Aleksandar Racz

Aleksandar Racz
University of Applied Health Studies | zvu.hr · Department of Public Health

About

139
Publications
44,255
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
260
Citations

Publications

Publications (139)
Article
Full-text available
Milk containing aflatoxin M1 (ATM1) in quantities above 0.05 µg/kg is considered unsuitable for consumption. It is possible to use mycotoxin deactivators that bind aflatoxin M1 and allow the further use of milk. The study aimed to examine the impact of selected mycotoxin deactivators (beta-glucan from yeast and oats, and live and dead lactic acid b...
Article
Full-text available
Predmet istraživanja bili su stavovi i predrasude Romkinja o nasilju nad ženama u romskoj obitelji. Provedeno je jednokratno istraživanje tipa tzv. nacrta »poprečnog presjeka« u jednoj vremenskoj točki (proljeće 2020.) metodom anketiranja, a na proporcionalnom, stratificiranom uzorku od 350 Romkinja iz 12 romskih naselja Međimurske županije. Romska...
Article
Full-text available
The aim of this cross-cultural study was to examine predictors of sexual satisfaction. For the present analysis, we used a large-scale sample database that included 8821 individuals from 4 countries. All participants completed the same questionnaires, which were designed to capture numerous important variables that have been shown to correlate with...
Article
Full-text available
Uvod: Zdravstveno veleučilište je jedina visokoškolska ustanova u Hrvatskoj koja od 2015., poštujući pravilo pozitivne diskriminacije, svake akademske godine omogućava upis po jednog najbolje rangiranog pripadnika romske zajednice na svaki od studijskih smjerova iz područja zdravstvenih neliječničkih profesija, zahvaljujući čemu se broj pripadnika...
Article
Full-text available
Introduction: The aim of the study was to determine the nitrites and nitrates content in fresh cow’s milk samples from milking machines, and to determine whether their amount is affected by the season of sampling (summer/winter). Methods: The methodology used was analytical transversal method at 2-time points. All milk samples were sampled at milk...
Conference Paper
Applying the concept of a circular economy promotes environmental protection and social well-being and enables economic growth consistent with sustainable development. A circular economy can reduce environmental degradation, but also increase the creation of a new value. The economic disruption caused by the 2020 pandemic has reinforced the conside...
Article
Full-text available
Introduction: Sexual satisfaction is the pleasure an individual feels both physically and psychologically, and is the result of erotic experiences, thoughts, dreams, and autoeroticism. Purpose: The purpose of the study is to present the determinants of sexual satisfaction among Bosnian and Herzegovinian women. Methods: The survey was conducted on...
Conference Paper
44 PREJUDICES, MANIPULATIONS AND LIES ABOUT THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF UNTESTED DRUGS IN THE TREATMENT OF CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) This paper analyzes the relationship between attitudes towards and propensity to use complementary and alternative medicine drugs in light of the uncritical use of ivermectin despite the fact that it causes v...
Article
Full-text available
Na temelju provedenog terenskog istraživanja pojavnosti nasilja nad Romkinjama u romskim obiteljima, kao i njihovih uvjerenja i stavova o nasilju nad Romkinjama u romskim obiteljima koje je bilo provedeno na uzroku od 350 Romkinja koje žive na području 12 izoliranih romskih naselja na području Međimurske županije, upotrebom logističke regresijske a...
Conference Paper
Novija istraživanja govore da je udio turizma u globalnim ukupnim emisijama CO2 narastao na 8%. Udio emisija u Europi povezanih s turističkom djelatnošću nešto je niži od globalnih 5% i iznosi oko 3,1% od ukupnih antropogenih CO2 emisija prouzrokovanih izgaranjem fosilnih goriva i industrijskim procesima. Manji udio stakleničkih plinova djelomično...
