Milli Egitim

Print ISSN: 1302-5600
Publications
Covid-19 salgını dünya üzerinde yaklaşık 24 milyon vaka ve 800.000 ölüme sebebiyet vermiştir (29.08.2020). Covid-19 salgını, hayatın birçok alanını olumsuz etkilediği gibi eğitim alanını da derinden etkilediği görülmektedir. Salgından dolayı okulların kapanması, eğitimin temel bileşenleri olan öğrenci, öğretmen ve eğitim sistemini ciddi anlamda etkilediği görülmektedir. Bu düşüncelerden yola çıkılarak bu çalışmadaki amaç, Covid-19 salgının öğrenci ve öğretmenler üzerindeki etkilerini, öğrenci ve öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin bakış açılarını inceleyen literatürün taranmasıdır. Bu çalışmada anlatı incelenmesi yöntemi kullanılarak araştırmalardaki verilerin bir karşılaştırılması yapılmıştır. İlgili literatür incelendiğinde, yapılan çalışmaların daha çok öğrencilerin Covid-19 salgını süresince verilen uzaktan eğitime ilişkin görüşleri (n= 6, %37.5) ve öğrencilerin Covid-19’dan etkilenme durumları (n=6, %37.5) üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Sonuçlar, öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin artış gösterdiği, Covid-19’dan dolayı olumsuz duygular yaşadıkları, sosyal yaşam ritüellerinin değişkenlik gösterdiği, uykusuzluk, depresyon, iştahsızlık, aşırı stres, korku, endişe ve çabuk sinirlenme gibi olumsuzluklar yaşadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin, genel olarak uzaktan eğitime ilişkin hem olumlu hem de olumsuz düşüncelere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Öğretmenler üzerinde yapılan araştırmalar, genç ve bekâr öğretmenler ile kadın öğretmenlerin depresyon, kaygı ve psikolojik esneksizlik düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca Covid-19 salgını sürecinde öğretmenlerin sosyal medya ve internette daha fazla zaman geçirdikleri, uzaktan eğitim sistemine olumlu yaklaştıkları görülmüştür. Covid-19 salgınından dolayı özellikle ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencelerin nasıl etkilendikleri ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.
 
In this study, it was aimed to identify the views of physical education teachers about the ways of celebrating 19 May Remembrance of Ataturk, Youth and Sport Festival and Contributions of the Festival to school culture. Purposeful sampling method is used to form the study group. The work group of the study is composed of physical education and sports teachers working in secondary schools with at least 3 times active participation to the festival celebrations and at least 5 years experience. The data for the study was gathered by using a semi-structured interview form developed by the researcher. In the analysis of the data, content analysis method was used. According to the analysis, the data was formed and coded. Themes were identified from the coded data and findings were given. As a result, contribution of 19 May Remembrance of Ataturk, Youth and Sport Festival to school culture is limited. Some formal characteristics like having mass demonstration and performing some figures together are given more importance. It was identified that the activities, except for folk dances and representation of independence war, are not appropriate to Turkish customs and usages.
 
This study aims to investigate educators’ reading behaviors and motivation during the COVID-19 pandemic with respect to certain variables. Subjects of this cross-sectional study were recruited from 319 educators (233 teachers and 86 faculty members) working in various regions of Turkey. The data of the study were collected using the Information Form and the Adult Reading Motivation Scale. The data were analyzed using SPSS v. 22 and the analysis revealed that 39.6% of the educators who participated in the study read more and 16.9% read less than they read before the epidemic. The genres mostly preferred by educators during the pandemic were found to be fiction, scientific writings, think pieces, personal development, and poetry, respectively. Statistically significant difference was found in the “efficacy” sub-dimension of reading motivation which indicates academicians got significantly higher scores from teachers. Women’s reading motivation in the “identity” sub-dimension was found significantly higher than men. Significant differences were obtained in the “identity”, “competence” and “success in other fields” sub-dimensions of the reading motivation of the educators with respect to their reading frequency during the pandemic. The results indicate that educators’ motivation to read was influenced by individual factors along with this truly extraordinary circumstances of COVID-19 pandemic. Keywords: Teachers, faculty members, academics, COVID-19, reading motivation, reading behaviors.
 
