Ali Caka

Ali Caka
University of Prishtina "Hasan Prishtina"

Ph. D.

About

41
Publications
306,821
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
13
Citations
Citations since 2016
9 Research Items
5 Citations
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345

Publications

Publications (41)
Article
Full-text available
Në këtë punim jepet klasifikimi i emrave të shqiptarëve të Kosovës sipas prejardhjes dhe motivimit, si dhe listat e 100 emrave më të shpeshtë të vajzave dhe listat e 100 emrave më të shpeshtë të djemve në harkun kohor prej 100 vjetëve (1921-2020), të ndarë në 4 periudha a breza prej nga 25 vjet, përpiluar në bazë të një korpusi prej rreth 1.700.000...
Article
Full-text available
The purpose of this overview paper is to estimate the impact or “weight” of a scientific conference, or a scientific meeting, respectively the 10th Annual International scientific meeting of the Institute Alb-Shkenca, organized in Shkup, in 2015 – by using smart tools for tracking, analyzing and visualizing research of Scopus, the largest bibliogra...
Conference Paper
Nowadays one of the important and typical task in supervised machine learning in the field of sentiment analysis is a text classification. Sentiment analysis is a field dedicated to extracting subjective emotions and sentiments from the text. Corpora of written texts are excellent data sets for doing sentiment analysis and for algorithm training. A...
Article
Full-text available
This paper uses the word-lists of the primers that are currently used in Albania and in Kosova. Special computer programs have been used for comparing the word-lists of primers with the Fundamental Dictionary of 5,000 words and with the Fundamental Dictionary of 1,000 words of present-day Albanian language, compiled by the first author of this pape...
Article
Full-text available
Albanian surnames, unlike the surnames of other Europeans, are relatively recent. During the Yugoslav Kingdom, the majority of Kosovo Albanians were forced by the regime to add Slavic suffix –iq or –viq to their surnames. After the Second World War, Kosovo Albanians have been allowed to change their surnames, and most of them have done so. Most of...
Article
Full-text available
Albanian surnames, unlike the surnames of other Europeans, are relatively recent. During the Yugoslav Kingdom, the majority of Kosovo Albanians were forced by the regime to add Slavic suffix –iq or –viq to their surnames. After the Second World War, Kosovo Albanians have been allowed to change their surnames, and most of them have done so. Most of...
Article
Full-text available
Albanians surnames, unlike other European nations, are relatively recent. During Yugoslav Kingdom the majority of Kosovo Albanians have been forced by the regime to add to their surnames Slavic suffix, i.e. –iq or –viq. After the Second World War, Kosovo Albanians have been allowed to change their surnames, and most of them have done so. Most of th...
Article
Full-text available
Albanians surnames, unlike other European nations, are relatively recent. During Yugoslav Kingdom the majority of Kosovo Albanians have been forced by the regime to add to their surnames Slavic suffix, i.e. –iq or –viq. After the Second World War, Kosovo Albanians have been allowed to change their surnames, and most of them have done so. Most of th...
Conference Paper
Informatika dhe Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimeve me zhvillimin e tejshpejtuar kanë lehtësuar ndërtimin dhe zhvillimin e Teknologjive gjuhësore të cilat dita ditës po bëhen mjetet e duhura dhe të pazëvendësueshme për analizën dhe procesimin e gjuhës natyrale. Punimi Kontribut fjalorit të kolokacioneve të gjuhës shqipe mëton që bazuar n...
Conference Paper
Sot gjuhësia moderne nuk mund të mendohet pa përdorimin e Teknologjive gjuhësore të cilat dita ditës po bëhen vegla të pazëvendësueshme për procesimin dhe analizën e gjuhës natyrale. Në pamundësi që të përdoren Teknologjitë gjuhësore të gjuhës angleze, e cila ka strukturë tjetër nga gjuha shqipe, së voni në gjuhësinë shqiptare janë bërë disa tentim...
