Ahmet Burçin Yereli

Ahmet Burçin Yereli
Hacettepe University · Department of Public Finance

Professor

About

67
Publications
27,883
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
175
Citations
Citations since 2017
45 Research Items
165 Citations
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
Introduction

Publications

Publications (67)
Article
Analysis of ÇAYKUR's Transfer to Turkish Wealth Fund and Finance Problem
Article
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün, bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürme yükümlülüğü bulunmaktadır. Kuruluş, bazı yıllarda kâr elde etse de genel olarak zarar eden bir işletme görünümündedir. Bu zararın kaynağı ve nedenleri çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Kuruluşun z...
Article
Full-text available
The effect of Foreign Direct Investments (FDIs) on greenhouse gas (GHG) emissions, has attracted the attention of researchers in recent years. However, the indirect effects of environmental policies in the process were not sufficiently considered. This study uses a panel threshold methodology to examine the nonlinear impact of environmental policy...
Article
Belediyelerin yapmış oldukları çevre koruma harcamaları başta sanayileşme düzeyi olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu çalışma 2007-2016 yılları arasında Türkiye’de belediyelerin kişi başı çevre koruma harcamaları üzerinde sanayileşmenin etkilerini inceleyen ilk çalışmadır. Komşu il belediyeleri arasındaki mekânsal bağımlılık ve saçı...
Conference Paper
Full-text available
Fenomenlerin Vergilendirilmesi ÖZ Sosyal medyadaki çeşitli içerikleri, takipçilerine sundukları çevrimiçi ünleri sayesinde satış, pazarlama, reklam vb. faaliyetleri ile ürünlere dair ek kazançlar, çekip yayınladıkları çeşitli videolar, canlı yayınlar, çevrimiçi oyunlar aracılığıyla elde ettikleri gelirler üzerinden vergilendirilmelilerdir. Ancak uy...
Article
Full-text available
Kamusal mal ve hizmetlerin yerel düzeyde sunulmasının ekonomik etkinlik ve sosyal refah düzeyini artıracağı düşüncesiyle birlikte birçok ülkede yerel yönetimlerin ekonomik fonksiyonlarını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmada gelir, alan büyüklüğü, nüfus, kentleşme, etnik çeşitlilik, insani gelişme, küreselleşme, kurum...
Article
Full-text available
The local government reform carried out in Turkey in 2014 intended to strengthen fiscal decentralization. From this perspective, this study is the first to examine the impact of local government reform on the fiscal capacity and fiscal effort of Turkish local governments in 81 provinces over the period of 2007–2019. To measure the local fiscal capa...
Article
Full-text available
Road-traffic-based air pollution accounts for one-third of the air pollution problem in Turkey. In order to combat this environmental issue and illustrate the possible direction of the road transport policy, five scenarios of withdrawing older vehicles from the fleet are analyzed using cost–benefit analysis (CBA) for 2020–2030. This article focuses...
Research
Full-text available
Dünyamız ısınmakta, yüksek ısı dalgaları akabinde ortaya çıkan sıcaklık artışı, kuraklık, yağış düzeninde değişimler; insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin neden ve sonuçları olup, bu değişimin sıklığı ve yoğunluğu giderek daha belirgin hale gelmektedir. Bu değişimler tarım gibi temel bir sektörde önemli dalgalanmalara neden olurken; su yönet...
Article
Full-text available
Dünyamız ısınıyor. Yüksek ısı dalgaları akabinde ortaya çıkan sıcaklık artışı, kuraklık, yağış düzeninde değişimler; insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin neden ve sonuçları olup, bu değişimin sıklığı ve yoğunluğu giderek daha belirgin hale gelmektedir. Bu değişimler tarım gibi temel bir sektörde önemli dalgalanmalara neden olurken; su yöneti...
Article
Projections of vehicle profiles play an essential role in developing government policies for emissions reductions in the automotive sector. Determining the trends of key parameters related to tailpipe emissions is critical for analyzing the adverse effects of vehicle emissions on air quality. This study presents a framework that can be used to asse...
Article
Government policies on renewing vehicle fleet by introducing newer, cleaner vehicles and removing old, polluting vehicles have significant impacts on air pollution. In this study, the estimated emissions of air pollutants that influence human health are reported together with health endpoints and corresponding mortality and morbidity costs under fi...
Article
Full-text available
Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı İmparatorluğu’nu fiilen etkisiz hale getirmiş ve topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. Yunan birliklerinin İzmir’e girmesiyle birlikte şartlar daha da kötüleşmiş ve altı yüz yılı aşkın bir süredir hüküm süren İmparatorluk yok olmanın eşiğine gelmiştir. Bunu önlemek amacıyl...
