• Home
  • Ali Gökhan Gölçek
Ali Gökhan Gölçek

Ali Gökhan Gölçek
Nigde Omer Halisdemir University · Public Finance

PhD Candidate

About

46
Publications
33,610
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
34
Citations
Introduction
Public Finance, History of Economy, Health Economics, Poor Economics, Energy Policy, Theory of Economics
Education
February 2017 - February 2021
Pamukkale University
Field of study
  • Public Finance
September 2014 - August 2016
Dokuz Eylul University
Field of study
  • Public Finance
September 2008 - June 2013
Ankara University
Field of study
  • Public Finance

Publications

Publications (46)
Chapter
Full-text available
Egemenliğin temel göstergelerinden biri olan vergileme yetkisi, vergilemenin tarihsel gelişimi boyunca toplum tarafından sürekli olarak sorgulanmıştır. Kamu gelirlerinin yetersiz kaldığı dönemlerde harcamaların finansmanı için getirilen yeni ve ağır vergilerin, toplumsal dirençle karşılaştığı ve genel olarak isyan biçiminde olaylara yol açtığı görü...
Article
Full-text available
Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı İmparatorluğu’nu fiilen etkisiz hale getirmiş ve topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. Yunan birliklerinin İzmir’e girmesiyle birlikte şartlar daha da kötüleşmiş ve altı yüz yılı aşkın bir süredir hüküm süren İmparatorluk yok olmanın eşiğine gelmiştir. Bunu önlemek amacıyl...
Chapter
Çalışma gerek bölgesel önemi gerekse nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Pakistan’ın yerel yönetim anlayışını ve söz konusu yönetimlerin mali yapısını konu edinmektedir. Buna göre çalışmada federal yönetimin dışında ve eyalet yönetimlerinin altında yer alan farklı yerel yönetimlerin mevcut idari yapısının yanı sıra...
Article
Çalışmada vergi adaleti, gelir vergisi tarifesi üzerinden incelenmektedir. Bu noktada çalışmanın odak noktasını artan oranlı gelir vergisinin uygulamadaki durumu oluşturmaktadır. Vergi adaleti bakımından inceleme yapabilmek adına hanehalkı bütçe anketi mikro veri setleri kullanılmış ve gelir unsurlarının vergi tarifelerindeki yerleri tespit edilmey...
Article
Full-text available
The Financial Crisis, which broke out in the US due to the mortgage bubble, had spread through financial channels to core countries. The periphery countries that weren’t fully integrated into the financial markets had been influenced via economic ways, indirectly. However the crisis -spreading on a global scale- had had negative impacts on all coun...
Article
Full-text available
Vergi algısı, toplumların vergiye olan bakış açılarını yansıtmakla birlikte, genel olarak kamusal ilişkiler hakkında da ipuçları vermektedir. Bu bağlamda çalışma, Türkiye’de mevcut vergi algısını, ayıp, günah ve suç kapsamında incelemektedir. Çalışmada kullanılan veri seti, KONDA tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen “Ayıp, Günah ve Suç Algısı”...
Chapter
Full-text available
5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, esas itibariyle 2003 yılında uygulamaya konulan, Sağlıkta Dönüşüm Programının, sosyal güvenlik ayağına ilişkin reform paketinin bir uzantısıdır. 16.05.2006’da kabul edilen, 20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan söz konusu kanun ile farklı kapsam v...
Article
Full-text available
In 1839, the Imperial Edict of Gülhane was declared to erase the impacts of the administrative and financial crises following the Ottoman Regression period. In this sense, the taxation system of the state was changed and it was aimed to overcome the financial crisis. Temettüat (profits tax) registers started to be kept after the Imperial Edict of G...
Article
Full-text available
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye, Osmanlı Devleti’nden devraldığı tekel uygulamalarını genişleterek sürdürmüştür. Bu dönemde tekel, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ekonomik kalkınmada ve merkezi otoritenin yurdun tamamına ulaştırılmasında önemli bir araç olmuştur. Bu nedenle tekel uygulamalarının kurumsallaşması ve tekel işletmelerinin ıslahı temel b...
Article
Full-text available
Access to energy is a prerequisite for human development. For this reason, the concept of energy poverty is carefully monitored by the United Nations and the European Union within the scope of "Sustainable Development" objectives. In this study, energy poverty is conceptually investigated, and the data related to the current energy consumption and...
Conference Paper
Full-text available
Taxes are the most critical income item at the point of public finance. Indirect and direct tax discrimination is a classification of taxpayers who are exposed to taxation. Furthermore, in terms of determining the payment power of the taxes; income, consumption, and wealth. The theme of the study is the taxation of wealth and wealth, which is a sta...