Bu araştırmanın amacı, COVID-19 pandemi öncesi ve sonrasındaki acil uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin dijital yeterlikler konusundaki mesleki beceri durumlarındaki değişimin incelenmesidir. Öğretmenlerin, özellikle gelişen teknoloji karşısındaki dijital yeterliliklerinin ölçülmesi ve yeterlilik durumlarına göre mesleki gelişim planlamalarının yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda pandemi sürecinin öğretmenlerin dijital yeterliliklerine etkisi raporlanmıştır. Tekrarlı ölçümler tarama modelinde tasarlanan bu araştırmanın örneklemini, Türkiye’nin yedi farklı coğrafi bölgesinde görev yapmakta olan, farklı branşlardan 6118 öğretmen oluşturmaktadır. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından pandemi süreci öncesinde 2019-2020 öğretim yılında öğretmenlere ilk uygulaması gerçekleştirilen, Eğitimciler için Dijital Yeterlilikler Ölçeği, araştırmacılar tarafından bir yıl sonra 2020-2021 öğretim yılı pandemi sürecinde tekrar uygulanmıştır. Tekrarlı ölçümlere ilişkin nicel veriler, Spss programı ile karşılaştırmalı analiz edilerek, pandemi sürecinde öğretmenlerin dijital yeterliliklerindeki değişim durumu rapor edilmiştir. Araştırma sonunda, öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin pandemi öncesi döneme göre, pandemi sürecinde anlamlı olarak olumlu yönde geliştiği, bir başka deyişle, pandemi süreci acil uzaktan eğitim faaliyetlerinin, öğretmenlerin dijital yeterliliklerini geliştirici nitelikte olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin dijital yeterlilik puanları üzerinde, branşlarına göre (sözel, sayısal, uygulamalı alan) anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Sözel alan öğretmenlerinin dijital yeterlilikleri, uygulamalı alan (resim, müzik, mesleki dersler) öğretmenlerine göre anlamlı bir biçimde düşük olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
 
The aim of this study is to determine teachers’ views on the emergency remote education for the 2020 Spring semester during the Covid-19 pandemic. The case study is conducted with 10 science teachers to demonstrate their individual experiences. Purposeful sampling technique is used to determine the participants. Twelve open-ended questions were prepared and sent to teachers via e-mail because it was not possible to meet face-to-face with the teachers during the epidemic process, and the teachers who were closed to their homes with their families in the first period were busy enough in the distance education process. The answers were analyzed using content analysis. The findings show that teachers used EBA actively and it became more effective after the implementation of live courses. Teachers indicated that they faced some technical issues initially, but they were overcome in the process to some extent. The most important problem for teachers was the lack of utilization of students who did not have any kind of access to the Internet, computer, or smartphone from the distance education program. Teachers disagreed a complete transition to the distance education program in the future but favored it as complementary. In-service education is suggested for the teachers who felt uneasiness and disquiet. In conclusion, the points to take into considerations how to decrease the infectiousness of the virus between administration, teachers, and students are listed. As a result, it has been suggested that policy makers, school administrations and teachers should take the necessary precautions to strengthen the “distance education” practices, which are seen to always exist in our lives in the next period.
 
The Covid-19 pandemic experienced all over the world has directly affected every aspect of life, allowing changes to occur in the usual life process. Education is one of these areas. With the reflexes shown by the countries, efforts have been made to ensure that education is sustainable in times of crisis like pandemics. In this process, various international organizations have made various suggestions to all countries of the world in order to carry out the education process in a healthy way. When the suggestions of international organizations are examined, it is seen that there are similarities and differences in their approach to education. In this study, it is aimed to examine the suggestions of international organizations for education during the Covid-19 pandemic and to compare to what extent Turkey’s practices in the education process coincide with the suggestions put forward by these organizations. This study was carried out as a compilation. According to the results of the study, the suggestions made by international organizations are gathered under the headings of education policies, teachers and students, distance education and technology in general. There are similar and different suggestions gathered under these headings. These studies carried out during the pandemic process in Turkey, with the suggestions of international organizations under the titles “providing academic support of the student”, “free and open source technologies”, “access to learning materials” and “prevention of learning loss”, “communication”, “feedback”, “teacher education”,“professional development”,“supporting teachers”,“access to materials / resources” are overlapping. It is understood that the road maps created during the Covid-19 outbreak in Turkey coincide with the recommendations of international organizations.
 
