Adnan Taşgın

Adnan Taşgın
Ataturk University · Educational Sciences- Curriculum&Instruction

Assoc. Prof. Dr./ Doç. Dr. - Curriculum & Instruction

About

69
Publications
66,604
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
444
Citations
Citations since 2017
44 Research Items
347 Citations
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
Introduction
Taşgın completed his MA in curriculum and instruction and also received his PhD in curriculum and instruction. He is working as an Associated Professor in the Department of Curriculum and Instruction at Atatürk University. His research interests include curriculum & instruction, teacher education, teacher training and educational research.
Additional affiliations
May 2019 - present
Ataturk University
Position
  • Professor (Associate)
May 2019 - present
Ataturk University
Position
  • Professor (Associate)
March 2016 - May 2019
Ataturk University
Position
  • Professor (Assistant)
Education
August 2010 - October 2015
Ataturk University
Field of study
  • Educational Sciences-Curriculum&Instruction
September 2008 - June 2010
Ataturk University
Field of study
  • Educational Science- Curriculum&Instruction
September 2004 - June 2008
Erciyes Üniversitesi
Field of study
  • Primary School Education

Publications

Publications (69)
Article
Full-text available
This study aims to investigate the relationship between the engagement of the preservice teacher to the teaching profession, and their ability to choose teaching techniques. The study adopted correlational survey research. The sample group is the students studying at the faculty of education of a state university in the Eastern Anatolia Region, and...
Book
Full-text available
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme kitabının amacı, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına eğitimin kalite kontrol unsuru niteliğini taşıyan ölçme ve değerlendirme ögesi ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasına olanak tanımaktır. Kitapta ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramların yanında, geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık, eğitim...
Chapter
Full-text available
Öğretim Teknolojisi İle İlgili Temel Kavramlar. • Eğitim-Öğretim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi. • Öğretim Teknolojileri Tasarım ve Modelleri • Öğretim Teknolojilerinin Öğretim Sürecindeki Yeri ve Kullanımı, Okulun ve Sınıfın Teknoloji İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Öğretimsel Mesaj Tasarımı. • Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarlanması ve Hazı...
Article
Full-text available
This study is to examine preservice teachers' internet-triggered academic dishonesty situations and their reasons for it. The research is a survey study which is one of the quantitative research methods. The population of the study consists of preservice teachers who study in the faculty of education at a state university in Turkey. The sample of t...
Article
Full-text available
The study aimed to evaluate the 8th grade mathematics curriculum in Turkey, which was revised in 2016-2017 school year, and implemented from 2017-2018 school year on. In the study the Eisner’s educational connoisseurship and criticism model was utilized. The participants of the study comprised 15 secondary school mathematics teachers selected by th...
Article
Full-text available
Bu çalışma, 2018 -2019 eğitim öğretim yılı itibariyle ortaöğretim kurumlarında uygulanmaya başlanan T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi programının eğitsel eleştiri modeli bağlamında öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması temel alınarak yapılmıştır. Ölçüt ö...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin çeşitli boyutlarına ilişkin motivasyon düzeylerini tespit etmek üzere geçerlik ve güvenirliğe sahip bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışma grubu, Erzurum ilinde görev yapan 617 öğretmenden oluşmuştur. Ölçeğin geliştirilme sürecinde ilk olarak alan yazın taraması yapılarak 65 maddeden oluşan b...
Preprint
Full-text available
Sosyal Bilişsel Öğrenme
Presentation
Full-text available
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. (TDK) Kültür • Kültür, bir toplumun üretmiş olduğu maddi ve manevi değerler bütünüdür. • Kültür bir toplum...
Presentation
Full-text available
Öğretmenin hedef ve davranışlarının ne düzeyde gerçekleştirildiğini belirler.  Gerçekleştirilemeyen hedef ve davranışları ve gerçekleştirilmeme nedenlerini belirler.  Öğrenme sürecinin etkililiğinin artırılmasını sağlar.  Öğrencinin gelişimi hakkında bilgi verir.  Öğretmenin performans düzeyini belirler. Eğitim Sürecinde Ölçme ve Değerlendirmen...
Presentation
Full-text available
Presentation
Full-text available
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik motivasyonlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilmesi amacıyla Sivas il merkezinde dört farklı ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim görmekte olan 493 kadın, 537 erkek olmak üzere 1030 öğrenci çalışma grubuna dâhil e...
Article
Full-text available
In this study, it has been aimed to examine the multiple intelligence areas of vocational school students in terms of various variables. The target population of this study in which the survey model, one of the quantitative research methods has been used constitutes the students who receive education in the vocational schools of a state university...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to examine the relationship between prospective teachers' attitudes towards cheating and academic dishonesty tendencies. The research in the relational survey type was conducted in the fall semester of the 2016-2017 academic year. The population of the research consists of prospective teachers studying at a public univers...
Article
Full-text available
In this study, it has been aimed to examine the multiple intelligence areas of vocational school students in terms of various variables. The target population of this study in which the survey model, one of the quantitative research methods has been used constitutes the students who receive education in the vocational schools of a state university...
Conference Paper
Full-text available
Yaşam boyunca insanlar birçok problem ile karşılaşmaktadır. Bir problem ile karşılaşan bireyler, problemin çözümü için çaba sarf ederler. Problemi çözmek bir üst beceri türüdür. Bu bakımdan bu beceriye yönelik algı önemli görülmektedir. Ayrıca bu becerinin çok erken yaşlarda kazanılması, bireylerin yaşamlarının her döneminde karşılaşacağı problemle...
