Óbudai Egyetem
  • Budapest, Hungary
Recent publications
The ongoing Industry 4.0 is characterized by the connectivity between components in the manufacturing system. For modern machines, the Internet of Things is a built-in function. In contrast, there are legacy machines in deployment functioning without digital communication. The need to connect them became popular to improve overall production efficiency. As building a new smart factory as a greenfield investment is a capital-intensive choice, retrofitting the existing infrastructure with IoT capability is more reasonable than replacing them. However, this so-called brownfield development, or retrofitting, requires specific prerequisites, e.g., digitization status assessment, technical and connectivity development, management requirement, and operational need, representing a significant disadvantage: lack of scalability. In the meantime, Industry 5.0 is under human-centric priority, which poses new challenges to the retrofitted system. Aware of the challenge, this paper provides a systematic overview of brownfield development regarding technical difficulties, supporting technologies, and possible applications for the legacy system. The research scope focuses on available Industry 4.0 advancements but considers preparing for the forthcoming Industry 5.0. The proposed retrofitting project approach can be a guideline for manufacturers to transform their factories into intelligent spaces with minimal cost and effort but still gain the most applicable solution for management needs. The future direction for other research in brownfield development for Industry 5.0 is also discussed.
The state and disturbance estimations are an indispensable part of the state-of-the-art model-based controllers related to the artificial pancreas, supporting the decision-making and self-tuning of the algorithms. They are not just important when state-feedback kind of controller structure is applied, but also play a crucial role in the estimation of, for example, the amount of acting drug (insulin) in blood or meal intake estimation which has determining role in the short and long term effectivity of the given therapy. This information is also important for physicians to support them in knowledge-based decision-making to be sure a given therapy or device works well. This article compares three observers – a linear-parametervarying (LPV) dual Kalman filter (KF), a LPV joint KF, and a nonlinear sliding mode observer (NSMO) – designed with two individualized models – Hovorka and Identifiable Virtual Patient model (IVP). The article also statistically quantifies the effect of the observer algorithm and model structure on the accuracy of the estimation of plasma insulin, rate of glucose appearance, and glucose. Data for the analysis was generated by the UVa-Padova simulator. Results indicated that, for the rate of glucose appearance and the plasma insulin, the type of model and the observer structure explain less than 10% of the variability in the error, while the inter-patient variability contributes to the error more than 50%. This reveals a limiting factor in the estimation accuracy that might be improved by model parameter adaptation.
Összefoglaló. Bevezetés: A gyulladásos folyamatok és a tumorok kialakulása, illetve progressziója közötti összetett kapcsolat ismert. Az interleukin-6 (IL6) egy pleiotrop gyulladásos citokin, melynek tumorstimuláló és -gátló tulajdonsága is van. Célkitűzés: Kutatásunk célja az IL6-expresszió vizsgálata volt colorectalis adenocarcinoma miatt reszekción átesett betegek szövettani metszetein. Módszer: Az Uzsoki Utcai Kórházban 2004 és 2011 között reszekált 64, colorectalis tumoros beteg demográfiai, sebészeti és patológiai adatait gyűjtöttük össze. A betegek szövettani metszeteit IL6-antitesttel festettük. A digitalizált metszeteket kvantitatív színelemzéssel kiértékeltük, majd az eredményeket a betegek klinikai paramétereinek függvényében elemeztük. Eredmények: Előrehaladott stádiumú betegekben a tumorsejtek IL6-expressziója szignifikánsan magasabbnak bizonyult lineáris regresszióval. A tumorsejtek IL6-expressziója azonban nem korrelált a nemmel, az életkorral vagy a tumor differenciáltságával. Megbeszélés: Különbségek mutatkoztak a tumorsejtek és a stromasejtek IL6-kifejeződése között. Következtetés: Az IL6 hasznos marker és potenciális terápiás cél lehet az előrehaladottabb stádiumú colorectalis tumoros betegeknél. Orv Hetil. 2021; 162(37): 1502-1507. Summary: Introduction: It is well known that there is a complex correlation between inflammation and tumor development and tumor progression. Interleukin-6 (IL6) is a pleiotropic inflammatory cytokine with both tumor stimulating and inhibiting effect. Objective: The goal of our study was to evaluate the IL6 expression of histological slides from patients after resection of colorectal adenocarcinoma. Method: Demographical, surgical, and pathological findings of 64 patients with colorectal cancer operated between 2004 and 2011 in Uzsoki Teaching Hospital were evaluated. Histopathological slides were stained with IL6 antibody. The digitalized slides were assessed with quantitative color analysis, and the results were evaluated according to patients' clinical parameters. Results: Linear regression showed significantly higher IL6 expression in the tumor cells in patients with advanced stages. However, the IL6 expression of the tumor cells did not correlate with sex, age, or tumor grade. Discussion: There were differences between the IL6 expression in tumor cells and stromal cells. Conclusion: IL6 may be a useful marker and potential therapeutic target in patients with advanced colorectal cancer. Orv Hetil. 2021; 162(37): 1502-1507.
