Urban Development Issues

Published by Walter de Gruyter GmbH
Online ISSN: 2544-6258
Publications
Pandemia COVID-19 przewartościowała codzienność i dotknęła niemal wszystkich sfer życia – także życia zawodowego i związanych z nim aktywności, jak na przykład nasze zachowania mobilnościowe. Jednak pandemia to również – przynajmniej na kilku poziomach – zjawisko, które swoje konsekwencje ma w sferze społecznej, stąd niektórzy badacze w odniesieniu do transportu publicznego dyskutują wprowadzają problematykę zaufania. W artykule zostanie zatem omówiony problem kondycji transportu publicznego w dobie pandemii, przez pryzmat badań i analiz eksperckich, z uwzględnieniem problematyki zaufania. Zastanowimy się, o jakim tak naprawdę zaufaniu mówimy, kiedy dyskutujemy o komunikacji zbiorowej, wreszcie przytoczymy możliwe drogi wyjścia z sytuacji, którą fachowcy postrzegają w kategoriach kryzysu. Niniejszy artykuł nie rości sobie pretensji do przedstawienia wyczerpującej analizy, stąd uwaga skupiona zostanie na dyskursie rozwijanym wokół problematyki transportu publicznego w miastach, a ściślej w zakresie, w jakim dotyczy on przede wszystkim komunikacji autobusowo-tramwajowej.
 
Abstrakt Procesy ludnościowo-osadnicze w Polsce po zakończeniu drugiej wojny światowej cechowały się dużą dynamiką zmian. Wykazywały jednocześnie zmienność w poszczególnych okresach czasowych. Celem pracy jest scharakteryzowanie procesów ludnościowo-osadniczych zachodzących w powojennej Polsce oraz ich uporządkowanie i usystematyzowanie w ujęciu retrospektywnym na podstawie przeglądu literatury. Rozwój kraju po początkowym okresie odbudowy ze zniszczeń wojennych nakierowany został na forsowną industrializację, która istotnie wpłynęła na rozwój struktury osadniczej kraju. Polska z państwa rolniczo-przemysłowego o przeważającym udziale ludności wiejskiej przeistoczyła się w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) w państwo z dominującym udziałem przemysłu w strukturze gospodarczej oraz przewagą ludności miejskiej. Wpłynęło to na uksztaltowanie się charakterystycznego typu miasta przemysłowego. Okres ten sprzyjał szybkiemu rozwojowi demograficznemu, który pomimo swojej cykliczności cechował się stałym przyrostem liczby mieszkańców. Od połowy lat 80. XX w. trend ten odwrócił się. Polska stawała się krajem przechodzącym w fazę dojrzałości demograficznej, w której obecnie się znajduje. Policentryczna struktura osadnicza kraju ustabilizowała się w latach 80. XX w. Pomimo zmian ustrojowych i współczesnych procesów osadniczych nie wyłonił się żaden szybko wzrastający ośrodek miejski, pomimo iż od 1989 r. do 2019 r. prawa miejskie zyskało ponad 100 nowych miast.
 
Variation coefficients of the selected features of socio-economic development in the set of the 24 largest Polish cities in 1998-2015 Source: own study
Classification of the set of the 24 largest Polish cities in terms of the selected features of socio-economic development in the years 1998-2015 on the basis of a cluster analysis Source: own study
Years in which the differences in the set of the 24 largest Polish cities were the greatest in terms of the features selected (on the basis of the correlation of the first principal component V1 and the years from 1998 to 2015) Source: own study
The complexity of the reality studied by geographical research requires applying such methods which allow describing the state of affairs and ongoing changes in the best possible way. This study aims to present a model of research on selected aspects of the dynamics and structure of socio-economic development. The idea was to determine whether we deal with the process of reducing or widening the differences in terms of individual features. The article primarily pursues a methodological goal, and to a lesser extent an empirical one. The methodological objective of the paper was to propose and verify a multi-aspect approach to the study of development processes. The analyses carried out reveal that in terms of the features taken into account in the set of 24 of the largest Polish cities the dominating processes are those increasing differences between cities, which are unfavourable in the context of the adopted development policies aiming at reducing the existing disparities. In relation to the methodological objective, the results of the conducted research confirm the rationale of the application of the measures of dynamics and the feature variance to determine the character (dynamics and structure) of the socio-economic development process of cities. Comparatively less effective, especially for interpretation, is the application of principal component analysis and a multivariate classification, which is mainly the result of differences in the variance of particular features.
 
Artykuł podejmuje problem wpływu grup interesu na wyniki polskich budżetów obywatelskich. W tekście skupiam się na środowiskach wspierających projekty dotyczące placówek realizujących zadania publiczne związane z edukacją, kulturą, bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Tego typu zadania postrzega się często jako sprzeczne z ideą budżetu obywatelskiego i przeciwstawia się je oddolnym inicjatywom mieszkańców. Na podstawie wyników głosowań w miejskich budżetach obywatelskich w 2020 r. (N=180) próbuję oszacować siłę wpływu grup interesu skupionych wokół wymienionych projektów instytucjonalnych. Wyniki analizy pokazują duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Chociaż w większości miast projekty dotyczące placówek to nie więcej niż 26% wszystkich zwycięskich propozycji, to w 16% miast stanowią one większość. Pokazuje to, że choć zjawisko przejęcia budżetu przez badane grupy interesu nie jest powszechne, to może występować w niektórych miastach. Tego typu sytuacje należy ocenić krytyczne. Znikome szanse na zwycięstwo projektów niezwiązanych z instytucjami i organizacjami mogą w dłuższej perspektywie zniechęcać mieszkańców do udziału w procesie. Wpływają również negatywnie na ocenę tego, w jakim stopniu budżet służy potrzebom mieszkańców, a w jakim polega jedynie na zwiększaniu finansowania podstawowych zadań samorządu.
 