Conference Paper
Full-text available
One of the frequently criticized issues in the Turkish tax system is the existence of a tax burden on employment. As it is known, according to the tax laws, the wages-which are one of the components of the income and when it said employment, it confronts us-has a significant place especially in the working process of the working world. The sum of a...
Article
Full-text available
Bu çalışma Klasik Keynesyen yaklaşımın, günümüzün koşullarına göre revize edilmiş bir yaklaşım olan Küresel Keynesyen iktisadi anlayışını ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Buna göre Küresel Keynesçilik yaklaşımı, küresel talep yetersizliğini en aza indirecek küresel gelir, küresel para ve küresel gelir dağılımı gibi politika önermelerinden oluşma...
Article
Full-text available
Küreselleşme bir bütün olarak sosyal ve iktisadi yapıda değişliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler sadece hane halkı ve firmaları değil, aynı zamanda kamu kesimini ve onun maliye politikalarını da etkilemiştir. Bu etki, tıpkı özel kesimdeki rekabet anlayışında olduğu gibi kamu kesiminin de rekabetçi bir yapıya dönüşmesine yol açmıştır. Bu açıdan...
Conference Paper
Full-text available
Sanayi Devriminden itibaren insan kaynaklı çevresel bozulmaların arttığı bir dönemde yaşamaktayız. Günümüzde insan kaynaklı bu değişimin etkileri sıklıkla dile getirtilir olmuş ve bu değişimle ilgili zorlukların çözümü için pek çok kavram ve pek çok disiplin bir araya gelmeye başlamıştır. Özellikle sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma üzeri...
Conference Paper
Full-text available
Sağlık harcamaları, gerek yüksek teknoloji ürünlerinin sağlık hizmet sunumunda daha yoğun olarak kullanılması gerekse yaşlanma ve yaşam süresinde meydana gelen iyileşmelerle birlikte hemen hemen tüm dünyada artmaya devam etmektedir. Bu durum ise sosyal güvenlik sistemi ve devlet bütçesi üzerindeki yükün artmasına ve sonuç itibariyle sağlığın finans...
Conference Paper
Full-text available
Toplumların gıda tüketimlerine yönelik tercihleri, aynı zamanda söz konusu toplumun sağlık düzeylerini de doğrudan etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim sağlıksız beslenme alışkanlıkları başta obezite olmak üzere birçok hastalığa neden olmakta ve sonuç olarak toplum sağlığı bozulabilmektedir. Toplum sağlığının bozulması ise sağ...
Conference Paper
Full-text available
Kayıt dışı ekonominin bir unsuru olarak kayıt dışı istihdam kavramı, ekonomiyi olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle literatürde yoğun olarak konu edinilmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde yaygın olarak görülen kayıt dışı ekonominin en önemli ayağı ise kayıt dışı istihdamdır. Bireylerin kayıtsız çalışmaları sonucu, elde edilen gelirin takip edileme...
Conference Paper
Full-text available
Son yüzyılda tüm dünyada en önemli toplum sağlığı sorunu olan obezite, hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Toplum sağlığını olumsuz etkilemekle birlikte, sağlık harcamalarının da artışına neden olmaktadır. Obezite kaynaklı hastalıkların artması ve bu hastalıklara yönelik önlemlerin gelişti...
Chapter
Full-text available
Although Ottoman Empire overcame several political and economic crises during her lifespan of six centuries, the industrialization of West and the initiation of the distribution of new economic systems under its control; the occurring crises began to be intensified with extensive changes. Except foreign conjectural movements, crisis and chaos becam...
Conference Paper
Full-text available
Poverty can harm the environment and natural resources, but degradation of the environment and natural resources has also an impact on the poor. Particularly the dependence of poor people on natural resources can cause this poor people to be affected more with environmental degradation and to cause more environmental damage as they are affected. Th...
Chapter
Full-text available
Vergi kavranu, toplumsal hayata gecis ile birlikte ortaya cikan kamusal ihtiyaclann karsilanmasi ve devlet olgusunun ortaya cikisryla yakindan ilgilidir. Devletler, ustlendigi gorevleri yerine getirebilmek amaciyla kamu harcamasi yapmakta ve bunu da yogun olarak vergi gelirleriyle finanse etmektedir. ilk onceleri yoneticiye bir hediye olarak ortaya...
Chapter
Full-text available
In this study, initially how the health services in Turkey has been provided and its level was examined. Also which state institutions or organizations are active in providing health care was described. By the globalization governments implement about same policies. As is known, serious increases are observed in the health economy around the world....
