Ali Göçer

Ali Göçer
Erciyes Üniversitesi Faculty of Education Departmant of Turkish Languaie Education

Prof. Dr.

About

87
Publications
45,325
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
570
Citations
Citations since 2016
55 Research Items
465 Citations
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
Additional affiliations
July 2009 - present
Erciyes Üniversitesi
Position
  • Academician
January 2009 - September 2016
Erciyes Üniversitesi
Position
  • academician
Education
January 2006 - June 2009
Ömer Halisdemir University
Field of study
  • Faculty Member

Publications

Publications (87)
Article
Full-text available
Türkçe ders kitapları, öğrencilere temel dil becerilerinin kazandırılması sürecinde uyaran ve etkinlik zemini sunan en temel araçtır. Tematik yaklaşımla oluşturulan Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler şiir, hikâye edici ve bilgilendirici metin türlerinden oluşmaktadır. 2017 yılında yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda bilgilendirici...
Article
Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrenicilerin günlük hayatta yaşam becerilerini kullanabilme noktasında yaşadıkları sorunları ve becerilerin geliştirilmesini görev temelli öğretim yönteminden faydalanarak çözebilmek ve geliştirebilmektir. Bu kapsamda araştırma, nitel araştırma yöntemi dâhilinde eylem araştırması deseniyle...
Article
Full-text available
Dinleme becerisi iletişim sürecinin önemli bir parçası olup bireylerin yaşam boyu kullanacakları bir beceridir. Öğretmenlerin dinleme becerisini kazandırma ve geliştirme sürecinde farkındalık oluşturması, öğrencilere rehber olması, ders içi ve dışı çeşitli etkinliklerle becerileri etkin kullanabilmeleri için onları yüreklendirmesi önemlidir. Bu çal...
Article
Full-text available
Türkçenin ikinci dil olarak öğretimi dinleme, okuma, konuşma ve yazma dil becerileri üzerinden yapılmakta olup bütün becerilerin dengeli ve yeterli öğretilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde, öğrencilerin temel dil becerilerini etkili ve verimli kullanma durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma...
Article
Türkçe ders kitapları, öğrencilere temel dil becerilerinin kazandırılması sürecinde uyaran ve etkinlik zemini sunan en temel araçtır. Tematik yaklaşımla oluşturulan Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler şiir, hikâye edici ve bilgilendirici metin türlerinden oluşmaktadır. 2018 yılında yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda bilgilendirici...
Article
One of the most important conditions for individuals to be able to communicate in a second language is to have well-earned speaking skills. Thus, they can maintain their daily life by realizing interpersonal communication. The aim of research is to improve speaking skills of learners who learn Turkish as a second language by making use of task-base...
Article
Full-text available
Yazılı ve sözlü anlatımın en temel unsurlarından biri olan kelime, bir dili meydana getiren anlamlı ses birliğidir. Kelimeler bir dilin kelime haznesi konumunda olan sözlüklerde bulunur. Kelimelerin bağlamı içerisinde gösterilerek öğretilmesi konusu kelime öğretiminde örnek cümleler kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan sözlüklerin tanıkl...
Article
Full-text available
Sözlükler, bireylerin sözcük dağarcığının zenginleştirilmesinde çok eski dönemlerden beri kullanılan kaynaklardır. Sözlükler, Türkçe dersi metin işleme sürecinde ihtiyaç halinde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerini sözlükle tanıştırarak sözlüklerin kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmaktır. Bu amaçla Türkçe dersi serbest...
Article
Full-text available
Bu çalışmada ortaokul Türkçe ders kitaplarında kelime öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda görev yapan on beş öğretmen ile yürütülmüştür. Nitel yöntemle yapılan çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilm...
Article
Full-text available
Türkiye son zamanlarda, birçok alanda olduğu gibi diliyle öne çıkan bir ülke olmuştur. Türkiye’ye eğitim için gelen yabancı öğrenci sayısındaki artışlar, Türkçenin en çok konuşulan diller arasında beşinci sırada yer alması, Türklerle iletişim kurmak isteyen milletler tarafından Türkçenin rağbet görmesi günümüzde de devam etmektedir. Türkçenin yaban...
Article
Full-text available
zet Türkçe Öğretim Programı (2019) dört temel dil becerisi dinleme/izleme, okuma, konuşma ve yazma üzerine yapılandırılmıştır. Bu becerilerden dinleme/izleme ve okuma anlama beceri alanı, konuşma ve yazma ise anlatma beceri alanı olarak ele alınmaktadır. Öğrencilerin duygu ve düşünceleri ile bir konu hakkındaki görüşlerini veya tezlerini sözlü ya d...
Article
Full-text available
Atıf: Editöre Mektup: Göçer, A. (2020). Uzaktan öğretimde senkron (eş zamanlı) derslerle eşgüdümlü asenkron (eş zamansız) etkinliklerin planlanıp uygulanmasında bütünleyici çalışmalar/tamamlayıcı görevler. Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi, 1(1), 91-96. Eğitimin en temel amacı, öğrencilere birey olma niteliklerini kazandırarak haya...
Article
Full-text available
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi Özet İletişimsel beceriler bireylerin günlük hayatta kendilerini etkili bir şekilde ifade etmelerini sağlayan unsurlar olarak görülmektedir. Bu beceriler vasıtasıyla kişiler isteklerini ve hedeflerini dile getirebilmekte, ayrıca çeşitli faktörleri kavrayabilip zihninde kodlayabilmektedir. Aynı durum ana dilinde...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to take the opinions of the teachers of the Turkish Language as well as the students with respect to the function of the field of grammar learning in supporting the basic language skills. In line with this objective, an interview form was applied to twenty teachers of the Turkish Language who were determined by purposiv...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Türk ye'de kar katürün eğ tsel b r materyal olarak kullanımı le lg l gerçekleşt r-len çalışmaların genel görünümler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda 2000-2020 yılları arasında yapılan akadem k çalışma-lar; türüne (l sansüstü tez, makale ve b ld r), yayımlandığı yıllara, hedef k tles ne, kullanılan kar katür türüne, araşt...