Abstrakt Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowanie wieloletnich programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium opracowywana w trybie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest dokumentem, który w założeniu odgrywać ma ważną rolę w ocenie aktualności realizowanej polityki przestrzennej gminy oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jej główna funkcja – ocena – polega na zbadaniu skali zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającej z tego potrzeby dokonywania korekt obowiązujących aktów planowania przestrzennego. Analiza ta ma także zawierać ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych i ustalać wieloletnie programy ich sporządzania. Artykuł jest przeglądem różnych metod tworzenia analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym poprzez analizę zawartości przygotowywanych przez samorządy dokumentów. Badanie wykazało, że w zdecydowanej większości przypadków analizy te mają charakter ułomny, niewiele wnoszący do gospodarowania przestrzenią w gminie. Są one nierzadko atrapą dokumentu planistycznego, który ma za zadanie spełnić podstawowy ustawowy wymóg – być. Jednocześnie wskazać należy, że na drugim biegunie znajdują się mądre, przemyślane i wnikliwe opracowania, z których wynikają dla władz konkretne wnioski i powiązane z nimi zadania. W podsumowaniu artykułu zawarto także rekomendacje metodyczne dotyczące tworzenia analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Ich źródłem są najlepsze zastosowane przez gminy rozwiązania oraz doświadczenia własne autora.
 
Public transportation system and road network in Warsaw Source: own study based on: PZGiK and OpenStreetMap data (OpenStreetMap…)
Public transit average time accessibility in the morning peak on a working day Source: own study based on PZGiK data
Over the last decade the number of studies on public transit accessibility has significantly increased. The aim of the study was to analyse the scope of application of measurements of the dynamic time accessibility in transportation systems for evaluation purposes. It was assumed that the indicator is a feasible measure for basic analysis however additional indicators are needed for reliable assessment. The study included assessing access to the global centre of Warsaw and to local and district centres in particular units. Public transit accessibility was analysed using schedule-based travel time and the population data statistic. The results of the study confirm the dynamic character of public transit time accessibility and its usefulness as a measure. Spatial and transit barriers were identified in local distribution centres and public transit operation. The work presented in the paper highlights the relevance of the in-depth evaluation of the public transit system in relation to the major congestion problems in Warsaw.
 
Location of Zabłocie Source: own elaboration based on http://www.codgik.gov.pl
Zabłocie is a Krakow’s post-industrial neighbourhood currently in transition. Numerous investments are being made there. The old industrial function (of this area) is disappearing year by year. Dynamic and large-scale transformations began in the 21st century and have continued to the present, influencing the functional-spatial transformation. Rapid changes have resulted in numerous problems that may intensify in the future. The annually increasing change seen in the Zabłocie neighbourhood, and the emerging doubts about the correctness of the changes taking place, make it necessary to undertake a thorough analysis and evaluation of the regeneration process. The purpose of the article is to present the conditions, barriers and perspectives accompanying the development of Zabłocie. An attempt was made to identify problems related to the ongoing functional and spatial changes occurring in Zabłocie. Emphasis was given to both the positive and negative aspects of the regeneration process in this area. The identification of the transformations that occurred made it possible to define contemporary problems. The following were distinguished as falling amongst the main problems: obscure planning and strategic documents, the lack of preservation of valuable facilities, planning chaos, special conflicts of interest (between developers, investors, residents and city authorities), the lack of parking lots, the occurrence of the gentrification phenomenon, and a shortage of public green spaces. A key task should be to take action to improve the way the area functions so that in the future it has positive associations. It was emphasised that the development and transformation processes do not always have a positive effect. In the case of Zabłocie, it is necessary to fully control this process in order to prevent the formation of negative phenomena in the future. In the coming years the research results obtained may have a positive impact on the anticipation and monitoring of the progressive regeneration of this area and will enable the occurrence of negative aspects to be identified. The results of the research may be useful during the analysis of the process of regeneration and the identification of problems in other cities.
 
Medellín, a city in Colombia, is known for its resurrection from the status of the most dangerous city in the world to that of the most innovative one (awarded in 2013). The paper discusses the achievements of Medellín as a Smart City, which include, among others, the popularisation of Internet usage, optimisation of the urban transportation system with a reduction in traffic accidents, development of a mass transportation system with a cable car for a famous city in the developing world, improved security, together with an efficient crime reporting system and environmental risk monitoring. The potential risks involved in the implementation of ICT in city management are also discussed, related mostly to social exclusion and the actual distribution of the benefit coming from the Smart City. When compared with European cities, the additional barriers that the Colombian city needs to overcome are very high social inequalities, endemic crime, and topographic difficulties. This Latin American perspective can make clearer the difference between the Smart City in cities of the Global North vs Global South.
 