Chapter
Full-text available
Cilj rada je ispitati i analizirati uvjerenja i stavove menadžera o klimatskim promjenama i međuutjecaju klimatskih promjena i turističkog smještaja te o klimatskim promjenama kao determinanti oblikovanja turističke ponude. Za utvrđivanje gore navedenih uvjerenja i stavova korišteno je anketno istraživanje. Anketu je ispravno ispunilo 283 ispitanik...
Book
Full-text available
Baviti se sustavno problemima održivosti najveći je izazov 21. stoljeća. Kroz povijest je čo- vječanstvo samo naizgled „napredovalo“. U korak s razvojem industrije, otkrivanja novih planeta, stvaranja virtualnog svijeta, u kojem se trenutno odvija i obrazovanje, čovjek je pokleknuo pred bolestima, nejednakostima, pomanjkanjima prava, gladi, siromaš...
Article
Full-text available
Pesticides are chemicals used in agriculture to protect crops from pests. In addition to protection during cultivation, they are also used after harvesting to extend the shelf life of products. Postharvest control stands out, especially when it comes to products imported from distant countries, resulting in increased concentration of pesticides and...
Article
Full-text available
Assuming a two-way relationship between climate change and tourism, it is very important to know the beliefs and attitudes of tourist managers. Research of beliefs and attitudes of tourist managers is a key problem of this research. Beliefs and attitudes of tourist managers are affected by different factors such as: sociodemographic characteristics...
Article
Sažetak U novije doba, više nego ikad ranije, klimatske su promjene globalnog karaktera i ozbiljno determiniraju razvoj i buduć-nost turizma u širem obuhvatu turističkih regija i svijetu u cjelini. Klimatske promjene ne predstavljaju samo hipotet-ski akademski izazov za čovječanstvo, već direktno utječu na sve aspekte ljudskog života, uključujući t...
Article
Full-text available
Contamination of milk with aflatoxin M1 (AFM1) is related to the feed for milking cows, which is contaminated with aflatoxin B1 (AFB1). Feed AFB1 converts to AFM1 by dehydrogenation. In this study, we used Lactic acid bacteria (LAB) isolated from raw milk and its products and commercial or laboratory-made beta-glucan isolated from yeast and oats to...
Article
Full-text available
Cilj rada bio je dokazati transfer ostataka pesticida s kore na pulpu ako se dokaže njihova prisutnost na kori naranče. U tu svrhu u radu je analizirano 48 uzoraka naranči iz uvoza i domaćeg porijekla u kojima su analize bile usmjerene na detekciju 88 aktivnih tvari. Rezultati su pokazali da su bile potvrđene četiri aktivne tvari: imazalil, klorpir...
Article
Full-text available
Žitarice predstavljaju najrasprostranjeniju i najvažniju kulturu za prehranu ljudi. Važne su i kao sirovina u prehrambenoj industriji te čine osnovu piramide prehrane. Mlinski proizvodi također predstavljaju osnovne prehrambene proizvode. Glavni su mlinski proizvodi prekrupa, krupica i brašno. Magnezij je mineral koji je iznimno važan element u lju...
Article
Full-text available
Bees (Apis mellifera) are the main pollinators of many plants and play a key role in agriculture. Although bees are not targeted organisms in the use of protective agents in the field, unfortunately they are heavily influenced by pesticides. The objectives of this study were to determine the species and concentration of pesticides in bees, and whet...
Article
Sažetak Mikotoksini su sekundarni produkti plijesni i vrlo česti kontaminanti hrane. Najčešće su njima kontaminirane žitarice, ali istraživanja ukazuju na to da i druge vrste namirnica mogu biti kontaminirane mikotoksinima. Vino je namirnica koja je najčešće kontaminirana ohratoksinom A (OTA), koji nastaje kao produkt plijesni nastale na grožđu ili...
Conference Paper
Full-text available
Taking into account all other environmental problems, climate change has become the biggest challenge and threat to the survival of the human civilization, with far-reaching consequences and a wide influence on virtually every aspect of human life, and undoubtedly on tourism as an activity. Tourism as a whole, especially transport related to arriva...
