Aleksandar R. Ivanovic

Aleksandar R. Ivanovic
Univerzitet Vitez u Travniku

Phd - Law sciences

About

79
Publications
51,959
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
32
Citations
Citations since 2017
32 Research Items
25 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction
Professor of Criminal justice and security, has extensive experience in teaching criminal law criminal procedural law, international criminal law, security studies, organized crime, economic crime, intercultural understanding, human rights and reconciliation, theory and practice of conflict resolution, theories of criminalistics. President of CSO Monitor, Novi Pazar.

Publications

Publications (79)
Book
Full-text available
Pre nego što čitaocima predstavimo sadržaj ovog priručnika, najpre ćemo iskoristiti priliku da se u ime organizacije MONITOR javno zahvalimo ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji što je svojim finansijskim sredstvima pomogla realizaciju projekta “Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije”. Ovaj pr...
Conference Paper
Full-text available
Apstrakt: Sloboda govora, kao jedno od osnovnih ljudskih prava, u savremenom društvu predstavlja nesigurno tle podobno zloupotrebama. Jedna od zloupotreba slobode govora je govor mržnje. Savremeni vidovi komunikacije proširili su teren na kom je sve izraženiji govor mržnje. U radu su razmatarni stavovi mladih u Srbiji u pogledu slobode govora i gov...
Book
Full-text available
The subject of the author’s research is human rights of the new generation. Namely, in addition to the already established human rights, over the last few years there has been a gradual emergence of new human rights that need to be legally protected. The monograph covers four such human rights such as the principle of the best interests of the chil...
Article
Full-text available
Political populism and extremism pose a serious threat to the establishment of democracy, trust building and mutual respect between members of different ethnic and religious groups. Accordingly, the aim of this paper is to point out the specifics of political populism in Bosnia and Herzegovina, pointing to the presence of extremism in the narrative...
Book
Full-text available
Pre nego što čitaocima predstavimo sadržaj ovog priručnika, najpre želimo da iskoristiti priliku da se u ime organizacije MONITOR još jednom zahvalimo Međunarodnom republikanskom institutu što je svojim finansijskim sredstvima podržao realizaciju projekta „Mirno rešavanje konflikata i izgradnja poverenja u multikulturalnim sredinama“. Publikacija j...
Article
Full-text available
Autori se u radu bave pitanjem prava izbeglica na sticanje državljanstva u državi prijema, sa posebnim fokusom na zakonodavnu regulativu Republike Srbije. S tim u vezi, autori najpre polaze od prava na državljanstvo, ukazujući na najvažnija međunarodna pravna dokumenta koja propisuju ovo ljudsko pravo, kao i međunarodne konvencije koje regulišu pit...
Article
Full-text available
The author deals with the issue of constitutional protection of the right to social scurity in the Republic of Serbia. In this connection, the author first analyzes the provisions of the current Constitution of the Republic of Serbia which prescribing the right to social security. Subsequently, the scope of the material and personal rights of socia...
Article
Full-text available
Govor mržnje kao usmeni ili pisani govor koji se svodi na javno izazivanje mržnje prema određenoj grupi (ili pojedinoj osobi) zbog nekog njenog ličnog svojstva u svrhu stvaranja neprijateljstva, diskriminacije i nasilja pred-stavlja opasnost po društvo u cjelini. Govor mržnje se danas preselio na internet, koji omogućava stvaranje globalnog foruma...
Book
Full-text available
Publikacija je pisana za potrebe Projekta, odnosno konkretnije za potrebe realizacije seminara za Vršnjačke edukatore. S tim u vezi, publikacija sadrži teme koje su polaznicima seminara za vršnjačke edukatore prezentovane od strane predavača. Štampanjem ove publikacije, želeli smo pre svega da pomognemo vršnjačkim edukatorima u njihovoj misiji podi...
Article
Full-text available
Pod subjektivnim činiocima, odnosno subjektima nacionalne bezbednosti, podrazumevamo one činioce (entitete) koji imaju svest o sebi, svom okruženju i uticaju na to okruženje, a potiču od ljudi, ljudskih grupa, organizacija i institucija, i utiču na nacionalnu bezbednost. Subjektivne činioce nacionalne bezbednosti delimo na subjekte ugrožavanja i su...
