Studia Ecologiae et Bioethicae

Published by Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego
Online ISSN: 1733-1218
Publications
Article
W artykule przedstawiono skutki nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 roku w kontekście zagrożeń ekologicznych społeczności lokalnych na obszarze dotkniętym nawałnicą w województwie pomorskim. Zaprezentowano szacunkową wycenę strat materialnych z podziałem na: straty w lasach, w infrastrukturze sieciowej, rolnictwie, budynkach mieszkalnych, mieniu publicznym i przedsiębiorstwach. Dane o stratach zostały opublikowane przez Pomorski Urząd Marszałkowski w 2017 r. w dokumencie Raport w sprawie szacunków strat bezpośrednich po nawałnicy w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku w województwie pomorskim. Autor odnosi się również do zagadnienia usług ekosystemów i odporności środowiska w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego, którego celem jest zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego oraz jego struktur i procesów niezbędnych do przetrwania i sprawnego funkcjonowania człowieka (Michałowski 2015: 14), oraz do kwestii zrównoważonego rozwoju w kontekście jakości życia lokalnych społeczności. Przyjęto hipotezę, że bezpieczeństwo ekologiczne w skali lokalnej jest uzależnione od stanu głównych typów ekosystemów występujących na analizowanym obszarze, w tym przypadku lasów, a szczególnie od usług generowanych przez te ekosystemy, co bezpośrednio przekładać się będzie na jakość życia lokalnych społeczności.
 
Article
The author discusses attributes, requirements, and effects which was ligated by application environmental management systems and presents putting in practice ISO 14001 in Poland. The author considers also philosophical bases of sustainable development idea and philosophy of Total Quality Management [TQM ] and British norms BS 7750.
 
Article
This is an overview of long term studies (1966-1997) on the bank vole - Clethrionomys glareolus (Photo 1). population inhabiting Crabapple Island in NE Poland. The history of recognition of causes affecting population dynamics as well as variable interpretation of the facts comprising the theory of functional relations in that population is described. Meandering ideas can be illustrated by Fig. 1. The population dynamics (each year data on population numbers in April, July, and October are shown) is presented in Fig. 2. The evidence is provided that the population exhibits a weak 3.8 year and a much more clear 9.4-year cycle (Fig. 3). The number of sexually mature females, that is those able to reproduce, has been relatively stable and independent of the population size or of the immature female numbers (Fig. 4). The reason is the territoriality of mature females: the female territory (part of the female home range) cannot be visited by other mature females. A tendency toward territoriality was also noted among mature males, which numbers were limited by the availability of mature females, and therefore also relatively stable. Such a social system can be considered gynocentric.
 
Annual growth rates of tourist overnight stays, Slovenia. Source: SORS 2021.
The number of tourist farms with accommodation by statistical regions in Slovenia in 2020. Source: Prepared according to MKGP 2020 data.
Number of tourist farms with catering activity in Slovenia in 2018 and 2019
Article
The outbreak of the COVID-19 pandemic is the reason why the development trends of the tourism industry are changing today. The purpose of this article is to address issues of future tourism industry development, linking it to elements of sustainable development trends. The article presents the main elements of the sustainable concept of rural and farm tourism. Using the method of compilation and description, we want to check, based on statistical data related to farm tourism activities in Slovenia (before and during the COVID-19 pandemic), whether it is possible to detect development trends in Slovenia, in the direction of sustainability that are linked to the concept of farm tourism. This study also aims to identify a number of measures that can improve sustainability at the farming tourism level in Slovenia, in a post-COVID phase. According to the findings of numerous comparisons and statistical analysis, it can be stated that the future development trends show a great need to develop the decarbonisation of the industry, digitalisation of industry, and the involvement of the local population in the provision of services. In the present global situation, we have reached a point where it will be necessary to focus on sustainable and digital forms of the industry, in order to further post-COVID development of the tourism industry.
 