Article
Full-text available
The aim of this research is to examine the relationship between university students' attitudes towards learning and their academic motivations. This is a relational survey model study and the population composed of university students studying at a state university. The sample is composed of the university students determined according to stratifie...
Article
Full-text available
The aim of this study was to investigate the relationship between preservice teachers’ attitudes towards statistics and their research anxiety. The population of the study consisted of the students of a public university in Turkey who were studying at the Guidance and Psychological Counseling, and the Preschool Education programs. From this populat...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to examine the candidate teachers’ opinions regarding the process of scientific research. 50 students enrolled in 2010-2011 academic year at Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education, Department of Psychological Counseling and Guidance in the fourth grade constituted the study group of the research. Research...
Conference Paper
Full-text available
In this study, it is aimed to investigate the relationship between critical thinking tendencies and problem solving skills of teacher candidates. This study is in survey model. The population of the study is composed of teacher candidates studying at the faculty of education of a state university. The sample of the study composed of 359 teacher can...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the relationship between the research attitudes of the pre-service teachers and their academic dishonesty tendencies. This study employs a quantitative method with a correlational design consisting of 659 volunteer pre-service teachers from the faculty of education of a state university in East of Turkey. The dat...
Chapter
Full-text available
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile mesleki özyeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile mesleki özyeterliklerinin incelendiği bu araştırma tarama deseni türlerinden kesitsel tarama çalışmasıdır. Araştırmanın çalışılabilir evre...
Article
Full-text available
In this research it is aimed to develop an instrument that could be used to measure university students' satisfactionwith foreign language lessons in a valid and reliable manner. The research was conducted on three separate studygroups consisting of 460 students in the spring semester of the 2017-2018 academic year. In the research, firstly, anexpe...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin “Türkçe Dersi” ve “Türkçe Öğretmeni” kavramlarına ilişkin metaforlarının incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan fenomenolojik modelle desenlenen bu araştırmanın çalışma grubunu 2 devlet ortaokulundaki 8. sınıfta öğrenimine devam eden 158 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, a...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the relationship between the secondary school students’ level of effectiveparticipation and their motivation. This study employs a survey consisting of 251 secondary school students from theschools located in Iğdır and Erzurum, in East of Turkey. The data of the study were gathered through "EffectiveParticipation...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin “Türkçe Dersi” ve “Türkçe Öğretmeni” kavramlarına ilişkin metaforlarının incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan fenomenolojik modelle desenlenen bu araştırmanın çalışma grubunu 2 devlet ortaokulundaki 8. sınıfta öğrenimine devam eden 158 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, a...
Article
Full-text available
The aim of this research is to examine the anxieties and attitudes of university students towards English language courses. It is a survey type study of quantitative research methods. The population of the study consists of students from a state university in Turkey. The sample consists of 700 students determined by stratified sampling method. In t...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin "Türkçe Dersi" ve "Türkçe Öğretmeni" kavramlarına ilişkin metaforlarının incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan fenomenolojik modelle desenlenen bu araştırmanın çalışma grubunu 2 devlet ortaokulundaki 8. sınıfta öğrenimine devam eden 158 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, a...
Chapter
Full-text available
Book
Full-text available
Editörler: Prof. Dr. Behçet ORAL & Yrd. Doç. Dr. Taha YAZAR 1. Bölüm: Program Geliştirmeye İlişkin Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN - Anadolu Üniversitesi 2. Bölüm: Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri 2.1. Bölüm: Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri Prof. Dr. Burhan AKPINAR - Harran Üniversitesi 2.2. Bölüm: Program Gelişti...
Article
Full-text available
The aim of the study is to analysis of the prospective teachers' self-efficacy towards educational technology standards and to examine the divergence of the students' self-efficacy according to the variables of gender, class, educational program and personal Computer availability. The study is in survey model. The population of the study consists o...
Article
Full-text available
The aim of this research is to examine the views of prospective teachers regarding critical pedagogy in terms of various variables. The population of the research model in the survey model constitutes the freshmen who will start their university education in the fall semester of 2012-2013 academic year in Atatürk University Kazim Karabekir Faculty...
Article
Full-text available
The purpose of this research is to examine the effects of clinical practices, which are used in teacher training and skill training, on self-efficacy perceptions of teachers. The participants of the study, which is performed with Solomon Four Groups Experimental Model, constitute 64 preschool education teacher candidates at a state university. 'Tea...
Article
Full-text available
