Agata Adamska

Agata Adamska
Warsaw School of Economics | SGH · Institute of Corporate Finance and Investment, Corporate Finance Management Unit

Associate Professor / PhD, Economics

About

58
Publications
42,498
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
130
Citations
Introduction
Agata Adamska currently works at Warsaw School of Economics. Agata does research in Corporate Governance, Business Ethics and Financial Economics.

Publications

Publications (58)
Article
Full-text available
This paper presents a new concept of bifurcated risk and market and non-market mechanisms reducing the risk. Bifurcated risk occurs in different situations, and it is characterized by a disruption of the relationship between decision-making and the resulting consequences. The bifurcated risk is followed by a number of very negative consequences in...
Article
Full-text available
Stakeholder behavior and reputation are held to be the two main factors explaining the positive correlation between corporate social responsibility and financial performance. To date, however, researchers have not determined which of these factors is of greater significance. The results of this study indicate that the relative effects of stakeholde...
Article
Full-text available
The results of extensive research indicate that there is a positive relation between corporate social responsibility (CSR) and financial results of companies. Investors should focus on the companies which represent high CSR standards. Changes in the level of these standards is important information from investors’ point of view because these change...
Article
Full-text available
The recent financial crisis has boosted the popularity of ethical investing, evidence of this being the large number of European investment funds based on corporate social responsibility and the increasing value of the assets they manage. These funds are not developing evenly, their positions varying from country to country. Significant disproporti...
Article
The paper examines the effects of institutional environments and the risk levels they engender on investor reactions to announcements of company inclusions in and exclusions from sustainability indices. Analysis of 815 events (484 inclusions and 331 exclusions) from 2009–2017 encompassing six markets (three emerging and three developed) on five con...
Chapter
ABSTRACT Information and communication technologies (ICTs) have exerted and continue to exert a profound effect on both primary and secondary equity markets. They have affected the dynamics of interactions between the issuers, investors, trading venues, and regulators. ICTs have not only enabled the digitization of transaction processes but also g...
Chapter
The importance of audit committees increased after a wave of fraud which took place at the turn of the twentieth century. The audit committees were implemented into the corporate governance practice through guidelines, successively adopted in individual EU countries, codes of good practice, as well as legislative changes. The main premise of the le...
Article
Full-text available
Sharing economy is a very broad term, covering various areas and forms of human activity. It includes activities of individuals, social groups, and enterprises, as well as local and state authorities, which aim to enable, facilitate, or even organize the sharing of resources. Sharing economy has an increasing importance and is accompanied by large-...
Article
Full-text available
Dobrze rozwinięte rynki kapitałowe stanowią ważny element gospodarki, jako źródło finansowania przedsiębiorstw komplementarne wobec systemu bankowego. Ponadto pełnią inne ważne funkcje: pozwalają na wycenę kapitału i ryzyka, ułatwiają transfer własności akcji, ponadto stanowią miejsce inwestycji i spekulacji. Rynki państw rozwiniętych są często pod...
Chapter
Full-text available
The aim of this research was to identify the scope of activities undertaken by stock exchanges from Central and Eastern Europe with regard to promotion and implementation of corporate social responsibility (CSR) standards. Another goal of the research was to asses the influence of these activities on local economies. The research covered 17 stock e...
Article
Full-text available
Implementation of changes in the law regarding supervisory boards of listed companies in Poland (Summary) The aim of the paper is to examine the degree of implementation by listed companies of legal changes introduced in Poland in the years 2008–2009 concerning the obligation to appoint audit committees on the supervisory boards. The starting point...
Research
Full-text available
Projekt Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wpisuje się w ogólnoświatowy trend ustanawiania regulacji wzbogacających istniejący porządek prawny o rozwiązania dotyczące ładu korporacyjnego. W ostatnich latach w różnych krajach pojawiają się również propozycje dodatkowych uregulowań w tym zakresie odnoszących się do podmiotów sekto...
Article
Full-text available
Artykuł dotyczy jednego z kluczowych mechanizmów ładu korporacyjnego, jakim jest działalności komitetu audytu. W 2009 roku ustawodawca zobowiązał spółki publiczne do powoływania komitetów audytu w radach nadzorczych liczących więcej niż pięciu członków. Z kolei za sprawą nowych regulacji, wprowadzonych w 2017 roku, obowiązek powoływania komitetów a...
Article
Full-text available