Article
Threatening the balance of the global ecological system and the increasing climate change are one of the most important features of the 20th century and the turn of the two millennia. Changes in the global climate over the last hundred years have been associated with changes in several elements of the climate system, and primarily with changes in s...
Article
Full-text available
Sažetak: Turizam je jedna od najbrže rastućih globalnih gospo-darskih aktivnosti te ima važnu ulogu u nacionalnim i lokalnim gospodarstvima. Globalne klimatske promjene, kao i održivi razvoj kroz društveno i ekološki odgovorno poslovanje u turizmu aktualno je područje istraživanja tek manjeg broja znanstvenika diljem svijeta. Nedostatak šireg inter...
Article
SUMMARY Purpose Tourism is one of the fastest growing global industries and plays a significant role in national and local economies. Global climate change, as well as sustainable development, especially from the point of view of research of beliefs and attitudes on climate change, is the current area of research by only a small number of scien...
Article
Full-text available
The goal of the study was to research the level of the quality of life as a whole and within certain domains, the level of physical activity, and to establish the correlation between physical activity and the quality of life in the elderly suffering from type 2 diabetes and the elderly not suffering from from type 2 diabetes in the Republic of Croa...
Article
Full-text available
Ginkgo biloba L. is the eldest plant growing on the Earth; preparations made of its leaves and seeds represent an integral part of the Chinese medicine for over a millennium. The plant species was first discovered by Linnaeus in 1771, its name thereby originating from the Latin words bis (two) and lobus (lobe), which duly illustrate the specific sh...
Presentation
Full-text available
The basic objective of the research was to identify and analyze the factors that influence on forming and the emergence of differences in attitudes and beliefs about CAM among health care professionals.
Article
Full-text available
Cilj: Cilj rada je utvrditi specifičnosti i stvarne potrebe, kao i mogućnosti za unaprjeđenje skrbi za starije osobe na području Grada Rijeke, oslanjajući se prvenstveno na javnozdravstvene i bioetičke aspekte. Ispitanici i metode: Ispitanici su podijeljeni u tri skupine: osobe starije životne dobi te formalni i neformalni pružatelji skrbi s područ...
Article
Full-text available
Theoretical starting points: Every patient has a legitimacy to receive spiritual care within their health care, while a health care professional has a responsibility and obligation to provide it. Methods: The goal of this research was to determine students' opinions on the matters of spirituality within receiving health care as well as to question...
Conference Paper
Volunteering as an activity enables the development of an individual’s competency and is also an area of interest both of society as a whole, as well as the academic community. The goal of this study is to determine the relationship between volunteering and the domain of leisure time within the student population. Undergraduate and graduate student...
Article
The incidence of symptoms of chronic fatigue in cancer patients (cancer-related fatigue, CRF) is a significant factor in the assessment of quality of life, and occurs during and after the implementation of oncological treatment. The aim of this study was to investigate the incidence of symptoms of fatigue, pain and sleep disorders in patients with...
Conference Paper
The prevalence of the non-performance of physical activity in the 21st century has reached pandemic proportions in all age groups, including elderly people. This study aimed to determine the level of physical activity of elderly people with type 2 diabetes who are users of institutional care in the Republic of Croatia compared to those who do not h...
Conference Paper
The prevalence of the non-performance of physical activity in the 21st century has reached pandemic proportions in all age groups, including elderly people. This study aimed to determine the level of physical activity of elderly people with type 2 diabetes who are users of institutional care in the Republic of Croatia compared to those who do not h...
Conference Paper
INTRODUCTION: Complementary and alternative medicine (CAM) refers to a group of therapeutic and diagnostic disciplines that largely exist outside the institutions where conventional health care is taught and provided. In most parts of the world CAM content is included into health care professionals training programs. In Croatia there are still ideo...
