Aladdin Malikov

Aladdin Malikov
Azerbaijan National Academy of Sciences | ANAS · Institute of Philosophy and Sociology

Assoc.Prof.Dr. in Philosophy (https://orcid.org/0000-0001-5830-6764)
Chief Editor in the METAFİZİKA Journal (ISSN 2616-6879)

About

166
Publications
58,501
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
17
Citations
Introduction
Aladdin Malikov currently works at the Institute of Philosophy and Sociology, Azerbaijan National Academy of Sciences. Aladdin does research in Logic, Philosophy, Metaphysics and Epistemology.
Additional affiliations
August 2020 - September 2025
Azerbaijan National Academy of Sciences
Position
  • CEO
September 2018 - present
Azerbaijan Institute of Theology
Position
  • Professor (Associate)
Description
  • The lessons I teach: 1) Philosophy; 2) Philosophy of Religion; 3) Personality and religion; 4) Eastern Religions; 5) The Bible and the Qur'an: A Comparative Study; 6) Inter religious Dialogue; 7) History of Christian Sects; 8) History of Judaism.
Education
September 2010 - June 2013
Tarbiat Modares University (ISNI: 0000000403695602)
Field of study
  • Islamic Philosophy and Theology, Transcendental Wisdom
January 2008 - June 2010
Mofid University
Field of study
  • History of Philosophy
September 2004 - December 2007
Mofid University
Field of study
  • Philosophy and science metadology

Publications

Publications (166)
Method
Full-text available
Plüralizm latınca "plüralis" sözündən olub "çoxluq" deməkdir. Plüralizm ictimai-siyasi həyatda daim yarışda və rəqabət mübarizəsində olan, bir-birindən asılı və bununla yanaşı, muxtar olan sosial, siyasi qrupların, partiyaların, təşkilatların, ideyaların və baxışların çoxluğu mənasını verir. Plüralizmin siyasi, mədəni-mənəvi iqtisadi, sosial və s....
Method
Full-text available
“Buddizm” dünyada ən geniş yayılmış dinlərdən biri olaraq, eramızdan öncə VI əsrdə yaşamış Buddanın ərsəyə gətirdiyi dinin adıdır. Dünyada Buddanın inanclarını qəbul edənlərə buddist deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Buddizmdə Budda tanrı yerinə qoyulur. Əslində isə Budda özünün insan olduğunu söyləmiş və ilahlıq iddiasında olmamışdır. Lakin ölümünd...
Method
Full-text available
Abstract. Sadraddin Shirazi is one of the most prominent philosophers existed in Eastern-Islamic intellectual history up until this day. His philosophical school, which he calls “al-hikmat al-mutaaliyah” (transcendent philosophy), continued to exist and develop from its emergence to our days. Being able to create a peculiar philosophical system, wh...
Method
Full-text available
Din fəlsəfəsi sillabusu-2022
Method
Full-text available
Annotasiya. Elm və din münasibətləri tarix boyu qalmaqallı mübahisələrlə yadda qalmışdır. Bu gərginlik bəzən zəif bəzən isə daha ciddi şəkildə təzahür etmişdir. Elm və din münasibətlərini araşdırarkən, münasibətləri ümumi çərçivədə gözdən keçirtməklə, hər bir elm sahəsinin vəziyyətinə ayrı-ayrılıqda baxmaq lazımdır. Eynilə bu məsələni dinlərədə şam...
Method
Full-text available
Onun adı və şöhrəti nəinki şərqdə, bütün dünyda məşhurdur. Tusi barəsində öz zamanının alimlərinin dedikləri də çox önəm daşıyır. Çünki adətən alimlər öz zamanlarında ya çox tanınmırlar ya da bəzi əxlaqı səciyyəsizliklərə görə digərləri onun məşhurluğunu gizlədirlər. Amma bu məsələ Tusi barədə belə olmayıb çünki onun öz zamanın alimləri onu bəşəriy...
Conference Paper
Full-text available
Аннотация: В статье рассмотрена панегирическая философия и нумизматика Востока отраженная в творчестве известных восточных литераторов - Муиззи (1048 – 1125), Абу Ала (1096 - 1159), Хагани (1120-1190), Анвари (1126-1190), Фарйаби (1125 - 1201), Низами (1141-1209), а также на нумизматических фактах периода. На монетах ширваншахов-кесранидов - III Ма...
Method
Full-text available
İslam dünyasında fəlsəfi fikrin tarixi, çox maraqlı eniş yoxuşlarla yadda qalmışdır. İslam fəlsəfəsinin həmişə ilahiyyatçı, arif və fəqihlərin nəzarəti altında olduğuna görə yox, bu onun təkcə bir tərəfidir. İslam dünyasında fəlsəfi düşüncənin yayılması barədə verilən müxtəlif nəzəriyyələr də, maraqlı və öyrənilməli mövzulardandır. Bu araşdırmada,...
Conference Paper
Full-text available
В статье основываясь на отрывки из поэм «Хамсе» («Пятерица») великого поэта-мыслителя Азербайджана Низами Гянджеви (1141-1209) исследованы философские воззрения поэта о философииСлова, а также основываясь на творчество академика Агафангеля Крымского (1871 - 1942), изложены воззрения современников Низами, выводы о языке поэзии. В результате также от...
Method
Full-text available
Fənnin təsviri və məqsədi: (Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) Kursun qısa təsviri: “Din fəlsəfəsi” fənni dinin fəlsəfəsi ilə əlaqəlidir. Bu dərsl...
Method
Full-text available
Fənnin təsviri və məqsədi: (Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir). Kursun qısa təsviri: “Elmi Tədqiqat Metodları” fənni elmlərin metodologiyası ilə ə...
Method
Full-text available
Kursun qısa təsviri: “Fəlsəfə tarixi” fənni fəlsəfi biliklər ilə əlaqəlidir. Burada fəlsəfə tarixi ilə tanışlıq, onun əhəmiyyəti, tarixi, etimologiyası, metodologiyası, mövzuya fəlsəfi yanaşma və digər elmlərlə münasibəti öyrənilir. Fəlsəfənin mahiyyəti, strukturu və hərəkət anlayışları xüsusən fəlsəfənin Azərbaycandakı bu dərslə bilavasitə əlaqəli...