Conference Paper
Bashkëpunimi profesional i specialistëve të gjuhës dhe të inxhinierisë kompjuterike ka rezultuar në zhvillimin e teknologjive gjuhësore të gjuhës shqipe. Tashmë është zhvilluar lematizuesi i gjuhës shqipe, i cili me saktësi të madhe bën nxjerrjen e lemave (fjalëformave përfaqësu-ese) të gjuhës shqipe nga korpuset tekstore. Po ashtu është zhvilluar...
Conference Paper
Përdorimi gjithnjë më i madh i kompjuterit dhe i teknologjisë së informacionit në të gjitha fushat e kërkimit shkencor nuk ka lënë pa e përfshirë edhe fushën e linguistikës. Korpuset tekstore të përpiluara me kompjuter paraqesin një mjet me rëndësi jo vetëm për leksikografinë, por dhe për studime të ndryshme linguistike. Ato kanë gjetur zbatim edhe...
Conference Paper
Full-text available
Tradition of Mawlid in Kosovo Albanians Albanian world began to recognize Islam after they currently faced Ottomans. Regions were mainly live Albanians that recognized Islam is Albania, Kosovo, Western Macedonia, Southwestern Serbia, and Montenegro. In the Ottoman Empire, the majority of Albanians were Muslims, which fulfill the important t...
Conference Paper
Full-text available
Bota e gjallë, e cila studiohet nga Biologjia, ndahet në botën bimore dhe botën shtazore, që karakterizohen me numër shumë të madh të llojeve të bimëve dhe të shtazëve, të cilat sot e popullzojnë rruzullin tokësor. „Kafshët shtëpiake“ paraqesin një grup të llojeve të ndryshme të „shtazëve“ të cilat janë të lidhura me jetën e njeriut dhe „shtëpinë“...
Conference Paper
Full-text available
Sequence or word order in the sentence, one of the important remedies of expression of syntactic relations, has a special role in the English language which is analytic language. In Albanian language, which by the structure belongs to the synthetic language group, syntactic relations within the sentence are expressed with inflection and word order...
Conference Paper
Full-text available
Recent development of information and communication technologies has already affected all areas of knowledge, creating new areas of study: computational linguistics, language technologies, corpus linguistics and other fields that are developing day by day. Based on language technologies, computational linguistics and corpus linguistics today are de...
Article
Full-text available
It is a general conclusion, of the employers at first, that the majority of graduates in technical disciplines are not very versatile (eloquent) in communication, neither in written form nor oral. This has to do with communication in mother tongue as well. And when someone does not easily communicate effectively in the native language, then he/she...
Conference Paper
Full-text available
Në gjuhësinë shqiptare janë bërë studime të pakta në fushë të teknologjive gjuhësore e në lidhje me nxjerrjen e konkordancave të veprave të autorëve shqiptarë përfaqësues të letërsisë shqiptare. Konkordancat për nxjerrjen e fjalëve të veprës së një autori shqiptar për herë të parë u përdorën në analizën statistike dhe stilistike të veprës së Lasgus...
Conference Paper
Përmbledhje: Zhvillimi i hovshëm i teknologjive gjuhësore ka ndryshuar gati plotësisht rolin e morfologjisë klasike duke mundësuar që studimi i trajtëformimit, formave të ndryshme të fjalëve të lakueshme: emrave, mbiemrave, përemrave, numërorëve, dhe i fjalëve të zgjedhueshme: foljeve, të bëhet shpejt dhe pothuajse krejtësisht në mënyrë automatike....
Conference Paper
Full-text available
Ndërlidhja e fuqishme e gjuhësisë dhe teknologjisë së informacionit solli deri tek zhvillimi i shpejtë i teknologjive gjuhësore në të cilat sot mbështeten studimet gjuhësore të shumë gjuhëve botërore. Dihet fare mirë se anglishtja prinë në këtë, e gjuha shqipe është prekur pak nga kjo fushë. Projekti i Qeverisë së Kosovës i gjuhës shqipe më 2005; K...
Conference Paper
Full-text available