Article
Full-text available
In this research authors investigate the issue of radicalism and violent extremism, initially examining the meaning of the terms, as well as the essential characteristics of these phenomena. Afterwards, the authors analyse and investigate the emerging forms of radicalism and violent extremism that exist in the territory of the Western Balkans, and...
Article
Full-text available
The authors deal with the issue of hate crimes on the basis of sexual orientation in connection with the issue of domestic violence. Namely, Article 54a of the Criminal Code of the Republic of Sribja stipulates that if a criminal offense is committed out of hatred, because, inter alia, of sexual orientation, this circumstance is judged by the court...
Article
Full-text available
In this paper, the authors deal with the issue of the institute of hate crime in the context of the protection of fundamental human rights. Our focus is on law regulation and practice in Montenegro and Norway. Both Montenegro and Norway are small, independent countries that import important premises for both their national security as well legal an...
Conference Paper
Full-text available
In accordance with the contemporary understanding of the concept of national security, the author deals with the question of external entities of threat to it. The aim of the paper is to show in one place all possible threats to the national security of a country which comes beyond its borders. Next, the paper aims to point out the nature of these...
Conference Paper
Full-text available
The author deals with the problem of combating hate speech on the Internet. In this regard, the author first starts from the problem of making hate speech on the Internet illegal and creating legal frameworks for punishing responsible persons for delivering content on the Internet that contain hate speech. A particular challenge in this business is...
Article
Full-text available
Autor se u radu bavi specifičnim oblikom kriminalnog ispolja-vanja kod koga je objekt napada naknada za pružene usluge, a način izvršenja se ogleda umišljajnom izbegavanju plaćanja iste. Radi se o vrsti kriminalnog ponašanja koja se u anglosaksonskom pravu označava nazivom "krađa usluga" (eng. "Theft of services"). Rad ima za cilj da prikaže način...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to present the principle of ne bis in idem, as a tenet on which national criminal law, criminal law of the European Union (EU) and international criminal law postulate. Mentioned principle has an important role in the criminal law of all countries because it prevents any person to be tried twice for the same offense. That's...
Article
Full-text available
The authors deal with the issue of the right to privacy of children on the Internet from the aspect of international and domestic regulations in the field of personal data protection. In this regard, the authors try to address certain issues related to the form of violating the right to privacy of children on the Internet by publishing their person...
Conference Paper
Full-text available
Autori ovog rada polaze od pretpostavke da nacionalizam, političko favorizovanje i trka za ograničenim resursima onemogućavaju proces pomirenja koji je neophodan u zemljama bivše Jugoslavije. Da bi se spriječilo da mržnju naslijedi još jedna generacija, treba istražiti uzroke ili uzajamne veze postojećih etničkih ili religijskih napetosti. Koristeć...
Article
Full-text available
The work on the detection and prosecution of war crimes in attempting to provide evidence in criminal proceedings of war crimes at the Western Balkans is extremely hard and difficult. Despite the fact that the first investigations started more than fifteen years ago, a large number of unexplored and unresolved cases remain. The reasons for this is...
Conference Paper
Full-text available
The author deals with the issues of the right to privacy and the right to anonymity in the framework of freedom and security. In this regard, the author gives definitions and characteristics of privacy and anonymity, indicating the differences in the meaning of these two terms. Then, the author points to the importance of protecting the right to pr...
Article
Full-text available
In the paper author deals with the issue of the concept and elements of national security. In connection to this, the author first points to the concept of security in general, analyzing how the authors from the field of security sciences define this concept, approaching it from different aspects. After that, the author deals with the issue of defi...
Conference Paper
Full-text available
The authors of this paper start with the premise that nationalism, political favoritism and competition for limited resources seem to preclude a process of reconciliation much needed in the countries of former Yugoslavia. In order to prevent the hatred to be inherited by yet another generation, the causes or correlates of present ethnic or religiou...