Article
Pandemia COVID-19 wywołała bezprecedensowe konsekwencje – począwszy od służby zdrowia, poprzez gospodarkę, aż do życia społeczeństw. Jej wielowymiarowy negatywny wpływ sprawił, że zdaniem wielu ekspertów pod znakiem zapytania stanęła realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Panuje jednak coraz powszechniejsze przekonanie, że obecny kryzys to doskonała okazja, by projektując popandemiczną rzeczywistość, nie powielać błędów wcześniejszego modelu rozwoju. Kluczową rolę w tym zakresie powinien odegrać biznes, który ma do swojej dyspozycji różnorodne koncepcje, pokazujące jak odpowiedzialnie działać na rzecz otoczenia i budować zrównoważoną gospodarkę. Jedną z takich koncepcji jest ruch B Corporation. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ruch B Corp przyczynia się do realizacji SDGs, szczególnie dotkniętych negatywnym wpływem pandemii, zarówno z punktu widzenia teorii (ocena założeń ruchu), jak i empirii (analiza wybranych polskich przykładów firm z certyfikatem B Corp). Tak postawionemu celowi podporządkowane zostały metody badawcze – krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz studia przypadku. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że założenia ruchu B Corp są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, a B Corps w Polsce przyczyniają się do wdrażania tych SDGs, które są szczególnie ważne w dobie pandemii.
 
Article
Social media and advertising offers opportunities for receiving pre- and post-purchase information. Advertising plays a significant role in business marketing, as every company wants its product to be successful, and familiar to its target audience, and thus, it is essential to promote it. Promotion plays an important role within the marketing mix, as its aim is to draw the attention of potential buyers. The main purpose of this study is to find out how social media, especially advertising, changed its content during the COVID-19 pandemic. A questionnaire was distributed among respondents by means of social media. This way we included representatives of each age category trying to resemble, as closely as possible, the Slovak market. From among the randomly selected participants (social media users), 135 respondents completed the questionnaire. As for the impact of the COVID-19 pandemic, in terms of advertising, we found out that there had been a certain change. According to the answers of our respondents, the changes related to the content of advertisements, the motives used, their narratives, offered products or services, or the combination of all the above. Consumers noticed an increased amount of COVID-19 related products such as face masks, disinfectants, etc.
 
Article
The SEeB Editorial Team do not provide abstract for the published reports.
 
Article
Muskrat, Ondatra zibethicus (L. 1766), is an introduced species to European fauna. It is widespread in Poland, however signs of it decline were observed in last decades. While most of information on muskrat is based on questionnaires and bag record, in this paper results of field census for muskrat signs (tracks and feaces) at total of 1554 sites are presented. Signs of muskrats were present at 19,5% of 1111 sites surveyed from 1996-1998, and at 5,3% of 413 sites surveyed in 2007, Muskrats inhabited mostly small and medium rivers in western part of the study area. Decrease in occurrence of the species over a study period is best document by significant reduction in frequency of muskrat records at the 249 sites surveyed in 1996-1998 (present at 44% sites) and 2007 (7%). The decline of the muskrat population is most probably the effect of increasing predation by American mink Neovison vison.
 
Article
One year ago there turned out the first scientific publications about obtain possibilities of 2,5 -dimethylfuran (DMF) straight from fructose, from raw materials like cellulose, starch or fruits. According to some sources, DMF could be use like oxygen fuel component, because of its properties. In th is article were discussed physical and chemical properties of DMF, and raw possibilities to DMF production as a second generation biofuel, there were also discussed possible technologies of DMF obtaining in “Wisconsin-Madison” technology. Besides there was performed an estimation of DMF application possibilities in present internal combustion engines.
 
Article
Abstrakt New humanism or post-humanism? Ethical and legal aspects of the legalization of euthanasia in the world in the years 2000-2015 The main aim of this article is to outline the discussion on euthanasia that affects the basic issues of human life – the foundation of human dignity, sense of pain and suffering, conception of the afterlife, quality and value of life, etc. All the indications are that the process of the legalization of euthanasia will develop in the coming decades. Today we need a new paradigm of bioethics, built on the basis of a new humanism which will allow us to adequately analyze such phenomena as death, suffering and dying. The new paradigm of bioethics can be an effective tool in the dispute over the death on request.
 
Article
Parki narodowe są obszarem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Corocznie przybywają tam miliony turystów, a ich liczba ciągle rośnie. Powoduje to wiele problemów w zarządzaniu obszarem chronionym. Stąd też istotne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz przygotowanie tras turystycznych na tych obszarach tak, aby jak najmniej szkodzić przyrodzie. Celem artykułu jest charakterystyka i ocena zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków narodowych w Polsce w latach 2005–2015. Na podstawie zgromadzonych danych empirycznych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego dokonano porównania wybranych elementów wpływających na zagospodarowanie i przystosowanie danego obszaru parku narodowego do ruchu turystycznego, głównie bazy noclegowej i towarzyszącej. Analiza porównawcza wykazała zróżnicowanie badanych parków w omawianym zakresie. Z przeprowadzonych badań wynika, że największy udział w bazie noclegowej w parkach narodowych miały kempingi i biwaki, z zauważalną tendencją spadkową w każdym analizowanym roku. Liczba ośrodków i domów wczasowych również uległa nieznacznemu zmniejszeniu. Ponadto, w latach 2005–2015 zauważa się tendencję wzrostową w gęstości i długości szlaków, długości nartostrad i schronów przeciwdeszczowych.
 