Examples of gmina policies concerning smog Source: own elaboration
All of us wish to breathe clean air. In recent years, a problem of growing importance is how to combat particulates which cause smog and are harmful to the human environment. International forums have adopted documents to prevent carpet emissions. As a result, public authorities in individual states have to tackle the tough challenge of implementing new regulations via their legal framework and administrative practice. The slogans “Clean Air” and “Right to Clean Air” trigger off grassroots movements which strive to coax the units of local government to take decisive action on a pro-ecological transport policy. While mindful of the influence of polluted air on human health, local interest groups have social control of authorities. The objectives of the article are to present the legal framework for the ‘smog alert’ and free public transport initiatives, and to analyse how local authorities have implemented free public transport, whether for all a city’s residents or just for the drivers who decide to forgo driving and have to show valid vehicle registration certificates to use public transport for free. The paper draws upon interviews and a critical review of substantive literature about the techniques for reducing smog. A scientific approach is adopted to the major body of work. Additionally, the analysis compares the pro-ecological activities of local governments in selected Polish cities. It focuses directly on the subjects managing public transport and the operators offering transport services.
 
In recent decades, the number of craft breweries in the United States has increased dramatically, increasing from around a thousand in 1996 to over six thousand today. In order to minimize start-up and initial operating costs, many craft breweries have located in older buildings in economically distressed neighborhoods. Craft breweries are particularly adept at engaging in adaptive reuse, with the result that they occupy buildings that were previously once churches, cinemas, fire stations, etc. This investment by craft breweries, in conjunction with investment by other businesses (as well as the public sector), has resulted in the revitalization of many of these neighborhoods. Neighborhoods that were once full of abandoned buildings and suffered from social problems such as high crime rates have become destinations for residents and tourists alike. At the same time, however, there is a dark side to this neighborhood revitalization as rising real estate values has forced many established, often low-income, residents to leave these neighborhoods. In this paper, I examine the growth of the craft brewing in the United States and the preference of many craft breweries for inexpensive building space in economically distressed neighborhoods.
 
The barriers to using buses in Kuwait, even after the improvements cited by participants in the survey Source: Jamal 2015
Comparison between respond- ents and the study population Source: Jamal 2015
This paper reports on the social, cultural, and demographic factors affecting Kuwaiti commuters. The objectives were to 1) investigate the awareness of Kuwaitis of transportation problems, 2) examine the perceptions of Kuwaitis of daily traffic congestion and how it affects them emotionally and physically, and the main objective 3) study the attitudes of Kuwaitis towards using public buses. An online survey was used to examine these factors, and a sample of five hundred transportation system users was obtained. The primary findings showed significant associations between the use of public transport buses and the user’s nationality, gender, age, education, and income level. Men are 2.6 times more likely to use buses, and non-Kuwaiti residents are 6.4 times more likely to use them. In relation to the perceptions of daily traffic congestion, findings indicate that with increase in travel time, commuters, in general, developed more negative feelings, such as exhaustion and stress. A large proportion of the sample population is aware of current local transportation problems and future transportation projects. The results of this study fill a gap in the knowledge of the socioeconomic and cultural factors that influence the success of sustainable public transportation solutions to the traffic challenges found in Kuwait. This knowledge is also crucial to foreign consultants working on planning and transportation projects in the region. It is recommended that officials use this new knowledge on cultural factors to develop integrated land use and transportation plans of the urban areas in Kuwait and to develop more effective and sustainable transportation demand management policies in support of UN Sustainable Development Goals that Kuwait has signed up to pursue.
 
As a starting point, this paper recognizes the key role of the notion of ‘revitalization’ in the development of the multi-sectoral approach to urban renewal in Poland over the last 15 years. Thus, while acknowledging the important limitations of revitalization programs to date, it aims not so much to reject or criticize the current model revitalization, but rather to ‘revitalize’ the notion of revitalization itself. Based both on interviews with engaged practitioners of revitalization in Poland and on a review of practices existing elsewhere, this paper seeks to infuse the Polish imaginary of revitalization with transformative policy agendas.
 
Development of the area and population of the Riga agglomeration Source: authors' own calculations based on CSB Database data
Functional and Morphological indicators, and threshold values used in the study Source: authors' calculations based on CSB Database and Valsts ieņēmumu dienesta informācija… data
Statistical, morphological and functional approaches have long been used to delineate spatial boundaries of urban agglomerations. This research uses data from the Central Statistical Bureau and the State Revenue Service. The results indicate that morphological and functional approaches are essential when defining the agglomeration, however the outcomes are different. The most relevant consistency was observed in the territorial units adjoining the city of Riga due to the fact that they have a common labour market with Riga and share a strong functional linkage. However, the spatial extent based on the morphological approach confirms and highlights the effects of urban sprawl.
 
Abstrakt W warunkach intensywnie rozwijającego się w polskich aglomeracjach procesu suburbanizacji niezwykle istotną rolę powinien pełnić transport szynowy zapewniający możliwość szybkiego przemieszczania się mieszkańców przedmieść do miasta rdzenia. Szczególne znaczenie ma tu kolej aglomeracyjna, której rola i dostępność jest przedmiotem badania w ramach niniejszego artykułu. Obrazuje to dokonany przegląd literatury w zakresie analizowanej problematyki. Badanie dostępności dotyczy przykładowego odcinka Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej pomiędzy stacjami Kraków Batowice i Miechów przebiegającego przez tereny podmiejskie aglomeracji krakowskiej. Z wykorzystaniem analizy sieciowej GIS zbadana i zobrazowana została rzeczywista dostępność piesza po drogach dojścia do stacji i przystanków kolejowych.
 
