Journal of Higher Education and Science

Published by Zonguldak Karaelmas University
Print ISSN: 2146-5959
Publications
Ülkeler arasında kısa zamanda hızla artış gösteren Covid-19 hastalığı, pozitif vakalar ve ölümler ile birlikte dünya çapında toplumsal kaygı ve endişeleri de beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte ülkelerin karşı karşıya kaldığı pandemi tehdidi başta sağlık sektörü olmak üzere birçok sektörü de olumsuz etkilemiştir. Bu sektörlerden biri de eğitim sektörüdür. Bu bağlamda geniş bir kitleyi etkileyen eğitim sektörü için gerekli önlemlerin alınması da bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bu önlemlerin başında “Acil ve Zorunlu Uzaktan Eğitim Planı” gelmektedir. Bu çerçevede Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde yapılan mevzuat düzenlemesiyle birlikte tüm üniversitelerin tüm birimlerinde uzaktan eğitim uygulamalarına izin verilmiştir. Süreç içerisinde UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) alt yapısına sahip olan 123 üniversite öğrenme öğretme faaliyetlerini bu sistemler üzerinden yürütürken, altyapı konusunda eksiği olan diğer üniversitelerin ihtiyaçları da Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunca giderilmeye çalışılmıştır. Eğitim paydaşları göz önünde bulundurulduğunda öğrenme öğretme faaliyetleri içerisinde aktif rol oynayan akademisyen/öğretim elamanlarından, acil ve zorunlu öğretime geçişe yönelik görüş alınmasının ve bu konu üzerine tutumlarının ortaya konulmasının süreci iyileştirmek adına önem arz edeceği düşünülmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında bu araştırmada, ilgili konuya yönelik geliştirilebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek ortaya koymak amaçlanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, bir devlet üniversitesinin farklı fakülte ve yüksekokullarında çalışan 163 akademisyen ile birlikte yürütülmüştür. Ölçeğin öz değeri 1’den büyük üç faktörlü yapısı toplam varyansın %67.41’ini açıklamaktadır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kendi içerisinde tutarlı yapısını ispatlamaktadır. Sonuç olarak; ölçeğin geçerlik ve güvenirlik araştırmaları için uygulanan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda COVID 19 Salgını ile Acil ve Zorunlu Uzaktan Öğretime Geçişe Yönelik Akademisyen Tutum Ölçeği” geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir veri toplama aracı olarak alan yazına sunulmuştur.
 
Amaç: Araştırmanın amacı Covid 19 pandemisinde hemşirelik öğrencilerinin yüz yüze uygulama eğitiminden etkilenme durumunun ve koronavirüs anksiyetelerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel biçimde yapıldı. Araştırma 15 Kasım 2020-15 Aralık 2020 tarihleri arasında, bir sağlık yüksekokulunda zorunlu yüz yüze uygulama eğitimi alan 257 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve Koronavirüs Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Veriler sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak araştırmacılar tarafından yüz yüze toplanmıştır. Bulgular: Katılımcıların Covid 19’a ilişkin aldıkları tedbirlere baktığımızda %76.7’sinin (n=197) maske, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanları kullandığı, %52.9’unun (n=136) hijyen kurallarına uyduğu görülmektedir. Covid 19 sürecinin yüz yüze eğitimi nasıl etkilediğine bakıldığında, öğrencilerin %43.2’sinin (n=111) her zamanki gibi hissettiği, %33.5’inin (n=86) gelecek konusunda endişeli/kaygılı hissettiği belirtilmektedir. Öğrencilerin Koronavirüs Anksiyete Ölçeği’ninden aldıkları puan ortalamalarının 3.67±5.04 olduğu ve anksiyete düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Araştırmada koronavirüs anksiyete düzeyi ile cinsiyet, yüz yüze uygulama eğitiminden etkilenme ve ailesi/akrabası/arkadaşında Covid 19 testi pozitif çıkanlar arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p
 
This descriptive cross-sectional study was conducted to determine the perceived stress levels of nursing students regarding the clinical practice during the Covid-19 pandemic. The study was conducted between May 20 and June 20, 2020, with 252 students studying in all classes in the Nursing Departments of Necmettin Erbakan University. The data were collected using the Information Form and the Perceived Stress Scale for Nursing Students (PSSNS). 52.0% of the students felt uncomfortable thinking about Covid-19, and 62.2% stated that their anxiety increased when they thought they were infected with Covid-19. The study further revealed that 57.9% of the nursing students were afraid to provide care to the individuals diagnosed with Covid-19 and 82.1% stated that they did not have enough knowledge to provide care to those individuals. Our study revealed that there is a statistically significant difference between the mean scores of the Perceived Stress Scale for Nursing Students and the students’ gender (p<0.01), the status of willingly choosing the nursing profession (p<0.01), the interest in the nursing profession during the Covid-19 pandemic (p<0.01), having enough knowledge to provide care to individuals diagnosed with Covid-19 (p<0.01), being uncomfortable thinking about Covid-19 (p<0.01), being afraid to provide care to individuals diagnosed with Covid-19 (p<0.01), and the increased anxiety level thinking that they were infected with Covid-19 (p<0.01). In this study, female nurses and nurses who did not choose the nursing profession willingly, whose interests in the nursing profession were negatively affected during the pandemic period, who believe that they do not have the knowledge or who do not want to provide care to individuals diagnosed with Covid-19, who are afraid to provide care, and who are uncomfortable thinking about Covid-19 were found to have higher perceived stress levels. It is recommended to offer training and counseling to the nursing students with high perceived stress levels
 