Article
Full-text available
The number of Syrians migrating to our country as a result of the civil war started in Syria in 2011 is 3 million 632 thousand 622 as of 17 January 2019. Kilis is the province that has the highest population rate of Syrians (84.48%), compared to the local population. Although the reasons of Syrian students' learning Turkish vary, their willing to c...
Article
Full-text available
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, çok boyutlu bir süreçtir. Bu süreçte öncelikle dilin öğretimi ön plana çıkmaktadır. Ancak bu sürece dâhil olan farklı bileşenler de bulunmaktadır. Bu bileşenlerden biri de kültürdür. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğretmenlerin kültür aktarımına yönelik görüşlerini inceleme...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Türkçe dersi öğretmenlerinin dil eğitiminde ortam tasarımı ve materyal kullanımına ilişkin görüşlerinin alınmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde görüşme ve gözlem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde 2017-2018 öğretim yılı içerisinde görev yapan 15 Türkçe öğ...
Article
Full-text available
Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan temel dil becerilerinden biri de dinleme becerisidir. Programda, bu becerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmenlerin dinleme becerisinin gelişimine yönelik uygulamaları önemli işlevler görmekte ve büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple araştırmanın temelini öğretmenler...
Article
Full-text available
z Öğrenme süreçlerindeki sistemli eğitim etkinlikleriyle geliştirilmeye çalışılan dinleme becerisi ve dinlediğini anlayabilme yeterliği yine sistemli uygulamalarla ölçülüp değerlendirilmesi gerekir. Ancak ne yazık ki öğrencilerin dinleme ve dinlediğini anlama yeterliklerinin geliştirilmesine ve değerlendirilmesine gereken önemin verilmediği bilinen...
Article
Full-text available
The most important element to be used in determining the efficiency of surround the learning process is the measurement and evaluation. There are many ways of functioning such as planning, shaping and directing the process, keeping the student interested, seizing, determining the place of the studies, correcting, raising awareness, showing whether...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, Yörük Köyü’nün somut olan kültür varlıkları ile yörük kültürü-nün somut olmayan unsurlarına dikkatleri çekmek ve bu yerleşim biriminde yerleşik yaşama geç-miş yörüklere ait konar-göçer yaşamın izlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yak-laşımında gözlem, görüşme ve doküman analizi yöntemleri ile verilerin anali...
Article
Full-text available
İnsanlar arasında iletişimin ve etkileşimin temel yolu olan dil; düşünme, hayal etme, yaşamla ilgili tasarıları görünür kılma ve daha da önemlisi duygu, düşünce, hayal, istek ve yaşanmışlıkları dile getirme ve paylaşmanın da en etkili yoludur. Bu çalışma, temel dil becerilerinin birbirleriyle ilişkisi ve bireyin anlam evreninin oluşumu, gelişimi, e...
Article
Full-text available
ÖZ: Dil eğitiminde verimliliği belirleyen önemli unsurlardan biri de eğitim ortamı tasarımı ve bu çerçevede materyal kullanımıdır. Bu çalışmada Türkçe Öğretiminde işlevsel değere sahip olan ancak gerektiği kadar yararlanılmayan ‘karikatür’ ele alınmaktadır. Çalışmada ilk olarak eğitim ortamlarında pedagojik bir materyal olarak karikatürün özellikle...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenmek isteyen öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerini kazanarak zorunlu yaşam alanlarında ihtiyaçlarının karşılayabilecek dil kullanma yeterliğine ulaşmalarında iletişimsel yöntemin işlevlerine ve uygulamalarına dikkat çekmektir. Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğrenilmesi sürecinde hedefle...
Article
Full-text available
Today, a second foreign language learning has become need situation as never seen before. Individuals to meet tourism, trade, education, etc. in the field the needs and they want to learn a second language in order to be more effective areas of works. As a result of this request, individuals is to find want to see sightseeing or go to school in the...
Article
Full-text available
The purpose of this research is to provide an overview of adult literacy within the framework of lifelong learning in Turkey. Triangulation technique is applied with the approach of qualitative research, and within this framework, document review, interviews and observations were made. The research was carried out in a workgroup. These working grou...
Article
The objective of this research is to determine the state of associating media literacy skills with Secondary Education (6, 7 and 8 classes) Turkish Lesson Curriculum (2006) in order to show that media literacy skills, importance of which is increasing all over the world, can be gained with native language (Turkish) education. Objectives and acquisi...
Article
Full-text available
The aim of this study is to emphasize the importance of education to be based on the context of the word in the text processing of students active in the development of vocabulary. The presence of the word is the main determinant of the ability of the individual to understand and explain the exhibits effectively. This study focused on studies in te...