Article
Full-text available
2001 yılı sonrasında Türkiye ekonomisinde hukuki, siyasi ve iktisadi dönüşüme neden olan özelleştirme uygulamaları hız kazanmıştır. Bu dönüşümün mali etkisi, hem merkezi bütçe gelirlerinde artış olarak hem de Türkiye bankacılık sektörünün mali yapısının güçlü olması şeklinde iki açıdan olmuştur. Söz konusu mali faydalarının yanı sıra özelleştirme u...
Conference Paper
Full-text available
Ülkemizde yerel yönetimler tarihsel olarak çok eski yıllara dayanmamakla birlikte, son yıllarda geçirdiği değişiklikler göz önüne alındığında, eriştiği konum ve ulaştığı etkinlik noktasında yadsınamaz bir mesafe kat etmiştir. Özellikle gelişen belediyecilik ile sunulan hizmet ağlarının genişliği, yerel yönetimlerin günümüzdeki önemini göstermektedi...
Conference Paper
Full-text available
Avrupa Birliği bütünleşmesini, kurumlarını ve fikirlerini eleştirmek veya tamamen bunlara taraf olmamak anlamlarında olan Avrupa şüpheciliği (Eurosceptism), özünde kuruluşundan itibaren devam eden süreçte AB’yi etkilemiştir. Üye ve aday ülkelerin pek çoğunda varlık gösteren Avrupa şüpheciliği, konjonktürel şartların da etkisi ile zaman zaman, özell...
Conference Paper
Full-text available
Dünyada ve Türkiye’de yaşanan hızlı şehirleşme, teknolojik gelişim, demokratikleşme, küreselleşme, ademimerkezileşme, yerelleşme gibi kavramlar; yerel yönetimler noktasında yeni arayışların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özünde yerelleşme, küreselleşme ile aynı tarihselliği taşımakta ve bir değişim ve gelişim neticesinin ürünü olarak dikkat çekme...
Conference Paper
Full-text available
Küreselleşmenin yapısal bir forma büründüğü 1980 sonrası, ekonomideki değişimle birlikte yerel yönetim sistemlerinde de değişiklikler olmuştur. Özellikle rekabetçi kentler olgusunun ön plana çıktığı ve yerelleşmenin önemini arttırdığı bu dönemde, halka en yakın kamu kurumu belediyelerdir. Anayasada yer alan yerel idareler, il, belediye ve köyler ol...
Article
Full-text available
Gelir vergisi, bireylerin ödeme gücünü dikkate alan ve bu nedeniyle sübjektif özellik gösteren bir vergi türüdür. Vergi adaleti açısından, mali gücü referans alan söz konusu vergi, bireylerin şahsi özelliklerine göre değiştiğinden dolayı, farklı özelliklere sahip mükelleflerin farklı vergi yüklerine sahip olması vergi adaletinin en önemli gösterges...
Conference Paper
Full-text available
Gelişmiş ülkelerde dolaysız vergi olarak adlandırılan servet ve gelir vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payının %70’ler civarında seyrettiği bilinmekte- dir. Buna rağmen, Türkiye’de bu oran %30 seviyelerindedir. Çalışmada mükellef- seçmen-nüfus arasındaki ilişki üzerinden, kişisel gelir vergilerinin durumu ince- lenecektir. Çalışmada eld...
Article
Full-text available
Günümüz İslam topluluklarında tercih edilen makroekonomi politikalarının, özel-likle erken dönem İslam topluluklarında ortaya çıkan modern İslami iktisat anlayı-şının oldukça gerisinde olduğu düşünülmektedir. Bu anlayış, ağırlıklı olarak piya-sada belirlenen fiyat sinyallerine göre arz ve talebin oluşmasını önermekte; pazarda bu sinyal mekanizmasın...
Article
Full-text available
Osmanlı Devleti özellikle 16. yüzyıl sonrası pek çok mali ve yönetimsel krizle karşılaşmıştır. Söz konusu kriz dönemleri, bunalım olarak adlandırılmakla birlikte, devletin yükselme dönemi sonrası sönümlenmesi konusunda da önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda ordu-maliye anlayışının zayıflamaya başlamasıyla bunalımlar kronikleşmeye başlamış ve de...
Article
Full-text available
Anayasa, en genel anlamıyla devletin organlarını düzenleyen bir şema, bir düzendir. Diğer bir deyişle, devlet bünyesinde yer alan organların işleyişi ve yurttaşların haklarıyla ilgili temel hukuki hükümlerin yer aldığı, yasama, yürütme, yargılama erklerinin nasıl kullanılması gerektiğini gösteren yasalar üstü, toplumsal sözleşmelerdir. Çalışmanın k...
