Institut za arheologiju u Zagrebu
Recent publications
Cilj je rada dati početne uvide u koherentnost hrvatskih javnih politika eksplorativnom analizom triju strateških dokumenata: Nove boje znanja – Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine i Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Analizom je utvrđeno da je tematska srodnost pojedinih dokumenata snažna podloga za postizanje širokog opsega koherentnosti, da usmjerenost na bliske ciljane skupine doprinosi koherentnosti te da usmjerenost dokumenta na specifičan problem rezultira manjim opsegom koherentnosti. Temeljni je nalaz da se koherentnost očituje u potkategorijama sektorski orijentiranih i vrijednosno orijentiranih ciljeva gdje se ostvaruje većina podudarnosti triju dokumenata. Moguće je zaključiti da je za uočavanje svih nijansi koherentnosti važno koristiti se kvalitativnom i kvantitativnom analizom. Na konceptualnoj razini pokazalo se da je koherentnost višedimenzijska te se njezino nijansiranje najbolje može predočiti kontinuumom koji pokazuje kako koherentnost varira od faze formulacije do faze implementacije.
Jedan je od glavnih zadataka vidnoga radnog pamćenja (VRP) zaštita pohranjenih sadržaja od nevažnih vidnih podražaja u okolini, tj. od distraktirajućih informacija. Iako velik broj istraživanja pokazuje negativan utjecaj distraktora na sadržaje u VRP-u, nejasno je utječu li distraktori jednako na VRP u različitim fazama obrade, tj. tijekom kodiranja, zadržavanja i dosjećanja. U provedenome su istraživanju sudionici (N = 12) u zadatku VRP-a pamtili obojene podražaje te su im prikazivani perceptivni distraktori u različitim fazama obrade podražaja. Rezultati su pokazali da prikazivanje distraktora neposredno nakon nestanka podražaja za pamćenje (tj. u fazi kodiranja), ali ne i tijekom faze zadržavanja ili dosjećanja, dovodi do porasta pogreške dosjećanja. Ključno, utjecaj distraktora nije ovisio o njihovoj snazi manipuliranoj kao trajanje prikaza distraktora. Da bismo pobliže istražili vrstu pogreške do koje dolazi uslijed prikaza distraktora, podaci su procijenjeni probabilističkim modelom mješovitih distribucija. Rezultati su pokazali da se porast pogreške dosjećanja dominantno može pripisati porastu pogrešaka zamjena i pogreškama intruzije, dok pogreške slučajnoga pogađanja te preciznost točnih dosjećanja nisu pokazali sustavno variranje s prikazom distraktora. Naši rezultati pokazuju da je proces obrane od distraktora u VRP-u pretežno uspješan, s povremenim neuspjesima koji rezultiraju jasnim obrascima pogrešaka. Konačno, ti rezultati govore u prilog distribuiranoj pohrani sadržaja VRP-a i suprotni su pretpostavkama hipoteze senzornoga kodiranja.
Drawing on Sekulić, Massey and Hodson's seminal article 'Who were the Yugoslavs?', this paper compares the share and determinants of identifying as Yugoslavs during socialism with the panorama of primary European identification. Eurobarometer surveys containing data on European identification are utilized to that end. The study takes in consideration social and political contexts that shaped supranational identification in particular Yugoslav socialist republics and EU member states. Our findings show low levels of Europeans and Yugoslavs in both polities. The results also show that nationally specific contexts affect both the prevalence of European identification and its determinants. There are considerable differences in the level of European identification among EU countries, and statistical analyses of the Belgian, French and German cases further showed that different factors shape it. Of all the variables , non-exclusive nationalities have been the strongest predictors of supra-national identification in both Socialist Yugoslavia and the EU.
In both Socialist Yugoslavia and the European Union, the establishment of‎ women’s rights can be determined as an integral part of supranation-building.‎ While bearing in mind the long and unbroken tradition of patriarchy, both entities,‎ partially under the influence of feminist theory and practice, have integrated ‎the fight for women’s rights into their political agendas, using them as ‎an identity tool in establishing a clear distinction from the opposed political,‎ economic and socio-cultural systems. Imposed from the above, the introduction‎ of gender equality policies and legislation to many of their (nation) states‎ came as a shock therapy, challenging existing traditional cultural patterns and ‎norms while making the results uneven and fragile. Women’s rights policies ‎were, especially in the beginning, primarily economic in nature, concentrating ‎on the inadequate position of women in the labor market and ignoring the‎ structural reasons behind inequality.