Ez a tanulmány egy kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodva azt a kérdést vizsgálja, hogy a magyarországi gazdálkodó szervezetek üzleti tevékenységei milyen mértékben támogatottak különböző szoftveres megoldásokkal. A beérkezett 498 válasz egymástól jelentős mértékben eltérő mintázata és a szoftver-környezet egyes elemei között mutatkozó relatív alacsony korrelációja egy olyan, új értékelési rendszer kialakítását tette szükségessé. Az új elemzési eljárás képes az egyes gazdálkodó szervetek által rendszeresített szoftver-környezeteket a korábbi kutatásokban tapasztaltaknál részletesebben elemezni, de robosztus marad a válaszokban mutatkozó jelentős különbségekre. A korábban publikált elméleti eredményekre, valamint a kvantitatív kutatásokban bemutatott eljárások tapasztalataira építve ez az elemzési módszertan a feltáró faktorelemzésen (EFA) és a részben arra épülő konfirmatív faktorelemzésen (CFA) alapul. A kutatásomban igazolódott, hogy ezen mutatószám-rendszer be tudja tölteni más modellekben a magyarázó-változó szerepét, így objektív módon, kvantitatív eszközök segítségével mérhetővé vált az IKT-infrastruktúra az azt üzemeltető gazdálkodó szervezetekre gyakorolt hatása.
This article explores terrorism against healthcare facilities and workers throughout the world since September 11, 2001 to assess trends in these attacks. Using five datasets, it examines the increased risk of terrorist attacks against healthcare facilities and workers, and analyzes when, where and how these largely soft targets have been attacked by terrorists. The article provides a quantitative and qualitative analysis about the types of attacks and concludes with recommendations for healthcare facilities to mitigate the risk of terrorist attacks as well as provides suggestions for further studies.
Western Sahara war
Összefoglaló. Bevezetés: A heveny szívinfarktus gyakoriságának és halálozásának napi és szezonális ingadozása fontos epidemiológiai adat, régóta kutatás tárgya. Célkitűzés: A szívinfarktus gyakoriságának, az általa okozott halálozásnak diurnalis és szezonális vizsgálata nagy esetszámú, válogatás nélküli betegcsoport adatainak elemzésével. Módszer: A szerzők a Nemzeti Szívinfarktus Regiszterben 2014. 01. 01. és 2017. 12. 31. között regisztrált betegek adatait dolgozták fel. Az adatok többváltozós vizsgálatára általánosított additív modelleket használtak. Eredmények: Három év alatt 30 333, ST-elevációval nem járó infarktus (NSTEMI) és 23 667, ST-elevációval járó infarktus (STEMI) miatt kezelt beteg adatait rögzítettük. A betegek utánkövetésének medián értéke 563 nap volt. Szívinfarktusra utaló panasz - mindkét infarktustípus esetén - reggel 7 és 8 óra között jelentkezett a leggyakrabban, NSTEMI esetén este 20 óra körül is találtak egy második gyakorisági csúcsot. A hét napjai a gyakoriság szempontjából szignifikáns eltérést mutattak (p<0,001): hétfőn magasabb, hétvégén lényegesen alacsonyabb incidenciát találtunk. Az éven belüli mintázat mindkét nemi, életkori és infarktustípus szerinti csoportban konzisztens: tavasszal a legmagasabb, nyáron a legalacsonyabb az incidencia (p<0,001). Az incidencia munkaszüneti napokon alacsonyabb volt (p = 0,0053 STEMI-nél, p<0,001 NSTEMI-nél). A halálozás többszempontos analízise azt igazolta, hogy a hét napjai itt is eltértek, hétvégén magasabb halálozás igazolódott (p<0,001). A munkaszüneti napoknak ugyanakkor nem volt szignifikáns hatásuk a halálozásra (p = 0,4542), és az évszakok halálozási adatai sem különböztek (p = 0,0677). Következtetés: A szívinfarktus gyakrabban fordult elő hétfőn, a reggeli órákban és az évszakok esetén tavasszal. A halálozás hétvégén nagyobb volt, mint munkanapokon. Orv Hetil. 