Conference Paper
Full-text available
Faiz, geçmişten günümüze kadar birçok medeniyette ekonomik yaşamın içinde yer almasına rağmen, üzerinde bir görüş birliğine varılamamış ve çoğu kez hoş karşılanmamış bir kavram olarak nitelendirilebilir. Paranın yaygınlaşmasıyla birlikte kullanım alanını ge-nişleten faiz, birçok dinde olduğu gibi, İslam dininde de yasak olarak kabul edilmiştir. Bu...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, Selçuklu ve Osmanlı toplumlarında önemli bir yere sahip olan ve üretim mekanizmasının temel çarklarını oluşturan esnaf yapılanmalarının sosyal teşkilat içerisindeki yeri ve hukuki durumları incelenerek, Türkiye Cumhuriyeti kapsamında esnaf kavramının geçirdiği değişiklikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Selçuklu Devleti'nde teşkilat...
Article
Full-text available
Günümüz İslam topluluklarında tercih edilen makroekonomi politikalarının, özellikle erken dönem İslam topluluklarında ortaya çıkan modern İslami iktisat anlayışının oldukça gerisinde olduğu düşünülmektedir. Bu anlayış, ağırlıklı olarak piyasada belirlenen fiyat sinyallerine göre arz ve talebin oluşmasını önermekte; pazarda bu sinyal mekanizmasını b...
Article
Full-text available
Toplumların tarihsel birikimlerinin bir sonu-cu olarak ortaya çıkan kültür, ekonomik hayatı da doğrudan etkilemektedir. Bir toplumda yer-leşen kültüre göre, ekonomik ilişkiler kurul-makta, vergiler alınmakta ve harcamalar yine bu minval üzerine yapılmaktadır. Devletlerin en önemli gelir kaynağı, yurttaşlarından elde ettik-leri vergi gelirleridir. Ü...
Article
Full-text available
Kamu kesimi tarafından sunulan hizmetlerin en önemli finansman kaynağı olarak görülen vergi, toplumsal hayatta yer almanın bir bedeli olarak düşünülmekle birlikte esas olarak bireysel karşılığı bulunmayan bir mali yükümlülük biçimimde değerlendirilmektedir. Bu özelliğiyle vergi, devletin egemenlik hakkına dayalı olarak toplanan ve ödeyen tarafa bu...
Article
Full-text available
Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşme hareketleri, Avrupa’dakine benzer bir yapıda oluşmamıştır. Endüstri Devrimi, özünde tarımsal üretimden makine teknolojisine geçişi ifade ederken, bu süreç Osmanlı’da daha farklı alanlarda tezahür etmiştir. Coğrafi sınırları itibariyle geniş bir alana sahip olan Osmanlı İmparatorluğu’nda, hükümran olunan coğrafy...
Thesis
Full-text available
Osmanlı Devleti’nde yönetimsel ve mali bunalım ilk olarak 16. yüzyılda kendini göstermiş ve etkileri derinleşerek 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Neticede 19. yüzyılın son çeyreği Osmanlı Devleti için sonun başlangıcı niteliği taşımıştır. Mali bunalımın kronikleşmesi devletin dağılmasına yol açmıştır. Bu bunalımın etkilerinin silinmesini sağlamak...
Conference Paper
Full-text available
14. yüzyılda Kuzey Afrika’da yaşamış olan İbn-i Haldun, İslam-Arap düşünürlerinin en önemlilerindendir. Düşünsel ve bilimsel dünyası ile çağının çok ötesinde yer alan İbn-i Haldun yazmış olduğu Mukaddime adlı eserinde, İslam coğrafyası bağlamında devlet yönetimleri, toplumsal yapıları, siyasi ve ekonomik ilişkileri; tarihçi ve felsefeci bir perspek...
Article
Full-text available
Günümüzde yerel yönetimlerin en büyük sorunu yerel kaynaklarını harekete geçirememe ve eldeki mevcut kaynakları istenen optimal düzeyde kulla-namamasıdır. Bu nedenle özellikle yatırım proje-leri için yeterli kaynak bulunamamakta, iç ve dış borçlanma yoluna gidilmektedir. Mahalli idarele-re merkezden verilen pay ve yerel gelirleri, borç-lanmaya göre...
Article
Full-text available
Çalışmada, öncelikle bütçe kavramının tarihsel gelişimi ve kökeni, bütçe hakkının ortaya çıkışı ve dayandığı temeller ve Fransa, İngiltere, ABD ‘de bütçe hakkının gelişimi ele alınmıştır. Daha sonra Türkiye bağlamında tarihsel perspektifte bütçe hakkı incelenmiştir. Bütçe hakkının etkin bir şekilde uygulanabilmesi temsili demokrasilerin varlığıyla...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Under this title, studies on Ottoman Economic History will be included.