Chapter
Full-text available
THE USE OF CRYPTOCURRENCY AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN LOCAL SERVICES Nowadays, QR coded payment systems, sodexo restaurants, and meal cards, gift checks for Ramadan or premium payments, tea vouchers at workplaces, coupons, tokens used in game centers, money cards, which are common in online commerce and banking services, parallel to the increase...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Türkiye’de birincil denge belirleyicilerinin ampirik olarak tespit edilebilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yıllık veriler kullanılarak 1986-2017 dönemi için Sıradan En Küçük Kareler yöntemi ile Türkiye'nin mali reaksiyon fonksiyonu hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de birincil denge, borç artışlarına karşı pozitif bi...
Article
Full-text available
4. Industrial Revolution (industry 4.0), which we are on the age, has large data and analysis involving various automation systems, intelligent robots, internet of objects, cloud computing, intelligent , integrated, autonomous production processes. Simulation is a transfer from real-world system or process to electronic devices (mobile phone, compu...
Article
Full-text available
The main aim of this paper is to analyze the theoretical and empirical dimensions of a relatively new phenomenon in economics literature, namely “Middle-Income Trap”, which was firstly discussed by Gill and Kharas (2007). In general, this phenomenon is related to middle-income economies which have several difficulties in exceeding a certain level o...
Article
Full-text available
The main aim of this paper is to analyze the theoretical and empirical dimensions of a relatively new phenomenon in economics literature, namely "Middle-Income Trap", which was firstly discussed by Gill and Kharas (2007). In general, this phenomenon is related to middle-income economies which have several difficulties in exceeding a certain level o...
Article
Full-text available
This study aims to conduct analysis on some important aspects of the principle of proportionality, which has essential importance for legislative and executive bodies as well as for national and international law. It also plays an essential role in determining compliance with the law of legal arrangements and/or practices based on these legal arran...
Article
Full-text available
Bu çalışma gerek yasama ve yürütme ve gerekse ulusal ve uluslararası yargı açısından büyük önem taşıyan yasal düzenlemelerin ve/veya bu düzenlemelere göre yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu bağlamında belirleyici rolü olan ölçülülük ilkesini ele almaktadır. Ölçülülük ilkesinin geçmişten günümüze nasıl uygulandığını anlayabilmek için öncelikl...
Conference Paper
Full-text available
Taxes are the most critical income item at the point of public finance. Indirect and direct tax discrimination is a classification of taxpayers who are exposed to taxation. Furthermore, in terms of determining the payment power of the taxes; income, consumption, and wealth. The theme of the study is the taxation of wealth and wealth, which is a sta...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, bir ülkedeki yerleşiklerin tüketim kararlarında yerli malı tercihinin iktisadi denge açısından gerekliliğinin bilimsel olarak açıklanmaya çalışılmasıdır. Sağlanamaması durumunda gelecekte muhtemel refah kayıplarının yaşanacağı iktisadi denge ile-en temel yaklaşım olan-arz ile talebin karşılanması kastedilmektedir. Diğer taraftan y...
Article
Full-text available
21. yüzyılın önemli finansal aktörlerinden biri haline gelen ulusal varlık fonları, devletlerin varlık birikimini korumak ve arttırmak gayesiyle ticari getiri elde etme arayışında olan ve çoğunlukla uzun vadeli yatırım perspektifine sahip devlet mülkiyetindeki yatırım fonlarıdır. Ulusal varlık fonları, yönettikleri varlık hacmi dikkate alındığında...
Article
Full-text available
Bu çalışma evrensel nitelikte bir hukuka uygunluk kriteri olan ölçülülük ilkesinin, vergi suçları ve cezaları özelinde değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle ilkeye dair literatür araştırması yapılmıştır. Sonrasında Yargıtay nezdinde temyize, Anayasa Mahkemesi huzurunda norm denetimine tabi tutulan suç niteliğindeki vergi ceza...
Conference Paper
Full-text available
In this study, Turkey’s fiscal space is estimated by using Ostry et al. approach. It is aimed to contribute to literature by estimating fiscal space of a developing country for the first time with this approach. At first, fiscal reaction function and interest rate – growth rate differential are estimated for Turkey. Debt limit is determined by comb...
Conference Paper
Full-text available
Sağlık harcamaları, gerek yüksek teknoloji ürünlerinin sağlık hizmet sunumunda daha yoğun olarak kullanılması gerekse yaşlanma ve yaşam süresinde meydana gelen iyileşmelerle birlikte hemen hemen tüm dünyada artmaya devam etmektedir. Bu durum ise sosyal güvenlik sistemi ve devlet bütçesi üzerindeki yükün artmasına ve sonuç itibariyle sağlığın finans...