Method
Full-text available
Fənnin təsviri və məqsədi: Kursun qısa təsviri: “Fəlsəfə” fənni fəlsəfi biliklər ilə əlaqəlidir. Burada fəlsəfə ilə tanışlıq, onun əhəmiyyəti, tarixi, etimologiyası, metodologiyası, mövzuya fəlsəfi yanaşma və digər elmlərlə münasibəti öyrənilir. Fəlsəfənin mahiyyəti, strukturu və hərəkət anlayışları xüsusən fəlsəfənin Azərbaycandakı bu dərslə bilav...
Method
Full-text available
Kursun qısa təsviri: “Fəlsəfə” fənni fəlsəfi biliklər ilə əlaqəlidir. Burada fəlsəfə ilə tanışlıq, onun əhəmiyyəti, tarixi, etimologiyası, metodologiyası, mövzuya fəlsəfi yanaşma və digər elmlərlə münasibəti öyrənilir. Fəlsəfənin mahiyyəti, strukturu və hərəkət anlayışları xüsusən fəlsəfənin Azərbaycandakı bu dərslə bilavasitə əlaqəli olan dərslər...
Method
Full-text available
Qazi Əbu Vəlid Məhəmməd ibn Əhməd ibn Məhəmməd ibn Rüşd Əndəlisi (1126- 1198). İndiki İspaniyanın Kordova xilafəti dövründə anadan olmuşdur. Onun əcdadı “fiqh” sahəsində geniş biliyə sahib olduğundan, onun atası və babası, İspaniyada hakim (qazi) vəzifələrdə işləyirdi. O öz dövrünün bir çox elmlərini öyrənmiş və Malik ibn Ənəsin “Kitab əl-Muvatta”...
Method
Full-text available
The questions "What is knowledge?", "What information is considered to be knowledge?" go back to the time of Plato in the history of philosophy. Plato in "Theaetetus" puts forward three basic conditions for knowledge: belief, truthfulness, and reasoning. The development of science, research on the attitude of other sciences to philosophy, has revea...
Article
Full-text available
Being one of the most important issues in the history of philosophy, the problem of the soul and its relationship with the body has always been at the forefront of the issues that have been discussed since the ancient Greek thinkers and that puzzled Islamic philosophers’ head. Plato and other Greek philosophers defined the soul as a substance compl...
Article
Full-text available
Mühyiddin İbn Ərəbi [Ərəbcə: محی‌الدین ابن عربی], (1165-1240). adı ilə məşhurlaşan “Əbubəkr Məhəmməd ibn Əli” İslam dünyasında nəzəri irfanının banisidir. Onun künyəsi “Əbu Abdulla” olmuşdur. O İspaniyanın Mursiya əyalətində anadan olub. İslam mədəniyyətini ezoterik baxımdan izah edən ilk arif və mütəfəkkirdir. O, şübhəsiz müsəlman ariflər arasında...
Method
Full-text available
Jak Derridanın tənqid və dekonsturksiya cərəyanı
Method
Full-text available
Ümumiyyətlə, elektronlaşma bu günkü dünyanın əsas tələblərindəndir. AMEA-da “Virtual Elektron Fəaliyyət Cəmiyyəti”nin formalaşması da beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır və AMEA prezidenti Ramiz Mehdiyevin fərman və sərəncamlarını öz fəaliyyətində rəhbər tutur. Bu səbəbdən “Virtual Elektron Fəaliyyət Cəmiyyəti” də virtuallaşma və elektronlaşma proqramın...
Conference Paper
Full-text available
The history of philosophical idea in the Islamic world has been marked by very interesting ups and downs. Not because Islamic philosophy has always been under the control of theologians, wise men and faqihs, but this is just one side of it. The various theories about the spread of philosophical idea in the Islamic world are also one of the topics w...
Method
Full-text available
Məqalədə dünyada gedən qlobal məsələ hesab edilən iki əsas nəzəriyyə və bu nəzəriyyələrə xas olan yanaşma metodları verilmiş, cəmiyyətdə inkişafa aparan rəqabətin olması üçün Respublikaçılıq və onun əhəmiyyəti vurğulanmışdır. İnkişaf etmiş ölkələrin artıq bu prosesə uzun illər öncə keçməsi, istənilən ölkədə daxili və xarici bazarlara sərbəstliyin t...
Article
Full-text available
S.M.Tabatabai (16.02.1904-15.11.1981) is a prominent philosopher of the Eastern world. His role in the popularization of Islamic philosophy is great. He wrote philosophical textbooks for the expansion of philosophy in the Islamic world, both quantitatively and qualitatively. For this purpose, he wrote three main textbooks, worked hard for the gener...
Research
Full-text available
OCLC is an example of an electronic library. Since the last century, the e-book and library system started forming all over the world. This process has been intensifying since the beginning of the 21st century. In this century, known as the “information explosion”, the books and the library system began to be included into the electronic databases....
Research
Full-text available
Sədrəddin Şirazi (1571-1640) şərq- islam fəlsəfəsində öz fəlsəfi və teosofik baxışlarının orjinallığı ilə tanınan filosofdur. “Muhəmməd İbn İbrahim Qəvami Şirazi” (979- 1050 hicri qəməri, 1571- 1640 Miladi tarixi ilə) adlı “Sədra”, “Molla Sədra”, “Sədrül-mütəəllihin” yaxud “Sədrəddin Şirazi” adı ilə məşhur olmuş, hicri qəməri tarixi ilə X və XI əsr...