Përmbledhje: Variantet e romanit "Karvani i Bardhë" të Azem Shkrelit, ai i 1960-ës dhe ai i 1995-ës, shërbyen për këtë hulumtim qëllimi i të cilët është analiza e ndryshimeve gjuhësore në shkallë të ndryshme gjuhësore (në drejtshkrim, leksik, morfologji, frazeologji), që i kanë ndodhur shkrimtarit Azem Shkreli në periudhën 35 vjeçare. Punimi kryesi...
Article
Full-text available
Onemillion-words corpus of the Albanian language, compiled by N. Caka and A. Caka in 2006, according to the relevant corpus of English, known as 'The Brown Corpus', is a good basis for various linguistic research. It is used, for the first time, by one of the authors (A. Caka) during his magisterial thesis research, entitled "Contribution to the ba...
Article
Full-text available
PËRMBLEDHJE Në këtë punim do të bëhet krahasimi i tre fjalorëve themelorë të gjuhës shqipe, me 1500, 3000 dhe 5000 fjalë, hartuar nga autori i parë i këtij punimi (A. Caka) bazuar në korpusin njëmilionfjalësh të gjuhës shqipe, me fjalorët përkatës (për nga numri i fjalëve) themelorë të gjuhës angleze me qëllim të përcaktimit të mospërputhjeve të fj...
Conference Paper
Full-text available
The legislation is bringing Kosovo closer to the developed countries, but how is it, in reality, it is very difficult to give an appropriate answer without having an interdisciplinary scientific research, that it is an aim of this research. Almost two decades most of the heavy industry installations are abandoned or has no proper protection pursuan...
Conference Paper
Full-text available
Në punim përshkruhet mënyra e përpilimit të korpusit të parë njëmilion-fjalësh të gjuhës shqipe nga N. Caka dhe A. Caka, në Universitetin e Prishtinës, më 2006, sipas korpusit përkatës të anglishtes, të njohur si ‘Korpusi i Braunit’, përpiluar nga H. Kucera dhe W. N. Francis më 1960 në Universitetin e Braunit në SHBA. Paraqiten rezultatet e para të...
Conference Paper
Përmbledhje: Njeriu e ka vështirë me kompjuterët, por kompjuterët e kanë shumë më vështirë me njeriun. Përkundër përdorimit të teknologjive gjuhësore, që në fakt janë teknologji të informacionit të specializuara për t’u marrë me mediumin më kompleks të botës sonë: gjuhën e njeriut (gjuhën natyrale), prapë se prapë ende nuk është arritur një nivel i...
Conference Paper
Full-text available
Qëllimi i punimit është të tregohet rëndësia e procesit të kërkimit shkencor dhe të paraqitet metodologjia e dhënies së informacionit shkencor nga ky proces. Përgatitja e punimit dhe publikimi i rezultateve shkencore është një pjesë e rëndësishme e procesit të kërkimit shkencor. Por si përgatitet informacioni shkencor, pse dhe kur është një informa...
Article
Full-text available
The word laser could not be inserted in the Dictionary of Albanian language in 1954, as the laser was to be invented six years later; but the word transistor could had been included since it had been invented six years before. These words serving only as technical terms at first, were later to become common words by the spread of the usage of objec...
Article
Full-text available
Fjala laser nuk ka mundur të jetë në Fjalorin e gjuhës shqipe më 1954, se laseri do të shpikej gjashtë vjet më vonë, por do të mund të ishte fjala transistor, se transistori ishte shpikur gjashtë vjet më parë. Këto fjalë në fillim kanë shërbyer vetëm si terma teknikë, por me kohë, me përhapjen e përdorimit të sendeve që ato emërtonin, kanë filluar...
Article
Full-text available
PERMBLEDHJE Është konstatim i përgjithshëm, në radhë të parë i punëdhënësve, jo vetëm te ne, se shumica e të diplomuarve në disiplinat teknika janë jo aq të zhdërvjelltë në komunikim, si me shkrim, ashtu dhe me gojë. Kjo ka të bëjë me komunikimin në gjuhën amtare. E kur dikush nuk e ka lehtë të komunikojë në mënyrë të efektshme në gjuhën amtare, at...
Article
Full-text available
Mbiemrat e njerëzve të një vendi mund të trajtohen si në aspektin sinkronik, ashtu edhe në aspektin diakronik. Gjatë Mbretërisë Jugosllave shumica e shqiptarëve të Kosovës kanë qenë të detyruar nga pushteti që mbiemrit të tyre t’u shtojnë edhe mbaresën sllave –iq ose –viq, kështu Cufa është bërë Cufiq, e Hasani është bërë Hasanoviq. Pas Luftës së D...