The COVID-19 virus, which emerged in 2019 and turned into an epidemic by affecting the whole world, has deeply shaken all humanitarian phenomena. Educational activities have also been affected by the epidemic process. As a result of the rapid spread of the epidemic, schools were closed in our country as well as all over the world, and education and training services started to be provided remotely. At the university level, students were taking common compulsory courses such as AİİT, English and Turkish Language with distance education before the epidemic, but with the epidemic, all courses were taken by distance education. Although the courses in question are conducted in a planned and programmed manner, a model closer to emergency distance education is applied in the current system rather than distance education. In this study, it was aimed to get the opinions of teacher candidates from different branches studying in the Faculty of Education on emergency distance education and hybrid education. The research was carried out in a public university in the fall semester of the 2020-2021 academic year. It was carried out based on the qualitative research method. The study is based on the situation pattern. In determining the study group, “easily accessible situation sampling” was preferred due to the epidemic conditions. Views of 66 participants were received within the scope of the research. The data of the study was transformed into the “online form” format, and the data were collected online. The obtained data were read carefully, the codes were reached, and the themes were obtained by combining the relevant codes. Considering the opinions of the teacher candidates, it was concluded that problems such as system and internet speed were experienced during the emergency distance education process; emergency distance education was unsuccessful, especially in applied courses such as drama and teaching practice, and economically burdens the candidates as the process requires technological equipment and high-speed internet. In addition, it was revealed that the majority of the candidates did not know the hybrid education, and those who did only heard it by name, and suggestions regarding the process were made as a result of the research.
 
Dünyada ve Türkiye’de koronavirüs salgınıyla beraber yeni bir döneme geçilmiştir. COVID-19’a bağlı salgın, hayatın her alanında değişim ve dönüşümün zorunlu hâle gelmesine sebep olmuştur. Yaşamın her alanını etkileyen bu salgından üniversiteler de etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı ise, salgın döneminde akademisyenlerin akademik motivasyon ve yayın performansının nasıl etkilendiğinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninin kullanıldığı bu çalışma, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında maksimum çeşitlilik örneklem yöntemi kullanılarak araştırmaya dâhil edilen 27 akademisyen ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu, verilerin analizinde betimsel içerik analizi tekniği, kodların oluşturulmasında ise MAXQDA 2022 nitel veri analizi programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; “Covid hastalığını geçiren ve geçirmeyenler, salgın dönemi çalışma performansı ve motivasyon, salgın dönemi yaşam kalitesi, hastalığı geçiren ve geçirmeyenlerin performansı, ortak ve disiplinler arası çalışma, salgın dönemi uzaktan eğitim, salgın dönemi toplantılar, salgın dönemi veri toplama ve kaynaklar, meslektaşların yayın yapma görüşleri, Covid öncesi ve dönemi yayın performansı” olmak üzere 10 tema çıkarılmıştır. Sonuç olarak sosyalliğin azalması, kısıtlanmalar ve belirsizlik motivasyonu olumsuz etkilerken daha fazla yayın yapma isteği ve konfor alanında çalışmanın motivasyona olumlu etkisi bulunmuştur. Yayın performansında ise dönemi iyi ve verimli geçirerek yayın yapmaya daha çok vakit ayıranların yayın performansında artış gözlemlenmiştir. Çalışmanın her üniversite bünyesindeki akademisyenlere veya genişletilerek daha fazla kişi üzerinde uygulanması önerilmektedir.
 
Bu araştırmanın amacı, Covid 19 Pandemisi sürecinde öğretmen adaylarının yükseköğretimde öğretmenlik uygulamasına ilişkin deneyimlerini ortaya koymaktır. Bu araştırma, nitel araştırma deseninde ve durum çalışması modelinde planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 75 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, uzman görüşü alınarak hazırlanan yapılandırılmış soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda 3 tema, 10 alt tema ve 298 kod belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülen öğretmenlik uygulamaları yeterli düzeyde değildir. Araştırma sonucuna göre, öğretmenlik uygulamasında derse katılım, altyapı, erişim, teknik konular, öğrenme ortamı ve staj uygulaması boyutlarında sorunlar bulunmaktadır. Özellikle, derslerde etkileşim sağlanamadığı, öğrencilerin derslere katılmadığı, geribildirim sağlanamadığı, araç-gereç ve internet problemi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, ev ortamının öğrenme için uygun olmadığı, motivasyon eksikliği, ders programlarının uygun olmaması, materyal yetersizliği, bilgilendirme eksikliği ile bazı etkinliklerin yapılmadığı belirtilmektedir. Öğretmen adaylarına göre, öğretmenlik uygulaması öncelikle yüz yüze yürütülmelidir. Yüz yüze eğitim mümkün olmadığı takdirde, öğretmenlik uygulaması karma yöntem ile yürütülmeli veya pandemi koşullarında öğretmenlik uygulaması yapılmamalıdır. Pandemi koşullarında öğretmenlik uygulamasının etkili olabilmesi için altyapı, erişim ve teknik destek sağlanması, öğrenme ve öğretme ortamının düzenlenmesi, öğrencilerin katılımının sağlanması, ders programlarının adaylara uygun düzenlenmesi önerilmektedir. Adaylar, mezuniyet sonrasında hizmetiçi eğitim ile yetiştirilebilirler.
 