Conference Paper
Full-text available
Məqalədə dünyada gedən qlobal məsələ hesab edilən iki əsas nəzəriyyə və bu nəzəriyyələrə xas olan yanaşma metodları verilmiş, cəmiyyətdə inkişafa aparan rəqabətin olması üçün Respublikaçılıq və onun əhəmiyyəti vurğulanmışdır. İnkişaf etmiş ölkələrin artıq bu prosesə uzun illər öncə keçməsi, istənilən ölkədə daxili və xarici bazarlara sərbəstliyin t...
Research
Full-text available
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1870- ci ildə Laçın rayonunun Sarıbaba (keçmiş Ağbulaq) qəsəbəsində dünyaya göz açıb. 11 dekabr 1933- cu ildə Bakıda vəfat edib. O dilçi, yazıçı, dramaturq və publisist olmaqla yanaşı həm də gözəl tərcüməçi, ictimai xadim və mütəfəkkir olmuşdur. Azərbaycanın rеalist ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri Əbdürrəhim bəy...
Research
Full-text available
İan Gram Barbur (Ian Graeme Barbour) 1923-cü ildə Çin Xalq Respublikasının paytaxtı olan Pekin şəhərində dünyaya göz açmış, 2013-cü ilin dekabr ayında 90 yaşında Amerikada vəfat etmişdir. İ.Barbur 20 yaşında “Syortmor” kollecini (Swarthmore College) bitirmiş, 1946-cı ildə Dyuk Universitetində (Duke University) fizika üzrə magistr təhsili almışdır....
Research
Full-text available
Molla Rəcəbəli Təbrizinin dəyərli orijinal yaradıcılığı, elmi fəaliyyəti, istedadlı və müdrik şagirdlərinin yaratdıqları zəngin fəlsəfi irs XVII əsrdə müsəlman şərqində elmi- fəlsəfi fikrin inkişafına və geniş yayılmasına böyük təsir göstərmişdir. Onun yaradıcılığı və nəzəriyyələri daha çox peripatetik və qismən də işraqi mövqedə olmuşdur.
Research
Full-text available
XI əsrdə Xarəzm adının simvola çevrilməsi nə ilə əlaqədar olmuşdur? Aydındır ki, Xarəzm hələ qədim dövrlərdən öz yüksək mədəniyyəti ilə məşhur olmuşdur. Özünün nəhəng sarayları, məscidləri, mədrəsələri bu qədim dövlətin əzəmətindən xəbər verirdi. Ərəb xilafəti süquta uğradıqdan sonra onun keçmiş müstəmləkələrində yeni dövlətlər yaranmışdı. X- XI əs...
Research
Full-text available
Annotasiya Loqos Yunan fəlsəfəsində kainatın sirri mənasındadır. Aləmdə olan dəyişmələr və harmoniyanın təcəssümüdür. Kainata hakim olan zəkanın ümumuləşdirilmiş adıdır. Orta əsrlərdə Loqos “tam ağıl” və ya “son səbəb” kimi ərəb dilinə tərcümə edilmişdir. İudaizmdə Loqos Allahın qüdrəti və hakimiyyəti mənasında işlədilmişdir. Xristian fəlsəfəsi və...
Book
Full-text available
چکیده تولّی به معنای دوست داشتن و تبرّی به معنای بیزای جستن و تنفر است. که این دو از فروع دینی اسلام به شمار می‌روند. و هر مسلمانی باید با اهل حق دوستی کند و از اهل باطل بیزاری بجوید. در این زمینه رساله‌ای پرمعنی و پرمغز با تبیین و تفسیر خاص کلامی، فلسفی و عرفانی از خواجه نصیرالدّین طوسی به ما رسیده است. این رساله خیلی جالب و علمی است. از این رو ای...
Book
Full-text available
Azərbaycan tarix boyu müxtəlif dinlərin və sivilizasiyaların kəsişmə məkanı olmuşdur. Ölkəmizdə Zərdüştilik, Yəhudilik, Xristianlıq və İslam dininə məxsus çox sayda dini-tarixi abidənin mövcudluğu bunun əyani göstəricisidir. Azərbaycan daim Şərqdə və bütövlükdə dünyada tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası...
Book
Full-text available
به سبب ادب و ارادتی که به پیشگاه إمام أول أمیرالمؤمنین علي ابن أبی‌طالب (روحی له الفداه) دارم باعث شد نسخۀ «رسالة في فضیلة أمیرالمؤمنین عَليّ» نوشتۀ نصیرالدین طوسی را به اهل علم و ادب تقدیم نمایم. از آنجا که خواجه نصیرالدین طوسی عالمی بس بزرگ و ارجمند و نیز بدور از تعصبات بود است، نوشتۀ ایشان قابل ملاحظه و شایان توجه است. خواجۀ جهان استادالبشر نصیر...
Research
Full-text available
Fromm's views on religion occupy an important place both in terms of the development of religious psychology and the place and significance of religion in psychology. The article deals with Erich Fromm’s general views on religion, and demontrates what kind of relationship between religion and personality can be. This relationship can be both negati...
Research
Full-text available
(17 Nisan 1938, Bakü) – Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski başkanı; Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Üyesi, Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Başkanı (2019). Mehdiyev, 1961 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandı. Bir yıl sonra Tarih Bölümü Komünist Partisi Gençlik Kolu, daha sonraki yıl Üniversite Komün...
Research
Full-text available
واژه‌گان کلیدی: علی الوردی، کاظمیه، بغداد، عراق، دانشگاه آمریکایی بیروت، دانشگاه تگزاس، دانشگاه بغداد، سلامه موسی، عبدالرزاق محی‌الدین، شخصیت انسان عراقی، ابن‌خلدون، جاحظ علی الوردی، در محلۀ کاظمیه بغداد به دنیا آمد. وی در سال 1924م تحصیل را رها نمود تا به کار در عطاری مشغول شود. اما او به مطالعه علاقۀ بسیاری داشت و در عطاری، به جای کار و خدمت به م...
Research
Full-text available
خلاصه: رامیز مهدی‌اف فرزند اَنوَر (17 آوریل 1938) – رئیس سابق نهاد ریاست جمهوری آذربایجان (1995)؛ عضو حقیقی آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان (2007)؛ رئیس آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان (2019) واژه‌گان کلیدی: رامیز مهدی‌اف، اندیشمند آذربایجانی، اندیشمند برجسته، رئیس آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان، فیلسوف آذربایجانی، رئیس سابق نهاد ریاست جمهوری آ...