2021; 162(14): 555-560. Summary: Introduction: Daily and seasonal variation of the incidence and mortality of acute myocardial infarction has long been the subject of research. Objective: Investigation of the diurnal and seasonal pattern of the incidence and mortality of myocardial infarction by analyzing data from a large number of consecutive patients. Method: The authors processed the data of patients registered in the Hungarian Myocardial Infarction Registry between 01. 01. 2014 and 31. 12. 2017. Generalized additive models were used for the multivariate investigation of the data. Results: 30 333 patients treated for non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) and 23 667 patients with ST elevation myocardial infarction (STEMI) were recorded. The median follow-up was 563 days. Patients' complaints most commonly occurred between 7:00 and 8:00 a.m. for both types of infarction with a secondary peak at 20:00 p.m. for NSTEMI. The days of week were significantly different (p<0.001) with a higher incidence on Monday, and lower at the weekend. The seasonal pattern was consistent in every age and sex group and according to the type of infarction: incidence was the highest in spring and the lowest in summer (p<0.001). The incidence was lower on public holidays (p = 0.0053 for STEMI, p<0.001 for NSTEMI). Multivariate analysis of mortality revealed that the days of week are significantly different here as well (p<0.001) with a higher mortality at the weekends. The effect of public holidays was non-significant (p = 0.4542) as was seasonality (p = 0.0677) in mortality. Conclusion: Myocardial infarction occurs more often in the morning hours, on Monday, and - as far as seasonal variation - in spring. The mortality at the end of the week is greater than on working days. Orv Hetil. 2021; 162(14): 555-560.
Összefoglaló. Bevezetés: A szívinfarktust megelőző revascularisatiós beavatkozások prognosztikai jelentőségével kapcsolatban kevés elemzés ismeretes, hazai adatokat eddig nem közöltek. Célkitűzés: A szerzők a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter adatait felhasználva elemezték a koszorúér-revascularisatiós szívműtétet (CABG) túlélt betegek prognózisát heveny szívinfarktusban. Módszer: Az adatbázisban 2014. 01. 01. és 2017. 12. 31. között 55 599 beteg klinikai és kezelési adatait rögzítették: 23 437 betegnél (42,2%) ST-elevációval járó infarktus (STEMI), 32 162 betegnél (57,8%) ST-elevációval nem járó infarktus (NSTEMI) miatt került sor a kórházi kezelésre. Vizsgáltuk a CABG után fellépő infarktus miatt kezelt betegek klinikai adatait és prognózisát, amelyeket azon betegek adataival hasonlítottunk össze, akiknél nem szerepelt szívműtét a kórelőzményben (kontrollcsoport). Eredmények: A betegek többsége mindkét infarktustípusban férfi volt (62%, illetve 59%). Az indexinfarktust megelőzően a betegek 5,33%-ánál (n = 2965) történt CABG, amely az NSTEMI-betegeknél volt gyakoribb (n = 2357; 7,3%). A CABG-csoportba tartozó betegek idősebbek voltak, esetükben több társbetegséget (magas vérnyomás, diabetes mellitus, perifériás érbetegség) rögzítettek. Az indexinfarktus esetén a katéteres koszorúér-intervenció a kontrollcsoport STEMI-betegeiben gyakoribb volt a CABG-csoporthoz viszonyítva (84% vs. 71%). Az utánkövetés 12 hónapja során a betegek 4,7-12,2%-ában újabb infarktus, 13,7-17,3%-ában újabb katéteres koszorúér-intervenció történt. Az utánkövetés alatt a CABG-csoportban magasabbnak találtuk a halálozást. A halálozást befolyásoló tényezők hatásának korrigálására Cox-féle regressziós analízist, illetve 'propensity score matching' módszert alkalmaztunk. Mindkét módszerrel történt elemzés azt mutatta, hogy a kórelőzményben szereplő koszorúér-revascularisatiós műtét nem befolyásolta a túlélést. Amennyiben a beteg kórelőzményében szerepelt a koszorúérműtét, az indexinfarktus nagyobb eséllyel volt NSTEMI, mint STEMI (HR: 1,612; CI 1,464-1,774; p<0,001). Következtetés: A kórelőzményben szereplő koszorúér-revascularisatiós műtét nem befolyásolta a szívinfarktus miatt kezelt betegek életkilátásait. Orv Hetil. 