This paper presents the results from archaeobotanical remains collected from ten medieval settlements and fort sites in the region of present-day Slavonia, Croatia. From the 12th century ad , Slavonia was part of the Kingdom of Hungary, although the region benefited from a certain amount of autonomy. Examining the archaeobotanical data from this period shows a diverse agricultural system, where crop fields, gardens, orchards, pastures and woodlands were all used to produce a range of cereals, fruits, nuts, vegetables and herbs, as well as fibre plants. The dataset is dominated by cereal remains, especially Triticum aestivum/durum (free-threshing wheat), Panicum miliaceum (broomcorn millet) and Secale cereale (rye). Vitis vinifera (grape pips) were the most common fruit recovered, which corresponds with the presence of vineyards and international trade in wine noted in the literature by the late Middle Ages. Also of significance was the recovery of Cannabis sativa (hemp) and Linum usitatissimum (flax), which suggest local cultivation, possibly for linen and hemp fibres, for oil or for medicinal purposes.
Breastfeeding is associated with numerous health benefits for the mother and the child. Therefore, global health organizations recommend exclusive breastfeeding for at least the first six months of an infant’s life. Considering the inconsistent results within the literature, this study aimed to examine the differences between breastfeeding and non-breastfeeding mothers in sociodemographic and obstetric factors, perceived infant temperament, quality of mother-infant bonding and maternal mental health (depression, anxiety, stress). We also wanted to explore how much these variables contribute to the variance of the infant feeding method. The online study involved 284 mothers of infants up to the age of six months. The following questionnaires were used: Infant Characteristics Questionnaire (ICQ); Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS); Depression, Anxiety and Stress Scales(DASS-21; Anxiety and Stress subscales); Postpartum Bonding Questionnaire (PBQ), and the general data questionnaire. The results showed that breastfeeding mothers had higher education, had less frequently emergency caesarean sections, and evaluated their childbirth as a traumatic experience less often. Also, breastfeeding mothers reported significantly more unadaptable and unpredictable temperament of their infants. However, there was no significant difference between breastfeeding and non-breastfeeding mothers in other sociodemographic and obstetric characteristics, bonding or mental health. Higher education, non-traumatic childbirth and more unadaptable infant temperament contribute to explaining breastfeeding. The findings suggest the need for breastfeeding support for mothers who had an emergency caesarean section or a traumatic birth experience. Moreover, breastfeeding mothers need adequate help establishing a more predictable feeding routine and the optimal approach to the infant with a difficult temperament.
Istraživanja stresa u laboratorijskim uvjetima zahtijevaju metode kojima se kod sudionika može pouzdano izazvati stresna reakcija, a da se pritom ne ugrožava njihovo psihičko ili tjelesno zdravlje. Cilj je ovoga istraživanja bio provjeriti valjanost postupka konstruiranoga u tu svrhu, Stres-test usmenoga računanja matematike (engl. Stress Test of Oral Mathematical Performance – STOMP), koji kombinira metode izazivanja akutnoga stresa vremenski ograničenim zadacima i socijalnom evaluacijom. Provedena su dva eksperimenta (N1 = 105; N2 = 64) u kojima su ispitani sljedeći istraživački problemi: 1) provjeriti izaziva li STOMP povećanje objektivnih i subjektivnih mjera stresa te 2) utvrditi povezanost tih dviju mjera. Objektivne su mjere stresa bile puls (1. eksperiment) te puls i elektrodermalna aktivnost (EDA) (2. eksperiment), a subjektivna je mjera bila samoprocjena doživljenoga stresa (1. eksperiment). Rezultati obaju eksperimenata pokazuju značajno povišenje i objektivnih i subjektivnih mjera nakon provedbe STOMP-a u odnosu na stanje neposredno prije njegove provedbe. Subjektivne procjene stresa pokazuju povezanost s objektivnima gotovo u svim točkama mjerenja. Na osnovi toga može se zaključiti da je STOMP uspješan u izazivanju stresa u laboratorijskim uvjetima, a usto ekonomičan i jednostavan za primjenu.