Article
Full-text available
The author deals with the issue of integration in the field of criminal co-operation in the area of the European Union. In this regard, the author first makes a distinction between negative and positive integration in the field of criminal law co-operation in the European Union. Then, points to the principle of mutual recognition as "the cornerston...
Article
Full-text available
The purpose of this work is to articulate a set of interlinked research propositions about knowledge management systems in relation to so-called proactive criminalistics investigations in the field of prevention and combating against serious sort of crime such as organized crime and terrorism. Moreover, this paper addresses missing links in literat...
Conference Paper
Full-text available
Poslednjih nekoliko godina jedna od aktuelnih ekonomskih tema o kojoj možemo čitati u medijima, jeste uvoz i trgovina baznim uljima na teritoriji Republike Srbije, koja se jednim delom dovodi u vezu sa malverzacijama u smislu plaćanja poreskih dažbina. Predmet rada autora upravo je trgovina baznim uljima između privrednih društava sa sedištem na te...
Article
Full-text available
U radu je apostrofiran značaj veoma bitnog pravnog instrumenta, Evropskog naloga za hapšenje (European Arrest Warrant-EAW), čija je primena na teritoriji Evropske unije (EU) počela 2004. godine. Osnovni cilj rada je, da sa pravno-istorijskog aspekta sagleda značaj i ulogu pravnih akata koji regulišu pitanje ekstradicije i efekte zakonodavnih aktivn...
Conference Paper
Full-text available
Autori se u radu bave problematikom (ne)dostupnosti okrivljenog u krivičnom postupku koja se javlja kao posledica nepostojanja jedinstvene evidencije lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili u pritvoru, odnosno neadekvatne komunikacije između kazneno-popravnih ustanova, s jedne strane i sudova, odnosno tužilaštva i policije, sa druge st...
Conference Paper
Full-text available
Autor se u radu bavi pitanjem unakrsnog ispitivanja definišući znečenje ovog pravnog instituta, u skladu sa pravnom teorijom i praksom, ukazujući na njegove osnovne elemente kao i na svrhu njegove primene u krivičnom postupku. Takođe, autor u radu analizira pravnu regulativu unakrsnog ispitivanja u krivičnom zakonodavstvu Italije, Bosne i Hercegovi...
Article
Full-text available
Sažetak: Autori u radu razmatraju i analiziraju princip in dubio pro reo kao jedan od temeljnih načela krivičnog procesnog prava u skladu sa pravnom aktuelnom regulativom krivično procesnog zakonodavstva Republike Srbije. S tim u vezi autori najpre ukazuju pojavu ovog principa u pravnoj teoriji, kao i na njegove suštinske elemente, a zatim dovode u...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this paper is to point to the systematisation of matter, which relates to the assessment of the efficiency of tax control as the mainstay of the reduction of tax evasion and the grey economy in our country, with a comparative analysis with the developed countries and countries in transition. Financial effects of large-scale tax evasion m...
Article
Full-text available
Apstrakt: Autor se u radu bavi pitanjem osnivanja Kancelarije evropskog javnog tužioca u skladu sa odredbama Lisabonskog ugovora. S tim u vezi, autor najpre ukazuje na potrebu postojanja ove nadnacionalne institucije krivičnog progona u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije, a zatim razmatra organizaciju i način funkcionisanja ove insi...
Article
Full-text available
Sažetak: Autori se u radu bave pitanjem " prava da budeš zabo-ravljen " sa aspekta odluka Evropskog Suda pravde i evropske regula-tive iz oblasti zašite ličnih podataka. S tim u vezi, autori ističu da " pravo da budeš zaboravljen " predstavlja temeljni princip savre-mene evropske regulative u oblasti zaštite ličnih podataka koji povećava nivo pravn...
Article
Full-text available
Purpose: The aim of this paper is to present the situation regarding the detection and prosecution of war crimes in the Western Balkans, as well as to point out the main specifics or, better said, problems encountered by judicial authorities while dealing with these crimes. Design/Methodology/Approach: The article is based on the current work of...