2021; 162(5): 177-184. Summary: Introduction: Little analysis is known about the prognostic significance of revascularization interventions before myocardial infarction; no domestic data have been reported so far. Method: The authors use data from the Hungarian Myocardial Infarction Registry to analyze the prognosis of patients with acute myocardial infarction who had previous coronary artery bypass grafting (CABG). Between 01. 01. 2014. and 31. 12. 2017, 55 599 patients were recorded in the Registry: 23 437 patients (42.2%) had ST-elevation infarction (STEMI) and 31 162 patients (57.8%) had non-ST-elevation infarction (NSTEMI). The clinical data and prognosis of patients treated for infarction after CABG were compared with those of patients without a CABG history. Results: The majority of patients were male (59% and 60%, respectively). Prior to index infarction, CABG occurred in 5.33% of patients (n = 2965), which was more common in NSTEMI (n = 2357; 7.3%). The CABG patients were older and had more comorbidities (hypertension, diabetes mellitus, peripheral vascular disease). For index infarction, percutaneous coronary intervention was more common in STEMI patients in the control group compared to CABG (84% vs. 71%). At 12 months of follow-up, 4.7-12.2% of patients had reinfarction, and 13.7-17.3% had another percutaneous coronary intervention. During the full follow-up, the CABG group had higher mortality. Cox regression analysis and propensity score matching were used to correct for the effect of other factors influencing mortality. Both analyses showed CABG did not affect survival. In the CABG group, the index infarction was more likely to be NSTEMI than STEMI (HR: 1.612; CI 1.464-1.774; p<0.001). Conclusion: The history of CABG does not affect the life expectancy of patients treated for an acute myocardial infarction. Orv Hetil. 2021; 162(5): 177-184.
This paper studies the disturbance observer-based adaptive fuzzy finite-time control issue of strict-feedback nonlinear systems. Specifically, to meet practical application requirement, the finite-time prescribed performance is considered, which can guarantee the tracking error enters into the prescribed bounded set in a known time. A disturbance observer is proposed to estimate the external disturbance. It is proved that the closed-loop system is semi-globally practically finite-time stable. Finally, simulation studies for a one-link manipulator are shown to verify the effectiveness of the proposed approach.
In this study a new machine learning technique is presented to solve singular multi-pantograph differential equations (SMDEs). A new optimized type-3 fuzzy logic system (T3-FLS) by unscented Kalman filter (UKF) is proposed for solution estimation. The convergence and stability of presented algorithm are ensured by the suggested Lyapunov analysis. By two SMDEs the effectiveness and applicability of the suggested method is demonstrated. The statistical analysis show that the suggested method results in accurate and robust performance and the estimated solution is well converged to the exact solution. The proposed algorithm is simple and can be applied on various SMDEs with variable coefficients.