U ovom će radu biti riječi o ženskom suučesništvu ili sudjelovanju žena u onim radnjama koje za izravnu ili neizravnu posljedicu imaju smanjenje sloboda i prava drugih žena. Žensko je suučesništvo među prvima spomenula Simone de Beauvoir koja je u knjizi Drugi spol opisala fenomen ženskog sudjelovanja u nepravednim patrijarhalnim praksama, sugerirajući pritom postojanje pasivnog (prisilnog, nenamjernog) i aktivnog (namjernog) suučesništva. Koristeći se teorijom kolektivnog suučesništva Christophera Kutza te nadogradnjom Briana Lawsona u nastavku se validnost pojma ženskog suučesništva provjerava na odabranim primjerima anti-ženskog djelovanja navedenog u radovima feminističkih teoretičarki. Iako su potonje o ženskom suučesništvu govorile u kontekstu ženske samo-objektifikacije, kućanskog rada i političkog djelovanja na desnici, zaključak je ovoga rada da se u samo posljednjem slučaju može govoriti o aktivnom, a onda i jedinom feministički i politički relevantnom ženskom suučesništvu.
U radu se, na temelju podataka prikupljenih u istraživanjima koja je u osam vremenskih točaka u proteklih dvadeset godina na reprezentativnom uzorku hrvatskih građana proveo Fakultet političkih znanosti, analizira stanje institucionalnog povjerenja u Hrvatskoj. Oslanjajući se na teorijske koncepte Davida Eastona i Pippe Norris te uvažavajući prethodne studije o institucionalnom povjerenju u Hrvatskoj, rad donosi i neke nove elemente. Dok većina prethodnih radova obuhvaća najviše tri točke mjerenja u kratkom vremenskom rasponu i analizi latentne strukture institucionalnog povjerenja pristupa kroz eksploratorni pristup, ovaj se rad temelji na analizi osam vremenskih točaka i analizira prikladnost postojećih teorijskih modela. Usto, analiza fluktuacija u razinama institucionalnog povjerenja temelji se na utvrđivanju invarijantnosti mjerenja, što je važan metodološki doprinos rada. Osnovni rezultati studije mogu se podijeliti u tri grupe. Prvo, na deskriptivnoj razini utvrdili smo da je povjerenje građana u pojedine institucije najčešće ispod srednje vrijednosti na ljestvici od 1 do 5, osim u slučajevima vojske i policije. Drugo, analiza pokazuje da hrvatski građani razlikuju dva tipa institucionalnog povjerenja-povjerenje u predstavničke institucije i povjerenje u institucije sigurnosti. Treće, analiza je pokazala kako se u razdoblju od 1999. do 2020. povjerenje građana u predstavničke institucije smanjilo, dok je povjerenje u institucije sigurnosti ostalo izrazito stabilno. Na temelju toga moguće je izvesti dva važna zaključka. Ponajprije, korištenje invarijantnosti mjerenja trebalo bi postati standardom za buduća istraživanja povjerenja u kojima se uspoređuju različite vremenske točke. Potom, niska razina povjerenja u predstavničke institucije sugerira otuđenost građana od tih institucija i predstavlja problem funkcioniranju predstavničke demokracije u Hrvatskoj.
Correct implant positioning poses a major challenge in modern dentistry and mismatch between the planned and final implant position is one of the most common treatment complications. A surgical guide or a template is a ‘’transmission device’’ which enables the implant placement in the intended position as accurate as possible. Case study: A woman aged 60 came into dental office to resolve a single tooth loss in regions 15 and 24. Radiographic analysis and clinical examination showed a lack of transversal space in the regions of implantation. Considering the fact of having a narrow area available for implantation, a computer-guided implant therapy using the M-Guide system was selected. The treatment plan was a prosthetic restoration involving the placement of two implants in areas 15 and 24 and the fabrication of zirconium oxide crowns. After digital planning, a fully guided surgical protocol was performed. Immediately after implantation, a temporary suprastructure and temporary crowns were placed. After a period of osseointegration, a definitive prosthetic restoration was made.