Article
Full-text available
U ovom radu se tretira vjerovatnoća kod forenzičkih analiza, ispitivanja i vještačenja. Prezentuje se savremeni pristup određivanja dokazne vrijednosti rezultata vještačenja putem Bajesove teoreme. Takođe su dati prikazi slučajeva primjene određivanja stepena vjerovatnoće, kod pojedinihforenzičkih vještačenja. Ključne reči: forenzika, vjerovatnoća...
Article
Full-text available
Apstrakt: Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina dvadesetog veka u svetu su, sa ciljem efikasnijeg suprotstavljanja savremenim oblicima kriminaliteta počeli da se razvijaju novi koncepti organizacije kriminalističke delatnosti. Osnovu tih savremenih pristupa čini tendencija redefinisanja policijske uloge u društvu, postavljanje novih stra...
Article
Full-text available
The authors of the paper deal with the issue of application of the so-called proactive criminal investigation in order to improve efficiency in the field of preventing and combating of serious types of crime. In this regard, the authors suggest that the use of purely reactive criminalistic investigation in cases of serious crimes such as terrorism...
Article
Full-text available
: Autor se u radu bavi osnovnim karakteristikama žalbe na prvostepenu presudu. Autor najpre određuje pojam žalbe, ukazuje na rokove za izjavljivanje iste, zatim ukazuje na titulare prava na žalbu na prvostepenu presudu i analizira njihov obim raspolaganja pravom na žalbu. Nakon toga, autor se bavi zakonskim elementima žalbe na prvostepenu presudu i...
Conference Paper
Full-text available
U razvijenim zemljama sveta, krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina dvadesetog veka počeli su da se pojavljuju novi pristupi organizaciji kriminalističke delatnosti, sa ciljem efikasnijeg suprotstavljanja savremenim oblicima kriminalnog ispoljavanja. Novi pristupi su u osnovi imali redefinisanje policijske uloge u društvu, postavljanja no...
Article
Full-text available
U radu autori natoje da prikažu novu evropsku inicijativu koja se odnosi na primenu principa uzajamnog priznavanja, što će olakšati prikupljanje i prenošenje dokaza između država članica u krivičnim stvarima. Imajući u vidu diskusije o slobodi kretanja dokaza u krivičnim stvarima, autori nastoje da se usredsrede na osnovne elemente principa uzajamn...
Article
Full-text available
Autor se u radu bavi pitanjem Evropskog krivičnog prava sa aspekta harmonizacije nacionalnih materijalnih i procesnih krivičnopravnih sistema država članica. S tim u vezi, autor daje istorijski prikaz razvoja međunarodne saradnje u krivičnim stvarima na prostoru Evropske unije od Mastrihta do Lisabona. Posebnu pažnju posvećuje novinama koje su u u...
Conference Paper
Full-text available
Achievement of professional results when performing police duties is conditioned by not causing unnecessary harmful consequences, primarily when using police powers, which must be proportionate to the need to exercise them and the police officers are obliged to make sure all legal conditions for their use are fulfilled and must be held accountable...
Article
Full-text available
Ovaj rad im za cilj da ukaže na strukturu forenzičkih nauka, zbog edukaciono-didaktičkih razloga, odnosno izrade adekvatnih nastavnih planova i programa na visokoškolskim institucijama na kojima se izučavaju forenzičke nauke. Takođe, rad ima tendenciju dokazivanj da su forenzičke nauke naučna disciplina, odnosno nauka.
Article
Full-text available
Autori se u radu bave pitanjem međunarodne poreske kontrole sa posebnim osvrtom na mogućnost njene realizacije na prostoru zemalja zapadnog Balkana. S tim u vezi, autori najpre ukazuju na pojam međunarodne poreske kontrole, osnovne međunarodne dokumente koji regulišu ovu oblast kao i moguće oblike međunarodne poreske kontrole. U zaključnom delu rad...
Conference Paper
Full-text available
Autori se u radu bave problematikom krivičnog dela pranja novca analizirajući ulogu sektora računovodstva, kao jedne od ključnih poluga kriminalnih struktura u pojedinim slučajevima pranja novca, sa jedne strane, kao i jedne od ključnih delatnosti na polju sprečavanja i suzbijanja pranja novca, sa druge strane. S tim u vezi autori najpre ukazuju na...
