Adnan Karataş

Adnan Karataş
Ataturk University · Department of Public Administration

PhD Candidate of Public Administration

About

25
Publications
28,507
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
23
Citations
Citations since 2017
25 Research Items
23 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction
I'm a research assistant at Atatürk University in Erzurum, Turkey. I have completed my Bachelor Degree in Political Science and Public Administration from Ankara Yildirim Beyazit University and Master Degree in Public Administration from Atatürk University. I'm also Ph.D. Candidate in Public Administration at Atatürk University. I'm interested in the comparative public administration, strategic management, policy analysis, governance, administrative theory, human resources management.
Additional affiliations
December 2015 - present
Ataturk University
Position
  • Research Assistant
Education
January 2018 - January 2022
Ataturk University
Field of study
  • Public Administration
January 2016 - December 2017
Ataturk University
Field of study
  • Public Administration
May 2015 - July 2015
Ankara Yildirim Beyazit University
Field of study
  • Political Science and Public Administration

Publications

Publications (25)
Article
Full-text available
One of the most important conditions for increasing the efficiency of public administration, realizing the principles of governance and most importantly creating a modern state that can compete on a global scale depends on the inclusive and high quality of the legislation. The way the legislation is created in the country is the most important fact...
Article
Full-text available
Migration is a phenomenon as old as human history. The fact that humanity lived a nomadic life before the transition to a settled life shows that the existence of this phenomenon goes way back. The phenomenon of migration refers to the mobility of individuals or groups from a certain region to a different region. Migrations are divided into differe...
Article
Full-text available
Bu araştırma sosyal kimlik kuramı, sosyal mübadele kuramı ve örgütsel adalet kuramı perspektiflerinden kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ve örgütsel adalet faktörlerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde, kamu hizmetleri motivasyonunun (KHM) aracılık etkisinin tespit edilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemi Yükseköğretim Kurulu’nun 201...
Article
Full-text available
Doğal Afetler, küresel ısınma, iklim değişkenlikleri gibi çevresel sorunlar ile ekonomik krizler, siyasi değişim ve demografik değişim gibi uzun vadeli sosyal-ekolojik değişimler bir sistemin dayanıklılığını test eden zorlu koşullar olarak değerlendirilir. Bu koşulların kısa ve uzun vadede ortaya çıkardığı problemler birçok ülkede hükümetlerin çevr...
Article
Full-text available
Today, the Cittaslow movement, which has close to 300 members from more than thirty different countries, has emerged as an alternative city and life model in a period of approximately 20 years. Cittaslows, whose main purpose is to improve the quality of life and environmental conditions of local people and visitors, is a local government network an...
Article
Full-text available
Today, there are changes and transformations that are difficult to predict in social, economic and technological fields. All these changes not only facilitate the lives of individuals, but also facilitate the emergence of new threats in the lives of individuals. While improving the communication network created by technological developments provide...
Article
Full-text available
Economic, social, political and technological developments have greatly influenced the field of public administration, and new paradigms have been introduced accordingly. Governance, one of these approaches, deals with controversial issues such as changing the state-citizen relationship, strengthening democracy, improving the service provision capa...
Article
Full-text available
Bilgi iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimine paralel olarak, bunların çalışma yaşamındaki kullanımı oldukça fazla artmıştır. Ancak bunların hızla artan kullanımı, bir takım olumsuz örgüt davranışların oluşmasına neden olmuştur. Bu davranışlardan en dikkat çekeni sanal kaytarma olgusudur. Bu çalışma kapsamında kamu kurumlarında sanal kaytarma ol...
Article
Full-text available
Information communication technologies exhibit a continuous and rapid development. This rapid change has gained more momentum in recent years. Therefore, new concepts such as cyber space that were accepted as utopian in the past have entered our lives. Today, it has become a concept that is in the center of our lives. As a matter of fact, this conc...
Article
Full-text available
The governance approach, which has serious reform proposals in public administration, has very critical principles such as transparency, accountability, rule of law, and participation. Depending on such principles, countries have been involved in various public reform movements in recent years. As a matter of fact, this situation is triggered by th...
Article
Full-text available
Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) yaklaşımı, 1980’li yıllardan başlayarak günümüze kadar, kamu yönetimi alanında en popüler yaklaşım olmuş ve bir etiket haline gelmiştir. Ancak son yıllar bu yaklaşım çok ciddi şekilde eleştirilere maruz kalmakta ve hatta YKİ’nin “öldüğü” ve buna bağlı olarak Post-Yeni Kamu İşletmeciliği (Post-YKİ) adı verilen yeni bir...
