Adina Chirila

Adina Chirila
West University of Timisoara · Department of Romanian Language

PhD

About

42
Publications
4,999
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
8
Citations
Citations since 2016
35 Research Items
8 Citations
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
Introduction
„În 1875, [Wilhelm Karl Joseph Killing] s-a întors la vechea lui școală, dar acum ca profesor. Avea un program de lucru foarte încărcat, cu circa 36 de ore de predat pe săptămînă, dar a găsit totuși timp să-și continue cercetările matematice - cei mari reușesc întotdeauna.” (Ian Stewart, De ce frumusețea este adevărul. O istorie a simetriei, Humanitas, 2010, 196)
Additional affiliations
October 2000 - February 2016
West University of Timisoara
Position
  • Faculty Member
October 2000 - August 2016
West University of Timisoara
Position
  • Faculty Member

Publications

Publications (42)
Article
În lucrări normative mai recente ale limbii române, felul în care se discută despre secvența dar și indică o acceptare a acesteia între construcțiile coordonatoare copulative, alături de cele organizate în perechi corelative. Ca și în cazul lui nu numai ..., dar și, implicarea corectă în discurs a locțiunii conjuncționale dar și este cu necesitate...
Article
Full-text available
In more recent normative works of the Romanian language, the way in which the sequence dar și [but also] is discussed indicates an acceptance of it among the copulative coordinating constructions, along with those organized in correlative pairs. As in the case of nu numai ..., dar și [not only..., but also], the correct involvement in the discourse...
Article
Full-text available
The new edition of the Evangelium printed in Snagov, in 1697 (E 1697) is distinguished from the previous ones by two aspects: a) structure of the text – because the accuracy of the biblical references in relation to the moments of the church year is restored and ensured, thus making the correlation between the liturgical book of ecclesiastical use...
Article
Noua ediție a Evangheliei realizată la Snagov, în 1697 (E 1697) se distinge de cele anterioare ei prin două aspecte: a) organizarea textului – căci se reface și se asigură exactitatea trimiterilor biblice în legătură cu momentele anului bisericesc, făcîndu-se astfel corelarea între cartea liturgică de uz bisericesc și textul-arhetip, Noul Testament...
Article
Full-text available
Genesis 4, 4-5: The Story of a Translation Bias. However faithful it may appear, any translation develops under the interpretation that the translator applies to the source-text, biased by various elements present in the broad circumstance of that particular translating activity. In some cases, this fact alters, or adds a new layer of meaning to th...
Article
Full-text available
In the present paper, the study of the variants given by the translators of the bible text into the Romanian language during the old age and contemporary to the verse under Philippians, 3, 8, which contains in the Greek version a rare word in the Bible (σκῠ́βᾰλον), highlights the fact that the act of translation places the text on the path of a lan...
Article
Full-text available
În lucrarea de față, studiul variantelor pe care traducătorii textului biblic în limba română le-au dat în epoca veche și contemporană fragmentului de sub Filipeni, 3, 8, ce conține, în versiunea grecească, un cuvînt rar în Biblie (σκῠ́βᾰλον), pune în evidență faptul că actul traducerii așază textul pe făgașul unei limbi, supunîndu-l stării limbii...
Article
However faithful it may appear, any translation is the result of the translator’s interpretation of the source-text, influenced by various elements present in the broad circumstances of that particular translating activity. In some cases, this fact alters or adds a new layer of meaning to the original text. The present paper explores the case under...
Article
Quite often (especially with the Old Testament), biblical anthroponyms may be described as dynamic names, since they contribute to the construction of a text’s content, and are active elements in the process of transmitting that meaning towards a different cultural space or cultural time. Consequently, the way in which translators of the Bible deal...
Article
Full-text available
Revisiting the parables in the New Testament, the authors of the present paper find elements that support the interpretation of these stories in the light of evolutionism—a concept of considerable depth. If perceived as a whole, and aside of any mystical reflection, the parables affirm the existence of a system generating and governing all the prin...
Article
Full-text available
Între eforturile analitice care urmăresc asiduu chestiunea apariției limbajului articulat și, eventual, a formării mecanismului cerebral care l-a făcut posibil, ipoteza sistemului oglindă elaborată de Michael A. Arbib este una foarte bine articulată, grație abordării interdisciplinare. Articolul de față scoate în evidență cîteva elemente cruciale d...
Article
Full-text available
Among the analytical efforts that pursue the question of the emergence of language, and possibly the formation of the cerebral mechanism that made it possible, the hypothesis of the mirror system developed by Michael A. Arbib is a well-articulated one, due to an interdisciplinary approach. The present article highlights several crucial elements in...
Article