U toksikološkim istraživanjima uz uporabu klasičnih (in vivo) istraživanja, primjenjuju se alternativni test sustavi. Korištenje laboratorijskih životinja, embrija, humanog i animalnog tkiva, kultura stanica i fetalnog seruma u istraživanjima smatra se etički problematičnim te se ograničava zakonima, pravilnicima i praksom. Razmatranjem načina kojima bi se neetičnost mogla izbjeći, došlo je do razvoja “3R” načela (akronim za tri pristupa koja bi se trebala provoditi pri istraživanjima na laboratorijskim životinjama), a to su: smanjenje/racionalizacija uporabe laboratorijskih životinja (engl. Reduction), načelo njihove zamjene (engl. Replacement) i poboljšanje uvjeta uzgoja, smještaja i skrbi za životinje (engl. Refinement). Većina je alternativnih testova toksičnosti još uvijek u postupku validacije. Pojedini in vitro testovi za istraživanja embriotoksičnosti (etički posebno osjetljivo područje) koja su priznala nadležna regulatorna tijela, su EST (engl. Embryonic Stem cell Test), WEC (engl. Whole- Embryo Culture) i MM (engl. MicroMass) test. Standardizacija protokola i uvođenje novih in vitro modela predstavlja važan segment napretka u toksikološkim istraživanjima. Znanstvena budućnost tu vidi mogućnost razvoja i implementacije načela etičnosti u istraživanja primjenjujući sustave koji će promišljeno i bez korištenja živih organizama dijelom nadomjestiti metode u biomedicini, veterinarskoj medicini, biotehnologiji i užem smislu - toksikologiji i farmakologiji.
Kaštel Štafilić – Resnik prvi je sustavno istraživan podvodni paleolitički lokalitet u Hrvatskoj. Lokalitet je smješten u Kaštelanskom zaljevu u srednjoj Dalmaciji koja je, kao i cijeli jadranski bazen, prošla kroz geomorfološke promjene uzrokovane, među ostalim i marinskom transgresijom. Podizanje razine mora na prijelazu iz pleistocena u holocen utjecalo je na destrukciju pleistocenskih slojeva i potapanje lokaliteta. Nalazi su tipološki smješteni u mustjersku kulturu, uz iznimku nekolicine nalaza koji pripadaju gornjem paleolitiku. U radu su predstavljeni rezultati tehnološke i tipološke analize nalaza koje je prikupio I. Svilan u Kaštelanskom zaljevu i, po prvi puta, sirovinske analize litičkih nalaza iz sustavnih istraživanja, ali i iz zbirke I. Svilana, koji potvrđuju Kaštelanski zaljev kao mjesto boravka neandertalaca u srednjem paleolitiku.
Iz sakristije crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori analizirano je 50 kostura koji se datiraju od samoga početka XI. pa sve do kraja XVI. ili početka XVII. stoljeća te su kronološki podijeljeni u četiri faze ukopavanja. U svim je fazama kod žena uočena visoka prosječna doživljena starost te je, osim u prvoj fazi, primjetna njihova podzastupljenost u odnosu na muškarce. Najveći mortalitet djece zabilježen je između 2. i 8. godine života kada je fiziološki stres najveći. Pokazatelji subadultnog stresa zabilježeni su u svim fazama te ukazuju na loše životne uvjete i neadekvatnu prehranu. Na to upućuju i slučajevi skorbuta zabilježeni i u prvoj i u drugoj fazi te pojava zaraznih bolesti u prvoj (lepre) i četvrtoj fazi (tuberkuloze). S druge strane, u gorskom je uzorku zabilježena niska učestalost trauma, a većina prisutnih odnosi se na slučajne ozljede. Ipak, o prisutnosti namjernoga nasilja govori perimortalna trauma kod djeteta iz prve faze te antemortalna trauma na nosnim kostima žene iz četvrte faze. Na relativno malome uzorku iz sakristije zabilježen je iznenađujuće velik broj patoloških promjena, visoka učestalost indikatora subadultnog stresa i prisutnost namjernoga nasilja, što ukazuje na nepovoljne životne uvjete na ovome prostoru u svim razmatranim fazama.
U radu je ispitana sklonost površinskoj tvorbi pilinga pletiva dvije skupine kratkih čarapa pletenih jednonitnim pređama izrađenih postupkom prstenastog, rotorskog i aerodinamičkog predenja iz viskoznih i liocelnih vlakana u potpunom platiranju poliamidnom multifilamentnom pređom različite finoće, a u usporedbi s čarapama pletenim istovrsnim pamučnim pređama izrađenih postupkom prstenastog predenja uz uplitanje poliamidne pređe. Sa svrhom praćenja utjecaja tipa primijenjene pređe na sklonost pilingu pletiva kratkih čarapa iz nedovoljno istraženih umjetnih celuloznih vlakana, primijenjen je preinačeni postupak ispitivanja primjenom habalice prema Martindale-u uz uzorkovanje pletiva iz tijela čarape te provedbu ispitivanja prije i nakon pet uzastopnih ciklusa simulirane kućanske njege (pranja i sušenja).