Conference Paper
INTRODUCTION: In Croatia there is a wide range of CAM therapies outside of the conventional, allopathic medicine and their usage has been exponentially increasing over the previous decades. However, there are only few, if any, relevant national surveys about the attitudes and beliefs of health care professionals about CAM in Croatia. AIM: The basic...
Conference Paper
INTRODUCTION: Over the last few decades an increasing number of surveys have been published on the effectiveness of CAM therapies. But papers are rarely focused on the attitudes and beliefs about CAM efficacy or identifying reasons why certain techniques have been used. In Croatian scientific literature there are just few published papers about att...
Article
Full-text available
Hosting wine festivals provides the opportunity to organizers and wine destinations to offer a wide range of experiences that differ from the day-today way of life and, in a sense, are the best way to provide a wine tourism lifestyle experience. The aim of the research was to measure the wine and food personality traits of festival visitors, involv...
Presentation
Full-text available
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), više od 40 % stanovništva SAD-a te 20 do 30 % stanovnika zapadne Europe primjenjuje neke od metoda i tehnika iz spektra komplementarne i alternativne medicine (KAM), bilo kao moguću dopunu alopatskoj medicini bilo kao alternativne metode usmjerene prema samom liječenju bolesti. O učinkovitosti većine...
Article
Full-text available
Uvod: Kvaliteta usluga u zdravstvu sve je češće predmet različitih istraživanja. Posebno mjesto u takvim istraživanjima zauzima mjerenje kvalitete zdravstvenih usluga, pri čemu važnu ulogu ima određivanje načina na koji ih percipiraju korisnici. Cilj i metode: Primjenom prilagođenoga modela SERVQUAL u ovom radu istražena su očekivanja i percepcija...
Article
Full-text available
Opći cilj postavljen hrvatskom Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma jest poboljšati položaj romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj smanjivanjem višedimenzionalnog jaza između romskog i ostalog stanovništva te na usklađen, otvoren i transparentan način postići potpuno uključivanje Roma u sve segmente društva i zajednice. Glavni cilj...
Article
Ginkgo biloba L. is the eldest plant growing on the Earth; preparations made of its leaves and seeds represent an integral part of the Chinese medicine for over a millennium. The plant species was first discovered by Linnaeus in 1771, its name thereby originating from the Latin words bis (two) and lobus (lobe), which duly illustrate the specific sh...
Conference Paper
Abstract The project of sustainable tourism development of Mali Lošinj consists 30 project teams grouped into three groups of projects: nature protection projects (15 projects); projects for the protection of socio-cultural resources (5 projects) and projects of economic sustainability (10 projects). The purpose of the project is to set a limit for...
Article
Full-text available
Cellar door experiences represent the core of wine tourism activities and provides wineries with an opportunity to offer a memorable experience to the visitor, which in turn can lead to the creation of a long-term relationship between customer and brand. This study aims to measure visitors experience quality perceptions within the tasting room sett...
Article
Full-text available
Introduction: The concept for sustainable development of tourism in Croatia for the period until the year 2020 suggests the establishment of a favourable relationship between economy, ecology and tourism development. Croatia has predicted to connect strategic development to building mega golf resorts on the coast in order to increase accommodation...
Conference Paper
Full-text available
The advent of neoliberal capitalism at the beginning of the 1980s led to the rise and media promotion of celebrity philanthropy. Groundbreaking events in the media affirmed celebrity philanthropy, for example Bob Geldof's organisation of the Live Aid concert in 1985 with the aim of collecting aid for the hungry in Africa. Geldof's example was an in...
Conference Paper
Full-text available
The advent of neoliberal capitalism at the beginning of the 1980s led to the rise and media promotion of celebrity philanthropy. Groundbreaking events in the media affirmed celebrity philanthropy, for example Bob Geldof's organisation of the Live Aid concert in 1985 with the aim of collecting aid for the hungry in Africa. Geldof's example was an in...
Conference Paper
Introduction: FAO estimates that each year approximately 1.3 billion tonnes of food, which amounts to approximately one-third, by weight, of all food produced for human consumption in the world, is lost or wasted. Hypothesis: Food wastege in the world where 800 million people suffer from hunger is not only agricultural, economical or socioogical qu...
