Agnieszka Piekutowska

Agnieszka Piekutowska
University of Bialystok · Faculty of Economics and Finance

PhD
Currently, my research focuses on the analysis of trade protectionism.

About

39
Publications
9,162
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations
Citations since 2016
30 Research Items
23 Citations
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
Introduction
Current research interest: protectionism in international trade
Additional affiliations
October 2015 - present
University of Bialystok
Position
  • Professor (Assistant)
Description
  • In my research I focus on protectionism in international trade. I work in Institute of International Economic Relations. I am also Vice Dean for International Cooperation at the Faculty of Economics and Finance.
November 2006 - October 2015
University of Bialystok
Position
  • Professor
June 2005 - November 2006
Ministry of Regional Development
Ministry of Regional Development
Position
  • referendary
Education
September 2005 - December 2008
Warsaw School of Economics
Field of study
  • Economics

Publications

Publications (39)
Article
Full-text available
Motivation: As there is a need to track and analysis - with its practical implications - the responsibility for actions affecting international trade, therefore exploration of trade inter-ventions implemented by Poland has its justification. Aim: The aim of the paper is to reveal direction, scale and dynamics of both liberalizing and harmful interv...
Conference Paper
Full-text available
As the importance of tariffs diminishes, to avoid underestimation, analysis of the dynamics of protectionism implies the use of more complex data. Hence, this research explores the Global Trade Alert database, which covers a wide range of measures used by countries within trade policy. Once the dynamics of protectionism in trade is presented, the a...
Data
Monografia ma charakter empiryczno‑teoretyczny. W rozdziale teoretycznym podjęto charakterystykę integracji gospodarczej, w szczególności od strony definicyjnej, typologii, celów i uwarunkowań oraz form. W rozdziałach empirycznych przedmiotem analizy jest integracja w ramach UE. Została zaprezentowana ewolucja struktury organizacyjnej i systemu ins...
Article
Full-text available
The refugee crisis in 2015 revealed the lack of solidarity and the divergent migration policies of the EU Member States. It showed clearly that when faced with the problem of migration, the EU countries fail to cooperate and support one another. The EU Member States with more experience with migration coped better and were more open to migrants. Th...
Book
The aim of this publication is to show the multidimensionality and complexity of integration processes occurring outside the EU. In the opinion of the authors, lack of membership does not mean lack of integration for countries outside of the EU due to their legal status and developed economic relations, which allow for some level of integration. Th...
Book
The monograph is both empirical and theoretical. The theoretical chapter deals with the characteristics of economic integration, in particular in terms of definition, typology, goals, conditions and forms. In the empirical chapters, the subject of analysis is integration within the EU. The evolution of the organizational structure and institutional...
Article
Full-text available
Purpose: The aim of the paper is to present an original concept of measuring the degree of protectionism (DP) by constructing a synthetic measure of DP on the basis of the Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS). Owing to application of TOPSIS method, another goal was achieved in ranking and classifying EU member...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to analyse the effects of economic immigration on subnational government finance (SNG) in Poland. The goal to achieve is to answer the following research question: what are the fiscal effects of immigration on SNG budget revenues and expenditures. To answer this question, logarithmic models were developed. The analysis refer...
Article
Full-text available
Research background: A series of changes towards the greater openness to the influx of foreign labour force made in recent years in the Russian Federation prompts for analysis of immigration to this country as adopted solutions in the field of the migration policy affect other regions of destination (e.g. EU). Liberalisation of access of migrants t...
Chapter
Full-text available
Individuals conceptualize the term democracy in a variety of ways. While in the 19th century democracy was associated with a direct form of government in Athenian style, a major breakthrough with the development of nation-states and the prevalence of representation, was the foundation for the development of representative democracy. Representation...
Chapter
Full-text available
The aim of the paper is to analyze the consequences of a free trade agreement-both for its Member States and third countries that are outside the FTA. In order to discuss the consequences of liberalization that takes place within FTA, the basic trade theory was applied. However, FTA is not just liberalization-in trade relations with non-FTA countri...
Chapter
Full-text available
The influx of migrants seeking protection in the European Union, unprecedented since the Second World War, has evoked the question about Member States capability of hosting them. According to prevailing opinions, the majority of incoming migrants can not be granted refugee status in the light of the Geneva Convention of 1951 because they are “econo...
Article
Full-text available
To what extent does the status quo of irregular migration to Europe pose a challenge for democracy? The surge of people moving, predominantly from war-torn, repressed and impoverished countries in the Middle East and Africa to the outer borders of Europe, which started in the early 2010s and which intensified in the summer of 2015 – and the implica...
Article
Full-text available
Unia Europejska jako specyficzna organizacja międzynarodowa dysponuje szczególnie szerokim zakresem kompetencji zaś stanowione w jej ramach akty wiążące wywołują skutki prawne nie tylko względem państw członkowskich, lecz również wobec ich obywateli. Rozumiana w ten sposób „działalność władcza” UE ma zatem szeroki wymiar. Niniejsze opracowanie konc...
Article
Full-text available
Proces akumulacji kapitału ludzkiego, tak istotnego dla konkurencyjności gospodarki, napotyka na bariery: czasowe, finansowe czy wynikające z mobilności tego kapitału. Alternatywą może być imigracja wysoko wykwalifikowanej kadry. Szereg państw prowadzi politykę migracyjną ukierunkowaną na napływ specjalistów. Rodzą się stąd pytania: które państwa w...
Article
Full-text available
W artykule omówiono zjawisko migracji międzynarodowych z uwzględnieniem skali, dynamiki oraz barier. Obecnie dynamika migracji międzynarodowych przewyższa dynamikę wzrostu liczby ludności świata, niemniej udział ten wciąż pozostaje na niskim poziomie, bowiem w 2015 r. osiągnął nieco powyżej 3% populacji świata. W artykule przedstawiono główne przyc...
