję zdolności absorpcyjnej do sfery zarządzania projektami. W pierwszej części, na podstawie przeglądu literatury, zaprezentowano syntetycznie rozwój koncepcji zdolności absorpcyjnej, jej genezę oraz ewolucję. W kolej...
Article
Full-text available
Streszczenie: Zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce, w tym rozwój współ-pracy międzyorganizacyjnej, powodują, że tworzenie wartości dla klienta wymaga nowych sposobów jej konfiguracji. Celem pracy jest identyfikacja najważniejszych sposobów konfigurowania wartości w wybranym sektorze, tj. w sektorze usług uzdrowi-skowych. W pierwszej części...
Article
Full-text available
Celem pracy jest wskazanie procesów i mechanizmów kształtujących zjawisko rosnącego zainteresowania koncepcją modelu biznesu wśród badaczy reprezentujących obszar rachunkowości. Podstawą analizy procesów rozprzestrzeniania się tej nowej koncepcji są teorie dyfuzji innowacji. W pierwszej części pracy syntetycznie omówiono najważniejsze teorie reprez...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest identyfikacja nowych wątków w dyskusji nad zarządzaniem wartością projektów. Badania zaprezentowane w pracy zostały oparte na przeglądzie literatury przedmiotu. W pierwszej części, po krótkim wprowadzeniu do tematyki zarządzania wartością projektów, zamieszczono syntetyczną prezentację wyników dotychczasowych badań nad tworzenie...
Conference Paper
Full-text available
Cyfryzacja, globalizacja oraz wzrost konkurencyjności postawiły nowe wyzwania w obszarze komunikacji oraz procesów zarządzania wiedzą w projektach, w szczególności wiedzą pozyskiwaną od klienta. Artykuł przybliża tematykę zarządzania procesami pozyskiwania wiedzy od klientów we współczesnej organizacji oraz przedstawia studium przypadku pokazujące...
Conference Paper
Full-text available
In the last years the issues of strategy and strategic management have been addressed frequently in the literature on project management. The notion about the role of project management in achieving business success is accepted broadly (Shenhar et al., 2001), and the search for more deep understanding of key elements of strategic project management...
Article
Full-text available
Streszczenie: Paradoksy od lat stanowią interesujący temat rozważań w naukach o zarządzaniu. Tematyka artykułu zawęża ten obszar do sfery zarządzania projektami kreatywnymi. Celem pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania badawcze związane z identyfikacją paradoksów w zarządzaniu takimi projektami. W tekście, w oparciu o literaturę dotyczącą dw...
Article
Full-text available
Streszczenie: Celem pracy jest pokazanie uwarunkowań, przebiegu oraz rezultatów transformacji przedsiębiorstwa wynikającej z wprowadzenia nowej metodyki zarządza-nia projektami. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych w postaci studium przypadku przedsiębiorstwa sektora teleinformatyki wprowadzającego nową zwinną metodykę zarządzania projekt...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to underline the significance of creativity in contemporary logistics, and in logistic project management in particular. In the first part of the work the crucial concepts such as logistic project, creativity and creative logistic project are defined. In the second part of the paper one of the well-known theories of creativ...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest prezentacja wybranych teorii kreatywności w kontekście zarządzania projektami kreatywnymi. Spośród licznych teorii wyjaśniających fenomen kreatywności wybrano trzy różne teorie: teorię komponentów kreatywności, teorię kreatywności organizacyjnej oraz inwestycyjną teorię kreatywności. W pierwszej części artykułu zaprezentowano w...
Article
Full-text available
We współczesnej gospodarce coraz większego znaczenia nabierają tzw. branże krea-tywne, np. media, moda, projektowanie wnętrz itp. Są to branże o orientacji projektowej, czyli takie, w których przedsiębiorstwa realizują swoją działalność podstawową poprzez projekty. W tradycyjnych branżach projektowych (np. budownictwo, IT) pojawiają się również cor...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest prezentacja wyników przeglądu publikacji z obszaru rachunkowości dotyczących bezpośrednio pojęcia kreatywności. W pracy przeanalizowano dwa zasadnicze nurty dyskusji: relacji pomiędzy kreatywnością i kontrolą oraz pomiaru osiągnięć działalności kreatywnej. Pokazano najważniejsze elementy dyskusji – w pierwszym nurcie problematyk...
Article
Full-text available
The main aim of the paper is to present the implementation of the concept of inter-organizational networks into the research on project portfolio management. In the first part of the paper the framework of network-based project portfolio concept was presented: the main characteristics of project network as well as the key categories of networks wer...
Conference Paper
Full-text available
It can be proved that Value Stream Accounting (VSA) implemented in an organisation can constitute an important tool supplying valuable information for crucial managerial decisions concerning productivity and profitability improvements. Value Stream Accounting, based on Value Stream Mapping and on the principles of Lean Management, is used to discov...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest prezentacja modelu rozwoju wiedzy o zarządzaniu projektami i roli, jaką w tym procesie odgrywają takie instytucje, jak uczelnie, organizacje profesjonalne, konsultanci, szkoleniowcy itp. Jednym z ważnych elementów omawianego modelu jest zjawisko profesjonalizacji kierowników projektów – certyfikacja zawodowa, rozwój wiedzy specj...