Nanoceluloza je prirodan i biorazgradiv materijal koji se dobiva iz obnovljivih lignoceluloznih sirovina kao sto su drvna biomasa, poljoprivredni ostaci i ostaci iz proizvodnje celuloze i papira. U posljednje vrijeme nanoceluloza kao zeleni materijal modernog doba zadobiva sve veći interes zbog svojih atraktivnih karakteristika kao što su izvrsna mehanička svojstva, velika površina te veliki broj hidroksilnih skupina koji omogućava veliki raspon modifikacija materijala. U ovome radu biti će opisani načini proizvodnje nanoceluloze iz lignoceluloznih sirovina korištenjem mehaničkih i fizikalno-kemijskih metoda, a poseban naglasak će bit dan na metode predobrade korištenjem enzima.
Izuzetna fizikalno-kemijska svojstva nanoceluloze omogućavaju njezinu primjenu u biomedicini, farmaceutskoj industriji, proizvodnji papira i konstrukcijskih materijala te u proizvodnji materijala posebnih svojstava. Danas se istražuju novi postupci proizvodnje nanoceluloze korištenjem novih tehnologija, a s ciljem smanjenja utroška energije i proizvodnje nanoceluloze naprednih svojstava. Vrsta i zastupljenost funkcionalnih grupa na površini nanoceluloze određuju njezina svojstva i potencijalnu primjenu. U ovome radu biti će opisane kemijske metode modifikacije nanoceluloze kao i utjecaj pojedine metode na fizikalno-kemijska svojstva nanoceluloze.
Relations between Brussels and Central and Eastern Europe (CEE) worsened during and after the 2015 migration crisis. In order to see to what extent CEE citizens contributed to and/or resonated with this new state of affairs, this paper investigates public opinion before the migration crisis in seven CEE EU Member States. We inquire whether the main issues of the rift (CEE political elites' opposition to following EU decisions and immigration and their emphasis on sovereignism, nationalism, Christian Europe and historical traumas) could also be traced to public stances towards these issues before the migration crisis. We used the ISSP National Identity module conducted in 2013 and 2014 in the Czech Republic, Estonia, Croatia, Hungary, Lithuania, Latvia and Slovenia. The results show that opposition to EU supranationalism was not linked to ethnic nationalism and religious identity (except in Hungary). Contrary to political elites, who emphasised the cultural threat posed by migration, public opinion was more concerned with the economic threat. Moreover, the perception of cultural threat was not linked to opposing EU supranationalism in any of the countries. However, particularly support for sovereignism (in almost all the countries), but also pride in national history (in some countries) correlated negatively with support for EU supranationalism. The results suggest that political elites can bypass public opinion to construct an anti-EU climate, however not out of thin air. The conditions for such a process were present in Hungary with its emerging transnational cleavage, which shows the importance of cleavages in studying Euroscepticism.
Kvalitetna znanstvena komunikacija ključna je za učinkovitost znanstvenih istraživanja. Nakon stvaranja znanstvenog rada kroz znanstveno istraživanje, ono se dalje vrednuje i dijeli s drugim znanstvenicima. Na temelju tih znanstvenih radova drugi znanstvenici stvaraju novo znanje kroz nove znanstvene radove. Prisutan je također velik pritisak na znanstvenike u vezi s objavljivanjem radova. U akademskom svijetu postoji određeni pritisak na znanstvenike da što više i što češće objavljuju najnovija istraživanja. Znanstvenici su s jedne strane prisiljeni objavljivati mnogo radova (kvantiteta), dok se s druge strane traži da ti radovi imaju što veći odjek (kvaliteta). Iako autori određenog znanstvenog područja poznaju znanstveno publiciranje u svojem području, pojava novih časopisa otežava odabir u kojem časopisu objaviti svoj rad, a pri čemu značajan problem stvaraju tzv. predatorski časopisi. U radu će se dati pregled pokazatelja koji mogu pomoći pri odabiru časopisa te na koji način se mogu prepoznati predatorski časopisi.