Scheme of city transformations through introducing pointand-network elements or corridors Source: own analysis. 
A list of agrihood housing communities worldwide and their evaluation criteria
An analysis of the structure of housing development, urban agriculture, communication linkage and directions of accessibility of the self-sufficient housing unit concept of ReGen Village Source: Author based on (EFFEKT 2016). 
An analysis of the structure of housing development, urban agriculture, communication linkage and directions of accessibility of The Cannery housing development in the city of Davis 
An analysis of the structure of housing development, urban agriculture, communication links and directions of access in the Bucking Horse housing development in Fort Collins Source: own plan based on (Utility plans… 2012a; Preliminary development plan… 2012a; Final development plan… 2012; Utility plans… 2012b; Preliminary development plan… 2012b; Preliminary development plan… 2012c; Utility plans… 2012c). 
The article aims at presenting the phenomenon of transgression of the modern urban space through the formation of new spatial units defining the city in relation to its productive sphere. Due to the gradual departure from the notion of an enclosed city to one that is open and connected to the form of the surrounding countryside, the problem of defining a new notion of modern urban-rural space emerged. One of the first manifestations of this phenomenon is the emergence of new forms of housing that combine urban features with food production. Analysis of examples such as EVA-Laxmeer in Culemborg, Agromere in Almere, Cannery in Davis, Detroit and Philadelphia allowed for the verification of architectural and planning concepts related to urban values as a form of urban development of new agricultural forms. These phenomena can be understood both as a process of tearing the compact tissue of a city or, in the case of a less orthodox approach towards the built environment, as a process of network layering towards self-sufficiency of various structural, functional, energy-related and food production related characters within the unfavourable external conditions.
 
Summary of results Notes: Q1 = quintile of neighbourhoods where share of poverty falling faster; Q3 = quintile of neighbourhoods where poverty neither rising nor falling; Q5 = quintile of neighbourhoods where share of poverty rising faster Source: own study based on data from: Compare school performance website, DEFRA website, Scottish Government website & UK Govern- ment website
The suburbanisation of poverty has been noted in the cities of a large number of countries, including the UK. The main drivers are labour market restructuring on the one hand, and market-driven change in the housing system on the other although social and housing policies are also factors. This paper explores the possible consequences for the welfare of low-income groups in relation to two dimensions: exposure to air pollution and access to good quality schools. Results show that, for these groups, suburbanisation has had mixed impacts on welfare. In most cities, suburbanisation is likely to bring improvements in air quality but there are only a minority where it improves access to good quality schools. Overall, it is clear that suburbanising low income households enjoy fewer of the benefits of suburban locations than middle class households.
 
MPZP [local spatial development plan] of the Lodz Airport area from 1993 Source: own study based on Mapa ogólna Łodzi website Legend: 1-airport area 2-rivers and water reservoirs 3-services area 4-forest areas 4a-forest areas (future landfill) 5-industrial area 6-residential area 7-landscape
Ortophotomap of the Pienista housing estate from 1994 Source: own study based on Łódzki Internetowy System… Figure 3 Ortophotomap of the Pienista housing estate from 2017 Source: own study based on Łódzki Internetowy System…
MPZP N°28 and N°4,4 in comparison of the airport area Source: Miejska Pracownia Urbanistyczna…
Orthophotomap of Lodz Airport and the municipal landfill Source: Łódzki Internetowy System…
Orthophotomap of Lodz Airport compound and surrounding area from 2017 Source: Łódzki Internetowy System…
The present paper focuses on spatial management regulations in order to carry out investment in the field of airport facilities. The construction, upgrades, and maintenance of airports falls within the area of responsibility of local authorities. This task poses a great challenge in terms of organisation and finances. On the one hand, an active airport is a municipal landmark and drives local economic, social and cultural development, and on the other, the scale of investment often exceeds the capabilities of local authorities. The immediate environment of the airport determines its final use and prosperity. The objective of the paper is to review legislation that affects airports and the surrounding communities. The process of urban planning in Lodz and surrounding areas will be presented as a background to the problem of land use management in the vicinity of the airport. This paper seeks to address the following questions: if and how airports have affected urban planning in Lodz, does the land use around the airport prevent the development of Lodz Airport, and how has the situation changed over the time? It can be assumed that as a result of lack of experience, land resources and size of investments on one hand and legislative dissonance and peculiar practices on the other, aviation infrastructure in Lodz is designed to meet temporary needs and is characterised by achieving short-term goals. Cyclical problems are solved in an intermittent manner and involve all the municipal resources, so there’s little left to secure long-term investments.
 
Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób prowadzenia polityki przestrzennej w Polsce jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta określa procedury sporządzania aktów planistycznych, którymi na poziomie lokalnym są: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dotychczasowa praktyka planistyczna pokazuje, że uchwalenie wymienionych dokumentów jest długotrwałym i złożonym procesem, co znacząco utrudnia gminom podejmowanie racjonalnych decyzji w aspekcie ich dalszego rozwoju. Dlatego też istotne jest rozpoznanie uwarunkowań formalno-prawnych, będących bezpośrednią przyczyną wydłużenia procedury planistycznej. Celem artykułu jest przedstawienie poszczególnych etapów procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz próba zidentyfikowania czynności mających istotny wpływ na wydłużenie procedury planistycznej w odniesieniu do terminów wskazanych w ustawie.
 