Bu çalışmanın amacı, üniversite sınavına hazırlanan ergenlerin Covid-19 korku düzeylerinin sınav kaygıları üzerindeki yordama etkisini incelemektir. Çalışmaya yaşları 16 ile 20 (Ort.=17.61, SS=1.45) arasında değişen, 202 (%54.9) kadın ve 166 erkek olmak üzere toplam 368 ergen katılmıştır. Çalışmada, Covid-19 Korku Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular, Covid-19 korkusu ile sınav kaygısı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve Covid-19 korkusunun sınav kaygısını anlamlı bir şekilde yordadığını ortaya koymuştur. Regresyon analizinde cinsiyet ve yaş kontrol edildikten sonra, Covid-19 korkusu değişkeni tek başına sınav kaygısı varyansının %7’sini açıklamaktadır. Bağımsız t-testi analizinde, cinsiyet değişkenine göre, kadın öğrencilerinin Covid-19 korku düzeyleri ve sınav kaygıları erkek öğrencilerinkinden anlamlı bir şekilde daha yüksek çıkmıştır. Bulgulara göre yüksek Covid-19 korkusu yaşayan öğrenciler, daha çok sınav kaygısını yaşama eğilimindedirler. Sonuçlar, bu dönemde özellikle sınava girecek öğrenciler için Covid-19 korkusu ve sınav kaygısı ile baş etmeye dönük programlar hazırlanmasının ve yeni çalışmalar yapılmasının önemini ortaya koymaktadır.
 
KERIS E-Learning Site for the middle schools in Seoul region (https:// cls1.edunet.net)
Homepage of School-On website
General K-12 school types in South Korea
Comparison table provided by the government to show the main differen- ces of learning platforms available for Korean teachers (Ministry of Education, 2020f)
Dates to open offline education for each grade level
Although the human history has witnessed different pandemics before, the countries were still unprepared for COVID-19. As a high-developed country; South Korea was no exception. While the government is fighting against COVID-19, there has been a sudden shift to online classes as a new method of education. In this study, the researchers implemented qualitative content analysis method in cooperation with archival research technique to portray K-12 education in South Korea during COVID-19, from the first implementation of online education practices to the reopening of schools. The results were grouped into five categories; (i) emergency policies, (ii) government guidelines for online learning, (iii) hardware and software preparation for online learning, (iv) teachers’ competence enhancement for online learning, and (v) efforts to return to offline education. The results showed that South Korea has shifted K-12 education to online relatively easier than many other countries due to its citizens’ high ICT knowledge, skills and abilities, robust Internet infrastructure and high ICT device ownership. South Korea has also loaned ICT devices and supported Internet expenses for the disadvantaged students, and made mobile internet free for visiting governmental education websites offering instructional contents. This paper suggests that similar immediate actions should be granted by other countries to provide the continuity of education and the sustainability of digital learning solutions.
 