Article
Full-text available
U radu je obrađeno krivično djelo silovanja sa krivično-pravnog i krimnalističko aspekta. U prvom dijelu rada autori razmatraju i analiziraju krivično djelo silovanja u skladu sa pravnom regulativnom krivičnog zakonodavstva Republike Crne Gore. U drugom dijelu rada autori ukazuju na osnovne oblike modusa operandi učinilaca ovog krivičnog djela. Zav...
Conference Paper
Full-text available
Autori se u radu bave neophodnošću uvođenja interkulturalnog obrazovanja u sistem visokog obrazovanja na prostoru Bivše Jugoslavije. S tim u vezi, autori u radu najpre ukazuju na pojam interkulturalnost, praveći pritom poređenje sa značenjem ovog pojma i pojma multikulturalnost. Takođe, autori ističu važnost uvođenja predmeta Intekrulturalno obrazo...
Article
Full-text available
utor se bavi pitanjem uloge kriminalističko obaveštajnog rada u zaštiti nacionalne bezbednosti u skladu sa savremenim shvatanjima nauke o bezbednosti. Autor najpre ukazuje na pojam krimianlističko-obaveštajnog rada, a zatim kroz analizu ovog koncepta kriminalističke delatnosti i njegovo poređenje sa problemski orjentisanim pristupom daje smernice s...
Conference Paper
Full-text available
Sažetak: Sa promenama u shvatanju pojma nacionalne bezbednosti kao i poimanju bezbednosnih izazova, rizika i pretnji, javlja se potreba za kritičkim razmatranjem i analizom zaštite nacionalne bezbednosti u savremenim uslovima. Autori ističu da se u današnje vreme kao ključni činioci ugrožavanja nacionalne bezbednosti javljaju pojedini oblici krim...
Article
Full-text available
Apstrakt Autori razmatraju i analiziraju krivično delo poreske utaje u skladu sa pravnom regulativom krivičnog zakonodavstva Republike Srbije, ukazujući na osnovne načine izvršenja ovog krivičnog dela. Na kraju rada posebna pažnja posvećena je davanju osnovnih smernica za unapređenje delatnosti na polju suprotstavljanja ovom vidu kriminalnog ispolj...
Article
Full-text available
Apstrakt Autori razmatraju i analiziraju krivično delo poreske utaje u skladu sa pravnom regulativom krivičnog zakonodavstva Republike Srbije, ukazujući na osnovne načine izvršenja ovog krivičnog dela. Na kraju rada posebna pažnja posvećena je davanju osnovnih smernica za unapređenje delatnosti na polju suprotstavljanja ovom vidu kriminalnog ispolj...
Article
Full-text available
Osnovi za otpočinjanje kriminalističkog istraživanja nekog kriminalnog događaja ogledaju se u sticanju saznanja (indicija, osnova sumnje) o pripremanju krivičnog dela, odnosno saznanja o izvršenom krivičnom delu i/ili njegovom učiniocu. Shodno tome, autori u radu analiziraju način saznanja za postojanje krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminal...
Article
Full-text available
Apstrakt U radu će biti prikazani osnovni načini saznanja za postojanje krivičnih dela privrednog kriminaliteta. Osnovi za otpočinjanje kriminalističkog istraživanja nekog kriminalnog događaja ogledaju se u sticanju saznanja (indicija, osnova sumnje) o pripremanju krivičnog dela, odnosno saznanja o izvršenom krivičnom delu i/ili njegovom učiniocu....
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Apstrakt: Sa promenama u shvatanju pojma nacionalne bezbednosti kao i poimanju bezbednosnih izazova, rizika i pretnji, javlja se potreba za kritičkim razmatranjem i analizom nekih nevojnih činioca ugrožavanja nacionalne bezbednosti. Autor smatra da u tom cilju posebnu pažnju treba pokloniti uticaju savremenih oblika kriminalnog ispoljavanja na naci...

Network

Cited By