The main aim of author was to present the specific features of the architecture and urbanisation of Algiers – the capital of Algeria. The history of the city was marked by two great periods: Muslim domination (especially from the 15th century) and French colonialism (in the years 1830 – 1962). Both of these have left behind numerous traces of architectural and urbanistic thought. The material effect of French domination is the architecture of modern Algiers, which took the form of a French ville, similar to Paris, Lyon or Marseille. On the other hand, the architecture of Algiers also includes the old Arab district – Casbah, that resembles the cities of the Middle East (Madīnah in Arabic), like Istanbul, Cairo or Damascus. Both architectural traditions give the city of Algiers a cosmopolitan and universal character. The threat to the peculiar coexistence of these traditions is the progressive migration from the countryside to the city, which results in the expansion of area of slums, called bidonvilles.
 
Abstrakt Tereny nieprzepuszczalne to miejsca powstałe głównie w wyniku działalności człowieka, w które nie może infiltrować woda. Do materiałów nieprzepuszczalnych zalicza się m.in. asfalt czy beton, czyli podstawowy budulec miast. W zależności od udziału terenów nieprzepuszczalnych zdefiniować można klasy gęstości tkanki miejskiej. Przykładowo, wartość wskaźnika w przedziale 10–30% świadczy o niskiej gęstości i jest charakterystyczna dla zabudowy jednorodzinnej rozproszonej. Zastosowanie metody analizy zmian tego wskaźnika może być pomocne w określeniu zasięgu suburbanizacji. Aby ocenić przydatność wspomnianej metody, przenalizowałem zmiany w udziale powierzchni nieprzepuszczalnych dla strefy demograficznej suburbanizacji Poznania w latach 1992–2018. W tym celu wykorzystałem otwarte dane satelitarne Landsat. Pobrane zdjęcia poddałem klasyfikacji pikselowej pozwalającej na stworzenie mapy obszarów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. W pierwszym kroku wyłączyłem z analizy obszary wodne, roślinność oraz większość gleb, używając metody progowania wskaźników spektralnych NDVI (pokazujących kondycję roślinności), NDWI (pozwalających na detekcję obiektów wodnych) oraz DBSI (pozwalających na odróżnienie gleb od powierzchni nieprzepuszczalnych). Pozostałe obszary poddałem klasyfikacji z wykorzystaniem algorytmu maszyny wektorów nośnych (SVM). Wyniki zostały zagregowane do siatki 25 ha heksagonów. Porównanie rezultatów dla dwóch okresów pozwoliło na wskazanie, w których miejscach poziom zainwestowania rósł najszybciej. W tych obszarach występowała suburbanizacja. Dla Poznania powierzchnie nieprzepuszczalne przyrastały najintensywniej na obszarze znajdującym się za jego zachodnią granicą. Przedstawiona metoda okazała się przydatna w określeniu zasięgu występowania procesów suburbanizacyjnych. Wskaźnik nieprzepuszczalności nie może być jednak stosowany jako samodzielny wskaźnik rozlewania się miast, gdyż pokazuje tylko jeden z wymiarów tego zjawiska.
 
Abstrakt Obecnie zauważalne jest zjawisko zacierania się granic pomiędzy miastem a jego otoczeniem w wyniku postępującego procesu suburbanizacji. Podstawowa funkcja granicy – oddzielanie od siebie fragmentów przestrzeni – ulega zatraceniu. Analiza planowanych funkcji terenów przyjętych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego po obu stronach granicy administracyjnej Krakowa pozwoli na wskazanie tendencji związanych z kształtowaniem przez władze samorządowe strefy przejściowej pomiędzy miastem centralnym (metropolią) a jego funkcjonalnym otoczeniem. Dodatkowa analiza zagospodarowania przestrzennego terenu w promieniu 500 m od granicy stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy to miasto „rozlewa się” w stronę sąsiadujących gmin, czy gminy chcą „wlać się” do miasta?
 
This paper is directly associated with the international conference “East meets West – contemporary urban issues revisited”. The main objective of the paper is to provide readers with ideas related to the possibility of studying the “Eastern” (post-socialist) housing estates through selected “Western” concepts including representation, symbolism, everydayness/everyday life and the complexity of relations including the materiality or socio-technical configuration of places. The paper consists of three main sections: in the introductory section, basic information and knowledge regarding (large) housing estates are concisely presented and discussed. By means of illustrative examples, the second main section of the paper covers a brief presentation of selected “Western” concepts. The final section focuses on the discussion of the concepts’ usefulness and of the methods through which they can be utilised. The main ideas and conclusions resulting from this paper can be stated as follows: – particular housing estates in CEE countries find themselves in a common, yet at the same time always in one way or another specific and individual “post-socialist situation”; – to understand the situation of a particular housing estate means to understand the structural influences as well as the agency of particular (local) actors, either human or non-human; – housing estates can be seen as dynamic, ever-changing socio-technical-spatial formations constantly passing through a continuous process of (re) production by various forces/actors and (power) relations.
 
A complete poster showing the conceptual design of the park at the Widok housing estate in Bronowice district Source: design by Maria Frączek (2015)
Securing green infrastructure is crucial to maintaining the quality of life in cities therefore it is necessary to create new public green spaces responding to the needs of city dwellers. This paper provides a qualitative evaluation of the results of teaching the process of public participation to landscape architecture students from Politechnika Krakowska including such activities both preceding and during their work on the design of public parks. In this paper the author describes the rationale behind introducing participative planning into academic education and its theoretical background, as well as comparing the local perspective with examples of successful participative projects in the broader European context and the context of international trends in landscape architecture and urban planning in general. Both the teaching methodology and participation tools used are presented, referring to the methods already in use in practice and highlighting the fact that the teaching goes far beyond the legal minimum foreseen in Polish legislation. Finally, based on a summary of their experiences and case studies, particular fields of impact observed in the practical implementation of their projects are identified. Taking all this into consideration, it may be stated that from the moment when landscape architecture graduates started working for the public authorities in Kraków and making use of their knowledge and skills in public participation, the quality of public involvement has risen and the number of parks realised via this process is growing.
 