Aim: The study was conducted to determine the effect of COVID-19 fear and death anxiety on intern nursing students before they enter clinical practice, focusing on changes in their professional values. Method: The population of this descriptive and cross-sectional study included a total of 218 intern nursing students from a university in Turkey, the sample of the study consisted of 215, which is among the top five provinces where the COVID-19 pandemic is felt most intense in Turkey. Results: The students had moderate COVID-19 fear and death anxiety and good professional values. A positive correlation was found between the level of the COVID-19 Fear Scale and both the Abdel-Khalek Death Anxiety Scale and the safety sub-dimension of professional values. All of the sub-dimensions of professional values and fear of COVID-19 median were found to be higher in the students who desire to clinical practice. The factors affecting the Death Anxiety Scale included caring for bedridden patients. Further, fear of COVID-19 factors affecting was the desire for clinical practice negatively. Conclusion: During the pandemic process, it was determined COVID-19 fear and death anxiety. It was determined that the professional values of the students were not affected and those with high human dignity, responsibility, and safety values wanted to start clinical practice. So, it is thought that psychological counseling and pieces of training for the development of professional values will be beneficial in the prevention of leaving the profession or in the development of values during the pandemic process.
 
The Covid-19 pandemic has caused restrictions and shutdowns affecting all industries worldwide. The scope of the steps taken to prevent the spread of the pandemic, universities in Turkey also began to provide distance education in March 2020. This process has provided an important experience in which the education system is questioned on the basis of educational infrastructure, lecturers and students. The experience of a nationwide transformation in such a short period of time in the education system is considered to be unique. In this study, it is aimed to create a decision support document by compiling this valuable experience and suggestions for further improvement of the higher education system. In this context, the opinions and recommendations of teaching staff regarding the distance education process were taken with the help of surveys which were responded by 744 lecturers from 84 universities of Turkey. As a result of the study, it was seen that factors such as the type of university, distance education experience, and age make a difference in the views of the lecturers towards distance education. In addition, the determinations and suggestions of the instructors that they stated by openended expressions were compiled under main headings. This process experienced offers an important opportunity to question the current educational structure and to improve it further. As also stated in the survey results, it is predicted that the weight of distance education in higher education will also increase at post-pandemic term. Therefore, it is thought that the necessary steps should be taken in the light of the experiences in order to make the next process more efficient
 
Darülfünun, which was the first and unique higher education institute during the Ottoman period and the first ten years of Turkish Republic, had a conservative character against a revolutionist society. In the opinion of some governers and scientists at that time, Darülfünun produced graduates without notion, critisism and interogation, and remained insensitive to country's problems. Based on the report by invited Swiss Professor Albert Malche and by Atatürk's order, the first higher education reform was made. The 2252 Code aimed at building up a modern university was introduced in 1933. In accordance with Malche's report and Atatürk's reform, European model of administration and education was accepted in Turkish universities.
 
The modernization in the higher education during the republic period in Turkey has begun with establishing the Istanbul University upon closing down the Darülfünun (Ottoman University) through university reform in 1933. Thus, following the university reform, it has been provided for many foreign scientist and academic members, who had escaped from Nazi Germany and had come to Turkey, to give lectures in İstanbul University. The studies of those foreign scientists have renewed the higher education both regarding the education and organization. As a result of the modern techniques in the education and training, has been started to be used and the number of books, in the University and in the libraries, have increased. In addition, the translated and copyrighted works have also been brought by those foreign scientists to the higher education.
 
A need for qualified staff to work in mines has emerged due to increasing energy demand worldwide and the discovery of coal mines in Zonguldak Basin within Turkey. To eliminate this need, High School of Mining Engineering (1924-1931) was opened in Zonguldak in the first place. In 1931, this school was closed because educating more students would lead to unemployment. In 1937, Mining Operation (Başçavuş) School was opened in Zonguldak within the framework of the First Five-Year Development Plan. The main purpose of Mining Operation School was to educate secondary sergeants, master sergeants, surveying engineers, and experts to work in mines. Three-year education was offered by the school, and the need for qualified staff in mines was eliminated to a considerable extent. After offering education for three years, the school was also closed in 1940. The main purpose of the present study is to dwell on the three-year education period of Mining Operation (Başçavuş) School (1937-1940) within Turkish higher education system.
 
Education, a basic human right, is an essential prerequisite for inviduals to benefit from and pursue other rights. In view of this fact, as Ali Adnan Menderes, Turkish Prime Minister between 1950 and 1960 who took an important place in the history of the Turkish politics and democracy as a leading figure, put it: “We will achieve everything that a civilized country has; lack of investment is an illness for which there is no cure”, following the days of difficulties and sheer desperation brought by the Second World War, many important reforms were introduced in the fields of education and instruction starting from the 1950s. Under these reforms, while the financial structure of Turkey was improved, special emphasis was put on education and efforts were made in order to make very possible improvements regarding preschool, elementary, secondary and higher education. This was followed by efforts to keep up with advancements occuring in these fields worldwide and pave the way for them to be implemented by specialists.
 
This research aims to determine 2023 goals of the rectors of the Turkish universities founded in 1992, and what they can manage to do in line with these goals. Within the scope of the research, various face-to-face interviews were conducted with a total of 12 state university rectors out of 23 rectors of universities established between the dates from December 2014 to April 2017. As a result of the research,the goals and visions of the rectors are as follows; to be a world university, to be an innovative and entrepreneurial university, to establish the institutional identity of the university, to be open to vision and change and to motivate employees and students. It is believed that these universities will play an important role in local, reginal and national development thanks to the right development strategies. The results of this study were discussed in accordance with the related literature.
 