Full-text available
Recitind Parabolele din Noul Testament, autorii prezentului studiu găsesc elemente pe baza cărora se poate clădi interpretarea acestor istorii în lumina evoluționismului—un concept de o profunzime considerabilă. Dacă sînt percepute ca un întreg și dacă lăsăm la o parte orice reflecție mistică asupra lor, parabolele afirmă existența unui sistem care...
Article
Full-text available
When it comes to evolutionism, the common belief holds that Neo-Darwinism is still the best evolutionist explanation, because it contains the Darwinist explanation, improved through adjustments and additions provided by the current scientific research, which wouldn’t be but thorough, objective, and completely non-ideological. In fact, throughout it...
Article
Full-text available
Credința dominantă încă în materie de evoluționism este că neodarwinismul reprezintă cea mai bună explicație evoluționistă, întrucît o conține pe cea darwiniană, ameliorată prin ajustări și adaosuri furnizate de cercetarea științifică în desfășurare, asiduă, obiectivă și străină de vreo ideologie. În fapt, pe parcursul istoriei sale, neodarwinismul...
Article
„Scopul nostru nu este să pătrundem în esența lucrurilor, despre înțelesul căreia oricum nu avem cunoștință, ci mai degrabă să dezvoltăm concepte care să ne permită să vorbim într-un mod productiv despre fenomene din natură”. Secolul XX a înregistrat în domeniul fizicii un nou mod de a gîndi, o nouă logică (nedezmințită de Natură – aceeași Natură...
Article
Full-text available
The existence of the Greek term μυρμηκολέων in Job, 4, 11, in the biblical text of Orthodox tradition, on the steadfast line of the Septuagint, has seemed—time and again—bizarre, and has intrigued enough as to be approached as a textological problem in several articles and studies, some of them extended and well documented, during the last hundred...
Article
Full-text available
Existența termenului furnicoleu (gr. μυρμηκολέων) în Iov, 4, 11, în textul biblic de tradiție ortodoxă, pe linia neabătută a LXX, a părut în răstimpuri bizară și a intrigat în suficientă măsură încît să fie abordată ca problemă textologică în cîteva articole și studii, unele dintre ele ample și bine documentate, în ultimul secol. Concluzia acestora...
Article
Full-text available
În 1699, traducînd din greacă un text al lui Maxim Peloponesianul, Antim Ivireanul utilizează un cuvînt ce, la prima vedere, coincide cu un neologism atestat în limba română abia în secolul al XIX-lea, ca împrumut din limba franceză: copt, –ă, ‘Locuitor [...] al Egiptului, descinzînd din vechile secte creștine ale Euticheenilor’. Pentru a răspunde...
Article
Full-text available
In 1699, translating from Greek a text by Maxim the Peloponnesian, Antim Ivireanul uses a word that, at first glance, coincides with a neologism attested in Romanian no sooner than the end of the 19 th century, as a French loan: copt, –ă, 'Locuitor [...] al Egiptului, descinzând din vechile secte creștine ale Euticheenilor' [Inhabitant (...) of Egy...
Article
Full-text available
In the process of constructing an academic edition for old and pre-modern texts, although they thoroughly record and comment the phonetic, morphological, syntactic, and lexical variants of a text, its omissions and interpolations, etc., the Romanian philologists tend to deal tacitly with the problem of punctuation, by adding rational, syntactic pun...
Article
Full-text available
În practica realizării edițiilor academice pentru textele românești din epoca veche și premodernă, chiar atunci cînd se înregistrează cu scrupulozitate, în aparatul critic, și sînt comentate în ample studii lingvistice și filologice variantele fonetice, morfologice, sintactice și lexicale pe care le cunoaște un text, erorile grafice, omisiunile și...
Article
Full-text available
The endeavor of translating the sacred text into a vernacular language faces, among others, a problem that doesn't stems from the scarcity of the target language, the ambiguity of the message, or the translator's competence in the source language, in general. There are several biblical fragments, especially in the Old Testament (e.g. the list of fo...
Article
Full-text available
The present research follows, from a diachronic perspective, the solutions that Romanian translators and revisers have applied to the biblical passage from Mt, 19, 24, also present in Mk, 10, 25 and Lk, 18, 25. Taking into consideration that they had, at least up to a point, the privilege of expressing themselves in circumstances that allowed a cer...
Article
Full-text available
Despre articol Istoric: Primit 4 iunie 2014 Acceptat 23 iulie 2014 Publicat 13 ianuarie 2015 Cuvinte-cheie: text biblic diacronie analiză comparată Rezumat Cercetarea de față urmărește, din perspectivă diacronică, soluțiile pe care tradu-cătorii și diortositorii români le-au aplicat segmentului biblic din Mt, 19, 24, reluat în Mc, 10, 25 și Lc, 18,...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
1. Ideea articolului nostru a pornit de la o observație simplă, evidentă pentru un cititor al Bibliei: existența a numeroase aluzii la evenimente, fapte, precepte descrise și prezentate anterior, în alte cărți din cuprinsul Sfintelor Scripturi. Ne-am pus întrebarea dacă traducătorii din perioada veche a literaturii române (sec. XVII-XVIII) și cei a...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
......................................