This paper analyses and interprets the find of medieval silver coins discovered in grave 241 during archaeological excavations in 2014. This was denarius banalis coins minted during the reigns of kings Béla IV, Stephen V and Ladislaus IV, and six examples of Hungarian denars minted during the reign of King Stephen V. The coins were discovered in the pelvic-girdle region of a deceased male between 30 and 35 years old and were probably placed in a bag made of organic material. On the basis of this find and stratigraphic relations with other graves, this individual’s burial can be dated to the last quarter of the 13th century.
U ovom će se radu, na korpusu fotografija reproduciranih na stranicama specijaliziranih časopisa posvećenih fotografiji koji su izlazili tijekom međuraća, razmotriti uobičajene prakse prikazivanja s problemskim fokusom na rodne i klasne pozicije fotografa i fotografiranog/fotografirane te na odnose društvenosti i moći. Interdisciplinarnim povezivanjem perspektiva, spoznaja i pristupa povijesti umjetnosti te etnologije i kulturne antropologije, ovim će se radom doprinijeti propitivanju „prirodnosti” rodnog i klasnoga mjesta u društvu. Iz cjeline fotografija objavljenih u fotografskim časopisima odabrane su onenjih oko 350 objavljenih između 1927. i 1941. na kojima je prikazan ljudski lik, a razmatranje podrazumijeva napuštanje klasičnoga interpretativnog aparata, estetskih vrednovanja i oslanjanja na uobičajene povijesnoumjetničke interpretacije tih i sličnih slika te se nije obraćala pažnja na stilske preferencije autora ni na formalne značajke fotografije. Metoda kojom se provodila analiza prikazanih likova i situacija oslanja se na analizu sadržaja, preciznije inventara slike, i to prema učestalosti pojavljivanja pojedinih motiva, a glavni aspekti prema kojima su razmatrane odabrane fotografije uključile su reprezentaciju prema zanimanju (profesiji kojom se bavi prikazani lik), prema načinu provođenja slobodnog vremena i prema emociji koju lik iskazuje, a uzeti su u obzir i predmeti koji ga okružuju, poza koju zauzima, radnja kojom je zaokupljen, prostor u kojem je smješten, dobna struktura i dr. Takva metoda rezultirala je kompleksnim razumijevanjem dominantnih prikazivačkih praksi i obrazaca, ali i pretpostavljenih društvenih asimetrija te nas dovela do spoznaja na koji način onovremene fotografije izražavaju, odražavaju, ohrabruju i perpetuiraju stereotipiziranje određenih društvenih skupina. Analizirani prikazi pokazuju da su na fotografijama neke uobičajene situacije ispuštane na račun drugih koje su pak forsirane. Na temelju tih znatnih asimetrija zaključujemo da slika društva koju nam pruža međuratna fotografija nije sušti odraz društva, već posljedica jednog određenog sustava vrijednosti, koji možemo obuhvatiti terminom građanski svjetonazor. Analiza reprezentacijskih obrazaca pokazala je kako su na fotografijama društvene skupine konstruirane po principu rodnih i klasnih binarnih opozicija, uvriježenih u građanskoj imaginaciji. Pa su tako opoziciji muško–žensko pridružene analogne opozicije pamet–ljepota, um–emocije, rad–odmor, ozbiljnost–zabava, duhovnost–erotičnost, dok opoziciju građanstvo–puk prate analogni pojmovi: mozak– trbuh, individualnost–društvenost, duhovnost–pobožnost. Fotografije time potvrđuju kako su žene u društvenom prostoru odvojene negativnim simboličkim koeficijentom od muškaraca, a jednako tako da je puk shvaćen kao negativna referentna točka građanskog načina života. Ovdje je riječ o uspostavljanju matrice predodžbi koje nisu povijesna istina, već konstrukt stvoren na mnijenju, a njihova učestalost i prisutnost u fotografiji i umjetnosti općenito pridonosi naturalizaciji rodnih i klasnih razlika te posljedičnom učvršćivanju i perpetuiranju društvenih asimetrija i nejednakosti.
Institution pages aggregate content on ResearchGate related to an institution. The members listed on this page have self-identified as being affiliated with this institution. Publications listed on this page were identified by our algorithms as relating to this institution. This page was not created or approved by the institution. If you represent an institution and have questions about these pages or wish to report inaccurate content, you can contact us here.
Information
Address
Centar, Croatia