Article
Full-text available
Son yıllarda sayısı artan üniversitelerde istihdam edilecek akademisyenlerin kadro durumları politika yapıcılar tarafından tartışılır bir konu haline gelmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu bu tartışmalar ekseninde aldığı kararlar doğrultusunda, 2 Kasım 2018 tarihinde norm kadro yönetmeliğini çıkarmıştır. Bu yönetmelikle birlikte üniversitelerin kadro sis...
Article
Full-text available
The New Public Administration approach, which emerged as a reaction to the traditional public administration approach, has become the most popular approach in the field of public administration after the 1980s. However, the New Public Administration has been subject to heavy criticism since the 2000s. In the field of public administration, differen...
Article
Full-text available
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı günümüzde hem özel hem de kamu kurumları açısından hem uygulama biçimleri hem kullandığı stratejiler hem de evrensel kabuller bakımından önemli bir konumdadır. Kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki güncel yaklaşımların kabullerinden yola çıkarak KSS uygulamalarının hem kurumlara hem de bireylere çeşitli faydalar...
Article
Full-text available
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde, meşrutiyete dayalı bir yönetim oluşturmak ve anayasal düzeni sağlamak suretiyle devletin ayakta kalmasını hedefleyen Jön Türk hareketinin siyasal ve toplumsal açıdan birçok etkisi olmuştur. Bu hareket içerisinde yer alan siyasi aktörlerin faaliyetleri, hareketin desteklemiş olduğu girişimler ve hareketin düşünse...
Article
Full-text available
1980’li yıllardan sonra kamu yönetimi alanında oldukça önem kazanan “yönetişim” belli bir hedefe ulaşmaya yönelik amaca yönelik bir çabayı, yol gösterici olmayı, kontrol etmeyi ve yönetmeyi içeren bir kavramdır. Tanımıyla ilgili bir kesinlik olmamakla birlikte yönetişimin şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, hukukun üstünlüğü, eşitlikçilik,...
Article
Full-text available
Devlet kavramı tanımlamanın ve çözümlemenin oldukça zor olduğu birçok araştırmacı ve teorisyen tarafından kabul edilmektedir. Üstelik araştırmacıların birçoğu devlet kavramıyla ilgili olarak bir tanımlama yapma işlemine girişmeden ve devlete bir değer atfetmeden değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca bazı araştırmalarda ise devlet kavramı, katı işlev...
Article
Full-text available
Bir ülkenin modernleşmesinin ve demokratik değerlere sahip olmasının en önemli kriterlerinden biri, ülkede hukuka ve anayasaya verilen değerdir. Osmanlı modernleşmesinin en önem ayağı olarak kabul edebileceğimiz hukuki alanda meydana gelen anayasal gelişmeler, bu konuda en çok dikkat çeken ve önem arz eden gelişmelerdir. Osmanlı Devleti açısından b...
Article
Full-text available
Toplumsal ve siyasal yaşamın birçok noktasında karşımıza çıkan devlet olgusu, çoğu kez Weberyen bir tanımda kullanılmaktadır. Ancak devletin gerçek anlamda nasıl tanımlanması gerektiği, hangi özelliklere sahip olduğu ve bir araç mı yoksa bütünüyle bağımsız bir aygıt mı olduğu tartışılması gereken konuların başında gelmektedirler. Nitekim bu tartışm...
Article
Full-text available
Yerel düzeyde kamu hizmetlerinin yerel yönetimler tarafından sunulması, tüm dünyada yaygın ve kabul gören bir uygulama olmakla birlikte Afganistan’da yeni bir deneyim olup, uzun bir geçmişe sahip değildir. Sürekli bir can güvenliği sorununun bulunduğu bir ülkede, kuşkusuz yıllarca yerel düzeyde hizmetlerin sağlıklı bir biçimde bireylere ulaştırabil...
Conference Paper
Full-text available
Küreselleşme ve rekabet ortamının arttığı günümüzde; özel sektör kuruluşları kadar kamu kuruluşları açısından da bu rekabet ortamına uyum sağlamak büyük önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak kamu kurumlarında stratejik yönetim anlayışına olan ilgi giderek artmaktadır. Nitekim stratejik yönetim anlayışı, sürekli değişen çevreye uyum sağlayabilecek...
Article
Full-text available
Dünya genelinde yüz elliden fazla ülkede, yaklaşık üç yüz yıllık geleneğini ile çeşitli yapısal ve işlevsel özelliklere sahip olarak uygulanan Ombudsmanlık sistemi, Türkiye’de 2012 yılından beri ülkenin idari denetim mekanizmalarından biri olarak kullanılmaktadır. Ombudsmanlık Kurumu geleneksel anlamda vatandaşlar ve kamu kurumları arasındaki anlaş...
Article
Full-text available
Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler, toplumsal yaşamda büyük değişikliklerin yaşanmasına neden oldu. Özellikle Bilgisayar ve İnternet teknolojilerinin iş yaşamında kullanımı, hem kurumlar hem de bireyler açısından önemli avantajlar sağlamıştır. Kamu ve özel sektör kurumlarında bu teknolojilerinin kullanımının artması, sağlamış olduğu f...
Article
Full-text available
Tedarik zinciri yönetimindeki lojistik faaliyetlerin büyük bir kısmını günümüzde lojistik bilgi sistemleri üstlenmektedir. Bu kritik önemi nedeniyle lojistik bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik alınan teknik tedbirlerin yanında, örgütsel tedbirlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda bilgi sistem güvenliği yalnızca teknik personel değil diğer...

Network

Cited By