Article
Full-text available
The purpose of this research is to give an overview about traces of beliefs of folks in social life in Bektashi believers among the Yoruks-Turkmens. In this study, observation, interviewing, and document analysis methods were used within the framework of qualitative research. The research was carried out with a working group consisting of 6 partici...
Article
Full-text available
Bu arastirmanin amaci, Turkce dil bilgisi ogretiminin dil becerileriyle birlikte butunluk ilkesi dogrultusunda uygulanip uygulanmadigini incelemektir. Ayrica, Turkce ogretiminde bir arac olarak kullanilan metinlerin, islenen dil bilgisi konularinin ogretimine aracilik etme durumlarinin da belirlenmesi amaclanmistir. Bu amacla arastirmada 6, 7 ve 8....
Article
Full-text available
The aim of this study is to provide an overview of the applications of task performance as they are used to determine the status of the development in process and acquire the senior mental, linguistic, and social skills of students in secondary school Turkish lessons. In this study which adapted action research design in qualitative research approa...
Article
Full-text available
Teachers carry out teaching and learning processes activities they perform within the framework of a plan and the program. The main purpose of this event held in, is to ensure that the s of students with their grade level. In this regard, Turkish course curriculum, prepared in parallel set of books to the Turkish course curriculum, and belongs to t...
Article
Full-text available
The purpose of this research, is assessment of student teachers’ the views on contemporary issues in Turkish. In this study, interviewing method within the framework of qualitative research was used. Research was carried out working group consisting of 72 Turkish student teachers in Faculty of Education Erciyes University. The working group was cre...
Article
Full-text available
The aim of this study was to determine whether student teachers are sufficiently prepared for teaching practice in primary schools. In this study, student teachers' teaching practice in real classrooms was evaluated by using observation and interview methods. For this purpose, interviews were conducted with seven guidance teachers, and each student...
Article
Full-text available
This study investigates whether the activities presented in 5th grade students’ Turkish workbooks of primary education are qualified enough to meet the acquirements of the 5th grade visual reading given in the curriculum. The investigation is carried out by using the document analysis technique within the framework of the qualitative research appro...
Article
Full-text available
The purpose of this study, to determine Turkish teachers' application and their evaluation forms. In this research, were interviewed 12 Turkish teachers in the context of qualitative research approach. Moreover, the activities of students write their applications in writing with documents written examination papers or documents as are investig...
Article
Full-text available
Problem Statement: The intention of this study is to determine whether written examination questions used in primary education fulfill their purpose in measuring students' verbal skills acquisition or not, whether the distribution of the written examination questions on the cognitive domain sublevels is balanced or not, and whether the examination...
Article
Full-text available
Problem Statement: The intention of this study is to determine whether written examination questions used in primary education fulfill their purpose in measuring students' verbal skills acquisition or not, whether the distribution of the written examination questions on the cognitive domain sublevels is balanced or not, and whether the examination...
Article
Full-text available
One of the basic purposes of language and literary education is to maintain a target population and the use of proper attitude, method and technique in proper learning environments. Therefore, proper attitudes and methods are to be resorted for students to become active elements of the environment throughout the learning-teaching process. One of th...
Article
Full-text available
Nowadays. whichever position the individuals work in. they feel the need to learn a foreign language even a second foreign language. In parallel with the need for a foreign language, the importance of the foreign language teaching increases. In language teaching, conditions such as the facilities of the environment, learner's features, the social d...
Article
Full-text available
Nowadays, whichever position the individuals work in, they feel the need to learn a foreign language even a second foreign language. In parallel with the need for a foreign language, the importance of the foreign language teaching increases. In language teaching, conditions such as the facilities of the environment, learner's features, the social d...
Article
Full-text available
Problem statement: In the globalizing world, second language/foreign language has gained a great importance. The importance of the foreign language teaching has increased in our time in which knowing a foreign language has deviated from being a specialty and become a feature that have. For that purpose, teachers must know the characteristics of the...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine situation in using of written expression skills of the education faculty students. For this purpose, was asked from students writing compositions, at different periods and five separate topics. Later, the compositions were examined. Documents, were chosen by way of random method from the inside total compos...

Network

Cited By