Article
Full-text available
Termin „uchodźca ekonomiczny” był często podnoszony w trakcie szerokiej debaty wokół kryzysu migracyjnego. Celem niniejszego artykułu była próba odpowiedzi na pytania czym jest zjawisko uchodźstwa ekonomicznego a także, czy w obecnym kryzysie migracyjnym w UE te zjawisko występuje? W celu odpowiedzi na te pytania, dokonano analizy literatury oraz p...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest analiza wpływu emigracji na sytuację na rynku pracy w Polsce, na Litwie, na Łotwie i w Estonii (od przystąpienia do UE) w perspektywie porównawczej. Realizacja tego celu wymaga analizy literatury oraz analizy statystycznej. Przedmiotem analizy jest wpływ emigracji na zmniejszenie stopy bezrobocia, problem niedoboru siły roboczej...
Article
Full-text available
W dyskusji nad szansami i barierami dalszego rozwoju integracji europejskiej zasadne jest zastanowienie się nad kierunkiem rozwoju Unii Gospodarczej i Walutowej oraz perspektywą przyjęcia jednolitej europejskiej waluty przez pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polskę. Celem artykułu jest poddanie pod dyskusję kontrowersyjności i...
Article
Full-text available
The article aims to examine the economic impact of emigration on labour market developments in Poland, Lithuania, Latvia and Estonia (since EU accession) in a comparative perspective. The realization of this goal required an analysis of the literature as well as statistical analysis. The impact of emigration on the unemployment rate reduction, the...
Article
Full-text available
Prawo wyborcze, zarówno czynne jak i bierne, tradycyjnie wiązane jest z instytucją obywatelstwa. Relacja ta podlega jednak zmianom, m. in. pod wpływem procesów globalizacyjnych i wiążących się z nimi migracji międzynarodowych. Skala ruchów migracyjnych rodzi wyzwania dla współczesnego prawa wyborczego a także dla samej demokracji. Przedmiotem ninie...
Article
Local border traffic at the Polish section of the European Union external border as a factor influencing the development of border regions It is in the interest of the European Union and Poland to ensure that the borders with its neighbors are not a barrier to trade, social and cultural interchange or regional cooperation. Such indication was inclu...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to explore how trade liberalization affects migration flows. This requires, first and foremost, a review of trade and migration theory indicating the relationship between trade and migration. The starting point is the theory of Heckscher – Ohlin - Samuelson, according to which trade and factor flows are substitutes. As will...
Article
Full-text available
Nowa Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (United Nations, 2015) stawia bardzo ambitny cel: całkowitą eliminację skrajnego ubóstwa we wszystkich formach na całym świecie. Tak określony cel implikuje zastosowanie różnorodnych narzędzi. Rodzi się w tym miejscu pytanie, czy narzędziem, który mógłby przyczynić się do rozwiązania globalnego probl...
Article
Full-text available
Konkurencja w zakresie przyciągania pracowników wysoko wykwalifikowanych, mająca miejsce na arenie międzynarodowej, rodzi m.in. pytanie o atrakcyjność Rosji jako kraju docelowego dla imigracji zarobkowej i możliwości konkurowania tego kraju z innymi państwami i regionami, jak USA, UE czy Australia. Celem artykułu jest ukazanie roli Rosji jako państ...
Article
Full-text available
Voting rights are traditionally associated with the institution of citizenship. This relationship, however, is subjected to change, i.e. under the influence of globalization and international migration. The scope of migration flows raise challenges for modern electoral law as well as for democracy itself. The subject of this article is the issue of...
Article
Full-text available
Despite the over 60 years’ experience with European integration (since the Paris Treaty), it remains permeated with certain distinctions and dissimilarities with respect to particular Member States. The Economic and Monetary Union (EMU) is the best example of differentiated integration, since as early as its initial construction it contained si...
Article
Full-text available
The path of European economic integration these days seems to be dominated by the European Union – its functioning and current challenges. It is however worth emphasizing, that the process of European integration together with commercial and trade aspects thereof, includes also elements which remain beyond the mainstream of Union–oriented debate an...
Article
Full-text available
Wieloletnie Ramy Finansowe przekładają priorytety polityki UE na kategorie finansowe, a ich implementacja staje się odzwierciedleniem wizji integracji, jaka ma być w kolejnych latach realizowana. Proces negocjacji ram angażuje szereg podmiotów reprezentujących zróżnicowane interesy, różne perspektywy. Dodatkowo, proces ten warunkowany jest klimatem...
Article
Full-text available
Głównym celem artykułu jest analiza i ocena instrumentów Polityki Spójności UE jako źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu. Analiza ta, w założeniu, stać się ma podstawą określenia kierunku zasadnych zmian. Uwzględniając tak określony cel, główna hipoteza przyjmuje następujący kształt: Europejski Fundusz Rozwoju Re...
Article
Full-text available
Poland and Russia have a long and interesting history of migration experiences. Due to their cultural and geographical proximity (the factors which in migration theory are regarded as conducive to migration) it seemed reasonable to try to answer the question, of whether there are signifi cant migratory fl ows between the countries. The conclusion f...
Book
Publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej (Partnerstwo Wschodnie – idea i geneza inicjatywy) znalazły się teksty poświęcone m.in. miejscu PW w architekturze unijnej i polskiej polityki zewnętrznej, jego celom i głównym instrumentom. W części drugiej (Partnerstwo Wschodnie – dziedziny współdziałania oraz aktualny stan rozwoju) zamies...
Article
Full-text available
The fact that there is a high rate of unemployment in Poland, might leads instinctively to a conclusion that in this situation the employers should not have any problems with satisfying their personnel's needs. However, the characteristic feature of Polish unemployment is that the unemployed skills are not adequate to the labour market's needs. Exc...
Article
Full-text available
Polska ma długą historię i wieloletnie doświadczenia jako kraj emigracji. Stosunkowo nowym zjawiskiem w kraju jest imigracja, szczególnie imigracja zarobkowa. Pomimo że skala napływu imigrantów ekonomicznych nie jest wielka, budzi wiele emocji i stała się przedmiotem trwającej dyskusji dotyczącej zasadności otwierania rynków pracy dla obywateli kra...