Article
Innowacje ekologiczne są we współczesnej gospodarce ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Z tego powodu Unia Europejska kładzie duży nacisk na analizę poziomu ekoinnowacyjności gospodarek krajów członkowskich. Instrumentem wykorzystywanym do tego celu jest Eco-Innovation Scoreboard, który ilustruje, jak bardzo poziom innowacji ekologicznych w krajach członkowskich różni się od średniej UE, wskazując przy tym mocne i słabe strony każdego z państw. W obliczu narastających problemów środowiskowych stale rośnie rola przedsięwzięć minimalizujących negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko. Istotną rolę w tym procesie ogrywają właśnie ekoinnowacje. Celem artykułu jest analiza zróżnicowania nakładów na innowacje ekologiczne w krajach UE, jak też analiza wskaźników cząstkowych składających się na wskaźnik nakładów. Nakłady na ekoinnowacje mają za zadanie wspierać ekoinnowacje i obejmują zarówno aspekty finansowe, jak też ludzkie. Brane są tutaj pod uwagę działania na rzecz ekoinnowacji w różnego rodzaju organizacjach, m.in. w przedsiębiorstwach i instytucjach badawczych. W analizie nakładów na ekoinnowacje uwzględnia się wielkość rządowych wydatków na środowiskowe i energetyczne B+R, liczbę pracowników i badaczy B+R oraz wielkość zielonych inwestycji. W opracowaniu zastosowano metodę opisową, analizę dynamiki zmian w czasie wskaźników oraz metody statystyczne pozwalające ocenić zróżnicowanie wskaźników pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi.
 
Article
Eco-innovation is a new paradigm of development in the European Union. This is the key to resolving issues related to environmental pollution while contributing to the competitiveness of the European economy. The role of eco-innovation will grow in the future. This study attempts to examine Polish preparations for the implementation of the European Union's "Europe 2020 strategy" and integrated strategies, with an emphasis on the implementation of the objectives related to eco-innovation. At the same time, the article touches on the issues of a national system for supporting eco-innovation and the role of eco-innovation in both EU and Polish public policy.
 
Article
Celem pracy było oszacowanie najmniejszej możliwej liczby pochowanych (MNI) w analizowanym ossuarium podjętym w czasie prac ratowniczych na krakowskim Placu Słowiańskim. Prócz tego podjęto próbę określenia profilu biologicznego zmarłych oraz próbę ustalenia, z którego z przykościelnych cmentarzy zlokalizowanych przy Placu Słowiańskim mogły one pochodzić. MNI zostało ustalone w oparciu o zachowane kości skroniowe strony prawej i wyniosło 51. Najliczniej reprezentowanymi w badanym materiale kośćmi były kości czaszki i większe kości szkieletu postkranialnego. Zauważono także zdecydowanie mniejszy udział kości dziecięcych. Obie te obserwacje wskakują na selekcję kości jakiej dokonywano w czasie przenosin szkieletów grobów pierwotnych do grobu wtórnego. Wyniki badań nie pozwoliły na jednoznaczne wskazanie pochodzenia szczątków, choć bardziej prawdopodobnym jest, iż ossuarium powstało na skutek przenosin ciał z cmentarza przy kościele św. Krzyża.
 