A tanulmány azt vizsgálja, hogy a hazai vállalatok milyen emberierőforrás-gyakorlatokat alkalmaznak a minőségi munkaerő biztosítása érdekében, és milyen módon határozzák meg a munkavégzés személyes kritériumait. Ennek megfelelően a kutatás a vállalatok minőségi munkaerő-tervezéssel kapcsolatos képességét és ezzel kapcsolatos emberierőforrás-gazdálkodási gyakorlatát vizsgálja. Menedzseri nézőpontból különösen érdekes kérdés, hogy a jelentősen átalakuló munkaerő-piaci helyzetben vajon képes-e a vállalat a szervezetén belül a munkavégzés személyes sikerkritériumainak pontos meghatározására, milyen mértékben fordít figyelmet a munka minőségi feltételeire a működése során, és milyen emberierőforrás-gazdálkodási gyakorlat biztosíthatja leginkább a szervezet stratégiai célkitűzéseinek megfelelő munkaerő-állományt. Szakirodalmi kutatásai alapján a szerző úgy gondolja, hogy a kompetenciamenedzsment stratégiai szemlélete és operatív eszköztára megfelelő válaszokat adhat a minőségi munkaerőért folytatott harcban a vállalatok számára. Feltáró kutatásában azt vizsgálta, milyen mértékben alkalmazzák ezt a gyakorlatot a hazai munkaerőpiacon működő vállalatok.
The geometry and microstructure of the seam can be influenced by changing technological parameters such as laser power, welding speed, focus distance and shielding gas. In this research we examine the effect of laser power and focus distance on the quality of the breaking torque value while the welding speed and the shielding gas is unchanged. From the test results, we found that changing the defocus has no effect; a change in laser power affects ~15 %, while a change in welding position significantly affects the breaking torque.
Introduction: Health disorders may affect negatively work productivity of individuals, leading to absence from work (absenteeism) and/or decreased functioning in the workplace (presenteeism). Aim: To assess the health-related work productivity of the adult population in Hungary by the Work Productivity and Activity Impairment questionnaire (WPAI). Method: A cross-sectional survey was performed in 2019 involving a sample (n = 2023) representative for the adult population of Hungary. Socio-demographic characteristics were recorded. Health-related productivity of the participants was assessed by the WPAI questionnaire, health status was measured by the EQ-5D-3L measurement tool and the Minimum European Health Module (MEHM). Statistical analyses: Descriptive statistics were performed, subgroups were compared by Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. Spearman's rank correlation was applied to analyze the relationship between WPAI, age and EQ-5D-3L index score. Results: Among those in a paid job (n = 1194, 59%), altogether 70 respondents (6%) were absent from work during the week before the survey, which resulted in an average 1.9 (SD = 8.5) work hours loss per week. Presenteeism occurred in 166 (14%) cases. The average absenteeism was 3.6%, presenteeism was 4.4%, and activity impairment in the total sample was 9.5%. Absenteeism did not correlate with age and did not differ significantly across socio-demographic subgroups. Presenteeism was the highest among actively working retired people, disability pensioners and part-time employees. Presenteeism correlated moderately (r = -0.379), absenteeism weakly (r = -0.113) with EQ-5D-3L index. Correlation was significant between activity impairment and age (r = 0.412) as well as the EQ-5D-3L index score (r = -0.592). All WPAI items showed significant worsening across MEHM status levels. Conclusion: This is the first study in Hungary to present population reference values with the WPAI. Productivity loss due to presenteeism deserves special attention from the employers as well as from decision makers in the labour, health and social sectors. Orv Hetil. 2020; 161(36): 1522-1533.
Institution pages aggregate content on ResearchGate related to an institution. The members listed on this page have self-identified as being affiliated with this institution. Publications listed on this page were identified by our algorithms as relating to this institution. This page was not created or approved by the institution. If you represent an institution and have questions about these pages or wish to report inaccurate content, you can contact us here.
1,106 members
Imre Felde
  • John von Neumann Faculty of Informatics
László Pokorádi
  • Institute of Mechatronics and Vehicle Engineering
László Horváth
  • John von Neumann Faculty of Informatics
Information
Address
Bécsi u 96/B, 1034, Budapest, Hungary
Website
www.uni-obuda.hu/en