Featured projects (1)

Project
CREST project aims to help vulnerable urban areas to set-up and roll-out collaborative platforms based on a breakthrough Augmented reality technology and co-creation approaches to support environmental decision making and innovative policy practices, enabling robust and resilient responses to climate change. The project will pilot a ground-breaking way to operate digital twins of cities, enabling data and “what-if” scenarios to be analysed and visualised in an interactive and immersive visualisation tool to be used by policy-makers, researchers, companies and citizens in 3 European urban areas: Kołobrzeg, Bourdeux i Møre og Romsdal. CREST consortium involves eight partner institutions from Poland, France, Norway and France. The research will be conducted in 2022-2024. Principal Investigator for the Polish study site is Prof. Bogna Gawrońska-Nowak. The project is co-financed by National Research Agencies and European Commission within ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities Call (ENUTC). CREST applies digital twins approach in terms of demonstration, co-creation and mobilization of stakeholders for capacity-building and collective decision-making. This will help respond to the EU agenda on Urban Transformation and achieve the UN SDG goals.

Featured research (5)

Niniejsze opracowanie powstało jako rezultat studiów literaturowych oraz analiz empirycznych przeprowadzonych podczas realizacji projektu pt. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. W prezentowanych rozważaniach autorzy proponują nowe podejście do delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce oraz starają się – w sposób możliwie aktualny i kompleksowy - omówić determinanty oraz efekty sub- i dezurbanizacji, zjawisk kształtujących społeczno-ekonomiczną tkankę tych obszarów. Wyróżniki opracowania stanowią: wykorzystanie nowoczesnych metod ekonometrycznych, troska o zachowanie interdyscyplinarnego spojrzenia na badane zjawiska w ramach nauk społecznych, a także różnorodność empirycznego materiału (z zachowaniem zarówno ilościowego jak i jakościowego rygoru).
Key words: Citizen Science, suburbanisation, local governance efficiency JEL classification numbers: R50, R58, Z13 Presented at a conference City of Tommorow. Challenges for the Municipal Economy, Cracow Univeristy of Economics & Polish Association of Environmental and Resource Economists, 18.05.2021
This book tackles the disconnect between social perceptions and expert knowledge regarding trade policy decisions. Using a Polish language internet database, the authors shed light on areas that need to be addressed when considering the adoption of particular trade policies by applying content and statistical analysis to produce an easy to deploy measure of populism in digital media, the “Media Populism Ratio”. Defining a mismatch between social perception and expert knowledge may contribute to a better understanding of the controversies on free trade, as well as properly defining possible sources of populism and social conflicts – therefore also revealing some potential weaknesses in the trade policy implementation the level which are at times neglected or underestimated. The book will be relevant to students and researchers interested in economic policy, economic narratives and cultural economics.
We assess the relationship between citizens’ participation in scientific research and public trust in research results within social sciences. We conduct an online citizen science quasi-experiment concerning the delineation of metropolitan areas of Poland’s two major cities. It consists of two stages. In stage one, participants in one region are exposed to citizen science and directly involved in delineating the boundaries of their local metropolitan area. In stage two, we add another region in which participants are not involved in the research process. In both regions we ask the participants to evaluate the level of their trust in the presented maps of respective metropolitan areas: based on citizen science in one region and historical data regression analysis in the other region. Our contribution to the literature lies in two areas. First, we demonstrate how citizen science can be used in urban studies to delineate boundaries of urban and metropolitan areas exhibiting strong functional connections. Second, we show that the participation of local residents in the research process increases public trust in the study results compared to non-participatory ‘traditional academic’ research.
Niniejszy manuskrypt stanowi element analizy „Bilans zysków i strat dla procesów urbanizacji – ograniczenia i możliwości wynikające z teorii i praktyki” – rozdz. 1 monografii „Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce” pod red. Bogny Gawrońskiej-Nowak. Publikacja jest planowana na koniec 2020 roku.

Lab head

Bogna Gawrońska-Nowak
Department
 • Department of Public Economy and Administration
About Bogna Gawrońska-Nowak
 • I am also Head of EURDATA, Data Science Department at the Institute of Urban and Regional Development (Warsaw and Krakow based), a leading public research institution in Poland. My latest research interests refer to citizen science and social polarisation. My latest book (Palgrave Macmillan 2021) is a merge of media analysis, statistics, and International Political Economy.

Members (9)

Tomasz Braun
 • Lazarski University
Piotr Lis
 • Coventry University
Jan Grzymski
 • University of Warsaw
Wojciech Bienkowski
 • Lazarski University
Anita Zarzycka
 • Lazarski University
Jaroslaw Jura
 • Lazarski University
Krzysztof Gubański
 • University of Warsaw
Jaroslaw Neneman
 • Lazarski University
Jaroslaw Jura
Jaroslaw Jura
 • Not confirmed yet
Ziemowit Stańczyk
Ziemowit Stańczyk
 • Not confirmed yet