Research
Full-text available
ولد رامز أنور أوغلو مهدييف في 17 أبريل من 1938 في باكو. أبوه أنور مهدييف حسين‌قولو أوغلو من قرية قارخون بمنطقة شرور توفي على جبهة القرم في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية. أمضى طفولته و السنوات الاولى من شبابها فى ظروف صعبة تحت رعاية جده حاجيبالا علييف، و هو انسان متجذر من مواليد نخجوان. حصل على تعليمه الثانوي باللغة الروسية في المدرسة الثانوي...
Research
Full-text available
Terminlər və lüğətlər həmişə elmi tədqiqatlar, mətnlər və biliklərin yeni təfəkkür baxımından tam şəffaf və aydın başa düşülməsi, izah edilməsi və onların kütləviləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Dilimizdə çoxlu termin və lüğətlər mövcuddur. Sizlərə təqdim olunan bu qısa termin və lüğətlər uzun müddət ərzində və zaman kəsimində hazırlanmış...
Research
Full-text available
Annotasiya Terminlər və lüğətlər dünyada o cümlədən Azərbaycanda da həmişə elmi tədqiqatlar, mətnlər və biliklərin yeni təfəkkür baxımından tam şəffaf və aydın başa düşülməsi, izah edilməsi və onların kütləviləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dilimizdə çoxlu termin və lüğətlər mövcuddur. Sizlərə təqdim olunan bu qısa termin və lüğətlər uzun müdd...
Research
Full-text available
Annotasiya Terminlər və lüğətlər dünyada o cümlədən Azərbaycanda da həmişə elmi tədqiqatlar, mətnlər və biliklərin yeni təfəkkür baxımından tam şəffaf və aydın başa düşülməsi, izah edilməsi və onların kütləviləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dilimizdə çoxlu termin və lüğətlər mövcuddur. Sizlərə təqdim olunan bu qısa termin və lüğətlər uzun müdd...
Research
Full-text available
Annotasiya Terminlər və lüğətlər dünyada o cümlədən Azərbaycanda da həmişə elmi tədqiqatlar, mətnlər və biliklərin yeni təfəkkür baxımından tam şəffaf və aydın başa düşülməsi, izah edilməsi və onların kütləviləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dilimizdə çoxlu termin və lüğətlər mövcuddur. Sizlərə təqdim olunan bu qısa termin və lüğətlər uzun müdd...
Research
Full-text available
Annotasiya Terminlər və lüğətlər həmişə elmi tədqiqatlar, mətnlər və biliklərin yeni təfəkkür baxımından tam şəffaf və aydın başa düşülməsi, izah edilməsi və onların kütləviləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dilimizdə çoxlu termin və lüğətlər mövcuddur. Sizlərə təqdim olunan bu qısa termin və lüğətlər uzun müddət ərzində və zaman kəsimində hazır...
Research
Full-text available
Annotasiya Terminlər və lüğətlər həmişə elmi tədqiqatlar, mətnlər və biliklərin yeni təfəkkür baxımından tam şəffaf və aydın başa düşülməsi, izah edilməsi və onların kütləviləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dilimizdə çoxlu termin və lüğətlər mövcuddur. Sizlərə təqdim olunan bu qısa termin və lüğətlər uzun müddət ərzində və zaman kəsimində hazır...
Research
Full-text available
Annotasiya Terminlər və lüğətlər həmişə elmi tədqiqatlar, mətnlər və biliklərin yeni təfəkkür baxımından tam şəffaf və aydın başa düşülməsi, izah edilməsi və onların kütləviləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dilimizdə çoxlu termin və lüğətlər mövcuddur. Sizlərə təqdim olunan bu qısa termin və lüğətlər uzun müddət ərzində və zaman kəsimində hazır...
Research
Full-text available
Annotasiya Terminlər və lüğətlər həmişə elmi tədqiqatlar, mətnlər və biliklərin yeni təfəkkür baxımından tam şəffaf və aydın başa düşülməsi, izah edilməsi və onların kütləviləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dilimizdə çoxlu termin və lüğətlər mövcuddur. Sizlərə təqdim olunan bu qısa termin və lüğətlər uzun müddət ərzində və zaman kəsimində hazır...
Research
Full-text available
ویروس‌ها روز به روز اهميت بيشتری يافته و نظام سلامت كشورها را به چالشي جدي فرامي‌خوانند. ظهور بيماري‌های بازپديد و نوپديد هر ساله در حال رشد است. افزايش بيمارستان‌ها و لابراتورها نیز نتوانسته از ظهور و شیوع بیماری‌های جدید پیش‌گیری نماید. بروز عفونت‌های ناشي از خدمات درماني، افزايش روزافزون ميكروب‌ها و ویروس‌ها نياز به خدمات و تحقیقات متنوع پزشكی ر...
Research
Full-text available
Feil şəxs və ya əşyanın hərəkətini və ya hərəkətlə ifadə edilmiş vəziyyətini bildirən nitq hissəsidir. Feil cümlədə “şəxs və ya əşya nə edir”, “şəxsə və ya əşyaya nə edilir” suallarına cavab verir. Öz mənasına və cümlədə daşıdığı vəzifəyə görə feillər əsas məna daşıyan, köməkçi və modal feillər qrupuna bölünürlər. Cümlədə əsas məna daşıyan feillər...
Article
Full-text available
The accurate meaning, importance and significance of Intellect and Reason as well as their boundaries and frames have been always a subject to contemplations of philosophers-epistemologist through the history. There is strong disagreement between the Western thinkers and Muslim philosophers who are considered to represent two main directions in tho...