Education is the key factor to build and sustain the future of nations and it stands at the center for smart and sustainable growth. Investing on education especially on higher education, is essential for growth and employment as a more skilled and well educated workforce will support further productivity gains, innovation and wealth. Correspondingly, this results in growing and diversifying of higher education system in all countries to compete world-wide in recent decades. The Turkish higher education system has been facing an unprecedented transformation in the last decade. This transformation has been driven by economic and demographic changes. Higher education in Turkey is changing and opening up to increase in size and to respond to increasing demands from society with the efforts of competing in world-wide. The aim of this study is to investigate the quantitative changes in higher education in Turkey shedding light on the expansion in terms of universities, institutions, students, academic staff and schooling ratio in the last fifteen years starting from 1999 till 2015. The results indicate that Turkey has seen a rapid expansion and a substantial rise in the number of enrollment rate in higher education since 1999 but still not enough when compared to OECD countries.
 
This study aims to understand if women academics in Turkey experience their double shift as a role conflict or role expansion. Previous studies on women academics in Turkey generally found that most of them experience their double shift as a role conflict. This study is a qualitative research made with 14 women academics. The findings suggest that they experience role conflict and role expansion simultaneously during their double shift. The present study supports previous international and national research suggesting that women academics’ role conflict is accompanied by their role expansion and thus breaks the old role conflict - role expansion dichotomy. Moreover, according to this research, voluntariness in acquiring new roles might be significant when it comes to explain how women academics in Turkey interpret their double shift as a role expansion.
 
The purpose of the study was to determine the goals of the rectors of the universities established after 2006 and to identify what they can do in line with these goals. We also aimed to uncover the entrepreneurial qualities of the rectors having an administrative duty in the university climate and to determine the status of scientists who will guide the future of Turkey. The study was conducted between October 2014 and October 2016 through interviews with 37 rectors, 29 of which belonged to a state university and 8 of which belonged to a foundation university, among the total of 70 rectors from nationwide universities founded in every region of Turkey since 2006. The results of the study indicated that the various goals and visions of rectors included becoming a world university that is innovative and entrepreneurial, constructing the institutional identity of the university, being visionary and open to change and motivating the employees and students. It is considered that new universities will have an important catalyst role in local, regional and national development with the right development strategies. This research is important since there is no other study on university rectors’ 2023 visions and goals and also due to the contributions of the strategies to be developed in line with the findings of this study for the entrepreneurial and innovative university indexes.
 
The aim of this study is to determine the opinions of academic staff about the higher education law draft. Survey model is used in this study as we aimed to describe existing facts as they are. The study was conducted with 61 academic staff from Ahi Evran University in Turkey. In this study ‘ the opinions about the law draft of Higher Education Council survey is used as the data collecting tool and the internal accuracy was measured using Cronbach's Alpha reliability (the result was 723). The study showed that “paid study leave for instructors” is perceived as the best article among academic staff. Besides, academic staff believe that it is necessary to include the clear description of the performance criteria of the academic staff in the law.
 
The technologies used in information, production and service are constantly changing. The social, political and economic situation at the global level puts pressure on local employment conditions. In a complex world, being a young employee requires complex thinking skills such as analyzing, evidence and problem solving evaluation, and good communication skills. Such skills are not only the skills necessitated by an elite segment as in the past, but the skills that almost all citizens need. Our country has a significant competitive power with its young population. In the future, by educating this young population with the right vocational education, there is a potential to be a promise in business areas where technology is heavily used. However, despite the transfer of increasing financial resources to educational activities every year, the expected success from education cannot be achieved. This problem is especially witnessed in schools that offer vocational and technical education. Especially in recent years, many countries are reviewing their education systems in international evaluation studies such as PISA (Program for International Student Assessment), TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) and PIRLS (Progress in International Reading and Literacy Study). These countries have learned the extent to which educational reforms and investments they have undertaken over time has an impact on the academic achievement of their students. Studies carried out at this international level, including our country, show that our country faces significant problems in terms of students, parents and school administrators and teachers. In these evaluations; pre-school education is not widespread and students who cannot reach the level of basic knowledge at primary and secondary school level continue their education without class repetition. Also, school management, parent and guidance teachers are not consulted effectively about the educational problems of the child. When it comes to vocational education, it is observed that the students with the lowest education achievement prefer these institutions and the concern about not being able to work after graduation has a negative effect on education, which affect both students and teachers negatively. By referring vocational training and the work carried out by our country in this regard, problems and solution proposals will be tried to be presented within the scope of PISA 2015 results.
 
Diş hekimliğinde lisansüstü uzmanlık ve doktora tezleri, birçok bilimsel adımdan ilkidir. Ülkemizde diş hekimliğinde uzmanlık ve doktora eğitimlerini bitirebilmek için tez yazmak ve yazılan tezi savunmak zorunludur. Tezlerin yayınlanması ise, yeni bilginin bilim camiasında yayılmasını sağlar. Çalışmamızda 2016-2020 yılları arasında yazılan, merkezi sınav ile alınan 377 diş hekimliği uzmanlık öğrencisi ile üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptıkları sınav ile alınan 149 doktora öğrencisinin tezleri incelenmiştir. Değerlendirilen tezlerin teslim tarihleri, araştırma tipleri, danışman öğretim üyelerinin unvanları, yapıldığı üniversiteler, çalışmaların konuları ve yayınlanma durumları kaydedildi. Tezlerin yayın durumu, Pubmed ve Google Akademik arama motorları kullanılarak ve Dergi Park üzerinden yazar adı, danışman adı, tez başlıkları Türkçe ve İngilizce taranarak değerlendirildi. IBM SPSS 26.0 programı kullanılarak Ki-kare istatistiksel analizi yapıldı. Yayınlanan tezler dergi kapsamına göre SCIE/ ESCI indeksli dergiler, diğer ulusal dergiler ve diğer uluslararası dergiler şeklinde incelenerek yayınlanma oranları yüzdelik oran olarak hesaplandı. %71,67’si uzmanlık tezi ve % 28,32’si doktora tezi olan toplam 526 tezin yayınlanma oranlarının doktora tezlerinde % 26,17 iken, uzmanlık tezlerinde ise % 17,5 olduğu görüldü.
 