The idea of public participation in spatial management finds an ever-expanding number of supporters and implementers in Poland. An increasing number of references to the subject are incorporated in Polish acts of law and other legal regulations. Despite progress in the field, the status quo cannot be considered satisfactory. Acceptance an idea does not always go hand in hand with skill in applying it. The reason for the many failures and misunderstandings are the defects and errors in the methods of its application as well as false representations concerning the whole idea and its constituent parts. Far from being clear, at face value cases of participation occurring in this context may meet the requirements and yet bring none of the expected benefits. A caricature of participation, they discourage further attempts. This article presents a list of defects, shortcomings, flaws, errors, and myths that make the implementation of participatory projects difficult, if not impossible.
 
Abstrakt Depopulacja stanowi jeden z podstawowych czynników warunkujących proces kurczenia się miast (shrinking cities). Impulsem inicjującym zmiany w wielkości, gęstości zaludnienia lub w innych cechach populacji miasta są przeobrażenia demograficzne mierzone za pomocą przyrostu naturalnego, ruchów ludnościowych (migracje), struktury wieku. Specyfikę przemian demograficznych wpływających na proces wyludniania się miast w Polsce można porównać do przebiegu tych zjawisk w innych krajach Europy Środkowo–Wschodniej. Pomimo ogólnych podobieństw transformacji demograficznej, poszczególne elementy tego procesu w polskich warunkach różniły się od powszechnie przyjętego modelu drugiego przejścia demograficznego. Niniejszy artykuł podejmuje kwestię kurczenia się miast ze szczególnym uwzględnieniem aspektu demograficznego. Jego celem jest próba wyjaśnienia przyczyn wyludniania się polskich miast, a także określenia konsekwencji jakie niesie ze sobą zjawisko depopulacji.
 
Participation Tool Pyramid Source: re-drawn from Sanders 2009: 24
Ladder of Citizen Participation Source: own graphic (based on Wouters, Hardie-Boys & Wilson 2011: 17)
Participation methods and their objectives Source: own study
Preview of the VR Focus Group Environment Source: own study
A comprehensive piece of research on the tools and methods available for public participation in urban development was carried out as part of the U_CODE Urban Collective Design Environment H2020-ICT Project, the results of which are presented in this paper. Approximately 70 methods and a range of participation goals were identified by investigating the publications of 20 cities and participation networks in Germany plus a number of online participation platforms. In the descriptions a general distinction was made between the level of involvement and the objective of participation. For most of the goals on informational or cooperation level, several (especially offline) tools were found to be available. For more ambitious objectives, e.g. massive co-design, no appropriate tools are currently market-ready, yet several research and development projects are targeting the development and testing of such means. The strong development of more complex methods and tools can be expected within the next few years. Often these instruments are designed in cooperation with urban authorities, however their broad application in German municipalities may take a couple of years yet.
 
Map of the project site, with the current placement of the Atelier building marked in red Source: own study, base map source: Google Maps
Comparison of a map from the 'Plan Kołłątajowski' with the St. Peter the Small church with the cemetery marked in yellow, and the present map of Krakow with the Monastery of the Congregation of the Resurrection marked in red and present location of Atelier building marked in blue Source: own study, base maps source: Stare mapy Krakowa i okolic and Małopol-ska Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Interior and frontal view of the Atelier building Source: photo by Lucjan Bartkowiak (2012)
Schematic diagram of the two possible new locations of the building A -present location of the Atelier building, B -first variant of a new location of Atelier building moved by 21 metres, C -second variant of a new location of Atelier building moved by 59 metres, D -church of the Congregation of the Resurrection Source: own study, base map source: Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Cross-section of the Atelier with the steel bracing elements necessary for the building's relocation Source: own study
The article discusses a project that features the relocation of the historic Atelier building, built by Krakow-based architect Wandalin Beringer (1839–1923) who was active in the early twentieth century, and the regeneration of a plot belonging to the Congregation of the Resurrection since 1885, which is located at 12 Łobzowska Street in Krakow. The method includes cutting the entire structure off at the foundation and then after reinforcing it with a steel structure transporting it in its entirety to the new location. The project included two possible variants of moving the building in a straight line, either by 21 or 59 metres and evaluates two projects of further regeneration, the adaptive reuse of the building as an exhibition and religious space as well as a proposal for the remodelling of the nearby plot that belongs to the Congregation into a space for meditation and as a recreational park. The aim of these measures is to prevent the demolition of this building, now over a century old, as a result of which a forgotten element of the cultural heritage of the city will be saved. This project was based on the results of analyses of the cultural and historical conditions of Krakow. The block of buildings in which the Atelier in question is located is a very attractive location, near to the very centre of Krakow, adjacent to residential, service and educational buildings. It is directly adjacent to the Monastery Complex of the Congregation of the Resurrection, listed as a heritage building under conservation protection (municipal registry of heritage buildings). In the second half of the twentieth century, the building was used as a workroom by artists such as Xawery Dunikowski and later by the sculptress Teodora Stasiak. The case of the Atelier may provide an inspiration for discussion as well as raising awareness among citizens and city authorities to avoid future situations in which cultural heritage may become forgotten or demolished.
 