Research
Full-text available
The essence, benefits and acquisition of the“ORCID” Abstract ORCID is an international 16-digit system that uniquely identifies scientists and academic identities. This system is called “ORCID”. The full name in English is “Open Researcher and Contributor ID”. In this article, listing the essence and advantages of the “ORCID” code, it is indicate...
Research
Full-text available
İmmiyyə inancına görə Cəfər bin Məhəmməd on iki imamın altıncısıdır. Digərlərinə görə o alim, fazil və böyük övliyalardandır. Doğruluğu ilə fərqləndiyi üçün “Sadiq” ləqəbi ilə çağırılmışdır. Cəfər bin Məhəmməd miladi tarixi ilə 702, hicri tarixi ilə isə 83-cü ildə Əbdülməlik bin Mərvanın xəlifəliyi dövründə dünyaya göz açmışdır. Otuz dörd il imamlı...
Research
Full-text available
Tərcümə sənəti, ümumilikdə, peyğəmbərlik sənətidir. Peyğəmbərlər ilahi mənanı ülvi aləmdən endirib, söz qəlibinə salır və onu bəşərin anladığı ifadə ilə necə söyləyirlərsə, tərcüməçilər də fikir və düşüncələri digər dillərdən tərcümə edərək, öz dillərində başadüşülən edirlər. Tərcümənin bəzi problemləri hermenevtik olmasındadır. Bu problemlərin əsa...
Book
Full-text available
To cite this article: Malikov, Aladdin; Aliyev, Kamran; Veliyeva, Sona; "Kitabi-Dədə Qorqud"un Üçüncü - Günbəd Əlyazması (Transliteriya və qeydlər), Azerbaijan, Book, 2020, pp.3-60
Research
Full-text available
حسن البنّا در سال 1906 در قریۀ محمودیه در نواحی بحیرۀ مصر متولد شد. خانوادۀ وی مذهبی بودند. پس از اتمام تحصیلات در کالج مقدماتی معلمان، در شانزده سالگی به قاهره رفت تا در دارالعلوم که مؤسّس آن محمد عبده بود، تحصیل نماید. در آنجا بود که به عضویت انجمن جوانان مسلمان درآمد. وی در سال 1927 معلم دولتی شهر اسماعیلیّه شد و در مارس 1928، جمعیت إخوان‌المسلم...
Research
Full-text available
فضل‌الرحمن ملک متفکر و دانشمند پاکستانی- آمریکایی است که در21 سپتامبر 1919 در بخش هزاره، جایی که اکنون پاکستان است، در محیطی همراه با پیوندهای مستحکم با تعلیم و تربیت دینی به دنیا آمد. پدرش مولانا شهاب‌الدین عالمی فارغ‌التحصیل از حوزۀ دئوبند در هند بود. فضل‌الرحمن تحت تعلیم او، و نه در حوزه، در تفسیر، حدیث و فقه، کلام و فلسفه آموزش دید. سپس به دانش...
Research
Full-text available
کسانی که با الهیات مسیحی آشنا و مأنوس‌اند، بی‌تردید نام «رودلف بولتمان» را شنیده‌اند. بولتمان از جملۀ متألهان مسیحی است که با طرح موضوعات و آرائی نسبتاً بدیع و خارق عادت به مباحث الهیات مسیحی رونق بسیار بخشیده است. اگر بخواهیم از چند متفکر دینی معاصر یاد کنیم که افق الهیات جدید را وسعت بخشیده‌اند، بی‌شک نام بولتمان در زمرۀ آنها خواهد بود. رودلف بو...
Research
Full-text available
فریتهیوف شوآن امروزه بزرگترین عرضه‏کننده آموزه‏های سنتی یا آن چیزی است که حکمت‏خالده خوانده می‏شود. آثارش، که بیشتر در اصل به زبان فرانسه نوشته شده است، به اکثر زبان‌های اروپایی به ویژه انگلیسی، و نیز به اکثر زبان‌های کشورهای اسلامی، مثل عربی، فارسی، مالایایی و اردو برگردانده شده و یکی از کتابهایش اصلاّ در هند منتشر شده است. تفکر او نه تنها در هر د...
Research
Full-text available
رنه گنون، در 15 نوامبر 1886م در فرانسه و در خانوادۀ یک ساختمان ساز و معمار به دنیا آمد. تحصیلات موفّقی را پشت سر گذاشت، در حالی‌که از نداشتن سلامتی کامل در دوران جوانی‌‌اش رنج می‌برد. ذهن هوشمند او ثابت کرد که در خلال دورۀ تحصیل عمومی، می‌تواند به قالب سنّتی آموزش مسلّط شده، بالأخص سرآمد علم فلسفه و ریاضیّات شود. در همان جوانی با انجمن‌های عرفانی د...
Research
Full-text available
سعید نورسی در سال 1293ق (1876م)، سه سال قبل ازخلافت سلطان عبدالحمید ثانی، در روستای نورس یکی از روستاهای بخش اسپارتا، از توابع استان بیتلیس کردستان ترکیه، دیده به جهان گشود. هرچند خانواده سعید، کشاورز بودند ولی او به یادگیری علم و دانش روی آورد. در سال 1885م برای تحصیل در مدرسۀ ملّااَمین اَفَندی به بیتلیس و از آنجا به مدرسۀ علوم دینی میرحسن ولی درم...
Research
Full-text available
دکتر عبدالعزیز ساشادینا اهل کشور تانزانیا در خانواده‌ای دوملیّتی از مادری هندی و پدری تانزانیایی، به‌دنیا آمدند. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در کشور خود برای تحصیلات تکمیلی ابتدا به هند و سپس به ایران مسافرت کرد و در ایران از جمله بهترین شاگردان دکتر علی شریعتی محسوب می‌شد. دروس حوزه را نیز تا مرحلۀ اجتهاد ادامه داد، به طوری که آیت‌الله می...