Vocational Education and Training (VET) is an education type which is at the center of on-going discussions and high expectations. Countries frequently revise VET policies according to the structure of their education systems, and economies. When highly discussed issues related with VET examined in various countries it seems they are mostly similar and these issues continue their existence in different scales. Because of the fact that VET-related issues are not arisen from just themselves but directly related with external factors, it is almost impossible to generate permanent and sustainable solutions for VET without making improvements for those external factors. There are similar issues related to VET in Turkey as well. In this study, prominent VET-related issues are addressed in details, background of problematic fields is mentioned and holistic suggestions for solutions and models are proposed within the scope of Education Vision 2023, announced by Ministry of National Education. In addition, concrete steps which are taken by Ministry of National Education in accordance with proposed solutions are briefly explained.
 
Vocational and technical education is a field of education on a global scale due to its importance in the economic development of countries. Countries reorganize, revise and transform vocational and technical education according to the current situation and orientations of their economies. In this context, the vocational and technical education of each country reflects the realities of their own country. The 2023 Education Vision, announced by the Ministry of National Education, also provides a new road map for vocational and technical education in line with the realities of the country. The new roadmap envisages a dynamic vocational education contruction that is sensitive to the sector and constantly updating itself according to the country’s priorities. In this study, the targets developed for vocational and technical education based on the 2023 Education Vision and the steps taken in this context are presented.
 
The aim of this study is to examine the relationship between 21st century skills and emotional intelligence of teacher candidates. In addition, it was investigated whether teacher candidates’ levels of 21st century skills and emotional intelligence differ significantly according to various variables. This research, which was designed according to the relational screening model, was conducted with 312 teacher candidates studying at Inonu University Faculty of Education. “Multidimensional 21st Century Skills Scale” and “Emotional Intelligence Scale” were used to collect data in the study. Descriptive statistics, difference analysis, Pearson Product Moment Correlation Coefficient and regression analysis were used to analyze the data. As a result of the analysis of the research data, it was found that teacher candidates’ 21st century skills and emotional intelligence are at a high level, that the emotional intelligence and 21st century skill levels of teacher candidates do not differ significantly according to gender, but those who have medium and high overall academic success are 21st. century skills and emotional intelligence levels were found to be high and significantly different. In addition, in the study, it was found that there was a significant, medium, positive relationship between 21st century skills and emotional intelligence of teacher candidates, It was concluded that the level of predicting 21st century skills of emotional intelligence is statistically significant. In the process of preparing students for the future, suggestions were made for the development of 21st century skills and emotional intelligence.
 
Along with the fourth industrial revolution called Industry 4.0, there have been enormous changes in the world of work, which calls for the development of a well-qualified workforce. Thus, the current study examined the current situation, needed workforce qualifications, and career services for preparing the future workforce to the world of work in terms of Industry 4.0 in Turkey. Using a phenomenological approach, semi-structured interviews were conducted with the academicians who have a theoretical and experiential background about the relevant topic in Gaziantep which is the one of important industrial towns of Turkey. The results indicated a lack of infrastructure, research-development, awareness and vision, and the need for education in Industry 4.0 as well as some occupations that will be gone and will grow. According to cluster analysis, two dimensions of the needed qualifications of the workforce were yielded, indicating domain competencies and soft and transferable skills. The findings addressed the need for developmental career approaches, which were discussed in the paper.
 
This study investigates the project details and results of “Inclusive - Barrier Free Campus Design Education for Disabled University Students” supported by Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) 4004 Nature Education and Science Schools Program. Barrier-free campus design and implementations do not include a simple process of getting the ideas from users at the focus of the barrier-free design process, but comprise a process in which direct interaction between the designer and the user is required. Inclusive and user-centered designs regard the dimension of participation and improve the active participation of individuals in decision-making processes. The project was carried out within the framework of a five-month program including eight-day education in Erciyes University Campus. 30 disabled and undergraduate students at higher education institutions in Kayseri came together with the instructors and experts under this project and worked on inclusive-barrier free design. Through the project, the students were primarily informed theoretically focusing on visual and auditory interactive applications in order to learn design knowledge in a comprehensible manner and to develop their scientific and creative thinking abilities related to learn by doing. Field surveys were practiced based on site evaluation of the project area and workshops were realized to identify the spatial problems of the campus and to develop spatial solutions for problems. The acquired information was expressed by the students in written, drawn and visual representations. Students evaluated their perceptions about campus under the heads of campus life, functions, security, belonging, happiness and accessibility, and described the problems they faced on campus and developed solutions for interior design, outdoor design and social life. Pre-test and post-test were performed with the participants at the beginning and at the end of the education to measure the impact of the project on the participants and to evaluate the achievement of the project. The tests were based on the variables of environmental awareness, social initiative, design, accessibility and barrier free design. Statistically significant differences were found in pre-test and post-test applications. The increase in the post-test results compared to the pre-test results and the increase calculated for each factor in the post-test met the foreseen expectations before education. This increase showed that the aim and objectives of education were also reached statistically. This type of education is thought to be guiding for new practices on inclusive design of built environments, particularly in higher education institutions.
 