Bu araştırma, deneyimsel öğrenmenin bir türü olan Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) sürecinin öğretmen adaylarının yansıtıcı günlükleri aracılığıyla incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim olarak desenlenen araştırma 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde THU dersine katılan okul öncesi öğretmen adayları ile birli...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının hedef ve değerlendirme kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim görmekte olan 254 öğretmen...
Article
Full-text available
The aim of this study is to find out the Preservice classroom teachers’ perceptions about objectives and evaluation via metaphors. This study was carried out with 254 Preservice classroom teachers studying in Classroom Teacher Education Department of Kazım Karabekir Education Faculty of Ataturk University in the fall term of 2012-2013 education yea...
Article
Full-text available
The aim of this study is to find out the Preservice classroom teachers' perceptions about objectives and evaluation via metaphors. This study was carried out with 254 Preservice classroom teachers studying in Classroom Teacher Education Department of Kazim Karabekir Education Faculty of Ataturk University in the fall term of 2012-2013 education yea...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersine ilişkin görüşlerini ortaya koyarak, onların bakış açısından uygulama sürecine ilişkin sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseninin benimsendiği bu araştırmada veriler bir devlet üniversitesinde ilgi...
Article
Full-text available
Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler, çok eskiye dayanmaktadır. Son yıllarda ise bu ilişkilerin olumlu anlamda geliştiği de bilinmektedir. Uzun yıllar aynı coğrafyada yer alan iki komşu ülkenin, gerek kültürel gerek ticari gerekse eğitim açısından birbirini etkilediği söylenebilir. Bu bağlamda her iki ülkenin öğretmen yetiştirme anlayışlarının öğr...
Article
Full-text available
Gardner with his “multiple intelligences theory” had extended our understanding of intelligence and called different abilities which human beings have as intelligences. The purpose of this research was to investigate the views of the primary school teachers about the multiple intelligence theory in terms of gender, age, marital status, education le...
Article
Full-text available
zet Bu araştırmada, öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinden; öğretme-öğrenme süreci ile öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme yeterliklerinin sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama türünde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim-öğr...
Article
Full-text available
This study is designed to examine the prospective teachers' attitudes on "Curriculum Development and Instruction" course. The study group of this descriptive study in survey method consists of 334 prospective teachers taking Curriculum Development and Instruction course in Atatürk University in 2011-2012 spring semester. As a means of data collecti...
Article
Full-text available
z Gardner " çoklu zekâ kuramı " ile zekâ konusuna daha geniş bir bakış açısı kazandırmış ve insanların sahip oldukları farklı yetenekleri-potansiyelleri " zekâ alanları " olarak adlandırmıştır. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve mesleki kıdem değişkenle...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to examine the candidate teachers’ opinions regarding the process of scientific research. 50 students enrolled in 2010-2011 academic year at Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education, Department of Psychological Counseling and Guidance in the fourth grade constituted the study group of the research. Research...
Article
Full-text available
This study investigated the effects of the jigsaw technique on the achievements of sixty-four freshman students in an Educational Psychology course. The jigsaw method is a cooperative learning method that was applied to the experimental group, while the traditional learning method was applied to the control group. The subjects were all prospective...
Article
Full-text available
This research is desivted to examine the school counselor candidates' democratic tendencies in terms of several variables. The study group of the research consists of the whole under7A4duate students attending Atatiirk University K. K. Faculty of Education Guidance and Counseling Department 2011-2012 academic year in the fall semester. As a result...
Article
Full-text available
ZET Bu çalışma, mikro öğretim uygulamalarının öğretim becerilerine etkisine ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini incelemek üzere tasarlanmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen ile modellenen araştırmanın, çalışma grubunu Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda üçüncü sınıfa devam eden 40 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri öğ...
Conference Paper
Full-text available
Ülkemizde 1997 yılında ilköğretimin sekiz yıla çıkarılması ve eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasıyla öğretmen eğitiminde lisans ve lisansüstü düzeyde yapısal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu yapısal değişiklikler kapsamında kimi üniversitelerde ilköğretime yönelik yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Bu programlardan bi...
Conference Paper
Full-text available
Değerlendirme öğrenme süreçlerinde çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Bu araştırmanın amacı Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme sistemine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu anlamda araştırmada, geleneksel ve otantik değerlendirme yöntemlerinin kullanım sıklığı, otantik değerlendirme...
Conference Paper
Full-text available
Sosyal yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme ortamlarında öğretmenden ziyade öğrenene daha çok vurgu yapılması geleneksel öğrenen rollerinde değişime neden olmuştur. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının otantik görev odaklı sosyal yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme ortamındaki öğrenen rollerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır....
Conference Paper
Full-text available
Otantik değerlendirme yaklaşımı tüm eğitim kademelerinde olduğu gibi öğretmen eğitiminde de uygulanmaya ve var olan değerlendirme yöntemlerinde etkili olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı öğretmen eğitiminde otantik değerlendirme yaklaşımının etkililiğinin değerlendirilmesidir. Bu anlamda araştırmada bu yaklaşımın öğrenci başarı düzeyine, tutumu...

Network

Cited By

Projects

Projects (10)