Research
Full-text available
حسن بن فرحان المالکی در سال 1390 ق در منطقه الجنیة در بنی مالک الخولانیة به دنیا آمد. آموزش‌های اولیه را در مدارس ابتدایی القعقاع والدایر در منطقه الجنیّه بنی مالک و دروس دبیرستان را در مدرسۀ فیفا فراگرفت. در سال 1412 لیسانس را از بخش اعلام دانشکدۀ الدعوة و الإعلام دانشگاه امام محمد بن سعود ریاض دریافت کرد. در همین زمان در درس بعضی از علمای در شهر...
Research
Full-text available
نجیب مایل هروی، فرزند استاد رضا مایل هروی به سال 1329 ش در هرات افغانستان چشم به جهان گشود. دوران دبستان و دبیرستان (تحصیلات ابتدائی و متوسطه) را در شهر کابل به پایان رساند. پس از اتمام تحصیل، در سال 1349 ش در انجمن تاریخ کابل به امور فرهنگی مشغول شد و در آن زمان بیشترین آموزش در نسخه‌شناسی را از محضر پدرش فراگرفت. سپس، در سال 1350 ش، برای ادامۀ تح...
Research
Full-text available
آیت‌الله سید محمد باقر صدر، فقیه مجاهد، فیلسوف و دانشمند بزرگ جهان اسلام، در 25 ذی‌قعده 1353 ق (1934م/1313ش) در شهر کاظمین به دنیا آمد. پدرش سید حیدر صدر از دانشمندان بزرگ شیعه عراق و مادرش دختر عبدالحسین آل‌یاسین از خاندان‌های برجستۀ علمی و مذهبی عراق بود. شهید صدر در سه سالگی پدرش را از دست داد و تحت سرپرستی برادر بزرگترش آیت‌الله سید اسماعیل صدر...
Research
Full-text available
عبدالباقی گولپینارلی ادیب، شاعر، محقق، مولوی‌پژوه و ایران‌شناس برجسته در سال 1900م (1278 ش)، در استانبول دیده به جهان گشود و پدرش احمد مدحت افندی معروف به آگاه روزنامه‌نگار بود. گولپینارلی تحصیلات ابتدایی را نزد پدر گذراند و از درس استادانی چون فخرالدین افندی، یوسف افندی، احمد ناعم و شیخ علی به خوبی بهره برد و در کسوت معلمی در ناحیۀ چوروم مشغول به...
Research
Full-text available
ویلیام چیتیک از اسلام‌شناسان و متخصصان عرفان مولوی و ابن‌عربی در آمریکاست. او در سال 1943 م (1322 ش) در شهر میل‌فورد، از توابع ایالت کنتیکت آمریکا در خانواده‌ای با مذهب پروتستان دیده به جهان گشود. دوران دبیرستان را در زادگاه خویش سپری کرد و بعد از گذراندن این مقطع تحصیلی، وارد دانشگاه گردید و در رشتۀ تاریخ در کالج وستر به اخذ مدرک کارشناسی نایل آمد...
Article
Full-text available
The concept of a “perfect man” is one of the main subjects of the ontology of irfan and transcendental philosophy. The idea of a perfect man is at the forefront of Ibn Arabi and Sadraddin Shirazi`s philosophy. The concept of the “Perfect man” in Irfan was first put forward by Ibn Arabi. The perfect man is the embodiment of all the names of truth in...
Research
Full-text available
Термин «философия религии» был введен в философскую литературу в последние века. Философия религии- это философское поле, основанное на единстве «религии» и «философии». Ее развитие как самостоятельной науки восходит к первой половине 19 века. В этой статье объясняются определения философии религии, ее отличие от религиозной философии и философских...
Chapter
Full-text available
Bu monoqrafiya Azərbaycan tibb tarixinin qaynaqlarının və tarixşünaslığının öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat obyektinə çevrilmiş bu problem demək olar ki, bundan əvvəl geniş formada tədqiq edilməmişdir. Müəlliflər kitabı hazırlayarkən, əlyazmalar, müxtəlif dilli qaynaqlarla və müasir tədqiqatlardan kompleks şəkildə istifadə edərək öz məqsədl...
Research
Full-text available
Annotasiya Əbcəd kəbir (böyük əbcəd) daha dəqiqdir. Onun ədədləri 1-dən 1000-ədəkdir. Qeyd edilən rəqəmlər 28 ərəb əlifbasına bölünür. Bu barədə müsəlmanlar arasında heç bir şübhə yoxdur. Digər dillərdə də bu hesab sistemi mövcuddur. Məxrəci eyni olan hərfləri birləşdirir və 28 hərf vəziyyətinə gətitirlər. Nümunə
Research
Full-text available
Seyid Məhəmmədhüseyn Behcət Təbrizi (Məhəmmədhüseyn Şəhriyar) 1906-cı ildə Təbriz şəhərinin bağmeşə bölgəsində, o zamanın tanınmış hüquqşünaslarından Hacı Mirağa Xoşginabinin ailəsində dünyaya gəlib. O həmçinin XX əsr ana dili ədəbiyyatımızın inkişafında böyük xidmətləri olan sənətkarlardan biridir. Seyid M.Şəhriyar peoziyasını ədəbiyyat dühaları s...
Research
Full-text available
Annotasiya İslam fiqh və şəriəti çox dərin köklərə əsaslanır. Namazın həm öyrənilməsi, həm də qılınması İslam dinində gündəlik vacib əməllərdən sayılır. Həm Quranda həm də hədislərdə namazın vacib olmasına aid çoxlu arqumentlər mövcuddur. Quranda buyurulur: “Quranda sənə vəhy olunanı oxu və namazı vaxtı- vaxtında qıl. Həqiqətən namaz insanı çirkin...
Article
Full-text available
İslam fəlsəfi fikir tarixində dərin iz qoymuş mütəfəkkirlər çoxdur. Amma bəziləri həqiqətən çox böyük çevriliş etmişlər. Onlardan biri və bəlkədə birincisi görkəmli müsəlman filosof və ensiklopedik alim Əl-Farabidir. “Görkəmli filosof kimdir?” sualına fəlsəfə tarixində çoxlu cavablar verilmişdir. Müxtəlif prizmalardan yanaşdıqda, bəlkə də bir çoxu...
Research
Full-text available
ألأخبار فِي مَناقِب وَ فَضائِل عَليّ (عَليه‌السَّلام) مِنَ الرّسُول الأَکرَم (صَلّي‌الله‌عَلَيه‌وَآله‌وَسَلَّم) ألکَلمات الدَلیلیة: ألإسلام، مُحمّد، علیّ، فضائل، مناقب، الأخبار و الأحادیث، من النّبی، الرّسول الأکرم قالَ رَسُول‌الله صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم: ...
Article
Full-text available
XVIII əsrdən başlayaraq elm bir din halına gəlməyə, din kimi müqəddəsləşməyə başladı. Müsəlmanlar Qurani-Kərimə, xristianlar İncilə, yəhudilər Tövrata iman etdikləri kimi, elmlə məşğul olanların böyük əksəriyyəti Darvinin irəli sürdüyü təkamül fərziyyəsinə qeyd-şərtsiz inandılar, halbuki, elm öz inkişafı və tərəqqisi naminə olsa belə, müqəddəsləşmə...
Book
Full-text available
قانون اساسی اساس جمهوری و جامعه است. هیچ سند حقوقی در جمهوری آذربایجان با قانون اساسی در یک سطح نیست و هیچ سند قانونی نمی‌تواند مفاد آن را لغو یا اصلاح نماید. برتری قانون اساسی در بسیاری از مواد قانون اساسی تبیین شده و این تفوّق بر تمامی قوانین حاکم است. قانون اساسی در علم حقوق دورۀ مدرن، اساس نظام قانونی جامعه است. به همین دلیل، قانون اساسی در زن...
Article
Full-text available
O ilk görüşü heç vaxt unuda bilmirəm. Bilmirəm M.Haydegger idim, Freyburg universitetində fəlsəfə dərsi deyərkən, birdən gözüm Hanaya sataşdı ya Cəlal idim avtobusda Tehrandan Şiraza gedərkən Simini gördüm. Yox yox daha sonralar idi. Mən Fəlsəfə İnstitutunda oxuyurdum. Günortadan sonra soyuq qış günlərinin biri idi. Bütün həyatım boyu sevincimə, kə...
Conference Paper
Full-text available
XVII əsrdən başlayaraq “Hikmətül-mütəaliyə” fəlsəfəsi islam fəlsəfi düşüncəsinin əsas aparıcı fəlsəfi cərəyanına çevirildi. Bu fəlsəfi məktəb Sədrəddin Şirazinin (1571-1640) adı ilə bağlıdır. O “əsfarul-ərbəə” fəlsəfi ensiklopedik əsərində özündən öncəki peripatetizm və işraqilik fəlsəfələrinin nəzəriyyələrini tədqiq etmiş və sistemli formada işləm...
Article
Full-text available
Sadraddin Shirazi (1571-1640) occupies an important place in the history of the Eastern Islamic philosophy. Among the works of ten the most important and intellectual philosophers in the history of Islamic philosophy his heritage is the mostly studied one. Shirazi is a philosopher famous for his unusual philosophical and theosophical views. The Sir...
Research
Full-text available
چکیده این نقد بر چهار صفحۀ پایانی جلد چهار «تاریخ فلسفۀ غرب» استاد عزیز و فرهیخته جناب آقای مصطفی ملکیان نگاشته شده است. ‌این نقد را زمانی که کارشناسی ارشد را به اتمام رسانده و دکتری فلسفه پذیرفته شده بودم، به نگارش درآورده بودم. در این نوشته پیش از همه فرمایش چهار صفحه‌ای استاد مصطفی ملکیان آورده شده و سپس به نقد آن پرداخته‌ شده است. بدین منوال...
Research
Full-text available
Böyük alman filosofu İmmanuil Kant Aprel ayının 23- ü 1724- ci ildə indiki Almaniyanın, o zamanlar Şərqi Prussiyanın Köniqsberq (indiki Kalininqrad) şəhərində anadan olmuş və 1804- ci ilin fevral ayının 12- də vəfat etmişdir. Onun atası dünyasını tez dəyişmiş və anası tərəfindən təlim və tərbiyə edilmişdir. İ.Kant imanlı şəxs olmuşdur. O, anasının...
Book
Full-text available
MODELS OF THE SOCIAL STATE The idea of the social state was created in the 19th century, but it found the lawful bases in the first half of the twentieth century both at the end of the 20th and at the beginning of 21 centuries began to be implemented. The modern social states generally realize social policy which includes development of social secu...
Research
Full-text available
Annotasiya Şükür və tərif yalnız Allah üçündür. Hər bir din və təriqətdə olduğu kimi, İslam dini də öz ardıcıllarını qiymətləndirmə və dəyərləndirmə mexanizminə malikdir. Müasir psixologiyada intellektin səviyyəsi adətən İQ testi vasitəsi ilə ölçülür. Bu ölçü və meyrar isə İslam dinində fərdin əməlləri ilə ölçülür. Bir çox insan üçün möminlik şəxsi...
Research
Full-text available
Nizami Gəncəvi 1180-cı ildə “Xosrov və Şirin” poemasını yazmağa başlamış, 1188-ci ildə isə poemanı bitirmişdir. O “Xosrov və Şirin” poemasında öz fəlsəfi və etik baxışlarını şərh edir. Nizami Gəncəvinin həyat yoldaşı Afaq xanım 1178-ci və ya 1179-cu ildə vəfat edir. Onun vəfatı şairin qəlbinə dərin yara vurur. “Xosrov və Şirin” poemasında o həm də...
Chapter
Full-text available
Bu kitab Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96 illiyinə həsr olunmuşdur. Kitabda Ulu Öndərin xidmətlərini, onun Azərbaycanda elm və təhsilin, maarifçiliyin inkişafında, milli ideologiyanın formalaşmasında, dini mənəvi dəyərlərin və multikultural mühitin qorunmasında misilsiz fəaliyyətini əks etdirən müdrik kəlamları ana dilimizdə və 2...
Method
Full-text available
Annotasiya Azərbaycanlı alim Ələddin Mehman oğlu Məlikov Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Mehman Abbas oğlu Şükürov və anası Elmira İmran qızı Cahangirovadır. O Azərbaycan, türk, fars, ərəb və ingilis dillərini bilən alimlər sırasındadır. Burada Azərbaycanlı alimin həyatı, yaradıcılığı və elmi fəaliyyətinin əhəmiyyəti əsas xronologiya...
Research
Full-text available
چکیده کمتر کسی پیدا می‌شود که به واسطه‌ای با این رمان آشنا نباشد. کتاب بینوایان بی‌شک شاهکار ویکتور هوگو است. این رمان در سال ۱۸۶۲ منتشر شد. این رمان به معنای واقعی کلمه غذای کاملی برای روح انسان است. این کتاب بدون تردید از جنبۀ تأثیرگذاری از ماندگارترین رمان‌هایی است که آدمی در عمر خود می‌تواند بخواند. رمان «بینوایان» به صورت سوم شخص روایت می‌شود...
Research
Full-text available
Annotasiya XXI əsri başqa dövrlərdən fərqləndirən ən önəmli özəllik texnologiya sistemlərinin kəşf olunub istifadəyə verilməsidir. Texnologiyanın ərsəyə gəlməsi nəticəsində insanlar bir-birlərinin dini ayinlərini yaxından müşahidə edib, digərlərinin inancları haqda daha ətraflı maraqlınırlar. Bu səbəbdən ümumi olaraq dinlər tarixinin cədvəlini tən...
Research
Full-text available
İslam teologiyası çox dərin köklərə dayanır. Ümumiyyətlə kəlam elmini dərindən mənimsəməyən bəzilərinin güman etdiyinin əksinə olaraq, İslam sxolastikası fəlsəfəyə, xüsusilə Yunan fəlsəfəsinə etiraz olaraq ərsəyə gəlməmişdir. İslam düşüncəsi, mədəniyyəti və dəyərləri özünün spesifik tarixi kökləri və inanc məsələləri fonunda Kəlam elmi formalaşıb ö...
Article
Full-text available
Epistemologiya yunan dilində “epistemo” bilik, məlumat, “logos” təlim sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Bu elm adından göründüyü kimi biliyin nə olması və onun mahiyyəti ilə maraqlanır. Epistemologiya elmi müxtəlif elmlərin təsnifatı və fərqliliklərin göstərməsi baxımından da çox əhəmiyyətlidir. Bilik nə olduğunu və necə formalaşdığını, onun n...
Method
Full-text available
Annotasiya UOT (Universal Onluq Təsnifatı) və KBT (Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı) təsnifləşdirmə və indeksləşdirmə sistemi daha çox MDB ölkələri kitabxanalarında tətbiq edilir. UOT Azərbaycanda adətən rus dilindən götürülmüş variantda yəni УДК (Ниверса́льная Десяти́чная Классифика́ция) termini kimi də istifadə olunur. Burada qısa formada bu iki...
Method
Full-text available
Müqəddəs və antik mətnlərə istinadın forması A) Müqəddəs və antik mətnlərdə səhifə və nəşrlərdən istifadə edilmir. O kitablara istinad edətkən səhifələrin verilməməsi normal və yayqındır. B) Tövrat, İncil, Quran və Platon, Aristotel, Homer, Herodot və bunlar kimi antik yazarların əsərlərinə istinad edərkən hansısa nəşrə və ya səhifəyə verilən istin...
Conference Paper
Full-text available
The article is devoted to an actual topic- a question of the organization and activity of the parliament of Azerbaijan People`s Republic, the first democratic Republic in the East. The author notes that the parliament of the Azerbaijan People`s Republic, operated only for 17 months, during its activity submitted over 270 law projects for discussio...
Article
Full-text available
The Sadraddin Shirazi ideas in philosophy are considered one of the most va¬luab¬le pearls in the treasury of the Muslim thought. Having essentially enriched an ac¬cording sphere of the philosophical knowledge he belongs to those philosophers who definitely occupied a place of their own in its history. His true devotion to phi¬lo¬sophy resulted in...
Conference Paper
Full-text available
در این پژوهه نخست ضرورت سخن از صلح و دین و رابطۀ ایندو را بیان داشته‌ایم. موضوع پژوهش در واقع این است که آیا دین در جوهر خود دارای صلح است یا به عبارت دقیقتر صلح ارزش اعطایی دین است؟ یا نه دین بالذات خود نسبت به جنگ و صلح بالسویه است و ما از دین بنابه مصالحی صلح را استنباط و استخراج می‌کنیم؟ یعنی اگر ضرورت باشد غیر صلح را نیز می‌توانیم استخراج و اس...
Article
Full-text available
Orta əsrlər Şərq-İslam ölkələrində müsəlman fəlsəfəsi hər tərəfli inkişaf etmiş və müxtəlif xalqların nümayəndələri müsəlman fəlsəfəsinin yaradılması və yayılması prossesində yaxından iştirak etmişlər. Şərq ölkələrində müxtəlif dünyagörüşlü nəzəri problemlərin həllinin dünyəvi variantı “fəlsəfə” adlanmışdır. Bu isə bir çox hallarda biləvasitə yunan...
Research
Full-text available
“Mələkut əsildir düşüncəsinə bir baxış” məqaləsinə tənqidi yanaşma məqaləmə yeni tənqidi fikirlərini bildirən f.ü.f.d. Xəyal Tofiqoğluna dərin təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm.
Data
İslam dininə əsasən, ilkin formada bütün qərarları insan öz ağıl və zəkası ilə irəli sürməlidir. Amma əgər insan öz ağıl-zəkası ilə düzgün qərar verə bilmirsə və çaşqınlıq yaşayırsa, bu halda ağıl insana başqalarının təcrübələrindən istifadə edərək məsələnin daha şəffaflaşdırılmasına dair göstəriş verir. Əgər bununla da nəticə əldə olmazsa, “sağlam...