There has been a worldwide increase in the number of international students in recent years. This increase is expected to continue in the future. Congruent with the international trend, there is a body of Turkish students studying abroad for the purpose of higher education. However, the number of studies on international Turkish students is limited. The primary purpose of this study was to examine the reasons why undergraduate or graduate international Turkish students studying at a state university in the Midwest region of the United States preferred international education. To achieve this purpose, the present qualitative study was devised. A total of 19 students from differing levels of higher education participated in the study. The dataset was created from the semi-structured interviews with the participants. Data analysis yielded that the institutional culture in the educational institutions that Turkish students attend before they go abroad significantly motivates them to get an international education. In addition, such variables as prior abroad experiences, encouragement from the family, the fact that there is no program for the desired area of study in Turkey, the goal to work at a prestigious university, desire to visit different places and wish to migrate to host country are also effective in their decision to study abroad. Moreover, the results show that Turkish students pay the most attention to university ranking and (at the graduate level) the advisor that they will work with when they choose a university for their study abroad. According to the results of the study, Turkish students are of the opinion that international education allows them to improve themselves in a cosmopolitan environment while it helps them to adopt a new vision that they would not have acquired at home.
 
This study analyzes the education and post-graduation residency choices of students who go abroad from Turkey to pursue higher education. It has been found that most students have chosen to study in countries where the university system is advanced and the quality of academic publishing is better than Turkey. The analysis of students who have taken education in the United States as the most commonly preferred country has shown that the majority of students has attended in master’s- and doctoral-level programs. In addition, it has been observed that Turkish citizens studying at the bachelor’s, master’s, and doctorate levels in the United States were more likely to study in technical fields, such as engineering and computing, compared to university students of the same level in Turkey. It has been also found that a non-negligible ratio of Turkish students in the United States, such as 21 percent, has enrolled in universities that are considered among the best 100 universities in the world. Although the abundance of Turkish students studying abroad in prominent universities seems to be a richness for Turkey, whether this richness benefits the Turkish economy depends on the rate at which these students return to Turkey after their graduation. To understand the return rate, whether the initial residency choice was the United States or not has been analyzed for all Turkish graduates of American universities who started their studies in the 2005-2015 period. It has been found that most of these students, such as 70 percent of master’s and doctoral degree holders, have continued to stay initially in the United States. Lastly, the long-term residency choices of students who graduated from three American universities have been analyzed, and it has been found that the ratio of them who returned to Turkey 10 years after their graduation has stayed at a low level of 40 percent.
 
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin çocuk istismar ve ihmalinin belirti ve risklerini tanılamaya ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte olup, Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Bölümü’nde okuyan, gönüllü, 2., 3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencileri (N=270) ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin anket formu, öğrencilerin çocuk istismar ve ihmali ile karşılaşma ve eğitim alma durumlarına ilişkin özellikler formu ve Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin yorumlanmasında frekans tabloları ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada öğrencilerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Ölçeği puan ortalamaları =3,68±0,36 (min= 2,8, max=4,7) bulunmuştur. Öğrencilerin özellikle istismar ve ihmale yatkın çocukların özellikleri ile ilgili bilgi eksikliklerinin olduğu belirlenmiştir. Yaşları büyük olan, son sınıfta okuyan, çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili bilgisi olan, bu konuda eğitim alan ve istismar ve ihmali tanılamada kendini yeterli bulan öğrencilerin bilgi düzeylerinin daha iyi olduğu saptanmıştır Sonuç: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanılamaya ilişkin bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin lisans müfredatlarında konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere yer verilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla bilimsel etkinliklerin yapılması önerilmektedir.
 
Characteristics of the Participants
Faculty mentoring programs are implemented in higher education institutions to support faculty development. Within this respect, the aim of this study was to explore the views and suggestions of mentors and mentees in relation to the effectiveness of the mentoring program in a large state university in Ankara. The study had a qualitative design and semi-structured interview schedule was used to collect data. The sample included 8 mentors and 9 mentees. The qualitative data obtained through interviews were analyzed using descriptive analysis. The results showed that peer mentoring program contributed to professional development of mentees. The mentors also highlighted the benefits of mentoring program for their career. Both mentors and mentees also provided noteworthy suggestions on how to increase effectiveness of the mentoring program.
 
The aim of this study is to determine academic dishonesty behaviors based on the opinions of pre-service elementary and social studies teachers. This study was designed using a student self-report survey questionnaire. The sample of this study consisted of 445 pre-service teachers. The research data was collected using “the academic dishonesty behaviors opinion survey” developed for this research. The research data was analyzed using descriptive statistical techniques and chi-square test. Results indicated 23 items that pre-service teachers agreed on were about academic dishonesty. Of these 10 items were about academic cheating and 13 items were about plagiarism in assignments. The top three academic dishonesty behaviors based on participants opinion were respectively having another person take the test on behalf, stealing exam materials and handing in someone else's essay with his/her name on it. Most pre-service teachers did not accept 4 items as an academic dishonest behavior. These items were using old exam questions in order to prepare an exam, using someone else's notes in order to prepare an exam, to give information to other class students after taking the exam, and taking an exam after receiving information from students who already took the exam. In this study, another important finding was about gender differences; female preservice teachers showed more concern than male pre-service teachers about academic dishonesty behaviors. There were also a few limited significant differences both in grade and class level in all academic dishonesty behaviors.
 