Article
Artykuł prezentuje analizę stanu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) w Polsce przed ogłoszeniem Dekady na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2020-2030. Jego celem była ocena realizacji EZR w naszym kraju oraz wypracowanie zaleceń w zakresie jej uskuteczniania. Dokonano analizy aktualnych podstaw programowych dla szkoły podstawowej, liceum i technikum, a następnie ukazano korzyści wynikające z prowadzenia EZR. Odniesiono się do badań przeprowadzonych w tym zakresie przez ekspertów z Uniwersytetu Stanforda oraz projektu „Badacz Wody”. Wyniki pokazują, że choć w podstawie programowej uwzględniono koncepcję zrównoważonego rozwoju, to w praktyce nadal realizowane są treści edukacji ekologicznej. Okazuje się, że wobec wszystkich korzyści oraz oczekiwań EZR nie stanowi serca i siły napędowej całego systemu edukacyjnego w Polsce. Potrzeba programów umożliwiających nabywanie umiejętności i kompetencji służących ochronie środowiska oraz działań motywujących do odpowiedzialnego reagowania na zmiany, jakie się w nim dokonują. EZR powinna być włączana do polityk i strategii, rozwijana w programach nauczania i powszechnie realizowana w szkołach. Należy też przygotowywać nauczycieli do prowadzenia EZR, wskazywać na efektywne metody i wyposażać w odpowiednie narzędzia jej wdrażania. Pozostaje nadzieja, że przyjęcie nowej Dekady przyniesie pozytywne zmiany w zakresie realizacji EZR w polskich szkołach.
 
Article
Smart city to miasta, w których kwestie publiczne rozwiązywane są z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. ICT). Od początku rozwoju tej koncepcji (lata 90. XX w.) zakładano, że miasto inteligentne to równocześnie miasto dążące do wdrożenia rozwoju zrównoważonego. Artykuł koncentruje się na następujących aspektach badawczych: jak definiowane i klasyfikowane są smart city; które polskie miasta ujmowane są w międzynarodowych rankingach smart city; jak koncepcja smart city może przyczyniać się do wdrażania rozwoju zrównoważonego. Polskie miasta nie należą do liderów smart city w skali międzynarodowej. Wiele z nich implementuje jednak elementy koncepcji 3.0, wykorzystując idee smart do wdrażania rozwoju zrównoważonego. Poszczególne wymiary smart city (w literaturze wskazuje się ich 6) odnoszą się do aspektów rozwoju zrównoważonego i pozwalają osiągać ład zintegrowany. Norma ISO 37120 jest z jednej strony certyfikatem wdrożenia idei smart, z drugiej zaś stosowana jest jako instrument oceny poziomu wdrożenia rozwoju zrównoważonego. Miasta, które w Polsce certyfikowane są według tej normy, to: Gdynia, Gdańsk, Kielce, Lublin i Warszawa. Artykuł wskazuje, że wdrażanie koncepcji smart city może przyczyniać się do szybszego i skuteczniejszego osiągnięcia rozwoju zrównoważanego na obszarach miast nie tylko dzięki coraz doskonalszym technologiom, lecz przede wszystkim dzięki zwiększeniu zaangażowania społecznego (wykorzystującego narzędzia e-partycypacji do współdecydowania) oraz dążeniu miast do pozyskiwania i udostępniania coraz lepszych i dokładniejszych danych związanych z różnymi aspektami rozwoju zrównoważonego.
 
Article
This article presents the K. M. Meyer-Abich theory of responsibility. It discusses the essence of human responsibility as it arises especially at times of ecological crises. The circle of responsibility should be so wide as to prevent anything from existing merely for the sake of human needs. K. M. Meyer-Abich’s theory focuses on eight periods of human development, which correspond to eight circles of responsibility referring to eight ethical conceptions. Throughout human history, we can see how the scope of responsibility has been increasing to fall upon more and more entities. The extension of the circle of responsibility moved from the individual to include family and friends, the nation, all peoples of the world, and humanity as a whole, including future generations. The final step was to look beyond the boundaries of humanity to include all life forms.
 
Article
The expansion of the road network in Poland and in world constitutes a considerable risk for the natural environment, this article is showing the most important effects of road investments, for example: pollutants of atmospheric air, the noise and vibrations, pollutants of waters and soils, the fragmentation of the space and the decline of the landscape. Everything is leading it for destroying the environment in which we live. Describing all threats to the environment with themselves a structure and an exploitation of roads are bringing which, is practically impossible, the man in the last years very much is interfering in the nature, instead of to protect it for next generations, therefore designers and entrepreneurs should concentrate on eliminating negative effects of construction and the more late exploitation of roads and for improvement in their technical state.
 