Od zarania dziejów aktywność gospodarcza człowieka łączyła się z finansami. Początkowo tworzenie i upowszechnianie się instrumentów finansowych oraz wykształcanie się form pośrednictwa powiązanych ze świadczeniem usług finansowych stanowiły odpowiedź na potrzeby rolników, kupców, a w późniejszym okresie-przemysłowców. Systematyczny i nieprzerwany r...
Preprint
Full-text available
The article deals with the issue of identifying and measuring institutions. As an example, reputation was taken into consideration. The analysis leads to the conclusion that reputation could be treated as an institution and could be measured in the context of its impact on economic outcomes. This measurement can be carried out at three levels of de...
Chapter
Inwestycje w pasje, zwane też inwestycjami w aktywa emocjonalne, znane są od dawna, ale dopiero od kilku lat ich popularność szybko się zwiększa. Jedną z przyczyn tego zjawiska stanowi niepewność wywołana kryzysem finansowym, która powoduje, że aktywa rzeczowe często są postrzegane jako środki tezauryzacji lepsze niż aktywa finansowe. W takim ujęci...
Article
Full-text available
Reputation as an institution - an attempt to conceptualization and measurement issues Abstract Article deals with the problem of identifying institutions and measuring them. As an example the reputation was taken into consideration. The analysis leads to an conclusion that reputation could be treated as an institution and could be measured in the c...
Article
Full-text available
The article provides a review of the literature, containing research into various aspects of e‑learning, especially in universities. The starting point was an attempt to define the concept of e‑learning itself, the understanding of which is varied and changes over time. The next step was to analyze the use of various forms and tools of e‑learning i...
Book
Oddana do rąk Czytelników monografia dołącza do licznych publikacji książkowych, poświęconych problematyce ładu korporacyjnego, dostępnych na polskim rynku wydawniczym. Można wskazać cztery poruszone w niej wątki badawcze o charakterze teoriopoznawczym, które stanowią oryginalny wkład Autorów do dyskusji na temat niezwykle złożonych i wielowymiarow...
Chapter
Full-text available
Panujący od wielu lat trend systematycznego wzrostu obrotów instrumentami finansowymi, czy zwiększanie się znaczenia samych rynków finansowych w gospodarce, stanowią przejawy zjawiska zwanego finansjeryzacją. Finansjeryzacja dotykająca rynków kapitałowych może nie pozwolić im na odgrywanie pozytywnej roli, jeżeli doprowadzi do ich uniezależnienia s...
Article
Full-text available
Abstract: Purpose –The aim of the article is to present the conditions of the public offering of shares resulting from the principles of corporate governance and to verify the hypothesis of the differences in public offerings based on the corporate governance model adopted on a given capital market. Design/methodology/approach – Analysis of the li...
Chapter
Full-text available
Adamska A., Ryzyko płynności finansowej przedsiębiorstwa i jego raportowanie w: Przewrotność współczesnych finansów, P. Dec (red.),Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 125-140.
Article
Full-text available
The market of ethical investments is growing rapidly. Ethical investing is no longer a niche phenomenon or a fad, but it becomes a permanent and desirable element of the financial market. The development of ethical investments is not steady. Existing cross-country differences in the level of popularity of ethical investments result from local insti...
Chapter
Full-text available
Od czasu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej konstrukcji prawnej, jaką jest emisja akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału, minęło już kilkanaście lat. Jest to wystarczający okres, aby instytucja ta została rozpoznana i zaakceptowana przez uczestników rynku kapitałowego. Występowanie tego rozwiązania jest na tyle powszechne, ż...
Article
Full-text available
The institution of authorised capital is relatively new on the Polish market Giving the management board the discretionary power to choose a date for the share issue, and to determine both the entities that will acquire shares and the timing and a form of payment for the shares, means that the board gains some of the competence of the general meeti...
Article
Full-text available
: This paper addresses the strength of the incentives from both supervisors and market players to use authorized capital application as a risk management tool. The study contrasts the motivational factors for the financial market in transition and market supervisor. It analyses the interaction between motivation and the application of authorized ca...
Article
Full-text available
Celem artykulu byla analiza zjawiska inwestowania etycznego i ocena poziomu rozwoju rynku tego typu inwestycji w krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania objely swoim zasiegiem 10 wybranych krajow charakteryzujących sie odmiennym stopniem rozwoju rynku SRI. W badaniach uwzgledniono dwa glowne obszary: podejście do zarządzania aktywami w ra...
Article
Full-text available
Streszczenie: Prezentacja inwestycji w aktywa emocjonalne nie tylko jako zjawiska, ale także jako obszaru badań naukowych. Samo zjawisko stało się pretekstem do rozważań na temat różnych celów inwestycyjnych oraz postaw ludzkich na rynku aktywów emocjonalnych: kolekcjonowania, inwestowania i spekulowania. Analiza tekstów źródłowych: zarówno raportó...
Article