Article
Full-text available
Streszczenie: Artykuł prezentuje problematykę dotyczącą jednej z form relacji pomiędzy przedsiębiorstwami opartych na koopetycji – aliansów strategicznych o charakterze udziałowym. Autorzy przedstawiają syntetyczny przegląd podstawowych koncepcji do-tyczących koopetycji, aliansów strategicznych i ich najważniejszych form. Po wprowadze-niu, w postac...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to depict the heterogeneity of approaches concerning the implementation of international accounting regulation in Poland. The first part of the paper delineates the main research approaches to theorising the internal accounting regulation, considering functionalism, conflict perspectives, interactionism and postmodern approa...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest prezentacja możliwości badawczych w obszarze zarządzania projektami oferowanych przez teorie instytucjonalne. W pracy wykazano, że doskonalenie zarządzania projektami jest rezultatem nie tylko racjonalnych procesów skierowanych na wzrost efektywności, ale również niezamierzonych procesów, którym poddawane są przedsiębiorstwa fun...
Article
Full-text available
The main aim of this paper is to present the relevance of strategic management accounting for the contemporary projects and project-oriented organizations. Due to the fact that the modern project management is business-oriented and value–driven, it requires new sources of information. Therefore, the evolution from operational towards strategic proj...
Article
Full-text available
Artykuł ma na celu prezentację problematyki kontroli wartości tworzonej i przejmowanej przez partnerów współpracujących w ramach sieci międzyorganizacyjnych. W pierwszej części pracy zaprezentowano dyskusję dotyczącą procesów tworzenia wartości w sieci, jej destrukcji, a także podziału i przejmowania (apropriacji) przez współpracujących partnerów....
Article
Full-text available
In the recent years we have witnessed increasing interests in project portfolio management. This editorial illustrates the need to develop the research on the field extending the scope and variety of research perspectives. It constitutes an attempt to indicate new avenues for research resulting from the analysis of project portfolio as a network of...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest prezentacja i porównanie kluczowych problemów prowadzenia badań w obszarze rachunkowości zarządczej. Dyskusja została zorientowana na wskazanie dwóch wymiarów, w których prowadzone są badania naukowe. W ramach pierwszego wymiaru wyodrębniono teorię, kanon wiedzy i praktykę rachunkowości zarządczej. W drugim wymiarze wskazano na...
Article
Full-text available
W ostatnich latach można zauważyć wyraźne zainteresowanie koncepcją modelu biznesu przedsiębiorstwa. Jest ono związane ze zmianami uwarunkowań funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, w tym wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych technologii informatycznych, nowych zasadach pozyskiwania zasobów (outsourcing, co-sourcing) oraz rozwojem współpra...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest prezentacja teorii legitymizacji i jej zastosowań w rachunkowości. Teoria ta nie jest w Polsce szeroko znana, natomiast w literaturze światowej stanowi podstawę wielu interesujących badań. W pierwszej części artykułu, tytułem wprowadzenia do problematyki teorii, zaprezentowano dyskusję na temat identyfikacji i zastosowań teorii...
Conference Paper
Full-text available
Due to the dynamic development of project management there are some new orientations as well as some changes in concepts, methods or tools. One of the new orientations in contemporary project management is a strategic orientation that has its consequences related to such concepts as project success, strategic alignment or value creation. The aim of...
Chapter
Full-text available
Celem jest analiza zarządzania projektami jako kompleksowego i interesującego obszaru w badaniach naukowych, wskazanie wielości paradygmatów, metod badawczych i różnorodności rozwijanych teorii. W pierwszej części pracy przedstawiono ewolucję badań nad projektami, podkreślając fakt, że zarządzanie projektami, z obszaru wiedzy pomiędzy inżynierią a...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji otwartych innowacji, jej najważniejszych założeń i uwarunkowań rozwoju. W pracy porównano paradygmat zamkniętych i otwartych innowacji, a następnie zaprezentowano przegląd dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego tej problematyki. (abstrakt oryginalny)
Article
W artykule przybliżono podejście do badań nad projektami prezentowane przez badaczy skandynawskich. Pokazano główne nurty badawcze szkoły skandynawskiej i ich najważniejsze tematy badawcze. Omówiono specyfikę podejścia do prowadzenia badań oraz charakterystyczne metody badawcze. Przeanalizowano uwarunkowania rozwoju szkoły skandynawskiej i wnioski...
Article
Full-text available
Portfel projektów jest rozumiany jako zbiór wszystkich projektów realizowanych przez organizację w określonym momencie. W artykule omówiono proces zarządzania portfelem projektów oraz metody zarządzania tym portfelem.

Network

Cited By