Article
Aim: In this research samples of floral honey were used as bio-indicators of environmental pollution by pesticides. Material and methods: A total of 40 (4x10) samples from bee farms were collected at 4 different locations (sub-regions) including 16 municipalities in the Varaždin County, as well as 20 (2x10) samples from two locations – bee-farms re...
Article
Aim: In this research samples of floral honey were used as bio-indicators of environmental pollution by pesticides. Material and methods: A total of 40 (4x10) samples from bee farms were collected at 4 different locations (sub-regions) including 16 municipalities in the Varaždin County, as well as 20 (2x10) samples from two locations - bee-farms re...
Article
The aim of the research was to examine the level of physical activity of users of the social network in Croatia, the relation of the sociodemographic characteristics and the level of physical activity compared to the time spent on the following activity. The study involved 333 respondents who are active users of Facebook (FB). The short version of...
Conference Paper
The aim of the study was to examine the degree of quality of life, as a whole and in domains, of elderly persons in the Republic of Croatia who are suffering from type 2 diabetes and those who do not have it. The study included 120 participants who according to chronological age belong to a group of elderly people. Participants were divided into tw...
Conference Paper
Introduction: The concept for sustainable development of tourism in Croatia for the period until the year 2020 suggests the establishment of a favourable relationship between economy, ecology and tourism development. Although past experiences in the world undoubtedly show that the development wich is exclusively aimed towards increasing usage of al...
Conference Paper
Cellar door experiences represent the core of wine tourism activities and provide wineries with an opportunity to offer a memorable experience to the visitor, which in turn can lead to the creation of a long-term relationship between customer and brand. This study aims to investigate the factors affecting visitor perception of wine experience quali...
Article
Full-text available
MEDQUAL scale aims to measure the quality of healthcare provided by medical staff of one hospital department instead of the overall quality of hospital services or parts of services to which medical staff in one department has no influence on because they are previously determined by other factors (architecture of the buildings, services of other d...
Article
Sažetak Ciljevi ovoga istraživanja usmjereni su na procjenu uvjerenja i stavova učenika dvaju srednjih škola s područja grada Vinkovaca o volontiranju, uključenost učenika u volontiranje i zadovoljstvo učenika volontiranjem. Stratificirani uzorak ispitanika čine učenici dviju srednjih škola: Zdravstvena i veterinarska škola "dr. Andrija Štampar" (5...
Article
Full-text available
SUMMARY – Travelling around the world and visiting distant places and countries (especially national parks, parks of nature, natural resorts, etc.) sometimes may result in animal bites and injuries from the species which are not usually represented as the source of human rabies cases, such as monkeys. In the last ten to fifteen years, monkey bites...
Conference Paper
Full-text available
The concept of quality of life is an important evaluation tool for the subjective benefit of an oncologic population and forms the basis of the rehabilitation process. The aim of this study was to examine the quality of life of people with malignant diseases and to evaluate differences between different groups of people with malignant diseases. A t...
Conference Paper
The aim of the study was to examine the degree of quality of life, as a whole and in domains, of elderly persons in the Republic of Croatia who are suffering from type 2 diabetes and those who do not have it. The study included 120 participants who according to chronological age belong to a group of elderly people. Participants were divided into tw...
Conference Paper
ABSTRACT The inclusion of the elderly in the community as equal members is one of the main tasks of modern society. The goal of the study was to estimate the participation of elderly people in activities related to the work or volunteer activities. 120 examinees from 65 to 93 years of age who are users of centers and homes for the care of the elder...
Conference Paper
Purpose-Christmas Markets have become important contributors to the winter tourism activities. They have become popular events, attracting different types of visitors, from young people and families with children, to work colleagues and senior travelers. The purpose of the present research was to examine the potential differences in visitors' perce...