Full-text available
The article is concerned a role of corporate reputation in different corporate governance systems. There are many corporate governance systems existing in the world. Fundamentally, it is open system (outsider system) and closed system (insider system) that are enumerated as the two leading ones. Both systems were characterized in the article by com...
Article
Full-text available
Celem artykułu była ocena roli, jaką pełnią towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) jako akcjonariusze w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na koniec 2006 r., 2008 r. i 2010 r. Przedmiotem analizy były udziały TFI w kapitale spółek publicznych, ich pozycja w stosunku do największych akcjonariuszy, charakterystyka s...
Article
Full-text available
The importance of individual investors can be examined taking into consideration their influence on equity market and their impact on stock issuers. The investigation of the first of the above was based on the analysis of turnover generated by these stock market participants. In case of the second problem, the analysis of participation of notified...
Article
Full-text available
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie nowej koncepcji-ryzyka rozszczepionego, powstającego w sytuacji rozerwania związku między podejmowaniem ryzyka a ponoszeniem jego skutków. Koncepcja ryzyka rozszczepionego została sformułowana w wyniku obserwacji zjawisk ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce światowej. W artykule zapr...
Article
Full-text available
There are many corporate governance systems that exist in the world. Although two of them, an open (outsider system) and a closed (insider system) one are enumerated as the two leading systems, detailed regulations form a significant diversification of solutions that result from their national character. These differences in corporate governance sy...
Book
Full-text available
Książka została poświęcona kompleksowej analizie dwóch zasadniczych elementów systemu ładu korporacyjnego: własności i kontroli. Za szczególnie ważne uznałam zbadanie relacji zachodzących między tymi dwoma podstawowymi kategoriami, w tym analizę zjawiska proporcjonalności i występujących od niej odstępstw. Pogłębione studia poświęcone temu zagadnie...
Article
Full-text available
Systemy ładu korporacyjnego odgrywają istotną rolę we wzroście gospodarczym krajów [Levine, 1999] i w rozwoju rynków kapitałowych [La Porta i inni, 1997]. Poszczególne państwa ze względu na specyficzne uwarunkowania prawne, strukturę własności korporacji oraz system finansowy mają unikalne zestawy zasad corporate governance [Davies, Schlitzer, 2008...
Article
Full-text available
Data concerning the ownership structure of public companies do not provide accurate information on the voting power of each shareholder, because usually fractional share ownership is not proportional to fractional votes. This article discusses the reasons for providing a range of different kinds of control-enhancing mechanisms as well as the effect...
Chapter
Ocena skuteczności nadzoru korporacyjnego wymaga odpowiedzi na podstawowe pytania: kto, kogo i w czyim imieniu ma nadzorować? Odpowiedź na te pytania wcale nie jest jednoznaczna – ani na gruncie teorii, ani praktyki nie udało się dotąd wypracować jednolitego podejścia w tym zakresie. Brak także zgodności co do celów, jakim nadzór korporacyjny ma sł...
Article
Full-text available
The article deals with issues of diversity of corporate governance systems in various countries and changes taking place in these systems. Examples of classifications of corporate governance systems are mentioned, and the main areas in which differences between these systems occur are presented. An analysis of factors influencing the direction and...
Article
Full-text available
In many countries the reputation of the financial services sector is now worse than ever. Banks have to rebuilt their reputation otherwise they could lose their legitimacy. The aim of this article is to show how banks can manage reputation risk. They should pay more attention on reducing hazard instead of concentrating on minimizing the consequence...
Chapter
W artykule analizowana jest problematyka akcji uprzywilejowanych co do głosu, jednego z mechanizmów lewarowania kontroli najczęściej wykorzystywanego w spółkach publicznych w Polsce. Analiza stanu prawnego obowiązującego w tym zakresie w różnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, posłużyła do stworzenia tła dla pogłębionej analizy rozwi...
Chapter
Full-text available
Adamska A., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – podstawowe zagadnienia [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. Andrzej Fierla, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 11-21.
Book
Publikację charakteryzuje szerokie ujęcie tematu, znacznie wykraczające poza ramy wytyczone przez tradycyjne podręczniki z zakresu finansów przedsiębiorstw i zarządzania. Obok zagadnień związanych z zarządzaniem płynnością, inwestycjami, źródłami finansowania czy wartością znalazły się w niej bowiem także kwestie odnoszące się do zarządzania relacj...
Article
The article deals with issues of diversity of corporate governance systems in various countries and changes taking place in these systems. Examples of classifications of corporate governance systems are mentioned, and the main areas in which differences between these systems occur are presented.

Network

Cited By