Central areas of major cities have always been of interest to totalitarian regimes. All publicly accessible areas were meant not only to be highlights of the metropolis, but also symbols of political ideologies. In communist times the glamour of the regime was supposed to be reflected in large scale and representative urban and architectural complexes. This article presents some such examples from the era of Soviet domination in Eastern Europe. Following the typology by Krzysztof Nawratek we took a closer look at how the central public space was shaped in Kiev, Warsaw, Sofia, Bucharest and Vilnius.
 
Freight transport modal split in billion ton-kms (2014 or 2013) Sources: own study based on EU Transport in figures-Statistical pocketbook 2016
Financial data of Waberer's International Inc. (2016) and AV scenarios, values in euros Source: own study based on Company register of Hungary, The Waberer's Group website Remarks: EBIT stands for earnings before interest and taxes which represents the profit of the corporations
Calculated CO 2 emissions of freight transport [million tons] Source: calculated based on EU Transport in figures -Statistical pocketbook 2016 and CEFIC 2011
The freight transport sector is a low profit and high competition business and therefore has less ability to invest in research and development in the field of autonomous vehicles (AV) than the private car industry. There are already different levels of automation technologies in the transport industry, but most of these are serving niche demands and answers have yet to be found about whether it would be worthwhile to industrialise these technologies. New innovations from different fields are constantly changing the freight traffic industry but these are less disruptive than on other markets. The aim of this article is to show the current state of development of freight traffic with regards to AVs and analyse which future directions of development might be viable. The level of automation is very different in the case of different transport modes and most probably the technology will favour road transport over other, less environmentally harmful traffic modes.
 
Abstrakt Badania dotyczące urbanizacji, z uwagi na jej złożony, wieloaspektowy charakter, były dotychczas przedmiotem wielu prac naukowych. Podstawy teoretyczne i metodologiczne geograficznych studiów miejskich zaczęły kształtować się w pierwszej połowie XX w., a wraz z nimi pojawiały się nowe koncepcje i orientacje badawcze oddziałujące na całą geografię społeczno-ekonomiczną. Celem artykułu jest przegląd wybranych zagranicznych i krajowych koncepcji i metod badawczych dotyczących przestrzeni zurbanizowanej, realizowanych od przełomu XIX i XX do XXI w. W pracy przedstawiono główne metody i kierunki badań nad urbanizacją. Analizie poddano dorobek i rozwój geografii osadnictwa oraz podstawy teoretyczno-metodologiczne z dziedziny studiów miejskich mające wpływ na rozwój struktur osadniczych. Zwrócono uwagę głównie na prace poświęcone przekształceniom urbanistycznym oraz studiom nad przestrzenią zurbanizowaną miast, a także na zastosowanie badań geografii osadnictwa dla celów planistycznych. Z uwagi na złożoność poruszanej problematyki w pracy odniesiono się tylko do wybranych koncepcji i metod uznanych za najbardziej znaczące z punktu widzenia badań nad urbanizacją.
 
The 'Young City' seen in Gdańsk's post-shipyard transformation Source: D. Kamrowska-Załuska 
Number of motor vehicles per 1,000 inhabitants in Gdańsk (no data for 2004) Source: own analysis based on the System Analiz Samorządowych database 
In this paper the role of an integrated transport system and mobility in the development of Gdańsk Bay Metropolitan Area is discussed, with special emphasis on how it influences the development of comprehensive, polycentric urban structures. The paper consists of an analysis of how the changes, which occurred after the socio-economic transformation shaped the transport system, and as a consequence the spatial structure, of Gdańsk Bay Metropolitan Area. At the beginning of the paper historic, present and future development of integrated transport systems and the urban structure of the metropolis are described and then strategies and proposed solutions are introduced. The last chapter includes conclusions and recommendations for the future role of the integrated transport system in shaping the development of the Gdańsk Bay Metropolitan Area.
 
Supply of leasable area in shopping centres in Poland in successive years, in the period 1993-2015 Source: based on Polska Rada Centrów Handlowych 2015: 3 
Large shopping centres have become an important element of the urban landscape and a major competitor with other forms of retail sale. Their large offer, including a wide variety of products and services, special offers and tasting campaigns, large car parks, and own-brand fuel stations as well as various services points located in shopping centres successfully win customers. The present study focuses on Polish shopping centres (malls), particularly those located in Krakow. A shopping centre (mall) is defined as “a commercial property designed, constructed and managed as a single business entity, comprising stores/shops and common areas, with a minimum leasable area of 5 thousand m2 (GLA) and accommodating at least 10 stores/shops”. The purpose of this paper is to examine the behaviour of prospective customers of shopping centres, their preferences when selecting their shopping locations, and declarations on the use of additional functions offered by commercial and services enterprises. Furthermore, the paper identifies non-commercial functions of shopping malls of particular interest to prospective customers. The paper also presents a profile of a consumer who has a preference for shopping and spending their free time in malls. The conclusions are based on literature on the subject and the findings of a survey conducted by the authors of the paper. A questionnaire was used as a research tool. The survey covered 1756 respondents – mainly residents of Krakow. In order to broaden the scope of the conclusions, the results of surveys and studies of other authors were also used.
 
Abstrakt Artykuł powstał w nawiązaniu do poprzedniego artykułu autora dotyczącego komunikacji tramwajowej w Polsce. Omawia on zagadnienie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw transportu tramwajowego znajdujących się na terenie Białorusi i Ukrainy. Przedstawione zostały – wzorem poprzedniego opracowania – podstawowe regulacje prawne, uwarunkowania organizacyjne przedsiębiorstw, a także zaprezentowano i omówiono informacje dotyczące tramwajów eksploatowanych w wyżej wymienionych krajach. Autor podjął również próbę podsumowania funkcjonowania komunikacji tramwajowej w Polsce w porównaniu z Białorusią i Ukrainą.
 