Faculty's AIL, and Their Perceptions about OCO, OCL and MFRSP in Universities 
The purpose of this research is to examine the predictive relations between faculty’s academic intellectual leadership, and communication, climate and managerial flexibility regarding scholarly practices in universities. For this purpose, the research was designed in correlational research pattern, and, to collect data, an online questionnaire composed of Organizational Communication, Organizational Climate, Managerial Flexibility Regarding Scholarly Practices and Academic Intellectual Leadership scales was sent via e-mail to faculty who work in different disciplines in Turkish public universities. The questionnaires responded to by 504 faculties were included in the data analysis, and then descriptive, correlation and regression analyses were performed. According to the findings, Managerial Flexibility Regarding Service Practices is a significant predictor for all dimensions of academic intellectual leadership; Managerial Flexibility Regarding Teaching Practices for only the Guardian dimension; Supported Structurally, a dimension of the organizational climate, for Ambassador and Acquistor dimensions. This result shows that faculty’s perceptions about climate in universities and the managerial support for scholarly duties strongly affect their academic intellectual leadership. Therefore, to enhance faculty’s academic intellectual leadership behaviors, university managers can initiate different mechanisms such as learning-teaching centers, media advisory units and sporting-social event bureaus besides research-based facilities. University managers should also generate a more positive work environment by encouraging academics to follow their scholarly interests and recognizing academics’ various achievements with material and moral rewards within the institution.
 
This study aimed to examine the mediation role of career decision self-efficacy in the relationship between academic achievement and postgraduate (PG) study intentions among undergraduate students. The study was conducted with 315 students who enrolled in fourth-grade in different programs in the education faculty of a university in Turkey. Data were collected by using the “Career Decision Self-Efficacy Scale” and “Postgraduate Education Intention Scale”. Pearson product-moment correlation coefficient was used in the analysis of the data and structural equation modeling was used to test the mediating effect of the hypothesized model. Results showed that academic achievement and career decision self-efficacy directly predicted PG study intentions of students. Academic achievement positively predicted career decision self-efficacy. Results of SEM indicate d that career decision self-efficacy has a partial mediation role in the relationship between academic achievement and PG study intentions. As a result, it was concluded that as the academic achievement of current undergraduate students increases, their career decision self-efficacy also increases; thus their intentions to pursue PG study increases. Universities should collect information about the career potential of undergraduate students, make plans and put these plans into action by the creation of mentoring centers for the provision of postgraduate education can be an important step for part in postgraduate studies.
 
The purpose of this study is to set forth the current situation of academic studies and to make an evaluation in terms of some variables by making a descriptive analysis of the initial results of the academic incentive application carried into effect in 2016. The data related to academic incentive commission evaluation results belonging to 86 of the total 107 state universities were obtained from the web pages of universities and these data were entered into the form consisting of title, gender, faculty and score headings. The data obtained in this study in which the survey model is used as a research method, were evaluated by making an examination in terms of regions, universities, units, title, gender, minimum score, maximum score and incentive rate. Furthermore, academic incentive scores were compared to 2015-2016 URAP rankings of universities and the resultant change was analyzed. It was observed that according to the results obtained; Hacettepe, Ege, Gebze Technical, Selçuk and Atatürk Universities come into prominence on the basis of academic incentive rate; Kastamonu, Niğde, Istanbul Medeniyet, Ege and Selçuk Universities on the basis of academic incentive averages; the faculties of pharmacy, sciences, aquaculture, engineering and agriculture on the basis of faculties. It was seen that the title-based incentive rates are as follows; associate professor, professor, assistant professor, research associate and the other. Considering the gender-based academic incentive rates, it was seen that 25.61% of males and 18.02%of females get academic incentive payment. It can be said that the academic performance is low in general when considering that the overall academic incentive rate is 22.58% and the academic incentive rate of 52 universities is below 20% among 86 universities and the academic incentive rate reflects the academic performances of universities. It is believed that the results obtained from this study are important for the universities and academic staff to make an evaluation about their academic performances.
 
This study was designed as a qualitative descriptive study to map out the challenges and suggestions in regard to the problems of professionalization of midwifery in Turkey and it was presented as a master thesis in June 2012. The study was conducted in seven universities in Turkey which provided master programs in midwifery. The study participants included twenty faculty members in midwifery departments in these universities who consented to participate. An interview guide consisting of 10 semistructured open-ended questions was used as an instrument of data collection and interviews were recorded. The process of data collections was conducted as face-to-face interviews by a researcher between 28th June 2011-7th December 2011. The recordings were transformed into text. Written audio recording outputs were analyzed by the content analysis which is one of the qualitative data analysis method. Major problems of professionalization of midwifery in Turkey were found as incompetent legislative regulations in midwifery, insufficient professional organizations, problems of autonomy, and insufficient scientific researches in the field. The participants suggested updating the legislative regulations, opening doctoral programs in midwifery departments, strenghtening professional organizations, supporting clinical midwifes to conduct scientific researches. In light of the results, it was concluded that professionalization of midwifery has still certain structural problems. It is maintained that regulations to be made in line with the suggestions in this study will certainly enhance professionalization of midwifery. It was pointed out that it is required to support graduate programs in midwifery, to open new doctoral programs, to support midwifery departments in terms of equipment and human resources, to clarify job definitions, to decrease the number of students in these faculties and to enact legislative regulations in regard to midwifery profession.
 