Tablo 1. Öğretmen adaylarının anabilim dalları ve sınıf düzeylerine göre dağılımı
Tablo 2.  Ölçek alt faktörleri ve genel ortalamalarına ilişkin bulgular
Tablo 3. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre t-testi sonuçları
Tablo 4. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin sınıf düzeyine göre varyans analizi sonuçları
Tablo 5. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin anabilim dallarına göre t-testi sonuçları
Öz: Bu makalede, Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim uygulamasına geçen bir devlet üniversitesindeki öğretmen adaylarının uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu, Ordu Üniversitesi’nin 2019-2020 eğitim öğretim döneminin bahar yarıyılında Sınıf Eğitimi ve Matematik Eğitimi Anabilim Dallarının 1-4. sınıflarında uzaktan eğitim yoluyla öğrenim gören toplam 132 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Uzaktan Eğitime Yönelik Öğrenci Görüşleri” ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde, ölçek maddeleri web tabanlı olarak öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel istatistikler (frekans, aritmetik ortalama, standart sapma), bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiki açıdan anlamlı olan farkın hangi gruplar arasında olduğunun tespit edilmesi amacıyla LSD testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adayları uzaktan eğitim uygulamalarının etkili olmadığını ancak öğretici olduğunu belirtmiştir. Genel olarak uzaktan eğitim uygulamalarını orta düzeyde başarılı bulmuşlardır. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşleri arasında cinsiyet ve öğrenim gördükleri ana bilim dalları değişkenlerine göre ölçeğin genel puanları incelendiğinde anlamlı bir farklılık olmadığı; sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Abstract: In this article, it is aimed to examine the opinions of pre-service teachers at a state university who started distance education during the Covid-19 pandemic on distance education practices. The study group of the research carried out in the descriptive screening model, in the spring semester of the 2019-2020 academic year of Ordu University, in Class 1-4. It consists of a total of 132 pre-service teachers who receive distance education in their classrooms. In the research, "The Student Views on Distance Education" scale was used as a data collection tool. During the data collection process, scale items were applied to pre-service teachers on a web-based basis. The data obtained were analyzed using descriptive statistics (frequency, arithmetic mean, standard deviation), independent samples t-test and one-way analysis of variance. LSD test was applied to determine between which groups the difference was statistically significant. As a result of the research, prospective teachers stated that distance education practices were not effective but were instructive. In general, they found distance education applications to be moderately successful. Also, when the general scores of the scale were examined according to the variables of gender and departments of education, there was no significant difference between the opinions of the teacher candidates; It is concluded that there is a significant difference according to the grade level variable.
 
The World Health Organization (WHO) defines a pandemic as the global spread of a new disease in which there is little or no pre-existing immunity in the human population, and now the coronavirus (Covid-19) outbreak is considered an extraordinary public health problem. A pandemic was declared by the World Health Organization on March 11, 2020. Quarantine, isolation, and social distance have been proposed by the World Health Organization (WHO) and health officials worldwide to combat the spread of the COVID-19 virus. In December 2019, a serious acute respiratory syndrome epidemic caused by Coronavirus 2 (SARS-CoV-2 or COVID-19) started in Wuhan, China’s Hubei province. The world of sports has also faced an unprecedented crisis, with the world reaching a sudden and unprecedented halt in the COVID-19 outbreak. In many countries, sports competitions, tournaments, and training sessions have been canceled indefinitely. The threat of global and regional international mega events postponed will also reveal the threat that athletes participating in these events will have an adverse effect on their psychological and physical performance. In this study, the effects of compulsory isolation period on athletes’ performance due to Covid-19 outbreak were investigated.
 
In this study, it is aimed to evalute the distance education, which has been carried out through Educational Informatics Network (EBA) during the Kovid-19 pandemic process according to the opinions of the high school teachers who have taken an active role in this education. The data of this descriptive research using qualitative research methods have been collected through online forms sent to volunteers among the teachers who participated in the webinar named “EBA Use in Distance Education Process”. In the light of the data which have been obtained from descriptive analysis, the biggest obstacles to the effective and efficient use of EBA in the distance education process have been expressed as internet problems, hardware deficiencies, teachers’ inexperience in using the system and the weakness of technology skills. The strongest aspects of EBA have been determined as its rich content structure, the opportunity of making live lessons with students, sharing questions and controlling the students.
 