Fig. . Relative abundance of mites and springtails in the total mesofauna inside and outside the roost in spring, summer and autumn.  
Fig. . e density (mean ? SE) of mite communities in the soil inside and outside of the roost.  
Fig. . e density (mean ? SE) of springtails communities in the soil inside and outside of the roost.  
Article
Abstrakt The aim of the study was to assess the influence of corvid urban roosts on the abundance of two groups of soil mesofauna: mites and springtails. Two areas located in the city of Warsaw were taken into consideration, one subjected to winter roosting activity of corvids and the other not influenced by birds. The samples were taken three times, in May, July, and September of 2013. The results show a positive effect of corvid roosts on the density of soil mesofauna, especially in the top 0–5 cm soil layer. On each sampling date, we found more numerous communities of mites and springtails in the soil within the roosting area than in control. The average densities of mites ranged from 30×103 ind. m–2 to 200×103 ind. m–2 in the soil within the roost and from 6 ×103 ind. m–2 to 40×103 ind. m–2 in the control. In the case of springtails the average densities ranged from 9×103 ind. m–2 to 36×103 ind. m–2 in the roost and from 4×103 ind. m–2 to 8×103 ind. m–2 in the control. Among the two groups, mites prevailed over the springtails both in the soil of roost and control area. We inferred that the corvid roosting activity, involving mainly an excrement deposition on the soil surface, influences soil mesofauna indirectly
 
Article
The inventory of birds was conducted in the years 2005-2010 on the Vistula River section between Dęblin (km 388 of the river) and Podwierzbie (km 435 of the river). The study area includes a southern section of the European Ecological Natura 2000 Site in Poland PLB140004 "Middle Vistula River Valley” (IBA, PL083). On most areas the Vistula flows here within unregulated or relatively little modified riverbed, having features of a natural, lowland, braided river. Sandy islands and braid bars within a main channel, steep banks and old riparian afforestation create the unique breeding habitats of the Vistula River Valley. Especially the river channel habitats provide suitable breeding sites for many rare bird species, constituting for some of them the key-breeding sites. There are, however, fragments of several kilometres, where people transformed the Vistula River in a more noticeable way (Table 1). These are, among others: an urban section within Dęblin boundaries (km 388 to km 393 of the river), a fragment adjacent to Kozienice Power Plant (km 421 to km 426) and the area, where since 2007 gravel for industry has been mined from the river bottom (km 426 to km 431). The aim of this inventory was the comparison of richness and abundance of breeding bird species linked directly to the river channel in fragments mentioned above. It will allow to estimate soberly how very the intensity of human utilization of the river affects the distribution of avifauna of the Vistula, determining the richness and abundance of valuable and/or endangered species breeding in a given area. In the years 2007-2009 within a whole study area 32 breeding species characteristic for the riverbed and its surroundings were recorded. Among them 6 are threatened in Poland: mew gull (Larus canus), little tern (Sternula albifrons), ringed plover (Charadrius hiaticula), Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus), corncrake (Crex crex) and hoopoe (Upupa epops) (Table 2a, b). The comparison of bird richness revealed significant differences between adjoining fragments of the river (Table 3). Decidedly the most valuable was the section between Wróble and Kozienice Power Plant (km 416-421). The Vistula River flows here within a riverbed only a little changed by man. It has an appearance typical for a large, lowland braided river with meandering channels, network of small side channels, steep banks, sandy bars and different kind of islands. Such differentiated environment is reflected in richness of birds. The association of 27-30 species reached here the total density of 337-397 pairs/km along the river, unparalleled in other habitats (Table 3). The urban section within Dęblin boundaries (km 388-393) and a 5-kilometer-long area of gravel mining (km 426-431) were much less attractive for birds. Straight, much narrower river channel, small number of islands in a main channel and a degraded valley in the vicinity of river banks caused, that only six to ten species nested there, of the total density ranged between 2.0-2.7 pairs/km on the urban fragment and 3.8-6.6 pairs/km within the gravel pit area (Table 3). However, these values are quite high in comparison to those recorded for the fragment adjoining Kozienice Power Plant (km 421-426). The river channel is here clearly contracted and the bottom is deepened. The river flows fast within one channel. Numerous, concrete, submerged groynes, revetments on both sides of the river and a bank made of concrete, protecting a power station are very characteristic for this place. Such a man-made environment almost excludes the possibility of breeding of birds within a riverbed. Only single pairs of lapwings (Vanellus vanellus), common sandpipers (Actitis hypoleucos), little ringed plovers (Charadrius dubius) and goosanders (Mergus merganser) occurred here, sporadically also common terns (Sterna hirundo) (Table 2a,b). The total density was very low and did not exceed 1.5 pairs/km along the river. The yearly surveys of birds in the years previous to and after beginning of a gravel and sand mining from the river bottom allowed to estimate if the development had changed somehow the status of riparian bird populations. During three years of an activity a negative impact of the development on the richness and abundance of bird species was not recorded, both in direct vicinity and on the fragment below (Table 4). Not the small harmfulness of the development finally influences the status and changes of avifauna in these sections, but the place where it is situated. It should be kept in mind that the sand mining takes place only within 2 km of the section of Vistula that is regulated to a large degree, and the section above is almost unavailable for riparian birds (Kozienice Power Station). One can assume with high probability bordering on certainty that when the gravel excavation took place on the fragment between km 393 and km 421 or below km 431 of the river, the negative impact of the development on breeding habitats and avifauna of the river channel would be much more noticeable and worse still – it would be irreversible. Both fragments mentioned above are now unique places, where the bird association characteristic for the unregulated channel of lowland river can be found – the environment, which irrevocably declines due to human activities.
 