Qualified and productive labor shortage is one of the main problems in today’s business world. This situation shows the importance of vocational and technical education for business life and economy of the countries. Therefore, it is important to note that the vocational education programs should ensure the coherence between students’ existing knowledge and expectations of the business world. The purpose of this study is to analyze the effects of new education program (HRD-VET; Human Resources Development through Vocational Education and Training) on the academic success of vocational school students. Differently from the literature, this research is important for the reason that it is performed on either the students studying with former educational program or the students studying new İKMEP educational program. The participants of the study are composed of 167 students studying at Computer Programming program in Erzincan University. In this study, we used comparative method of research technique and the average point of the students’ grade is analyzed with t-test. The results of the study illustrated that İKMEP education program has positive effect on student academic success for students who are admitted to the vocational school without entrance exam. Nitelikli ve üretken iş gücü eksikliği, günümüz iş dünyasının başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Bu durum mesleki ve teknik eğitimin iş hayatı ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Meslek yüksekokullarındaki öğretim programının öğrenci ön bilgisine ve çağımız iş yaşamının gereksinimlerine uygunluğu bu nedenle çok önemlidir. Bu çalışmada meslek yüksekokullarında yürürlülüğe giren İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Programı (İKMEP) kapsamında hazırlanan yeni öğretim programının, öğrencilerin akademik başarılarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma; gerek önceki öğretim programıyla gerekse İKMEP öğretim programıyla öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılması nedeniyle önemlidir. Çalışmanın örneklem grubunu Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören 167 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı yöntem kullanılmış ve öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, İKMEP öğretim programının; yükseköğretime sınavsız geçiş ile kayıt olan öğrencilerin akademik başarıları üzerinde, olumlu yönde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: İKMEP öğretim programı, Yükseköğretim, Sınavsız geçiş, Mesleki ve teknik eğitim, Akademik başarı
 
Purpose of this study is to determine how university professors evaluate the concepts of ‘scientist, academic and scholar’ according to gender, which one they use to describe themselves and why they prefer to use it. As a qualitative research model was employed in this study which was designed. Data were collected via interviews. A total of 22 faculty members (11 female, 11 male) from A University with görevprofessor title have participated the study. While determining the participants, gender equality and having Professor Doctor title were used as the two basic criteria. The reasons of including faculty members with professor title were; their existence in the academic hierarchy for a long time and their extensive experience and observations since they went through this process together with their colleagues. In this study, easily accessible sampling, which is one of the purposive sampling methods, was used as the sampling technique. Seven of the participants were working on Social Sciences; twelve of them were from Physical Sciences, whereas three of them were working on Health Science area. In average, overall seniority of the participants was 27 years, whereas their professional history at the university was 23 years. Participants’ career at A University was 15 years in average. Content analysis had been used in data analysis. According to the findings of the research, the majority of male and female professors see a difference between ‘scientist’ and ‘academic’. According to female professors, the main difference between scientist and academic is, ‘academics are specific to the university’. This is followed by ‘scientist can work in every environment’. According to male professors, the educator role of academic and his detaching himself from the events is the rationale of the distinction from the ‘scientist’ concept. For both male and female professors, ‘scientist’ has a more universal meaning, whereas ‘academic’ is restricted with the university. Female professors describe themselves as ‘scientist’ and ‘academic’ like male professors. None of the professors associate these concepts with gender.
 
Students who are entitled to get into a university in our country usually live with their families. However, when a student gets into a university which is far away or when it is difficult to go and return, one of the problems which their family has to solve is housing. Housing place alternatives might be government owned hostel, private hostel or houses for rent. The young student who has lived with their family until that age may find themselves in a different environment. This life might make the young people gain socialization, sense of responsibility and sharing, being able to manage their lives in the community - and it might also make them gain qualifications like being able to make discrimination between good and bad. The basic objective of this research is to identify the effects of housing place on individual and social development. The research has been applied to the students of Kocaeli University, Karamürsel Vocational High School . For the research, five focus group discussions have been carried out, each of which is formed of 8 participants and one assistant. In the study which was carried out based on question and answer, 3 general to special questions were directed . Group members have been formed of students who stay in house and hostel also students who stay with their own family. Maximum diversity sampling has been executed. According to the results, it appears that most essential contributions of staying in a hostel are mainly information sharing, growing mature, learning about recognizing human beings, being able to make discrimination between good and bad, learning about trusting, learning about making more moderate spending, and being able to make decisions freely. Besides, participants stated that any type of environment was available for studying both in governmental hostel and in housing environment, and studying in groups increases their successes.
 
The Council of Higher Education (2018) has issued a report evaluating the current status of the foundation higher education institutions in terms of their academic, financial, and administrative aspects. In this study, by benefiting the data presented in the report of Higher Education Council (2018), it is emphasized the relations between the academic performance of URAP Turkey (University Ranking by Academic Performance) and the parameters presented in the report. The study, also examines the relations between the total URAP academic performance scores of the foundation universities and the student nuımber of universities, area distribution (m2), library area (m2), number of printed books, current expenditure amount, full scholarship ratio, the number of Tubitak-Ardeb projects and budgets. The number of foundation higher education institutions, which is the focus of this study is 76. The correlation analysis method was used for analyzing the data. In conclusion, the findings of the relationship between URAP total scores and other parameters that reveal the academic performance of foundation universities are discussed in this study. In addition, new methods and approaches are recommended regarding the assessment and evaluation of the academic performance of foundation higher education institutions.
 
In this study, it was aimed to investigate the relationship between the academic achievement levels of conservatory students and the exam scores considered in the selection of students to conservatories. The research also sets out to determine the predictive power of these variables on the academic achievement of the students. This quantitative study adopts a correlational research model. Correlation and regression analysis were used to determine the relationship between the predictors and the predicted variables. As a result of the analyses, it was determined that the equation showing that the scores obtained in higher education exam, special talent exam and secondary school achievement scores have an effect on the academic achievement of the conservatory students was significant. It was also revealed that at least one variable entered this equation. Higher education exam and special talent exam scores alone predicted the academic achievement averages of the conservatory students at a significant level. On the other hand, it was understood that the secondary school achievement score did not seem to have any significant effect on academic achievement alone.
 
Top-cited authors
Gamze Ülker Tümlü
  • Anadolu University
Ergün Recepoğlu
  • Kastamonu Üniversitesi
Mahmut Ozer
  • Ministry of National Education Turkey
Bekir S Gur
  • Ankara Yildirim Beyazit University
Metin Kilic
  • Duzce University