Covid-19 sürecinde öğretmenlik uygulaması dersinin uzaktan eğitimle yapılmasına yönelik bir model ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, Yakın Doğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri olan öğretmen adayları, on bir haftalık uzaktan eğitim sürecinin altı haftasını gözlem yaparak, beş haftasını öğrencileriyle uzaktan eğitim uygulaması yaparak tamamlamışlardır. Öğretmen adaylarının ve öğrencilerinin uzaktan eğitim ile algıları, din derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi ile ilgili deneyimleri, bu kapsamda geliştirilen modele yönelik düşünceleri eğitimciler, araştırmacılar ve uygulayıcılar açısından önem arz etmektedir. Uygulama sonrası yapılan araştırmaya 150 öğrenci ve 26 öğretmen adayı katılmıştır. Karma yöntemle gerçekleştirilen araştırma 2020 yılında yapılmıştır. Nicel boyutta anket formu, nitel boyutta yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla aldıkları din derslerinin etkililiğine ve verimliliğine yönelik algılarının tam düzeyde olduğu, kız öğrencilerin ve evinde çalışma odası olan öğrencilerin diğer öğrencilere göre uzaktan eğitimle yapılan din derslerini daha verimli buldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitimde kendilerini daha rahat hissettikleri, soru sorma ve cevap verme hususunda kendilerini daha iyi ifade ettikleri ancak derse motive olma konusunda sıkıntılar yaşadıkları gözlemlenmiştir. İlâhiyat fakültelerinde öğretmen adaylarına yönelik “Açık ve Uzaktan Öğrenme” dersi verilebilir. Böylelikle din derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi ile ilgili yeterlik ve becerilerin geliştirilmesi, ilgili materyal ve etkinlik tasarımı yapılması sağlanabilir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme, Koronavirüs, Covid-19, Pandemi, Öğretmenlik Uygulaması, Staj, Din Eğitimi, Uzaktan Eğitim. *** Abstract: This research aims to present a model for teaching practice lesson with distance education in Covid-19 process. Prospective teachers, who are senior students of the Near East University Faculty of Theology, completed eleven weeks of distance education by observing and practicing distance education with their students. The perceptions of pre-service teachers and students with distance education, their experiences about teaching religion lessons through distance education, their opinions about the model developed in this context are important for educators, researchers and practitioners. 150 students and 26 teacher candidates participated in the research conducted after the application. The research carried out by the mixed method was carried out in 2020. The questionnaire form was used in the quantitative dimension of the research and the semi-structured interview form was used in the qualitative dimension. According to the research results; it has been determined that students' perceptions about the effectiveness and efficiency of the religious lessons they take through distance education are at a complete level, and students who have a study room at home, and that female students find religion lessons with distance education more efficient than other students. It was observed that students felt more comfortable in distance education, expressed themselves better in asking questions and answering, but had difficulties in motivating the lesson. At the Faculties of Theology, “Open and Distance Learning” course can be given for prospective teachers. In this way, it can be ensured that competencies and skills are developed, and related materials and activities are designed for teaching religion lessons through distance education. Keywords: Teacher Training, Coronaviruses, Covid-19, Pandemic, Teaching Practice, Internship, Religious Education, Distance Education.
 
Türkiye’de COVID-19 salgınına yönelik kısıtlamaların yürürlüğe konduğu Nisan ayında, bir sağlık tedbiri olarak önce altmış beş yaş ve üstündekilere, sonrasında ise 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Salgınla mücadelenin başarısı açısından, gençlerin resmî kurumlarca yürürlüğe konan bu tedbirlere yönelik tutumları önemlidir. Sağlık tedbirlerine uymamak, sağlığı tehlikeye atmaktır ve gençlerin riskli davranışlar sergilemeye eğilimleri olduğu bilinmektedir. Mevcut çalışmada, Türkiye’nin büyükşehirlerinde yaşayan gençlerin COVID-19 salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirleri destekleme düzeyleri, bu desteğin, riskli davranış ve yaşçılık eğilimleriyle ilişkisi incelenmiştir. Veriler, 2096 (1461:K, 635:E) lise son sınıf öğrencisinden çevrimiçi anket yoluyla toplanmıştır. Öğrencilerin salgınla mücadele amaçlı kısıtlamaları büyük ölçüde destekledikleri, en az desteklenen kısıtlamaların seyahatler ve bir araya toplanmakla ilgili olanlar olduğu görülmüştür. Öz-bildirimlerine göre gençler, nadiren riskli davranışlarda bulunmaktadır ve düşmanca yaşçılık düzeyleri düşük, korumacı yaşçılık düzeyleri görece yüksektir. Bazı yaşam alanlarındaki riskli davranışlar (riskli trafik davranışları ve temizlik kurallarının ihlali) COVID-19 salgınından korunma tedbirlerini desteklemenin anlamlı yordayıcılarıdır ve korumacı yaşçılık, riskli davranışlar kontrol edildikten sonra bile, COVID-19 salgınından korunma tedbirlerini desteklemeyi yordamaktadır.
 
Bu çalışmada COVID-19 ile mücadele önlemleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları’nda gönüllü olarak görev alan öğretmenlerin toplum için çalışmak konusundaki motivasyonlarının nedenlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çoklu durum çalışması deseni ile tasarlanan araştırma bulguları, bazı içsel motivasyon kaynakları ve kişisel özelliklerin öğretmenlerin toplum yanlısı faaliyetlere gönüllü katılmasını sağladığını göstermiştir. Alanyazın ile paralellik gösteren bulgulara göre “diğerlerine yardım etme isteği”, “toplum yanlısı değerler”, “vatanseverlik”, “ülkeye bağlılık”, “topluluk ruhunu geliştirmek”, “topluluk imajını güçlendirmek ve örnek olmak” ve gönüllü faaliyetlere “dâhil olmaktan keyif alma” en sık gözlenen motivlerdir.
 
Bu araştırmada, Covid 19 sürecinde ilkokuldaki uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmada tipik durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, farklı ilkokullarda görev yapan 44 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime hazırlık yapma, öğrencilerle paylaşımda bulunma, çevrimiçi ders verme, veli ve öğrencilerle iletişime geçme ve öğrencileri izleme gibi eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Öğretmenler, uzaktan eğitim faaliyetlerini bilgisayar, internet, iletişim araçları ve çeşitli mesajlaşma programlarından yararlanarak, veli ve öğrencilerle iletişime geçerek, öğrencileri yönlendirip takip ederek, EBA ve çeşitli çevrim içi platformları kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Uzaktan eğitim faaliyetlerini memnun edici, elverişsiz ve sınırlı olmak üzere üç faklı şekilde değerlendirmişlerdir. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde alt yapı, katılım, planlama, haberleşme, belirsizlik ve EBA platformu ile ilgili sorunlarla karşılaşmışlardır. EBA platformunun alt yapısı, sürece hazırlık, sürecin planlaması, eğitimde kullanılan içerikler ve faaliyetlerin uygulanması ile ilgili önerilerde bulunmuşlardır.
 
Tüm Dünya ülkelerinde yaygın bir pandemi haline dönüşen COVID 19, bireysel ve toplumsal açıdan yaşantılarımızın her alanını etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Kuşkusuz bu süreç fen eğitimini de etkilemiştir ve gelecekte fen eğitimi açısından yeni yollar, yöntemler ve stratejiler ön plana çıkacaktır. COVID 19 pandemi döneminin, eğitimcilere hatırlattığı bir önemli yaklaşımda sosyobilimsel konulardır. Bu nedenle, araştırmanın amacı fen eğitiminde sosyobilimsel bir konu olarak COVID 19 pandemisinini incelemek ve fen öğretimine yönelik örnek uygulama önerileri sunmaktır. COVID 19 pandemi döneminde, toplumun fertleri, tartışmalı, ikilem taşıyan ve risk yönetimini gerektiren birçok sosyobilimsel durum ile başa çıkmak durumunda kalmıştır. Araştırmada, bu durumlardan “COVID 19 hastalığı mevsimsel gripten daha tehlikeli mi?”, “COVID 19 hastalığını engellemek için maske kullanılmalı mı? Kullanılmamalı mı?” ve “Aşılanmalı mı? Aşılanmamalı mı?” sosyobilimsel durumları ele alınarak, sırasıyla karikatür, ikilem kartı ve problem senaryosu olarak sunulmuş ve öğrenme-öğretim sürecinde başvurulabilecek uygulama örnekleri olarak önerilmiştir. Pandemi dönemi ve sonrası süreçte, mevcut derleme makalesinin fen eğitim araştırmacılarına, öğretim programı geliştirme uzmanlarına, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yardımcı olacağı ve katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: COVID 19 pandemisi, fen eğitimi, sosyobilimsel konular
 
The aim of this study is to determine trends in completed thesis between the years 2005 and 2010 on new mathematics curriculums (primary school and high school) in Turkey. The study was conducted by using one of the analytical research methods called document analyses method. In this context 85 graduate thesis were examined by using 5W-1H questions. The document analysis has pointed out that researchers mostly prefered studying on primary school curriculum and focused on whole of the curriculum in their researches. It was revealed that the number of completed thesis incereased until 2008 and didn't show a homogeneous distribution when taken into consideration regions. Additionally it was understood that researchers mostly preferred using quantitative research design, descriptive methods especially surveys. It was understood that the aims of these researches could be classified by using five themes called determining, assessing the curriculum, the new methods and approaches, teaching materials and comparing. In addition, it was revealed that a large majority of investigated graduate thesis authors' were teachers at the same time.
 
