Agnieszka Hamerlińska

Agnieszka Hamerlińska
Nicolaus Copernicus University | umk · Faculty of Philosophy and Social Sciences

Doctor of Education

About

39
Publications
8,269
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
17
Citations
Citations since 2017
35 Research Items
17 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
Introduction
Agnieszka Hamerlińska - doctor of humanities in the field of pedagogy, neurologopedic, psychologist. Develops a new specialty: oncologopedic. 1. Oncologopaedic - speech therapy after cancer (speech of people after larynx removal, after larynx surgery, after oral reconstruction, with brain tumors) 2. Neurologopaedic (people with aphasia and dysarthria) 3. Health pedagogy 4. Dysphagia (cancer, neurological, in children) 5. Child's speech development 6. Psychosocial conditions of speech therapy

Publications

Publications (39)
Article
Full-text available
While causing a variety of social restrictions, the COVID-19 pandemic has also precipitated the digitalisation of public services and official procedures, reducing many, until recently necessary, immediate social interactions. This study has been conducted to investigate their perception of the COVID-19 pandemic and its impact on their current and...
Article
Full-text available
Osoby po laryngektomii, mając rurkę tracheostomijną, zobowiązane są dbać o swoją stomę szyjną. Odpowiednia pielęgnacja udrażnia drogę oddechową; ułatwia odkrztuszanie; nawilża; a tym samym wpływa na charakter głosu, jego zabarwienie oraz ułatwia uczenie się mowy zastępczej. Jednym ze sposobów wspierania tej pielęgnacji jest wykonywanie inhalacji. C...
Article
Full-text available
Nauczyciele to grupa zawodowa, w której najczęściej diagnozowane są zaburzenia głosu. Niepełnosprawność głosowa może rozwijać się przez wiele lat, co utrudnia wykonywanie pracy i codzienne funkcjonowanie. W ostatnim czasie obserwuje się zarówno wzrost liczby szkoleń z profilaktyki zaburzeń głosu, jak i samych zaburzeń. Wśród 221 nauczycieli przepro...
Article
Full-text available
n this article, the face and its functions will be briefly presented. This approach will be ap�proached from a mental, physical and social perspective. The aim of the article is to show in a ho�listic approach the difficulties faced by a person who “loses” his current face. Acquired changes become the cause of disability understood in many aspects...
Chapter
Full-text available
Wprowadzenie Mową Stanisław Grabias (1997, s. 9) nazywa zespół czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek, poznając rzeczywistość i przekazując jej in-terpretację innym uczestnikom życia społecznego. Czynność mówienia daje możliwość zaistnienia socjalizacji-człowiek, mówiąc i komunikując się, czu-je się członkiem danej grupy, ma większe...
Article
Full-text available
The article begins the description of the history of a mirror: its origin, creation and use. Then the characteristics of the mirror as a typical element of the speech therapy room equipment were made. The article discusses the issue of its use in the opinion of speech therapists. Speech disorders specialists note that it should be used first of all...
Article
Full-text available
Nicotine addiction is currently one of the most serious health and social problems worldwide, which contributes to the development of numerous diseases, including, above all, laryngeal cancer, which may lead to laryngectomy. The consequences of losing one’s larynx are irreversible. The objective of the study presented in this paper was to describe...
Article
Full-text available
The article presents the process of eating, and then describes dysphagia: its causes, classification and symptoms. The authors presented in the article selected diseases with which dysphagia coexists. The aim of the text is to indicate activities that can be used by caregivers of people with dysphagia in their daily care and therapy.
Article
Full-text available
Smell is a sense that is poorly described in the literature. It is mainly associated with perceiving odors. It is clear that this is only one of many functions this sense has, which is described in this article. Also the concepts of anosmia and hyposmia along with their causes are explained in the article. Its aim is an attempt to introduce and jus...
Article
Full-text available
Total laryngectomy is a surgical procedure that consists in the removal of the larynx used in patients with advanced laryngeal cancer. A tracheostomy is also required, which means that after the procedure, breathing will be done while bypassing the mouth, nose, and throat. After the procedure, patients are unable to speak, their swallowing and tast...
Article
Full-text available
ê do protez g³osowych, a w szczególnoœci do implantacji wtórnej. Zostan¹ przedstawione wyniki badañ, których przedmiotem sta³a postawa osób po usuniêciu krtani wobec protez g³osowych. S³owa kluczowe: rak, laryngektomia ca³kowita, mowa, proteza g³osowa, standard postêpowania Popularization of voice prostheses and fear of their application in people...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Zaawansowana choroba nowotworowa krtani leczona jest zazwyczaj dwutorowo: poprzez za-bieg chirurgiczny, którego celem jest usunięcie zajętego przez guz narządu, oraz przez radiotera-pię, która ma wyniszczyć istniejące jeszcze komórki nowotworowe. Ze stosowanymi metodami wiąże się wiele konsekwencji, jedną z nich jest dysfagia nowotworowa przejawiaj...
Article
The article presents the characteristics of developing health-promoting skills and attitudes relating to oral hygiene based on an analysis of the literature. Epidemiological data and risk factors for oral cancer will then be described. The last part of the text will present an analysis of the research on the state of oral hygiene in children and ad...
Article
Full-text available
Artykuł zawiera opis zmysłu węchu, jego rozwoju oraz działania. Ujęto w nim informację o pełnionych przez węch funkcjach i roli, jaką spełnia w codziennym życiu człowieka. Następnie dokonano przedstawienia charakterystyki zaburzeń węchu. Ostania część artykułu wiąże się z uzasadnieniem, dlaczego węch i jego upośledzenie miałyby być również przedmio...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
The consequence of total laryngectomy is complete loss or disorder of smell. The change may affect daily life and decrease the standard of living of people after larynx removal. A study was carried out in a group of 19 people in order to demonstrate whether applying nasal airflow-inducing maneuvers improves smell. The research was conducted during...
Article
Full-text available
Onkologopedia, nowa specjalność logopedyczna, jest wynikiem wieloletniego kształtowania się logopedii jako nauki. W artykule przedstawiono zarys rozwoju logopedii oraz proces instytucjonalizacji zawodu logopedy w Polsce. Następnie opisano przedmiot badań onkologopedii i przedstawiono wyniki badań dotyczących postaw logopedów wobec terapii logopedyc...
Article
Full-text available
Hamerlińska – Latecka Agnieszka. Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani = Use of Nordic Walking in a rehabilitation of the people after total laryngectomy. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):646-652. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.221350 http://ojs.ukw.edu.pl/index.ph...
Article
Full-text available
Hamerlińska – Latecka Agnieszka. Postawa osób po laryngektomii całkowitej wobec Nordic Walking = The attitude of people after total laryngectomy to Nordic Walking. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):852-860. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.213534 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4095 The journ...
Chapter
The present text is an attempt to connect the speech therapy with the research methodology of the social science. In it an outline of the research and described strategies of quality inspections were presented and quantitative which can be taken in this area. The author made characteristics of chosen research methods as well as is emphasizing the w...
Article
Full-text available
Hamerlińska-Latecka Agnieszka. Wykorzystywanie ćwiczeń rozluźniających w terapii logopedycznej osób po laryngektomii = The use of motion exercises in speech therapy patients after laryngectomy. Journal of Health Sciences. 2014;4(13):303-311. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B4%2813%29%3A303-311...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)