Article
The impact of prescribed fires in grasslands on soil mesofauna was studied in the field experiment. The study was carried out on two types of meadows: on mineral (meadow I) and organic soils (meadow II), near Warsaw (52o10’N; 20o50’E). In November 2007 sampling plots, 1 m2 in size were chosen at random and burned. Soil samples were taken just after fire and in April, July and November, 2008 to the depth of 10 cm from unburned plots (control), at the edge of fire and in burned plots. The soil mesofauna was extracted from soil samples in the Tullgren apparatus. There were not found any effects of prescribed fires on mesofauna densities. However, a slight increase of mesofauna abundance was observed on burned areas 12 months after experimental fires on the meadow I and decrease on the meadow II. Just after fire, on burned areas, only euedaphic species of Collembola were present among mites communities dominated Oribatida, with thick cuticule.
 
Article
Thanks to active education for sustainable development at universities, it is possible to prepare teachers ready to educate future generations of Polish learners on the one hand, and conscious economists, as well as political and social decision-makers able to introduce the principles of sustainable development in all spheres of human life, on the other. The aim of the research was to find out about the opinions of Polish students on how the knowledge acquired by them during their studies may shape their attitudes towards sustainable development. The research instruments used were a diagnostic survey method, with the help of the questionnaire technique. The research sample comprised 78 students representing the field of pedagogy studies, including 61.5% in the area of teacher studies (preschool and early school education) and 38.5% in the area of non-teaching studies (i.e., students without pedagogical qualifications, that is, educators who do not follow the core curriculum of general education[1]; such graduates perform educational and caring functions). A large percentage of respondents confirms the presence of the content related to sustainable development in their study programs, although its implementation is reported to occur to a small extent (marginally) only. The respondents who take into account the issues of sustainable development are involved to a greater extent in teacher education within the field of preschool and early school education. As part of the training activities for future teachers of kindergartens and primary school, grades 1-3, the teaching content has been integrated (with a module of socio-natural education being separated) that contains detailed learning outcomes evidently subordinated to the content of sustainable development. Although a clear difference in the use of knowledge in this area between students of teaching and non-teaching fields of study can be observed, it is still necessary to include the sustainable development related knowledge in the curricula of various study subjects, which will certainly affect the development of social capital, and thus education of people socially and environmentally responsible for their actions. [1] Observed in the Polish context of higher education.
 
Article
Over the last 30 years, the National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFEP&WM) has been the main source of funding investments and other pro-ecological activities in Poland in the following areas: protection and sustainable management of water resources, support for projects in the scope of low-emission and resource-efficient economy, including innovation; waste management; earth surface protection, geology and mining; atmosphere protection, including improving air quality; biodiversity protection, environmental monitoring, counteracting environmental threats, ecological education, expertise and scientific and research works. Priority programmes implemented by the National Fund for Environmental Protection and Water Management supporting activities aimed at environmental protection, whose beneficiaries may be Church organizations include: Environmental Education, Protection of Biological and Landscape Diversity, Energy-saving Construction Part 1) Reduction of Energy Consumption in Construction.
 
Top-cited authors
Ryszard Feliks Sadowski
  • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Krzysztof Biernat
  • Automotive Industry Institute of Poland
Dominika Dzwonkowska
  • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Luc Hens
  • Flemish Institute for Technological Research
Andrzej Kobyliński
  • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw