Nederlands tijdschrift voor geneeskunde

Publisher: Kluwer

Journal description

De lange historie en de grote degelijkheid en leesbaarheid van het tijdschrift maken het tot een bolwerk van medische wetenschap in druk, voortdurende dialoog over het medisch ambt. Het tijdschrift wordt gelezen door artsen en aankomend artsen van velerlei signatuur. Het NTVG staat bekend als een wetenschappelijk algemeen medisch tijdschrift.


Journal Impact: 0.22*

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

Journal impact history

2016 Journal impact Available summer 2017
2015 Journal impact 0.22
2014 Journal impact 0.25
2013 Journal impact 0.22
2012 Journal impact 0.26
2011 Journal impact 0.27
2010 Journal impact 0.17
2009 Journal impact 0.20
2008 Journal impact 0.14
2007 Journal impact 0.22
2006 Journal impact 0.31
2005 Journal impact 0.31
2004 Journal impact 0.22
2003 Journal impact 0.43
2002 Journal impact 0.41
2001 Journal impact 0.30
2000 Journal impact 0.13

Journal impact over time

Journal impact
Year

Additional details

Cited half-life 0.00
Immediacy index 0.00
Eigenfactor 0.00
Article influence 0.00
Website Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde website
Other titles Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
ISSN 1876-8784
OCLC 1642618
Material type Periodical
Document type Journal / Magazine / Newspaper

Publisher details

This journal may support self-archiving.
Learn more

Publications in this journal

 • [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: Doel Sinds 2015 is een permanente kwaliteitscyclus wettelijk verplicht in medische vervolgopleidingen. Onderdeel van die cyclus is het System for Evaluation of Teaching Qualities (SETQ), waarmee aiossen feedback kunnen geven over hun supervisor. Wij analyseerden hoe deze kwaliteitsevaluaties worden besproken binnen opleidersgroepen. Opzet Vragenlijstonderzoek onder formele opleiders. Methode In de periode september 2013-februari 2014 werd een online vragenlijst verspreid onder 255 formele opleiders van medisch-specialistische vervolgopleidingen in 54 opleidingsinstellingen. De vragenlijst inventariseerde (a) of de feedback wordt besproken, (b) wat het doel was van de feedbackbespreking; (c) de wijze van bespreking; (d) het gepercipieerde resultaat van de bespreking; (e) de ondersteuningsbehoeften van opleiders met betrekking tot toekomstige feedbackbesprekingen. Resultaten De respons op de vragenlijst was 61%. In dse overgrote meerderheid (86%) van de opleidersgroepen bleek de SETQ-feedback daadwerkelijk te worden besproken: individueel tussen de formele opleider en een supervisor (34%), in een groepsbespreking tussen de supervisoren onderling (69%) en groepsgewijs tussen supervisoren en aiossen (68%). Respondenten noemden als doel van het bespreken van feedback in groepsverband het leren van elkaar en het komen tot verbetering. Er is grote variatie tussen de opleidersgroepen in de wijze waarop de feedback besproken wordt. Ruim de helft van de groepsbesprekingen leidt tot concrete afspraken over verbeterplannen. Conclusie De feedback van aiossen op de opleiderskwaliteiten van hun supervisoren wordt niet voor niets gegeven. De grote meerderheid van de opleidersgroepen neemt de tijd om die feedback te bespreken.
  Article · Aug 2016 · Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
 • [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: Doel Onderzoeken welke factoren bijdragen aan conflicten tussen zorgverleners en familieleden uit etnische minderheidsgroepen in medisch kritieke situaties in het ziekenhuis. Opzet Beschrijvend, etnografisch onderzoek. Methode Etnografisch veldwerk werd verricht op 1 IC-afdeling van een multi-etnisch stedelijk ziekenhuis in België in de periode januari-juni 2014. Gegevens werden verzameld op basis van genegotieerde interactieve observatie, diepte-interviews met zorgverleners en het medische patiëntendossier. De gegevens werden geanalyseerd met ‘grounded theory’-procedures. Resultaten Conflicten hielden primair verband met de verschillende visies op ‘goede zorg’ van de participanten. De visie van zorgverleners op goede zorg was voornamelijk gebaseerd op het biomedische zorgmodel, terwijl die van familieleden eerder geïnspireerd was op een holistisch zorgmodel. Volgens zorgverleners omvatte goede zorg onder andere efficiënte bestrijding van de ziekte met grote wetenschappelijke competentie; voor familieleden bestond goede zorg eerder uit onder meer het bezoeken van de patiënt en het uitvoeren van zorghandelingen aan diens bed. De biomedische visie van zorgverleners op goede zorg werd versterkt door een strikte toepassing van afdelingsregels, wat kenmerkend is voor de IC-omgeving. De holistische visie van familieleden werd versterkt door de specifieke etnisch-familiale kenmerken, waaronder hun etnisch-culturele achtergrond. Toch leidden etnisch-culturele verschillen alleen tot conflicten bij een beleidscontext op de IC die conflict kon uitlokken. Conclusie Conflicten kunnen niet uitsluitend gerelateerd worden aan etnisch-culturele verschillen. De structurele, functionele kenmerken van de IC dragen substantieel bij aan de ontwikkeling van conflicten. Effectieve conflictpreventie mag daarom niet alleen gericht zijn op etnisch-culturele verschillen, maar moet zich ook voldoende richten op de structurele context en het afdelingsbeleid.
  Article · Jul 2016 · Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
 • [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: Resultaten: Van de problematische verzuimend had 49% klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, 23% psychische klachten, 14% meervoudige klachten en 16% andere klachten; 29% had beperkingen die werkhervatting sterkt belemmerden. Bij 51% constateerde de verzekeringsarts van het expertisecentrum dat de behandeling niet adequaat was. Van de verwijzers gaf 53% aan dat het adviestraject meestal leidde tot een wijziging in de behandeling; van de deelnemers vond 31% dat het adviestraject niet bijdroeg aan de werkhervatting. De gemiddelde zorgkosten van problematisch verzuimers stijgen na de eerste verzuimdag van € 2.600 naar € 7.800 per jaar.
  Article · Jun 2016 · Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
 • Article · Feb 2016 · Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
 • [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: We describe a female neonate with non-grouped pustules directly postpartum without clinical signs of illness. There were no red maculae. At follow-up some pustules had turned to pigmented maculae, which confirmed the diagnosis of neonatal pustular melanosis. This benign transient condition occurs in 4-8% of dark-coloured neonates and in <1% of white neonates.
  Article · Feb 2016 · Nederlands tijdschrift voor geneeskunde