Parents's participation in educational and instructional process, parents' expectation of their children's math success and parents' involvement in school activities can be explained as the interaction between school-parents and students. The feedback the children will display as a result of the process of parents' involvement positively affect children's math-success. The aim of this research is to establish in detail and in a qualitative frame-work the opinions that parents have about their children's math-success during the process of parents' involvement. In this study was used the samplecase research method. In the study-group were involwed the parents of the second-grade students in a primary-school in the province of Giresun in he academic year of 2009-2010. The classroom is totally composed of 24 students, whereas only twenty parents from among all the students' parents were voluntarily involved in the study. As a means of data collection, in the research/study was used 'a semi-constructed interview-form' with eight openended questions. The reliability of the interview was found to be eighty two percent (%82) with the coding of the data obtained by researchers. The results obtained from the study/research indicated that parents expressed positive ideas on the fact that their involvement in educational and instructional process would-certainly-increase their children's success of mathematics. Hence, in and out-school activities, which aim to share the ideas and expectations of teachers and school-administrators with parents, can be organized for parents. In addition, for a productive setting to be provided for children and the parental involvement in school activities to be encouraged or initiated, seminars can also be held for parents.
 
In the research, evaluating the opinions of primary school teachers about the measurement and assessment in the 1st grade Science and Techonology Class is aimed. As this research is a descriptive one, survey models were used in it. In the research, questionnaire forms that were developed by the researcher were used as the data collection vehicle. During the process of improvement, studies made in subject area were inspected and literature research about the subject was made. Under the light of investigations, draft of the measurement vehicle was prepared and scope validity was inspected and pre-application was made after the draft was presented to the subject area specialists. After the pre-application results; by making the neccesary arrengements, the last shape was given to measurement vehicle which is in the form of two main parts. Prepared measurement vehicle was applied to 200 primary teachers who work in Çanakkale city center, county-city-villages. In the research, in order to analyse the datas obtained from the questionnaire, the pocket programme SPSS 13.0 was used. The frequency (f), percentage (%), and arithmetical mean of the answers that teachers gave in the questionnaire were calculated with the help of TTest, One Way ANOVA and Chi-square (x2) technique. When the opinions of the teachers about the measurement and assessment according to the datas is examined, they stated that they are in the need of inservice training. About the new approaches for the measurement and assessment subject, they seem to be indecisive about Science and Technology Education Programme's supplement of sufficient explanations, having adequate examples, the time sufficiency in the measurement and assessment programme, the service ability of the measurement and assessment forms, the excessive number of measurement and assessment forms, the measurement methods' taking over-time, the complexity of the measurement methods, the sufficiency of assessment questions, assessment's taking over-time and the complexity of the assesment. Primary school teachers have the opinion of the incapacity of the specialists who would be helpful for them on measurement and assessment. No meaningful difference according to sex and service year found among the primary teachers' opinions on the measurement and assessment in the 1st grade Science and Technology class. It is found that there is a meaningful difference according the class level and the school they graduated from among the primary school teachers' opinions on the measurement and assesment in the 1st grade Science and Technology class. The frequency of teachers' usage of measurement and assesment vehicles and methods changes between "usually" and "occasionally". Also there is no meaningful difference according to sex, class level and the school they graduated from among the opinions of the primary teachers for usage frequency of measurement and assessment vehicle and methods in the 1st grade Science and Technology classes. Meaningful difference according to service year was found among the opinions of the teachers on the usage frequence of the measurement and assesment in the 1st Grade Science and Technology classes.
 
Top-cited authors
Ahmet Caglar Ozdogan
  • Bozok University
Faysal Özdaş
  • Mardin Artuklu Üniversitesi
Fehmi Demir
  • Siirt Üniversitesi
Ali Rıza Terzi
  • Balikesir University
Ahmet Kurnaz
  • Necmettin Erbakan Üniversitesi