Conference Paper
Full-text available
Kayıt dışı ekonominin bir unsuru olarak kayıt dışı istihdam kavramı, ekonomiyi olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle literatürde yoğun olarak konu edinilmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde yaygın olarak görülen kayıt dışı ekonominin en önemli ayağı ise kayıt dışı istihdamdır. Bireylerin kayıtsız çalışmaları sonucu, elde edilen gelirin takip edileme...
Article
Full-text available
Bu çalışmada mali alan ölçüm yöntemlerinden birisi olan Ostry vd. yaklaşımının kuramsal temelinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yaklaşımın dayandırıldığı varsayımlar başta olmak üzere “mali yorgunluk” ve “borç limiti” kavramları anlatılmaya çalışılmış ve yaklaşımın, ülkelerin mali alanının doğru ölçülebilmesi için gerekli olan bütünsel t...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, hükümetlerin son dönemlerde üzerinde önemle durdukları mali alan kavramı ele alınacak ve kavramın ortaya çıktığı ilk zamanlardan günümüze kadar ortaya atılan farklı mali alan ölçüm yöntemleri incelenip, söz konusu yöntemler için karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılacaktır. Kullanılan yöntemlerden kaynaklı sorunların ne gibi riskler...
Conference Paper
Full-text available
Öz ===} Bu çalışmada Türkiye’de birincil denge üzerinde belirleyici etkisi olan faktörlerin ampirik olarak tespit edilebilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yıllık veriler kullanılarak 1986-2017 örneklem dönemi için SEK yöntemi ile Türkiye’nin birincil denge reaksiyon fonksiyonu hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de birincil denge, b...
Conference Paper
Full-text available
Even though the existence of its idea emerged years ago Bitcoin, started to be used after the 2008 world financial crisis, is the most known of the virtual currencies. Bitcoin has come up with Craig Wright's "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" for the first time, nicknamed Satoshi Nakamoto for the first time and started to be used in 2...
Article
This paper systematically explores the effects of firms’ innovation activities on their productivity changes for Turkish manufacturing firms, differentiating between different typologies of innovation. We employ endogenous switching methodology, controlling for endogeneity and selection bias issues, as well as analysing counterfactual scenarios. Th...
Article
Full-text available
Türkiye’de akaryakıt ürünlerinden alınan dolaylı vergilerin yüksekliğine dair tartışmalar gündemden düşmemektedir. Bu bağlamda çalışma, Avrupa Birliği ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkelerinde akaryakıt ürünlerinden alınan dolaylı vergileri mukayese etmek suretiyle Türkiye’deki durumu değerlendirmektedir. Avrupa Komisyonu, Ekonomik Kalk...
Conference Paper
Full-text available
The increasingly use of energy have triggered need for energy resources. Traditional sources used to product energy have rapidly depleted in the whole world. Also, some of these resources due to emission of harmful gases have caused great harm to the environment. Thus, countries have sought alternative energy sources. Renewable energy sources have...
Conference Paper
Full-text available
Faiz, geçmişten günümüze kadar birçok medeniyette ekonomik yaşamın içinde yer almasına rağmen, üzerinde bir görüş birliğine varılamamış ve çoğu kez hoş karşılanmamış bir kavram olarak nitelendirilebilir. Paranın yaygınlaşmasıyla birlikte kullanım alanını ge-nişleten faiz, birçok dinde olduğu gibi, İslam dininde de yasak olarak kabul edilmiştir. Bu...
Article
Full-text available
Participatory budgeting, which was emerged at the end of 1980’s and enables citizens to participate in a system that is in accordance with the free will to decide directly related to budget spending and priorities. This budgeting system showed a great development in recent years, particularly to ensure the direct participation of the public in loca...
Article
Full-text available
This paper which is based on court orders of Ottoman Judiciary (between 17th and 18th centuries), aims to discuss that regulation almost has 300 years past in Turkey's economic history. It is realised that Ottoman courts' verdicts and today's regulation authority orders have some similarities though they had not given under similar circumstances. T...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the study is that it is scientifically to explain necessity of preference of domestic product to residents for consumption in terms of economic balance. Domestic product is output in consequence of the use of domestic factors of production in the production process. However, now, it is not easy determining whether a good is domestic prod...
Conference Paper
Full-text available
The main aim of this paper is to analyze the theoretical and empirical dimensions of a relatively new phenomenon in economics literature, namely “Middle-income Trap”, which was firstly discussed Gill and Kharas (2007). In general, this phenomenon is related to middle-income economies which have several difficulties in exceeding a certain level of p...
Article
Full-text available
Patent Box Regime in Selected EU Countries and Turkey Abstract “Patent Box” regime expresses reduced corporate tax rate to the income derived from patents. This regime intends to protect IP rights, its owners and obtained revenues from patents at the national level. In the study, patent box applications in Turkey and in some selected EU countries a...
Article
In this study, Eurasia Region integration process will be investigated in theoretical and empirical terms. Potential impact of economic integration will be evaluated in the context of what needs to be done for successful integration. At this stage, a comparison will be drawn between the EU and the integration in the Eurasia. Later, an econometric a...
Article
Full-text available
The paper aims to examine the nature of increases in government expenditures from the perspectives of the Wagner’s Law and the Peacock-Wiseman Hypothesis using the Turkish historical data covering the period of 1936-2012 obtained from the Ministry of Development and the Revenue Administration Division of Ministry of Finance. The results partially c...
Article
Full-text available
Turk saglik sisteminin kronik sorunlarini gidermek amaciyla 2003 yilinda Saglikta Donusum Programi ismiyle baslatilan saglik reformu, temel olarak saglik hizmetine erisimde hakkaniyeti saglamayi, nufusun tamamini sosyal guvenlik kapsamina almayi ve haneleri saglik hizmetlerinin finansal yukunden korumayi amaclamistir. Bununla birlikte artan saglik...
Article
Full-text available
Purpose– to give explanatory information about Turkish inheritance and gift tax to tax collectors in Azerbaijan. Design/methodology – the study was carried out on the interpretation of Turkish inheritance and gift law and justifications of articles. Findings – inheritance and gift tax within Tur - kish tax system is presented from the theoretical a...
Article
Full-text available
Araştırmanın amacı – Türkiye’deki Veraset ve İntikal Vergisi uygulaması hakkında Azerbaycan’- daki vergicilere açıklayıcı mahiyette bilgiler vermektir. Araştırmanın yöntemi – yöntem olarak Türkiye’deki Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun yorumu ve madde gerekçeleri üzerinde çalışma yürütülmüştür. Temel sonuçlar – Türk Vergi Sistemi içinde yer ala...
Conference Paper
Full-text available
The lifetime of human being has lengthened out depending on the developing medical technology and the incredible development of life conditions in accordance with the past. Subject to the lengthening lifetime, high expenditures are excessively spent for the health service in order to keep and develop their health level by both the individuals and t...
Article
This chapter calculates the efficiency and productivity of 63 Brokerage Houses operating in Turkey by applying the well known methodology of Data Envelopment Analysis to the most recent data available covering the period between 2000 and 2008. The findings clearly depict the adverse impacts of both the domestic financial crisis of 2001 and the glob...
Conference Paper
Full-text available
Public-Private Partnership (PPP) means to join forces with public and private bodies. The supplementation to this process by public and private organizations and their gains are ab-initio subjected with an agreement. Thereby the government activate the market dynamics in order to supply some public goods without using budget resources. In this pape...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the relationship between the shadow economy and public debt in Turkey. We elaborate on the questions regarding the negative effects of shadow economy on the sustainability of public debt observing the estimates about the size of shadow economy in Turkey. In the light of some scholars’ estimates, we re-evaluate th...
Article
In developing countries, despite of the fact that self-employment could prevent poverty and inequality in small and medium size enterprises, it might cause an increase in inequalities especially within the households in small family enterprises in rural area. The aim of this study is to calculate relative poverty and income inequality index by usin...
Article
The 2004 and 2007 enlargement of European Union (EU) mostly covers eastern European transition economies. These countries have carried on their structural transformation after their preparatory period for full membership. In this paper, the changing level of economic freedom of transition economies is undertaken by the preparatory period and after...

Network

Cited By