Questions

Questions (2)
Question
Taking into account - among other things - that the number of trade interventions is on a rise (according to Global Trade Alert data), it is worth studying contemporary protectionism in international trade in goods.
In many studies explaining trade, trade barriers are not considered as an explanatory variable. What if all barriers were estimated and an indicator / approximator of protectionism would be created? This would be valuable as it would complete the models explaining trade.
However, are there any protectionist indices (that also allow to compare the trade policies of different countries)?
Question
It is assumed that if the Demand for Labour equals Labour Supply we have an equilibrium on the labour market.
If Demand for Labour (DL) includes: employed (E) + vacancies (V)
and
Labour Supply (LS) equals: employed (E) + unemployed (U)
than equilibrium takes place when:
DL=SL => E+V=E+U => U=V
number of unfilled vacancies equals the number of people who are unemployed.
Could such equilibrium be a goal/objective to achieve?...
If U=V .... but U (number of unemployed is 10 bln= number of vacancies, is also 10 bln) - if we still can talk about equilibrium?
I know we can talk about equilibrium unemployment, know why,
but dont know how one can understand labour market equilibrium.
It is not an equilibrium in that sense everybody wants not to change a situation (10bln of unemployed)...

Network

Cited By

Projects

Projects (8)
Project
The scientific goal of the project is to construct a tool necessary to analyze barriers in contemporary international trade - the regional barometer of protectionism (as part of a pilot study - for Poland). The action is a response to an important scientific problem - how to measure contemporary protectionism? The research problem is the difficulties in measuring protectionism for individual countries in a manner comparable on an international scale.