Article
The aims of this research are to evaluate the beliefs and attitudes on volunteering (involvement, satisfaction) of students from two secondary schools in the area of the city of Vinkovci. The stratified sample of students is made up of two secondary schools: Dr Andrija Stampar’s (50 respondents) and Matija Antun Reljkovic’s High School (50 responde...
Article
Full-text available
Technology driven changings with consecutive increase in the on-line availability and accessibility of journals and papers rapidly changes patterns of academic communication and publishing. The dissemination of important research findings through the academic and scientific community begins with publication in peer-reviewed journals. Aim of this ar...
Conference Paper
Local food festivals are interesting tourist attractions that have a significant impact on creating a destination’s image. This study aims to assess the perceived festival service quality attribute and identify the factor structure of perceived festival service quality. Data were collected from a sample of 94 visitors to the 17th Asparagus Festival...
Conference Paper
S pojavom internetskih tehnologija i prelaskom više od polovine trenutačnih više od 28 000 znanstvenih časopisa iz tiskanog u digitalni format znatno su se razvile mogućnosti povećanja i praćenja faktora odjeka časopisa i radova na znanstvenu zajednicu te time i ostvarivanje temeljnog smisla znanstvene publicistike–- rezultate znanstvenih istraživa...
Conference Paper
Abstract: Introduction: Technology-driven changes alongside a continual increase in online availability and accessibility of journals and papers are rapidly changing the patterns of academic communication and publishing. The dissemination of important research findings through the medical community begins with publication in peer-reviewed journals....
Conference Paper
Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, u listopadu 2017. u upisniku znanstvenika RH bilo je navedeno 23 449 znanstvenika, od kojih 15 605 s akademskim stupanjem doktora znanosti/umjetnosti, a tek je 11 481 bio izabran u znanstvena zvanja, na temelju čega se mogu smatrati znanstvenicima, prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visok...
Conference Paper
The project of sustainable tourism development of Mali Lošinj consists 30 project teams grouped into three groups of projects: nature protection projects (15 projects); projects for the protection of socio-cultural resources (5 projects) and projects of economic sustainability (10 projects). The purpose of the project is to set a limit for systemat...
Article
Beside health benefits, the impact of physical activity on individuals with intellectual disabilities is evident in all the spheres of life, such as psychological, social and cognitive development. The goal of this research was to examine the physical activity level in persons with intellectual disabilities, who are users of habilitation programs....
Article
Beside health benefits, the impact of physical activity on individuals with intellectual disabilities is evident in all the spheres of life, such as psychological, social and cognitive development. The goal of this research was to examine the physical activity level in persons with intellectual disabilities, who are users of habilitation programs....
Conference Paper
Abstract Introduction: Technology-driven changes alongside a continual increase in online availability and accessibility of journals and papers are rapidly changing the patterns of academic communication and publishing. The dissemination of important research findings through the medical community begins with publication in peer-reviewed journals....
Article
This paper presents methods of assessing sensory integrative dysfunction in persons with neurological impairments as an indispensable element in physiotherapy intervention. Deterioration of the sensory function causes misinterpretation of stimuli, the inability to learn new patterns of movement, the proper execution of movement, significantly distu...
Article
There is something horrible about throwing food in the bin. Based on existing literature, 30-50 percent (i.e. 1.2-2 billion tons) of the produced food never reaches anyone’s plate. Global food production can be split into production losses, consumers’ waste and consumption. In a world where 850 million people are undernourished, global food supply...
Article
The aim of the research was to examine the level of physical activity of users of the social network in Croatia, the relation of the sociodemographic characteristics and the level of physical activity compared to the time spent on the following activity. The study involved 333 respondents who are active users of Facebook (FB). The short version of...
Article
Aim: Aim of this research was to test if there exists a connection between intensity of insomnia and application of a combination of essential oils composed from lavender (Lavandula angustifolia), marjoram (Origantum majorana), geranium (Pelargonium graveolens) and basil (Ocimum basilicum), and to examine the relationship between intensity and dura...
Article
Elemental composition was analysed to determine the eff ect of the botanical and geographical origin on the mineral content in black locust (Robinia pseudoacacia L.), chestnut (Castanea sativa Mill.), and lime (Tilia spp.) honey. Th e study included 174 samples from three diff erent geographical and climatic regions in Croatia. A total of 15 elemen...
Conference Paper
SERQUAL quality measurement in hotel industry - Island Lošinj.
Conference Paper
Proučavanje epidemije kuge i njezina učinka na društvene promjene kao doprinos razumijevanju utemeljenosti prijetnji izbijanja suvremenih pandemija zaraznih bolesti u uvjetima krize društva i ugroženoga održivog razvoja planeta
Conference Paper
Proučavanje epidemije kuge i njezina učinka na društvene promjene kao doprinos razumijevanju utemeljenosti prijetnji izbijanja suvremenih pandemija zaraznih bolesti u uvjetima krize društva i ugroženoga održivog razvoja planeta
Conference Paper
Ekološki i javnozdravstveni rizici kremiranja i utjecaj najbolje prakse na njihovu minimalizaciju
Conference Paper
Kremiranje pokojnika – bioetički, vjerski, javnozdravstveni i zdravstveno ekološki pristup
Conference Paper
Description of influence of new Journal of Applied health Sciences (see: www.jahs.eu) to publishing in the field of applied health science in Croatia.
Conference Paper
„Eco resort Matalda – otok Cres – ekološki, ekonomski ili ekocidni?
Conference Paper
ABSTRACT INTRODUCTION: In the sub-sectors of tourist offer, which are marked as “subdivisions with a marked perspective of development”, in the Tourism Development Strategy of the Republic of Croatia (CRO) by 2020, golf tourism is also highlighted. The expansion of the development of golf tourism in the region is also visible through the fact that...
Conference Paper
Bioetički, ekološki i ekonomski pristup analizi strategija razvoja golf- turizma u Hrvatskoj na primjeru projekata „ Punta križa“ i „Baštijunski brig“
Conference Paper
Death in the Sauna: The Correlation between the Frequency and the Length of Stay in the Sauna and Risk of Death
Article
Full-text available
The purpose of this study was to determine and to compare the amount of heavy metals in the meat of white (N = 39) and blue (N = 35) sea fish, considering the spring (N = 38) and fall (N = 36) catch period to study the possible type and seasonal differences especially in Hg concentrations in fish, and to estimate if the amounts registered can have...
Book
Environmental protection and environmental health are closely related professional fields to the areas of expertise that affect several different areas of legislation. This sometimes brings difficulties in dealing with different concepts and defining across different sectors. That is why this publication is of great benefit to everyone in those pro...
Article
Full-text available
Background: Citrinin is a mycotoxin produced by several species of the genera Aspergillus, Penicillium and Monascus and it occurs mainly in stored grain. Citrinin is generally formed after harvest and occurs mainly in stored grains, it also occurs in other plant products. Often, the co-occurrence with other mycotoxins is observed, especially ochrat...
Article
Full-text available
Background Vegetarian diets are rich in vegetables. Green leafy vegetables are foods that contain considerable amounts of nitrate, which can have both positive and negative effects on the human body. Their potential carcinogenicity and toxicity have been proven, particularly after the reduction of nitrate to nitrite itself or just serving as a reac...
Article
The present paper investigates the effectiveness of different levels of applied digested residue obtained after anaerobic digestion (AD) of meat-bone meal (MBM) on the morphologic and mineral characteristics of corn. The experiment was conducted in duration of two years and consisted of eight treatments: control (without any fertilizer); mineral fe...
Conference Paper
Full-text available
It is a generally accepted fact that waste is matter or object discarded by its owner, or else which the owner intends or needs to discard. But, at the same time, waste consists of a number of useful primary materials with their own economic value. Waste management is a complex task that requires good organisation abilities and cooperation among nu...

Network