Article
Full-text available
Sa njerëz me emrin Vlora, Saranda, Valbona, Labinot, Tomor a Berat ka sot në Kosovë? Po me emrin Migjen, Nol a Asdren? A e di Saranda që emri i saj do të thotë ‘dyzet’ në greqisht, e Berati se emri i tij rrjedh nga Beligrad (qytet i bardhë, në sllavisht). A e di kosovari me emrin Azdren se emri i tij paraqet shkronjat e para të emrit e mbiemrit të...
Conference Paper
Full-text available
Vigorous development of legislature in Kosova in the postwar period and the transition from one system to the other system of governance have brought to inadequate creation of legal terms in an accelerated passing of the laws, legal acts, regulations etc. The insufficient possession of professional terminology standards, an insufficient knowledge o...
Conference Paper
Full-text available
Zhvillimi i hovshëm i legjislacionit në Kosovë në periudhën e pasluftës dhe kalimi prej një sistemi në sistem tjetër të qeverisjes sollën deri tek sajimi i gabuar i termave juridikë në hartimin e përshpejtuar të ligjeve, akteve ligjore, rregulloreve etj. Mos zotërimi i mjaftueshëm i rregullave të terminologjisë profesionale, mosnjohja e duhur e gju...
Conference Paper
Full-text available
Mbiemrat e njerëzve të një vendi mund të trajtohen si në aspektin sinkronik, ashtu edhe në aspektin diakronik. Gjatë Mbretërisë Jugosllave shumica e shqiptarëve të Kosovës kanë qenë të detyruar nga pushteti që mbiemrit të tyre t'u shtojnë edhe mbaresën sllave –iq ose –viq, kështu Cufa është bërë Cufiq, e Hasani është bërë Hasanoviq. Pas Luftës së D...
Conference Paper
Full-text available
Sa Vlora, Saranda, Labinot-a, Tomor-a a Berat-a ka sot në Kosovë? Po Migjen-a, Nol-a e Asdren-a? A e di Saranda që emri i saj do të thotë ‘dyzet’ në greqisht, e Berati se emri i tij rrjedh nga Beligrad (qytet i bardhe, në sllavisht). A e di kosovari me emrin Azdren se emri i tij paraqet shkronjat e para të emrit e mbiemrit të shkrimtarit Aleks Stav...
Article
Full-text available
Njëqind vjet më parë “Shoqnia Bashkimi” e Shkodrës botoi veprën kryesore të saj Fjaluer i Rii i Shcypes (1908). Fjalori ka 13.482 fjalë dhe paraqet fjalorin më të mirë në leksikografinë shqipe deri në botimin e Fjalorit të Institutit të Shkencave (1954). Çka është përfshirë nga Fjalori i Bashkimit në Fjalorin e Institutit të Shkencave (1954) dhe çk...
Conference Paper
Full-text available
Në "Fjalor i shqipes së sotme" (2002) për abetare thuhet "libër fillestar për të mësuar shkrim e këndim", ku me këndim nënkuptohet leximi. Sa filloristë sot me këndim nënkuptojnë leximin? A ka në abetare fjalë të tilla që nuk janë aq të njohura, apo nuk janë fare të njohura për fillestarët? Cilat fjalë do të duhej të përfshiheshin në tekstet e Abet...
Article
Full-text available
Edhe pse kanë kaluar 50 vjet nga konkordancat e para të nxjerra me anë të kompjuterit, ato ende konsiderohen si një mjet i rëndësishëm në shumë kërkime shkencore. Mundësia, që më lehtë se kurrë, të kemi në dispozicion një numër të madh tekstesh në formë elektronike e ka riaktualizuar përdorimin e konkordancave kompjuterike, sidomos për analizën dhe...
Thesis
Full-text available
Temë e këtij punimi magjistrature është hartimi i një fjalori themelor të gjuhës shqipe, përkatësisht i dy fjalorëve, njëri me 2500 fjalë, e tjetri me 5000 fjalë. Këta fjalorë do t’u shërbejnë, në radhë të parë, hartuesve të fjalorëve themelorë dygjuhësh shqip – gjuhë e huaj, por dhe hartuesve të teksteve shkollore për nxënësit e shkollave fillore....

Questions

Question (1)
Question
Can anyone share any information about research that has been done or is ongoing in the field of Artificial Intelligence: substitution of word meaning with word pitch. How does the brain interact depending on the pronunciation of words? Any information on wordless communication (without words) – just with recorded signal patterns of the words?

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
Krijimi i databazës së prejardhjes së mbiemrave të shqiptarëve të Kosovës.