The main aim of the article is to investigate the spatial structure of international research on post-socialist cities. The analysis is based on data derived from the Scopus database (2001–2018) and includes issues such as the publication dynamics, structure of authors (with regard to cities and countries), main publishing ‘channels’, as well as networks in ‘producing’ knowledge on post-socialist cities. The analyses conducted primarily lead to a general conclusion about the high spatial concentration of these studies in the scientific centres of Central and Eastern Europe. On a more detailed dimension, however, analyses show a significant diversity in both the publication channels used by researchers and the co-citation networks. On this basis, a conclusion is made about the occurrence of the problem of introversions in research on post-socialist cities on an international scale, which is a broader concept than the Anglo-American dominance discussed for at least two decades.
 
Tests for cross-sectional dependence and unit root
The economic and social drivers of democratisation and the emergence and establishment of democratic institutions are longstanding themes of academic discourse. Within this broad body of literature, it has been argued that the process of urbanisation is also conducive to the emergence and consolidation of democracy through a number of different channels. Cities offer better access to education and facilitate organised public action and the demand for more democratic rule and respect of human rights. The nexus between urbanisation and human rights is the theme that is taken up in the present paper. Using a sample of 123 countries for the period 1981–2011, the paper examines empirically the association between urbanisation and human empowerment using the Cingranelli-Richards Index. In broad terms, the findings reported herein do not point to a strong nexus across all income groups. Nevertheless, there is evidence suggesting the presence of such a statistically significant positive association in specific cases.
 
The scope of the inventory of Biedronka chain shops in Warsaw 
Number of Biedronka stores in Warsaw by district (2014) 
Biedronka Chain Profile -Pre-and post-2011 
Intensive development of discount store chains has been noticeable in Poland over the last couple of years. This phenomenon is also present in the largest cities, in which – at least in the beginning – investors representing this type of shopping chain were not interested. This article presents research results on the “Biedronka” chain of discount shops in Warsaw. Particular emphasis has been placed on the location of the individual shops in relation to the city centre, and on the specific characteristics of the locations in which the shops have been established (type of building, former function).
 
Abstrakt Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę jest jedną z ważniejszych analiz, którą należy wykonać w związku z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego wynik decyduje o dalszym losie opracowywanej polityki przestrzennej. Wykazanie niedoboru terenów do zabudowy pozwala uwzględniać wnioski inwestorów i wskazywać nowe tereny na cele budowlane. Nadmiar terenów do zabudowy w studium stawia gminę w trudnej sytuacji, gdyż blokuje możliwość wyznaczania nowych terenów na cele inwestycyjne. Art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera nieprecyzyjne normy co do sposobu przeprowadzenia bilansu terenu, co rodzi szereg problemów aplikacyjnych. Artykuł stanowi głos w dyskusji prowadzonej w środowiskach naukowych i eksperckich dotyczącej poszukiwania optymalnych metod bilansowania terenów zgodnych z wymogami prawnymi oraz mających na uwadze interes samorządów. W pracy skupiono się wyłącznie na metodach bilansowania terenów na cele mieszkaniowe.
 
Abstrakt Artykuł zawiera rozwinięcie propozycji przedstawionej w artykule pt. Zasady sporządzania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (Matuszko, Zastawniak 2020). Omawia się tu sposób przeliczania wielkości maksymalnego zapotrzebowania na nowe tereny mieszkaniowe oraz tereny związane z innymi funkcjami w pierwszej fazie sporządzania bilansu terenów, a także sposób postępowania w dalszych fazach. Propozycja ta stanowi alternatywę w stosunku do sposobu dokonywania obliczeń przyjętego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oparta jest na doświadczeniach praktyki projektowej oraz informacjach pochodzących z prac teoretycznych i publikacji na temat rozwoju i zasad kształtowania struktury przestrzennej jednostek osadniczych (miejskich i wiejskich, o różnych wielkościach i funkcjach).
 
Abstrakt Celem artykułu jest przedstawienie propozycji dotyczących zasad postępowania w trakcie sporządzania bilansu terenów. Artykuł jest wynikiem teoretycznych i praktycznych doświadczeń zespołu autorskiego dotyczących prognozowania zapotrzebowania na nowe tereny rozwojowe gmin. Jest oparty na analizie zasad sporządzania bilansu terenów przyjętych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozpoznaniu doświadczeń praktycznych. Wyniki tej analizy wykazują, że dotychczasowe przepisy budzą wątpliwości w zakresie określonej w nich zasady dokonywania obliczeń. W artykule wskazuje się celowość modyfikacji tej zasady oraz przedstawia się jej zakres i uzasadnienie, proponując jednocześnie konkretne rozwiązania problemu. Rezultatem proponowanych rozwiązań jest uproszczenie oraz zmniejszenie nakładów i kosztów prac nad bilansowaniem terenów przy jednoczesnym zwiększeniu wiarygodności uzyskiwanych wyników.
 
Top-cited authors
Anna Kovacs-Gyori
Bernd Resch
  • University of Salzburg
Peter Zeile
  • Karlsruhe Institute of Technology
Neil Reid
  • University of Toledo
Péter Bucsky
  • University of Pécs